Seurattu SDK 766/2022 saakka.

25.3.1983/328

Laki sotilasoikeudenkäyntilain voimaanpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sotilasoikeudenkäyntilaki (326/83) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Sillä kumotaan sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä 16 päivänä huhtikuuta 1920 annettu laki (93/20) ja eräistä väliaikaisista poikkeuksista sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annettuun lakiin 11 päivänä huhtikuuta 1947 annettu laki (268/47) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä Helsingin hovioikeuden perustamisesta 18 päivänä tammikuuta 1952 annetun lain (18/52) 1 §:n 2 momentti ja sotaylioikeudelle kuuluvien tehtävien siirtämisestä Helsingin hovioikeudelle viimeksi mainittuna päivänä annettu laki (19/52).

Mitä muualla laissa tai asetuksessa on säädetty sotatuomioistuimista tai sotaoikeudesta, koskee soveltuvin osin myös sotilasoikeudenkäyntilaissa tarkoitettuja tuomioistuimia.

2 §

Ennen sotilasoikeudenkäyntilain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3 §

Nykyiset sotaoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat ne sotaväen rikoslaissa rangaistaviksi säädettyjä ja ennen sotilasoikeudenkäyntilain voimaantuloa tehtyjä rikoksia koskevat asiat, jotka ovat lain voimaan tullessa vireillä tai jotka tulevat vireille kolmen kuukauden kuluessa siitä.

Sotaoikeuksien toiminta lakkaa kuuden kuukauden kuluessa sotilasoikeudenkäyntilain voimaantulosta. Sotaoikeus ei saa kolmen kuukauden kuluttua lain voimaantulon jälkeen ottaa käsiteltäväksi uutta asiaa.

4 §

Sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain mukaan sotaoikeuteen kuuluvat asiat, jotka eivät ole tulleet vireille kolmessa kuukaudessa sotilasoikeudenkäyntilain voimaantulon jälkeen, on sotaoikeuden tai sen syyttäjän lähetettävä sotilasoikeudenkäyntilain 13 §:ssä tarkoitetulle komentajalle. Komentajan on tämän jälkeen meneteltävä sotilasoikeudenkäyntilaissa säädetyllä tavalla.

Sotaoikeuden on ennen sen toiminnan lakkaamista siirrettävä asiat, joita ei ole ratkaistu, sotilasoikeudenkäyntilain 5 §:n mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

5 §

Haettaessa muutosta sotaoikeuden toimivaltaan 3 §:n 1 momentin mukaan kuuluvassa asiassa julistamaan päätökseen noudatetaan sotilasoikeudenkäyntilain voimaantultuakin aikaisemman lain säännöksiä.

6 §

Helsingin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa vireillä olevat sekä hovioikeuteen 5 §:n mukaan tulevat sotaoikeusasiat käsitellään sotilasoikeudenkäyntilaissa säädetyssä järjestyksessä. Korkeimmassa oikeudessa ennen lain voimaantuloa esittelemättömät valitusluvan myöntämistä koskevat hakemukset sotaoikeusasioissa esitellään kolmijäsenisessä jaostossa.

Sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain mukaan Helsingin hovioikeuteen ensimmäisenä oikeusasteena kuuluva asia käsitellään loppuun, jos syytekirjelmä on toimitettu hovioikeuteen ennen sotilasoikeudenkäyntilain voimaantuloa.

7 §

Asetuksella säädetään, keitä sotatuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun lain 30 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä syytetään virkarikoksesta hovioikeudessa.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983.

HE 86/81, II LaVM 14/82, SuVM 257/82

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.