Seurattu SDK 267/2021 saakka.

29.11.1985/919

Laki asunto-olojen kehittämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Perustavoitteet

Asunto-olojen kehittämisen tavoitteena on turvata jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen niin,

1) että kullakin ruokakunnalla on käytettävissään asunto, jonka huoneluku ja pinta-ala vastaavat ruokakunnan kokoa sekä sen jäsenten henkilökohtaisia tarpeita;

2) että asunnot ovat rakenteeltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisia, terveellisiä ja toimivia sekä asuinrakennukset ympäristöönsä sopeutuvia; sekä

3) että asumismenot ovat kohtuulliset suhteessa ruokakunnan kokoon ja käytettävissä oleviin tuloihin sekä muihin välttämättömiin kulutusmenoihin.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä puutteellisesti asuvan, pienituloisen ja vähävaraisen väestön sekä nuorten ja lapsiperheiden asunnonsaannin ja asumistason parantamiseen ja asumismenojen kohtuullisuuden turvaamiseen sekä alueiden samoin kuin väestöryhmien välisten asumistasoerojen vähentämiseen.

2 §
Asuntokanta ja sen käyttö

Kohtuullisen asumistason turvaamiseksi on:

1) luotava riittävä ja eri asumismuotoihin kohdistuvaa tarvetta ja kysyntää vastaava asuntokanta rakentamalla uusia asuntoja, parantamalla olemassa olevien asuntojen laatu- ja varustetasoa sekä vähentämällä asuntojen poistumaa; sekä

2) edistettävä asuntokannan tarkoituksenmukaista käyttöä.

3 § (15.12.1989/1145)
Valtion tukitoimet

Asunto-olojen kehittämiseksi voidaan asunto-olojen kehittämisrahaston varoista myöntää lainoja ja korkotukea tai muista valtion varoista myöntää lainoja, korkotukea ja avustuksia, antaa valtion takauksia, myöntää verohelpotuksia, maksaa asumistukea ja asuntosäästöpalkkioita sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään tai määrätään.

4 §
Tutkimus- ja kokeilutoiminta

Valtion varoista voidaan asunto-olojen kehittämiseksi myöntää tutkimus-, kokeilu- ja kehittämismäärärahoja asuntojen tuotantoa, korjaustoimintaa, koerakentamista sekä asuntopoliittisia kysymyksiä koskevien sosiaalisten, taloudellisten, teknisten, oikeudellisten ja hallinnollisten tutkimusten ja selvitysten suorittamista sekä niiden tulosten ja vieraskielisen aineiston kääntämistä ja julkaisemista varten.

Vuosittain otetaan valtion tulo- ja menoarvioon tarpeellinen määräraha tutkimus- , kokeilu- ja kehittämismäärärahoja varten. Ympäristöministeriön tulee vahvistaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma.

5 §
Kunnan tehtävät

Kunnan on luotava alueellaan yleiset edellytykset asunto-olojen kehittämiselle.

Kunnan on huolehdittava siitä, että toimenpiteet asunto-olojen kehittämiseksi suunnataan erityisesti asunnottomien ja puutteellisesti asuvien asumisolojen parantamiseen. Kunnan tulee kehittää asunto-oloja alueellaan siten, että sellaiselle asunnottomaksi joutuneelle kunnan jäsenelle, joka ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia kykene asuntoa omatoimisesti hankkimaan, voidaan järjestää kohtuulliset asumisolot.

6 § (17.12.1993/1191)
Kunnan asunto-ohjelma

Kunnanvaltuusto tarpeen mukaan hyväksyy ja tarkistaa kunnallisen suunnittelun osana asunto-ohjelman asuntopoliittisten toimiensa perustaksi.

7 § (22.12.2009/1579)

7 § on kumottu L:lla 22.12.2009/1579.

8 § (17.12.1993/1191)
Asunto-olojen kehittämisohjelma

Valtioneuvosto tarpeen mukaan vahvistaa ympäristöministeriön esityksestä asunto- olojen kehittämisohjelman asuntopoliittisten toimiensa perustaksi.

9 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Asunto-olojen valtakunnallinen kehittämisohjelma on laadittava ensimmäisen kerran vuosiksi 1987–1991.

HE 50/85, Tlvk.miet. 2/85, svk.miet. 112/85

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.12.1989/1145:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 183/89, toisen lvk.miet. 13/89, svk.miet. 209/89

17.12.1993/1191:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 177/93, YmVM 13/93

22.12.2009/1579:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.