Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

14.12.1984/859

Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (5.12.2008/817)

Sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua maatalousyrittäjää koskevasta työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n mukaiseen työterveyshuoltoon kuuluvasta tilakäynnistä tai työpaikkaselvityksestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista. Korvauksesta vähennetään se määrä, joka korvataan sairausvakuutuslain nojalla. (28.12.2017/1136)

Valtion varoista korvataan enintään Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain 13 luvun 6 §:n nojalla vuosittain vahvistaman vuosittaisen yrittäjäkohtaisen enimmäismäärän perusteena oleva kustannus, josta vähennetään sairausvakuutuslain mukainen korvaus. Valtion varoista korvataan kuitenkin enintään 40 prosenttia yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä. (11.11.2016/944)

Valtion varoista korvataan lisäksi Työterveyslaitokselle sen Kansaneläkelaitokselle tekemän tilityksen perusteella maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa ohjaavan keskusyksikön toiminnasta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset siltä osin kuin ne ovat enintään 10 prosenttia maatalousyrittäjien työterveyshuollon kokonaiskustannuksista.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa ohjaavalla keskusyksiköllä on oikeus periä maatalousyrittäjään kohdistamistaan palveluista maksuja ja palkkioita. Maatalousyrittäjään kohdistetuista palvelutuotannon maksuista maatalousyrittäjällä, hyvinvointialueella tai kunnalla on oikeus saada korvaus siten kuin sairausvakuutuslain 13 luvussa säädetään. (8.7.2022/558)

2 § (11.11.2016/944)

Tässä laissa tarkoitetut korvaukset myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos. Korvaus maksetaan joko palvelujen tuottajalle tai maatalousyrittäjälle itselleen noudattaen, mitä sairausvakuutuslain 15 luvun 5 §:ssä säädetään työterveyshuoltokorvauksen hakemisesta.

3 §

Valtion on sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, suoritettava kunakin vuotena ennakkona valtion suoritettavaksi arvioitu määrä.

4 §

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Sitä sovelletaan niihin kustannuksiin, jotka ovat syntyneet mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

HE 190/84, tvk.miet. 12/84, svk.miet. 139/84

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1998/1042:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

Tämän lain 1 §:n 2 momenttia sovelletaan siten, että mainitun keskusyksikön toiminnasta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset korvataan siltä osin kuin ne vuosina 1999–2005 ovat enintään 336 375 euroa vuodessa ja siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. (13.7.2001/643)

HE 232/1998, StVM 27/1998, EV 188/1998

23.12.1999/1274:

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 1999.

HE 144/1999, StVM 31/1999, EV 144/1999

13.7.2001/643:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 60/2001, StVM 14/2001, EV 52/2001

5.12.2008/817:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn tilakäynnin tai työpaikkaselvityksen kustannusten korvaamiseen sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ollutta lakia.

HE 133/2008, TyVM 8/2008, EV 117/2008

11.11.2016/944:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 171/2016, StVM 21/2016, EV 125/2016

28.12.2017/1136:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 141/2017, StVM 15/2017, EV 155/2017

8.7.2022/558:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 56/2021, HE 18/2022, StVM 9/2022, EV 66/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.