Seurattu SDK 834/2023 saakka.

30.12.1982/1103

Maatalouden investointivarauslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (24.8.1990/720)

Maatalouden investointivarauksesta, jonka maatilataloutta harjoittava verovelvollinen voi verovuosilta 1983–1990 veroilmoituksessaan tehdä, säädetään tässä laissa.

2 §

Investointivarauksen suuruus on enintään 30 prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta ennen investointivarauksen vähentämistä, ei kuitenkaan enemmän kuin 40 000 markkaa. Investointivarauksen määrää laskettaessa jätetään täysien tuhansien markkojen ylimenevä osa lukuun ottamatta. Jos maatilatalouden tuloverolain (543/67) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen vähennyskelpoisten hankinta- ja perusparannusmenojen poistot on tehty saman lain 8 §:n 4 momentin, 9 §:n 2 momentin ja 10 §:n 3 momentin mukaan laskettua enimmäismäärää pienempinä, on erotus vähennettävä maatalouden puhtaasta tulosta laskettaessa investointivarauksen sallittua määrää. Investointivarausta ei saa tehdä, jos sen enimmäismäärä olisi pienempi kuin 10 000 markkaa, eikä muutoinkaan 10 000 markkaa pienempänä. (12.12.1986/902)

Investointivarausta ei saa tehdä niiltä verovuosilta, joina aikaisemmin tehtyjä investointivarauksia käytetään tai luetaan tuloksi 9 §:ssä säädetyllä tavalla.

Investointivaraus vähennetään maatalouden puhtaasta tulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa.

3 §

Investointivarauksen tehneen verovelvollisen on tehtävä talletus (investointitalletus) rahalaitokseen erityiselle, yksinomaan tätä tarkoitusta varten avatulle tilille (investointitili).

4 §

Investointitalletuksen suuruus on 50 prosenttia investointivarauksen määrästä.

Investointitalletus on tehtävä viimeistään verovuotta seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä.

Maksuliikenteen häiriöiden tai muun erityisen syyn johdosta valtiovarainministeriö voi pidentää 2 momentissa tarkoitettua määräaikaa. (6.4.1990/319)

5 §

Rahalaitos maksaa investointitalletukselle vuotuisen koron, jonka suuruus on sama kuin rahalaitoksen vastaavan pituiselle määräaikaistalletustilille maksama korko.

Investointitalletukselle maksettua korkoa ei valtion- ja kunnallisverotuksessa pidetä veronalaisena tulona eikä investointitalletusta varallisuuden perusteella toimitettavassa verotuksessa veronalaisina varoina.

6 §

Investointivaraus on käytettävä viimeistään neljäntenä verovuotena sen verovuoden päättymisestä, jolta jätetyssä veroilmoituksessa investointivaraus on tehty. Aikaisemmin tehty investointivaraus on käytettävä ennen myöhemmin tehtyjä.

7 §

Investointivarausta saadaan käyttää seuraavien maatalouden investointien hankinta- ja perusparannusmenoihin:

1) maatilatalouden tuloverolain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetut koneet, kalusto ja laitteet;

2) maatilatalouden tuloverolain 9 §:ssä tarkoitetut rakennukset ja rakennelmat; sekä

3) salaojat, sillat, padot ja muut sellaiset maatilatalouden tuloverolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyödykkeet.

Investointivarausta on käytettävä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödyke on hankittu, sekä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin hankinta- ja perusparannusmenoihin sinä verovuonna, jona hyödykkeen rakennustyö on aloitettu tai se on valmistunut. (15.6.1984/465)

Edellä 1 momentissa tarkoitetut hankinta- ja perusparannusmenot eivät ole vähennyskelpoisia käytettyä varausta vastaavalta osalta. (15.6.1984/465)

7 a § (30.12.1991/1675)

Jos verovelvollinen on nostanut investointitalletuksen eikä ole käyttänyt investointivarausta 7 §:ssä mainittuun tarkoitukseen, nostettua talletusta vastaava investointivaraus luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jonka aikana talletus on nostettu.

8 §

Verovelvollisen on veroilmoituksensa yhteydessä annettava selvitys tehdyn tai käytetyn investointivarauksen määrästä, investointitalletuksesta ja investointivarauksen käyttökohteesta.

9 § (30.12.1991/1675)

Jos verovelvollinen ei ole käyttänyt investointivarausta tai sitä ei ole luettu verovelvollisen veronalaiseksi tuloksi 6 §:ssä säädetyn määräajan kuluessa, luetaan käyttämättä tai tuloksi lukematta jätetty investointivarauksen määrä verovelvollisen maatalouden veronalaiseksi tuloksi siltä verovuodelta, jonka kuluessa investointivaraus viimeistään olisi pitänyt käyttää. Maatalouden harjoittamisen lopettaneen verovelvollisen käyttämättömät investointivaraukset luetaan sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona hänen todetaan lopettaneen maatalouden harjoittamisen. Varausta ei kuitenkaan lueta tuloksi verovelvollisen kuoleman johdosta, jos hänen jakamaton kuolinpesänsä jatkaa maatalouden harjoittamista.

10 §

Käytettyä tai veronalaiseksi tuloksi luettua investointivarausta tai sen osaa vastaava investointitalletus saadaan nostaa aikaisintaan sen vuoden alusta, jona investointivarausta käytetään tai jonka tuloksi investointivaraus luetaan, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua investointitalletuksen tekemisestä.

Investointitalletuksen tekemisestä ja nostamisesta on rahalaitoksen lähetettävä tarkkailuilmoitus verovelvollisen kotipaikan verotoimistolle.

11 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

12 § (24.8.1990/720)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Lakia sovelletaan verovuosilta 1983–1994 toimitettavissa verotuksissa.

HE 237/82, vvvk.miet 90/82, suvk.miet 215/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.6.1984/465:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1984. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa.

HE 28/84, vvvk.miet 26/84, svk.miet 45/84

12.12.1986/902:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa.

HE 117/86, vvvk.miet. 57/86, svk.miet. 125/86

6.4.1990/319:

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 1990.

HE 17/90, vvvk.miet. 6/90, svk.miet. 10/90

24.8.1990/720:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 64/90, vvvk.miet. 25/90, svk.miet. 82/90

30.12.1991/1675:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1991 toimitettavassa verotuksessa.

HE 208/91, vvvk.miet. 64/91

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.