Seurattu SDK 834/2023 saakka.

16.12.1983/964

Sotilasoikeudenkäyntiasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 30 §:n nojalla:

1 luku

Tuomioistuimen sotilasjäsenet

1 §

Alioikeuden ja hovioikeuden sotilasjäsenten on oltava puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa palvelevia henkilöitä. Sotilasjäsenten tulee edustaa tuomioistuimessa sen tuomiopiirin alueella olevien joukko-osastojen sekä niiden aselajien ja toimintojen edellyttämää sotilaallista ja teknistä asiantuntemusta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun sotilasjäsenen palvelussuhde päättyy tai alioikeuden sotilasjäsen siirtyy palvelukseen tuomioistuimen tuomiopiirin ulkopuolelle, hänelle annettu määräys on peruutettava.

2 §

Maanpuolustusalueen komentajan on hyvissä ajoin ilmoitettava hovioikeudelle sen tuomiopiirin alueella toimivan sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevän alioikeuden sotilasjäsenen toimikauden tai palvelussuhteen päättymisestä taikka tämän siirtymisestä palvelukseen alioikeuden tuomiopiirin ulkopuolelle. Samalla maanpuolustusalueen komentajan on tehtävä esitys uuden sotilasjäsenen tai varajäsenen määräämiseksi. (11.12.1992/1267)

Puolustusministeriön on tehtävä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta vastaava ilmoitus sekä ehdotus hovioikeuden sotilasjäsenestä tai varajäsenestä oikeusministeriölle esityksen tekemistä varten korkeimmalle oikeudelle.

3 §

Sotilasjäsenen palvelus puolustusvoimissa ei saa estää hänelle sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) mukaan kuuluvan tehtävän suorittamisesta, ellei varsinaisen virkatehtävän täyttäminen muuta vaadi.

2 luku

Asian vireillepano ja käsittely

4 §

Kun syyttäjä toimittaa hänelle tehdyn ilmoituksen sotilasoikeudenkäyntiasiana käsiteltävästä rikoksesta joukko-osaston komentajalle toimenpiteitä varten, syyttäjän on samalla ilmoitettava, onko tutkinnan tulos ja asian aiheuttamat toimenpiteet saatettava hänen tietoonsa.

Syyttäjän on asian laadun sitä vaatiessa tai sotilasoikeudenkäyntilain 13 §:ssä tarkoitetun komentajan pyynnöstä ilmoitettava syytteen nostamista koskevasta ratkaisustaan tai asian siirtämisestä toisen syyttäjän ratkaistavaksi sanotulle komentajalle. Jos syytettä ei nosteta, syyttäjän on palautettava tutkinta-asiakirjat.

5 §

Sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevän alioikeuden on annettava tuomiopiirinsä sotilaslakimiehelle tieto niistä oikeudenkäyntipäivistä, joina sotilasoikeudenkäyntiasioita voidaan tuomioistuimessa käsitellä.

6 §

Sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelypäivän alioikeudessa määrää sen puheenjohtaja. Hän myös kutsuu sotilasjäsenet asian käsittelyyn. Syyttäjä huolehtii asianosaisten haastamisesta sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyyn alioikeudessa.

7 §

Esimiehen on huolehdittava siitä, ettei palvelus estä asianomaista hankkimasta itselleen oikeudenkäyntiavustajaa ja pitämästä tarpeellista yhteyttä avustajaansa. Palvelus ei saa myöskään estää kutsuttua saapumasta tuomioistuimeen, ellei palvelustehtävän suorittaminen välttämättä muuta vaadi. Tällaisesta esteestä esimiehen on viivytyksettä ilmoitettava tuomioistuimelle ja syyttäjälle.

3 luku

Päätös sotilasoikeudenkäynti- ja kurinpitovalitusasiassa (27.4.1990/378)

8 §

Puolustusvoimissa palvelevalle henkilölle sotilasoikeudenkäyntiasiassa annettava toimituskirja on toimitettava hänelle virkateitse, jollei hän ole toisin pyytänyt. Jos toimituskirja on maksullinen, se saadaan lähettää postiennakolla.

9 §

Alioikeuden on viipymättä ilmoitettava sotilasoikeudenkäyntiasiassa antamastaan päätöksestä sotilasoikeudenkäyntilain 13 §:ssä tarkoitetulle komentajalle.

10 §

Hovioikeuden ja korkeimman oikeuden on lähetettävä jäljennös sotilasoikeudenkäyntiasiassa antamastaan päätöksestä pääesikunnalle ja puolustusministeriölle.

10 a § (27.4.1990/378)

Tuomioistuimen on toimitettava kurinpitovalitusasiassa antamansa päätös viipymättä suoraan sotilaskurinpitolain 35 §:ssä tarkoitetulle kurinpitoesimiehelle.

4 luku

Muutoksenhaku

11 §

Joukko-osaston komentajan ja perusyksikön päällikön on viipymättä ilmoitettava tuomioistuimelle vastaanottamastaan tyytymättömyyden ilmoituksesta tai sen peruuttamisesta. Päävartion ja muun säilytyspaikan päällikön on vastaavasti toimitettava ilmoitukset sen joukko-osaston komentajan välityksellä, josta tyytymättömyyden ilmoittaja on säilytyspaikkaan toimitettu.

12 §

Jos päävartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvonnan alaisena oleva haluaa apua valituskirjelmän tai muun sellaisen asiakirjan laatimisessa, asianomaisen päällikön on huolehdittava siitä, ettei valvonnan alaisena oleminen estä asianomaista hankkimasta avustajaa tässä tarkoitetun kirjelmän tai asiakirjan laatimista varten.

Päävartion tai vastaavan päällikön on viipymättä virkateitse toimitettava vastaanottamansa muutoksenhakemus tai muu hovioikeudelle taikka korkeimmalle oikeudelle osoitettu kirjoitus tuomioistuimelle lähettämistä varten sen joukko- osaston komentajalle, josta valvonnan alainen on toimitettu säilytyspaikkaan.

5 luku

Täytäntöönpano

13 § (20.3.1992/251)

Alioikeuden ja hovioikeuden päätöksellä sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitusta rangaistuksesta ja muusta rikosoikeudellisesta seuraamuksesta sekä valtiolle tuomitusta korvauksesta on laadittava oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus.

Tuomioistuin, joka käyttää automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuvaa tuomiolauselmajärjestelmää, tallentaa päätösilmoitusten tiedot järjestelmään. Tuomioistuimen on mahdollisimman pian tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan päätyttyä ja viimeistään siinä ajassa kuin päätösilmoitusten lähettämisestä muutoin on voimassa ilmoitettava järjestelmän välityksellä, että tiedot ovat valmiit toimitettaviksi täytäntöönpanoon. Tuomiolauselmajärjestelmään tallennettaviin tietoihin merkitään, että oikeusministeriön on toimitettava tuloste tuomiolauselmajärjestelmään tallennetuista tiedoista täytäntöönpanokirjaksi tuomioistuimen ilmoittamalle viranomaiselle.

Korkeimman oikeuden on lähetettävä 1 momentissa tarkoitettua seuraamusta ja korvausta koskevan päätöksensä jäljennös oikeusministeriölle tai sotilasviranomaiselle sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

14 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomittua yleistä lajia olevia rangaistuksia ja muita seuraamuksia sekä korvauksia koskevan päätöksen täytäntöönpano tapahtuu vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (447/75) ja sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (321/69) mukaisessa järjestyksessä.

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta on säädetty sotilaskurinpitoasetuksessa (969/83).

A vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 447/1975 on kumottu VNa:lla 509/2006, ks. VNa vankeudesta 548/2015. A sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta 321/1969 on kumottu L:lla sakon täytäntöönpanosta 672/2002. SotilaskurinpitoA 969/1983 on kumoutunut, ks. L 255/2014 132 §. Ks. kurinpitorangaistuksen täytäntöönpanosta L sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 255/2014.

6 luku

Täydentävät säännökset

15 §

Mitä sotilasoikeudenkäyntilaissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä on säädetty joukko-osastosta ja sen komentajasta, koskee myös vastaavia muita puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen osia ja niiden päälliköitä sen mukaan kuin pääesikunta tai rajavartiolaitoksen esikunta määrää. Niin ikään sovelletaan pääesikuntaa koskevia säännöksiä rajavartiolaitoksen osalta rajavartiolaitoksen esikuntaan.

Joukko-osaston sijoituspaikkakuntana on se paikkakunta, jonka alueella joukko- osaston esikunta tai vastaava on.

16 § (23.12.1988/1129)

16 § on kumottu A:lla 23.12.1988/1129.

17 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Tällä aseuksella kumotaan:

1) tietojen antamisesta viran tai toimen haltijan syyttämistä koskevista jutuista 22 päivänä lokakuuta 1026 annetun asetuksen (272/26) 1 §:n 2 momentti; ja

2) tarkempia määräyksiä sotilasmajoituksesta sisältävän 8 päivänä heinäkuuta 1919 annetun asetuksen 35 §:n 2 momentti.

Kun asia käsitellään sotilasoikeudenkäyntilain voimaanpanosta annetun lain (328/83) 3 tai 5 §:n mukaisesti, on 2 momentin mukaan kumottuja asetuksen kohtia kuitenkin sovellettava.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoon tarvittaviin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1988/1129:
27.4.1990/378:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1990.

20.3.1992/251:

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun sotilasoikeudenkäyntiasetuksen (964/83) 13 § seuraavasti:

11.12.1992/1267:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.