Seurattu SDK 939/2023 saakka.

26.7.1985/651

Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

1 § (18.6.1998/451)

Suomalaisten yritysten raaka-aineiden saannin turvaamiseksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö (erityisrahoitusyhtiö) voi myöntää valtion takuita siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Valtion takuu voidaan myöntää sellaisen luoton vakuudeksi, joka on myönnetty ulkomaiselle velalliselle pitkäaikaisen raaka-aineiden toimitussopimuksen yhteydessä.

Takuu voi korvata luotonantajalle aiheutuvan tappion kokonaan.

2 a § (2.11.2001/938)

Valtion edun turvaamiseksi tässä laissa tarkoitetusta takuutoiminnasta aiheutuvan tappionvaaran varalta voidaan suojautua vakuutuksilla, vakuuksilla, vastuiden vaihtosopimuksilla ja muilla järjestelyillä (suojautumisjärjestelyt).

3 § (2.11.2001/938)

Tämän lain nojalla myönnettyjen valtion takuiden (raaka-ainetakuu) ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu takuuvastuu saa olla enintään 800 miljoonaa euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua takuuvastuuta laskettaessa mukaan otetaan voimaan tulleiden takuiden kattamien luottojen taattu pääoma ja sitovista takuutarjouksista puolet luottojen taattavasta pääomasta. Suojautumisjärjestelyjen aiheuttama vastuu otetaan huomioon nettomääräisenä siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun takuuvastuun laskemista varten sopimusvaluutta muunnetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin raaka-ainetakuun myöntämispäivänä sopimusvaluutalle ilmoittamaa kurssia.

4 §

Takuita myönnettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, kuinka tarpeellinen taattava luotto on kansantalouden kannalta tärkeän pitkäaikaisen raaka-aineiden tuontisopimuksen edellytyksenä.

Raaka-ainetakuuta myönnettäessä ja raaka-ainetakuun ehtoja vahvistettaessa otetaan huomioon kansainväliset kilpailutekijät sekä taattavan hankkeen ympäristövaikutukset osana hankkeen kokonaisriskiarviota. (2.11.2001/938)

5 § (18.6.1998/451)

Tämän lain nojalla myönnetyistä takuista vastaa valtio valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) mukaisesti.

5 a § (2.11.2001/938)

Raaka-ainetakuuta koskevista päätöksistä voidaan periä käsittelymaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon käsittelystä aiheutunut työmäärä ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset.

Raaka-ainetakuusta peritään takuumaksu, jota määrättäessä otetaan huomioon riskiajan pituus, riskin kohteen luottokelpoisuus, riskin kohteen maan luottokelpoisuus ja muut katettavaan riskiin vaikuttavat seikat sekä kilpailutekijät.

6 § (2.11.2001/938)

Raaka-ainetakuita hallinnoi 1 §:ssä tarkoitettu erityisrahoitusyhtiö. Yhtiö vahvistaa raaka-ainetakuisiin sovellettavat yleiset sopimusehdot ja tekee valtion vastuulla olevat 2 ja 2 a §:ssä tarkoitetut sopimukset ja suojautumisjärjestelyt sekä muut sitoumukset.

6 a § (2.11.2001/938)

Erityisrahoitusyhtiön on raaka-ainetakuiden käsittelyssä ja niitä hallinnoidessaan noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982) ja kielilaissa (148/1922) säädetään.

6 b § (2.11.2001/938)

Erityisrahoitusyhtiön tässä laissa tarkoitetun toiminnan julkisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 5 ja 6 §:ssä säädetään.

7 § (2.11.2001/938)

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset raaka-ainetakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat:

1) raaka-ainetakuiden myöntämistä koskevia yleisiä ehtoja ja muita ohjeita;

2) raaka-ainetakuuhankkeiden ympäristövaikutusten arviointia;

3) raaka-ainetakuista perittäviä maksuja.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

HE 34/85, VaVM 15/85, SuVM 45/85

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.6.1998/451:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 451/1998 tuli A:n 818/1998 mukaisesti voimaan 1.1.1999.)

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 35/1998, TaVM 12/1998, PeVL 11/1998, EV 53/1998

2.11.2001/938:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2001.

HE 112/2001, TaVM 15/2001, EV 106/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.