Seurattu SDK 66/2023 saakka.

12.10.1984/720

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun peruskoululain (476/83) ja samana päivänä annetun lukiolain (477/83) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Yksityiseksi kouluksi sanotaan tässä asetuksessa peruskoululain (476/83) 77 §: ssä tarkoitettua peruskoulua korvaavaa koulua ja lukiolain (477/83) 50 §:ssä tarkoitettua yksityistä lukiota.

Yksityisen lukion iltalinjasta säädetään iltalukioasetuksessa (721/84) tässä asetuksessa säädetyin poikkeuksin.

2 § (25.1.1991/178)

Mitä peruskouluasetuksen 1, 15, 17–25, 30, 33–35, 38, 39, 43–45, 47–49, 53, 56–58, 60, 64, 66, 68–70, 77, 85, 94–97, 99 ja 102 §:ssä, 103 §:n 3 momentissa, 104–107, 115, 124 a, 126 a, 145, 147–149, 151, 153, 156 a ja 157–159 §:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa peruskoulua korvaavasta koulusta sekä sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista. (27.11.1992/1178)

Peruskoulua korvaavan koulun perustamislupaa koskevasta hakemuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä lukioasetuksen 2 §:n 1 momentissa säädetään. Hakemukseen tulee liittää lisäksi koulun ylläpitäjän ja kunnan kesken tehty sopimus koulun ottamisesta peruskoulua korvaavaksi kouluksi.

3 § (4.2.1994/108)

Mitä lukioasetuksen 2 §:n 1 momentissa, 14, 16–19, 21–23, 25, 29, 32, 34, 35, 38–41, 41 a, 42–44, 46, 50–53, 59, 72–74, 76, 78–82, 89, 98 a, 120–122, 124, 125, 127, 128, 128 a ja 129 §:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista.

4 § (25.1.1991/178)

Peruskoululain 80 a §:ssä tarkoitetun koulun toiminnassa voidaan 2 ja 13 §:n estämättä poiketa siitä, mitä peruskouluasetuksen 1, 15, 33–35, 47 ja 81 §:ssä säädetään. Koulun opetussuunnitelman hyväksyy johtokunta. (27.11.1992/1178)

Lukiolain 53 b §:ssä tarkoitetun lukion toiminnassa voidaan 3 §:n estämättä poiketa siitä, mitä lukioasetuksen 14 ja 32 §:ssä säädetään.

Kelpoisuuden tässä pykälässä tarkoitettujen koulujen toimiin ja tuntiopettajaksi tuottaa myös opetushallituksen riittäviksi katsomat opinnot. (27.11.1992/1178)

2 luku

Hallinto

5 §

Saman ylläpitäjän kahdella tai useammalla yksityisellä koululla voi olla yhteinen johtokunta. (25.1.1991/178)

Oppilaiden keskuudestaan valitsemat jäsenet eivät osallistu johtokunnassa toimenhaltijoiden nimittämistä eikä muiden toimenhaltijoita ja tuntiopettajia koskevien asioiden käsittelyyn. (25.1.1991/178)

Yksityisen koulun ylläpitäjä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Koulun palveluksessa olevaa tai koulun oppilasta ei näihin tehtäviin saa määrätä.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat saapuvilla. Ohjesäännössä voidaan määrätä, että tiettyjä asioita varten johtokunnan päätösvaltaisuuden edellytyksenä on suurempi läsnäoleva jäsenmäärä. Johtokunnan jäsen ei saa kieltäytyä osallistumasta päätöksentekoon.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

6–10 §

6–10 § on kumottu A:lla 25.1.1991/178.

3 luku

Ohjesääntö

11 § (25.1.1991/178)

Yksityisellä koululla on johtokunnan hyväksymä ohjesääntö, jossa määrätään:

1) koulun nimi ja sijoituspaikka;

2) koulun sijaintikunta ja opetuskieli;

3) rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan ottamiseen sekä oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä menettelytavoista;

4) toimielinten ja toimenhaltijoiden toimivallan ja tehtävien jaosta; sekä

5) muista johtokunnan tarpeelliseksi katsomista koulun toimintaa koskevista asioista.

12 § (22.12.1993/1463)

12 § on kumottu A:lla 22.12.1993/1463.

4 luku

Rehtori, opettajat ja muu henkilökunta

13 §

Yksityisessä koulussa voi olla rehtorin toimi ja opettajan toimia sekä yksityisessä lukiossa lisäksi iltalinjan rehtorin ja opettajan toimia. (1.7.1988/633)

Peruskoulua korvaavan koulun opettajan toimia ovat lehtorin, luokanopettajan ja erityisopettajan toimet. Yksityisen lukion opettajan toimia ovat vanhemman lehtorin ja nuoremman lehtorin toimet. Yksityisen lukion iltalinjan opettajan toimia ovat iltalinjan lehtorin toimet. (25.1.1991/178)

Peruskoulua korvaavan koulun opettajan toimien määrästä ja sijoittamisesta ala- asteen ja yläasteen vuosiluokkia vastaavien luokkien opettamiseen sekä toimenhaltijain opetettavista aineista on vastaavasti voimassa, mitä peruskouluasetuksen 81 ja 82 §:ssä säädetään. (25.1.1991/178)

Tarpeen mukaan johtokunta voi ottaa yksityiseen kouluun tuntiopettajia.

14 §

Johtokunta voi perustaa toimia, joiden haltijat suorittavat muita kuin opetustehtäviä, ja ottaa tilapäisiä työntekijöitä.

15 § (27.11.1992/1178)

Yksityisellä koululla voi olla toimia, joiden haltijat hoitavat tehtäviä muussa oppilaitoksessa sen mukaan kuin yhteisistä opettajista annetussa laissa (710/92) säädetään.

16 § (1.7.1988/633)

16 § on kumottu A:lla 1.7.1988/633.

17 §

Rehtorin ja opettajan toimet ovat päätoimia. Tuntiopettajan tehtävää pidetään asianomaisen päätoimena samoin perustein kuin valtion oppilaitosten tuntiopettajista on säädetty, määrätty tai erikseen sovittu.

18 § (25.1.1991/178)

18 § on kumottu A:lla 25.1.1991/178.

19 § (25.1.1991/178)

Yksityisen koulun rehtorilla ja opettajalla sekä 14 §:ssä tarkoitetulla henkilöllä on oikeus valtion varoista kustannettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-aikaeläkkeeseen soveltuvin osin samojen perusteiden mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä.

20 §

Edellä 19 §:ssä tarkoitetun henkilön jälkeen suoritetaan valtion varoista perhe- eläkettä noudattaen soveltuvin osin, mitä siitä virka- tai työsuhteessa valtioon olleen henkilön osalta on säädetty.

21 § (29.10.1993/906)

21 § on kumottu A:lla 29.10.1993/906.

22 §

Eläkkeen ja perhe-eläkkeen myöntää valtiokonttori. Hakemus on tehtävä valtiokonttorin vahvistamalla lomakkeella ja siihen on liitettävä valtiokonttorin määräämä selvitys.

5 luku

Todistuksenanto-oikeus

23 §

Opetushallitus voi myöntää hakemuksesta yksityiselle koululle oikeuden kunnan peruskoulun ja lukion päästötodistuksia vastaavien todistusten antamiseen. (27.11.1992/1178)

Todistuksenanto-oikeus voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Myönnetystä todistuksenanto-oikeudesta on tehtävä merkintä oppilaalle annettavaan todistukseen.

24 § (25.1.1991/178)

Toistaiseksi myönnettävän todistuksenanto-oikeuden saamiseksi vaaditaan:

1) että opetus on järjestetty siten, että koulussa saavutetaan sellainen tieto- ja taitomäärä, joka vastaa kunnan peruskoulussa ja lukiossa saavutettavaa tieto- ja taitomäärää;

2) että kouluhuoneisto sijaintinsa, opetustilojensa ja kuntonsa puolesta sekä muutoinkin vastaa tarkoitustaan ja että koululla on tarpeelliset opetusvälineet;

3) että oppilaiden terveydenhoito on tyydyttävästi järjestetty;

4) että koulun opettajilla on opetushallituksen riittäviksi katsomat tiedot ja taidot opettamissaan aineissa; sekä (27.11.1992/1178)

5) että koulun toiminta on muutoinkin järjestetty tämän asetuksen mukaisesti.

Koululle, joka ei täytä 1 momentissa säädettyjä ehtoja, voidaan todistuksenanto- oikeus myöntää määräajaksi kussakin tapauksessa erikseen määrättävillä ehdoilla.

6 luku

Valvonta ja tarkastukset

25 §

Yksityinen koulu on opetushallituksen ja asianomaisen lääninhallituksen valvonnan alainen. Opetushallitukselle ja lääninhallitukselle on annettava kulloinkin tarvittavat koulua koskevat tiedot. (27.11.1992/1178)

Yksityisen koulun tulee toimittaa tilastokeskukselle koulua koskevat tilastotiedot.

26 § (25.1.1991/178)

Yksityisen koulun tilivuosi on kalenterivuosi.

Yksityisen koulun yhden tilintarkastajan tulee olla joko keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka kuntien keskusjärjestön kunnantilintarkastajaksi määräämä henkilö.

27 § (22.12.1993/1463)

27 § on kumottu A:lla 22.12.1993/1463.

28 § (22.12.1993/1463)

Opetusministeriö voi yksityisen koulun toiminnassa ilmenneen epäkohdan tultua ilmi erottaa koulun johtokunnan ja määrätä yhden tai useamman toimitsijan johtokunnalle kuuluvin valtuuksin määräajan huolehtimaan koulun hallinnosta. Koulun ylläpitäjän on maksettava toimitsijoille opetusministeriön määräämä palkkio.

Opetusministeriö voi 1 momentissa tarkoitetun epäkohdan vuoksi lakkauttaa valtionosuuden maksamisen.

7 luku

Muutoksenhaku

29 § (25.1.1991/178)

Yksityisen koulun ylläpitäjän, toimielimen tai toimenhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee:

1) toimien perustamista ja lakkauttamista sekä uudelleen järjestämistä;

2) toimen väliaikaisen hoitajan ja tuntiopettajan ottamista;

3) palkkauksen maksamista ja ikälisien, palvelulisien ja määrävuosikorotusten myöntämistä; sekä

4) koulukiinteistön käyttöä.

Valittaa ei saa myöskään päätöksestä, johon ei peruskouluasetuksen 135 §:n ja lukioasetuksen 107 §:n mukaan saa hakea muutosta valittamalla. (27.11.1992/1178)

30 § (25.1.1991/178)

Peruskoululain 75 §:n 3 momentissa ja lukiolain 48 §:n 3 momentissa tarkoitettuja oppilasta koskevia asioita ovat:

1) oppilaaksi ottaminen ja määräaikainen erottaminen;

2) oppilaan muu kuin satunnainen vapauttaminen jonkin aineen opiskelusta, sekä

3) lukion oppilaan koulunkäynnistä pidättäminen.

Lääninhallituksen tässä pykälässä tarkoitetussa asiassa tehtyyn valitukseen antamasta päätöksestä ja lukioasetuksen 44 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä ei saa valittaa. (27.11.1992/1178)

31–32 §

31–32 § on kumottu A:lla 25.1.1991/178.

8 luku

Erinäisiä säännöksiä

33 §

Opetusministeriö antaa luvan kahden peruskoulua korvaavan koulun yhdistämiseen sekä yksityisen koulun ylläpitämisoikeuden luovuttamiseen toiselle todistuksenantamis- ja valtionavustusoikeuksineen.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että toimenpide on tarkoituksenmukainen ja ettei muutoksilla pyritä taloudellisen voiton saavuttamiseen.

Tämän pykälän nojalla antamastaan luvasta opetusministeriön on ilmoitettava tilastokeskukselle.

34 §

Yksityisen koulun hallintoasioiden käsittelyssä on noudatettava, mitä hallintomenettelylaissa (598/82) on säädetty.

35 §

Rehtorin on pidettävä yksityisen koulun opettajista, tuntiopettajista sekä 14 §: ssä tarkoitetuista henkilöistä nimikirjaa, josta asianomaisen tutkintojen ja muiden suoritusten ohella on selvästi ilmettävä kussakin virassa tai toimessa palveltu aika, virantoimituksen ja toimenhoidon keskeytykset ja niiden syyt sekä tuomitut ja kurinpidollisesti määrätyt rangaistukset.

2 momentti on kumottu A:lla 1.7.1988/633.

36 §

Yksityisen koulun arkistosta on säädetty erikseen.

37 § (27.11.1992/1178)

37 § on kumottu A:lla 27.11.1992/1178.

38 §

Lukiolain 50 §:ssä tarkoitetuista yksityisen lukion peruskoulua vastaavista luokista on, jollei toisin ole säädetty, soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa on säädetty peruskoulua korvaavan koulun työajasta, opetuksesta, oppilaista, toimista, toimenhaltijoista sekä valvonnasta ja tarkastuksista sekä yksityisen lukion todistuksenanto-oikeudesta.

9 luku

Voimaantulosäännökset

39 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

40 §

Oikeus todistusten antamiseen, joka on myönnetty aikaisempien säännösten nojalla, pysyy edelleen voimassa, jos koulu täyttää tässä asetuksessa säädetyt ehdot.

41 §

Henkilö, joka on yksityisoppikouluasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (617/66) voimaantulosäännöksen tai valtion eläkelain voimaanpanolain (281/66) 4 §:n mukaisesti valinnut aikaisemman eläkeoikeutensa, säilyttää tämän oikeutensa, ja hänen eläkkeeseensä sovelletaan sen estämättä, mitä 19 §:ssä on säädetty, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevia säännöksiä.

42 §

Sen estämättä, mitä 20 §:ssä on säädetty, sovelletaan valtion perhe-eläkelain voimaanpanolain (775/68) 4 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa edelleen tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

43 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa palveluksessa oleva sellainenkin ylimääräinen opettaja, jolla ei ole säädettyä kelpoisuutta, jää edelleen toimeensa niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, jotka säännösten ja määräysten mukaan toimeen kuuluvat.

44 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa muuttuvat yksityisen oppikoulun vanhemman lehtorin virkaa vastaavat vakinaisen ja ylimääräisen opettajan toimet yksityisen lukion vanhemman lehtorin toimiksi ja yksityisen oppikoulun nuoremman lehtorin virkaa vastaavat vakinaisen ja ylimääräisen opettajan toimet joko peruskoulua korvaavan koulun lehtorin toimiksi tai yksityisen lukion nuoremman lehtorin toimiksi. Yksityisen oppikoulun rehtorin toimi muuttuu peruskoulua korvaavan koulun tai yksityisen lukion rehtorin toimeksi sen mukaan kuin yksityisen oppikoulun johtokunta päättää.

Milloin yksityisen oppikoulun opettaja on opettanut osan opetusvelvollisuudestaan lukioasteella ja osan peruskoulua korvaavalla kouluasteella, muuttuu hänen toimensa joko yksityisen lukion tai peruskoulua korvaavan koulun opettajan toimeksi sen mukaan, kummassa koulussa hänellä todennäköisesti on enemmän tunteja.

Muut kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetut toimet muuttuvat yksityisen oppikoulun johtokunnan päätöksen mukaisesti joko peruskoulua korvaavan koulun tai yksityisen lukion toimiksi, jos yksityisessä oppikoulussa on ollut sekä peruskoulua korvaava kouluaste että lukioaste.

45 §

Tämän asetuksen voimaan tullessa muuttuvat yksityisen oppikoulun iltalinjan lehtorin virkaa vastaavat vakinaisen ja ylimääräisen opettajan toimet yksityisen lukion iltalinjan lehtorin toimiksi. Yksityisen oppikoulun iltalinjan rehtorin toimi muuttuu yksityisen lukion iltalinjan rehtorin toimeksi.

Milloin yksityisen oppikoulun opettaja on opettanut osan opetusvelvollisuudestaan päiväkoulussa ja osan iltalinjalla, muuttuu hänen toimensa yksityisen lukion vanhemman tai nuoremman lehtorin toimeksi, jonka haltija on velvollinen opettamaan osan opetusvelvollisuudestaan saman lukion iltalinjalla.

46 §

Tämän asetuksen mukaisena yksityisen koulun vanhempainneuvostona toimii tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla valittu vanhempainneuvosto valtuuston jäljellä olevan toimikauden.

Viimeistään vuoden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta on yksityisen koulun toimitettava vahvistettavaksi uusi ohjesääntö, jollei kouluhallitus myönnä sen laatimiseksi lisäaikaa.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.7.1988/633:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

16.3.1990/275:
25.1.1991/178:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1991.

Peruskoulua korvaavan koulun aineenopettajan ja opinto-ohjaajan toimet muuttuvat tämän asetuksen voimaan tullessa lehtorin toimiksi ja yksityisen lukion vastaavat toimet nuoremman lehtorin toimiksi. Asetuksen voimaan tullessa toimia vakinaisesti tai väliaikaisesti hoitavat henkilöt siirtyvät vastaavien uusien toimien vakinaisiksi haltijoiksi tai väliaikaisiksi hoitajiksi.

26.6.1992/619:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

27.11.1992/1178:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

29.10.1993/906:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Asetusta sovelletaan palkkaan, joka on maksettu asetuksen voimaantulon jälkeen.

22.12.1993/1463:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4.2.1994/108:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1994.

Lukioasetuksen 41 ja 42 §:ää ei sovelleta niihin oppilaisiin, jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat lukion oppilaina. Näiden oppilaiden arvostelusta ja suullisiin kuulusteluihin osallistumisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa lukioasetuksen 40, 41 ja 42 §:ssä säädetään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.