Seurattu SDK 834/2023 saakka.

20.8.1982/645

Laki Saaristomeren kansallispuistosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (23.3.2023/524)

Saaristomeren luonnon ja kulttuurin suojelemiseksi, niihin liittyvien perinteisten luonnonkäyttötapojen turvaamiseksi, elävän saaristoyhteisön säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja yleistä luonnonharrastusta varten on vuoden 1923 luonnonsuojelulain (71/1923) mukainen Saaristomeren kansallispuisto. Kansallispuisto koostuu valtion omistamista, liitteenä olevassa kartassa punaisella katkoviivalla rajatulla alueella (yhteistoiminta-alueella) Kemiönsaaren kunnassa ja Paraisten kaupungissa olevista maa- ja vesialueista lukuun ottamatta Puolustusvoimien hallinnassa olevia alueita.

L:lla 524/2023 muutettu 1 § tulee voimaan 1.6.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

1 § (17.1.1991/130)

Saaristomeren luonnon ja kulttuurin suojelemiseksi, niihin liittyvien perinteisten luonnonkäyttötapojen turvaamiseksi, elävän saaristoyhteisön säilyttämiseksi sekä ympäristöntutkimusta ja yleistä luonnonharrastusta varten on Saaristomeren kansallispuisto, joka on luonnonsuojelulaissa (71/23) tarkoitettu erityinen luonnonsuojelualue. Kansallispuisto koostuu valtion omistamista, liitteenä olevassa kartassa punaisella katkoviivalla rajatulla alueella (yhteistoiminta-alueella) Dragsfjärdin, Houtskarin, Korppoon ja Nauvon kunnissa olevista maa- ja vesialueista lukuun ottamatta puolustusvoimain hallinnassa olevia alueita.

LuonnonsuojeluL 71/1923 on kumottu L:lla 1096/1996.

1 a § (23.3.2023/524)

Mitä luonnonsuojelulain (9/2023) 49 §:ssä säädetään kielletyistä toiminnoista sekä 50 ja 51 §:ssä rauhoitussäännöksiä koskevista poikkeuksista, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetussa kansallispuistossa.

Metsähallituksen luvalla kansallispuistossa voi tehdä muinaismuistolain (295/1963) mukaisia tutkimuksia.

Metsähallitus voi määräämillään ehdoilla luovuttaa kotitarvekäyttöön kansallispuiston yhteistoiminta-alueella asuville ja erityisestä syystä muillekin saaristolaisille kansallispuiston alueelta puuta ja karjan rehua.

Sen estämättä, mitä luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetään, Saaristomeren kansallispuistossa yhteistoiminta-alueeseen kokonaan tai osittain kuuluvissa kylissä vakinaisesti asuville on oikeus Metsähallituksen luvalla metsästää metsästyslain (615/1993) mukaisesti.

L:lla 524/2023 lisätty 1 a § tulee voimaan 1.6.2023.

1 b § (23.3.2023/524)

Saaristomeren kansallispuistossa saa harjoittaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle säädettyjen tehtävien edellyttämää toimintaa ja kehittää sitä.

L:lla 524/2023 lisätty 1 b § tulee voimaan 1.6.2023.

1 c § (23.3.2023/524)

Mitä luonnonsuojelulain 55 §:n 3 momentissa säädetään eräiden oikeuksien turvaamisesta, 56 §:ssä liikkumisen rajoittamisesta, 57 §:ssä luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, 58 §:ssä järjestyssäännöstä valtion luonnonsuojelualueella, 59 §:ssä luonnonsuojelualueen rajojen määräämisestä ja merkitsemisestä, 60 §:ssä alueen liittämisestä valtion luonnonsuojelualueeseen sekä 133 §:ssä haltuunotto-oikeudesta, sovelletaan myös tässä laissa tarkoitetussa kansallispuistossa.

L:lla 524/2023 lisätty 1 c § tulee voimaan 1.6.2023.

2 § (23.3.2023/524)

2 § on kumottu L:lla 23.3.2023/524, joka tulee voimaan 1.6.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

2 §

Saaristomeren kansallispuiston rajat on määrättävä noudattaen soveltuvin osin, mitä jakolaissa (604/51) on säädetty rajankäynnistä.

Kansallispuiston alue on merkittävä maastoon siten, että riittävä määrä puistoaluetta osoittavia tunnusmerkkejä sijoitetaan puistoon kuuluville maa-alueille. Puistoalueen rajat vesialueilla merkitään vain kartalle.

JakoL 604/1951 on kumottu KiinteistönmuodostamisL:lla 554/1995.

3 § (23.3.2023/524)

3 § on kumottu L:lla 23.3.2023/524, joka tulee voimaan 1.6.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

3 § (17.1.1991/130)

Jos yhteistoiminta-alueella oleva alue, jota valtio ei omista, siirtyy valtion omistukseen, se luetaan osaksi kansallispuistoa lukuun ottamatta alueita, jotka siirtyvät puolustusvoimain hallintaan, ja alueita, jotka hankitaan alueiden vaihtoa varten.

4 § (23.3.2023/524)

4 § on kumottu L:lla 23.3.2023/524, joka tulee voimaan 1.6.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

4 §

Luonnonsuojelua valvovalla viranomaisella on oikeus ottaa haltuunsa metsästys-, keräily- tai muut välineet, joita on käytetty tai aiotaan käyttää vastoin kansallispuistossa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Sama haltuunottooikeus koskee myös puistoalueelta luvattomasti pyydettyjä eläimiä ja luvattomasti otettuja kasveja sekä kaikkea muuta sellaista, mikä alueelta on kielletty ottamasta tai siellä käyttämästä.

5 § (23.3.2023/524)

5 § on kumottu L:lla 23.3.2023/524, joka tulee voimaan 1.6.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

5 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

HE 203/81, l-tvk.miet.5/82, suvk.miet.65/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.1.1991/130:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Saaristomeren kansallispuistoon tämän lain voimaan tullessa kuuluvista alueista voidaan alueiden vaihdossa luovuttaa seuraavat alueet:

1) Dragsfjärdin Högsåran pääsaaren keskellä oleva metsäpalsta, jonka pinta-ala on noin 39,0 ha;

2) Korppoon Utön pääsaarella kylän keskellä oleva tonttialue, jonka pinta-ala on noin 0,09 ha;

3) Nauvon Berghamnin pääsaarella oleva peltoalue, jonka pinta-ala on noin 1,3 ha;

4) Nauvon Berghamnin pääsaaren pohjoisrannalla oleva alue, jonka pinta-ala on noin 2,0 ha;

5) valtion osuus, jonka pinta-ala on noin 0,55 ha, Holmenin saaresta Nauvon Berghamnissa; sekä

6) Boskärissä, Nauvon kunnassa oleva metsäalue, jonka pinta-ala on noin 2,3 ha.

Kansallispuistoa koskevat rauhoitussäännökset ja -määräykset lakkaavat olemasta voimassa luovutettavilla alueilla sen jälkeen kun alueiden vaihtoa koskevat sopimukset on allekirjoitettu.

HE 82/90, La- ja TaVM 23/90, SuVM 137/90

23.3.2023/524:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023.

HE 270/2022, YmVM 23/2022, EV 329/2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.