Seurattu SDK 968/2022 saakka.

6.1.1984/21

Laki eräistä oikeudenkäynneistä kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta kunnan tai kuntainliiton varoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle, jota syytetään virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä taikka jolta vaaditaan korvausta sellaisesta menettelystä, suoritetaan, jos vaatimukset on hylätty, hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista hänelle tuomioistuimen päätöksellä maksettaviksi tuomittujen oikeudenkäyntikulujen määrä.

Kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle voidaan suorittaa hakemuksesta kunnan tai kuntainliiton varoista korvausta sellaisista välttämättömistä 1 momentissa tarkoitetusta oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista, joista hänelle ei ole tuomittu korvausta, milloin se hänen asemansa sekä muut olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

1 a § (11.11.2022/901)

Mitä tässä laissa säädetään kuntainliitosta, on sovellettava myös kuntayhtymään, hyvinvointialueeseen ja hyvinvointiyhtymään.

L:lla 901/2022 muutettu 1 a § tulee voimaan 1.1.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

1 a § (5.4.2002/266)

Mitä tässä laissa säädetään kuntainliitosta, on vastaavasti sovellettava kuntayhtymään.

2 §

Kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle, jolla on lakiin perustuva oikeus voimakeinojen käyttämiseen ja jota syytetään tai jolta vaaditaan korvausta viran toimittamisessa tai työssä tapahtuneen lainvastaisen voimakeinojen käyttämisen vuoksi, on myönnettävä vapautus oikeusapulain (257/2002) 4 §:ssä tarkoitetuista maksuista ja kustannuksista. Jos asian laadun vuoksi tai muusta syystä on ilmeistä, ettei hän kykene ilman avustajaa asianmukaisesti valvomaan etuaan ja oikeuttaan asian käsittelyssä, hänelle on hakemuksesta määrättävä oikeudenkäyntiavustaja. (5.4.2002/266)

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan myös:

1) kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevaan, jota syytetään tai jolta vaaditaan korvausta hälytysajossa olevan moottorikäyttöisen kulkuneuvon kuljettamisessa tehdyn rikoksen vuoksi; ja

2) kunnan palveluksessa olevaan luotsiin, jota syytetään tai jolta vaaditaan korvausta luotsauksessa tapahtuneen virheen johdosta.

2 a § (13.3.1987/271)

Jos kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva vaatii rangaistusta tai korvausta rikoksen johdosta, joka on kohdistunut hänen henkeensä tai terveyteensä taikka henkilökohtaiseen vapauteensa hänen ollessaan suorittamassa virka- tai työtehtävää taikka virka- tai työtehtävän vuoksi, on hänelle myönnettävä vapautus 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista maksuista ja kustannuksista edellyttäen, että hänen oikeusturvansa toteuttaminen sitä vaatii rikoksen vakavuuden, rikoksella aiheutettujen vahinkojen tai muun erityisen syyn vuoksi. Sanotussa lainkohdassa mainituin edellytyksin on tuomioistuimen määrättävä hänelle pyynnöstä oikeudenkäyntiavustaja.

Jos kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva on rikoksen johdosta saanut surmansa, on hänen puolisolleen ja alaikäisille lapsilleen myönnettävä 1 momentissa mainitut edut siinä säädetyin edellytyksin.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu rikos on kohdistunut siihen, joka on ollut kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevan apuna tämän ollessa suorittamassa virka- tai työtehtävää, on hänelle tai, jos hän on rikoksen johdosta saanut surmansa, hänen puolisolleen ja alaikäisille lapsilleen myönnettävä 1 momentissa mainitut edut siinä säädetyin edellytyksin.

Mitä 3 §:n 1 momentissa, 4 §:n 3 momentissa ja 5 §:ssä säädetään kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevasta, koskee vastaavasti edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua edunsaajaa.

3 § (13.3.1987/271)

Kunnan tai kuntainliiton on korvattava valtiolle palveluksessaan olevan oikeudenkäynnistä valtiolle aiheutuneet 2 ja 2 a §:ssä tarkoitetut kustannukset.

Ennen kuin tuomioistuin päättää 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettujen etujen myöntämisestä tai 1 momentissa tarkoitetusta korvausvelvollisuudesta, on sen varattava kunnalle tai kuntainliitolle tilaisuus tulla kuulluksi.

4 §

Jos 2 §:ssä tarkoitettu henkilö tuomitaan rangaistukseen tai velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta ja hänen menettelyään on pidettävä törkeänä, voidaan hänet velvoittaa korvaamaan kunnalle tai kuntainliitolle sen varoista 3 §:n 1 momentin nojalla valtiolle korvattavat kustannukset osaksi tai kokonaan, jos se on teon laatuun sekä vastaajan henkilökohtaisiin tai taloudellisiin oloihin nähden perusteltua.

Edellä 2 ja 2 a §:ssä tarkoitettujen etujen myöntämisestä ennen asian vireillepanoa ja asian käsittelyn eri vaiheissa sekä sanotuissa lainkohdissa mainittujen maksujen ja kustannusten suorittamisesta on voimassa, mitä oikeusapulaissa säädetään. (5.4.2002/266)

Jos kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevan vastapuoli häviää asian, hänet on velvoitettava korvaamaan kunnalle tai kuntainliitolle sen varoista 3 §:n 1 momentin nojalla valtiolle korvattavat kustannukset samojen perusteiden mukaan kuin asianosaisten kesken oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on säädetty.

5 § (5.4.2002/266)

Mitä 2–4 §:ssä säädetään, ei sovelleta henkilöön, jolle on myönnetty oikeusapulaissa tarkoitettua oikeusapua.

6 §

Jos kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle suoritetaan 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu korvaus, oikeus korvauksen perimiseen maksuvelvolliselta siirtyy kunnalle tai kuntainliitolle.

Jos tuomioistuimen päätös, jolla kunnan tai kuntainliiton palveluksessa olevalle on tuomittu korvaus oikeudenkäyntikuluista, kumotaan tai sitä muutetaan, voidaan 1 §:n 1 momentin nojalla hänelle kunnan tai kuntainliiton varoista suoritettu määrä periä kokonaan tai osaksi takaisin.

Milloin 1 momentissa tarkoitetun kunnalle tai kuntainliitolle siirtyneen saatavan periminen olisi kohtuutonta, voidaan perinnästä kokonaan tai osaksi luopua.

7 §

Korvauksen suorittamisesta ja sen takaisin maksamisesta sekä saatavan osaksi tai kokonaan perimättä jättämisestä 1 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää sen kunnan tai kuntainliiton hallitus, jonka palveluksessa asianomainen virkaa toimittaessaan tai työssä ollessaan on ollut.

8 § (5.4.2002/266)

Tuomioistuimen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saadaan hakea muutosta valittamalla. Muutoksen hakemisesta 2 tai 2 a §:n nojalla annettuun päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeusapulaissa säädetään muutoksenhausta.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1984.

Lakia sovelletaan myös niihin oikeudenkäynteihin, jotka ovat vireillä lain tullessa voimaan.

HE 102/83, toisen lvk.miet. 6/83, SuVM 108/83

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.3.1987/271:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

HE 190/86, toisen lvk.miet. 11/86, SuVM 248/86

5.4.2002/266:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002.

HE 82/2001, LaVM 22/2001, EV 182/2001

11.11.2022/901:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

HE 131/2022, LaVM 13/2022, EV 118/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.