Seurattu SDK 766/2022 saakka.

7.3.1985/242

Valtioneuvoston päätös porotalouden rakennustoiminnan tukemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tämän päätöksen nojalla voidaan valtion tulo- ja menoarvion rajoissa myöntää valtionapua paliskuntain toimesta suoritettavien esteaitojen, erotuspaikkojen, teurastamoiden sekä muiden näihin verrattavien poronhoidon kehittämiselle tarpeellisten rakennustöiden tukemiseen.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu valtionapu yhdessä hankkeeseen tulevan muun valtionavun kanssa voi olla enintään 80 prosenttia maa- ja metsätalousministeriön hyväksymästä hankkeen kustannusarviosta.

3 §

Valtionapua on haettava maa- ja metsätalousministeriölle osoitetulla hakemuksella, joka tammikuun loppuun mennessä on toimitettava Paliskuntain yhdistykselle.

Paliskuntain yhdistyksen on viimeistään helmikuun 15 päivänä toimitettava hakemukset lausuntoineen maa- ja metsätalousministeriölle.

4 §

Valtionavun myöntämisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö työvoimaministeriötä kuultuaan. Valtionavun käytölle ja maksatukselle maa- ja metsätalousministeriö voi asettaa hankkeen suorittamista koskevia ehtoja.

Valtionavun maksaa paliskunnille maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti Lapin lääninhallitus hyväksyttävien tilitysten perusteella hankkeen edistymisen mukaan. Valtionapua voidaan maksaa hankkeesta valtionavun myöntämisvuonna aiheutuviin kustannuksiin. Tarkempia ohjeita valtionavun saajalle valtionavun maksatuksesta antaa tarvittaessa Lapin lääninhallitus.

5 §

Lapin lääninhallituksen tehtävänä on valvoa, että valtionavun saamiselle asetetut ehdot tulevat täytetyiksi.

Jos valtionapua on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty, jos valtionapua haettaessa on annettu olennaisessa kohdassa vääriä tietoja tai salattu valtionavun myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja taikka jos valtionavun saaja ei ole noudattanut valtionavun käytölle asetettuja ehtoja, voidaan valtionapu periä osaksi tai kokonaan takaisin. Takaisin perittävälle osalle tulee määrätä korkoa, joka vastaa Suomen Pankin kulloinkin perimää peruskorkoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Valtionavun takaisin perimisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

Erityisistä syistä maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää poikkeuksen 3 §:ssä sanotuista määräajoista.

Edellä 3 §:ssä sanotusta poiketen voidaan vuonna 1985 valtionapua koskeva hakemus toimittaa viimeistään maaliskuun 15 päivänä Paliskuntain yhdistykselle, jonka tulee toimittaa se lausuntoineen maaliskuun loppuun mennessä maa- ja metsätalousministeriölle.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 1985.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.