Seurattu SDK 939/2023 saakka.

16.4.1982/290

Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Kehitysalueiden tuotantotoiminnan edistämiseksi valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnettävistä veronhuojennuksista säädetään tässä laissa.

Kehitysalueella tarkoitetaan tässä laissa tasapainoisen alueellisen kehityksen edistämisestä annetussa laissa (532/81) tarkoitettua kehitysaluetta, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeistä 24 päivänä syyskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (653/81) sekä eräiden saarien ja saariryhmien määräämisestä kuuluvaksi ensimmäiseen perusvyöhykkeeseen 30 päivänä joulukuuta 1981 annetussa valtioneuvoston kanslian päätöksessä (1114/81) ja sanotun päätöksen muuttamisesta 4 päivänä syyskuuta 1984 annetussa sisäasiainministeriön päätöksessä (664/84). (13.12.1985/944)

2 §

Verovelvollisella, joka vuosien 1982-1989 aikana perustaa kehitysalueelle uuden tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen taikka laajentaa kehitysalueella olevaa tuotantolaitostaan tai matkailuyritystään tahi uudistaa niiden koneistoa, laitteita tai kalustoa niin, että laitoksen tuotantokyky taikka tuotannon jalostusaste olennaisesti kasvaa tai niin, että yrityksen toimintakyky olennaisesti kasvaa taikka laatutaso olennaisesti nousee, on oikeus siltä verovuodelta, jona uutta laitosta tai yritystä tahi laajennusta tai uudistusta varten hankittu käyttöomaisuus otetaan käyttöön, sekä yhdeksältä seuraavalta verovuodelta toimitettavissa verotuksissa poistoina vähentää veronalaisesta tulostaan sanotun käyttöomaisuuden hankintamenosta määrä, mikä verovelvollisen kirjanpidossa on tällaisena poistona vähennetty.

Milloin 1 momentissa mainittu uuden tuotantolaitoksen tai matkailuyrityksen perustaminen tai laitoksen tai yrityksen laajennus tahi uudistus on tapahtunut kehitysalueen ensimmäisellä tai toisella perusvyöhykkeellä tahi kolmannen perusvyöhykkeen A-tukialueella, sellaisena kuin tämä alue on perusvyöhykkeiden jakamisesta A- ja B-tukialueisiin 222 päivänä joulukuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (1038/81), verovelvollisella on oikeus sanotussa momentissa tarkoitettuina verovuosina vähentää valtionverotuksessa veronalaisesta tulostaan muiden lainsäädännössä myönnettyjen vähennysten lisäksi kunakin vuotena ylimääräisenä investointivähennyksenä määrä, joka on kehitysalueen ensimmäisellä perusvyöhykkeellä 4 prosenttia, kuitenkin enintään 120 000 markkaa, toisella perusvyöhykkeellä 2 prosenttia, kuitenkin enintään 55 000 markkaa ja kolmannen perusvyöhykkeen A-tukialueella 1 prosentti, kuitenkin enintään 25 000 markkaa, uuteen tuotantolaitokseen tai matkailuyritykseen taikka niiden laajennukseen tai uudistukseen sijoitetun 1 momentissa tarkoitetun käyttöomaisuuden alkuperäisestä hankintamenosta. (13.12.1985/944)

3 § (17.12.1993/1264)

Edellä 2 §:ssä tarkoitettua uutta tuotantolaitosta tai matkailuyritystä taikka laitoksen tai yrityksen laajennusta tai uudistusta varten hankittua käyttöomaisuutta ei pidetä veronalaisina varoina samassa pykälässä mainituilta verovuosilta toimitettavissa varallisuusverotuksissa. Tässä pykälässä tarkoitettu käyttöomaisuus luetaan kuitenkin varoiksi tuloverolain (1535/92) 41 §:ssä säädettyä yritystulon pääomatulo-osuuden perusteena olevaa nettovarallisuutta laskettaessa.

4 §

Tässä laissa tarkoitettuna tuotantolaitoksena pidetään laitosta, joka teollisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita, sekä kauppapuutarhaa, taimitarhaa, turkistarhaa, kalastustoimintaa, kalanviljelylaitosta tai turvetuotantolaitosta, milloin sitä on pidettävä maatilataloudesta erillisenä liikkeenä. Jos työliike pääasiallisesti valmistaa tai jalostaa tuotteita, on sitä niin ikään pidettävä tässä laissa tarkoitettuna tuotantolaitoksena.

Matkailuyrityksenä pidetään hotellia, motellia, matkustajakotia, moottorimajaa, yömajaa ja muuta siihen verrattavaa majoitusliikettä sekä majoitusliikkeen omistajan sen yhteydessä harjoittamaa ravitsemistoimintaa-Maatilatalouden yhteydessä harjoitettu majoitustoiminta katsotaan matkailuyritykseksi silloin, kun sitä on pidettävä maatilataloudesta erillisenä liikkeenä.

5 §

Tuotantolaitoksen käyttöomaisuudella tarkoitetaan tässä laissa irtainta kuluvaa käyttöomaisuutta niin myös rakennusta ja rakennelmaa, jota käytetään tehtaana, työpajana, voimaasemana tai varastona tahi muuhun tuotantolaitoksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen.

Matkailuyrityksen käyttöomaisuudella tarkoitetaan irtainta kuluvaa käyttöomaisuutta sekä rakennusta ja rakennelmaa, joita käytetään matkailuyrityksen toimintaan välittömästi liittyvään tarkoitukseen.

6 §

Kunnallisverotuksessa ei sovelleta harkintaverotusta uudesta tuotantolaitoksesta tai matkailuyrityksestä saatuun tuloon niinä verovuosina, joilta toimitettavissa kunnallisverotuksissa 2 §:n säännöksiä on siihen sovellettava.

7 §

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta kunnallisverotukseen Ahvenanmaan maakunnassa olevien kehitysalueisiin kuuluvien kuntien osalta.

Jos Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä. annetaan tarvittavat säännökset, voidaan asetuksella säätää, että laki tulee voimaan myös 1 momentissa tarkoitetussa verotuksessa.

8 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982 ja sitä sovelletaan verovuosilta 1982–1998 toimitettavissa verotuksissa.

HE 78/81, vvvk.miet. 5/82, svk.miet. 10/82

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.12.1985/944:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikunta 1986. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1986 toimitettavassa verotuksessa, kuitenkin niin, että lain alueellisen soveltamisalan ja vyöhykejaon muutoksia sovelletaan vain niiden investointien osalta, jotka tehdään vuosina 1986-1989.

Hallituksen esitys 124/85, Valtiovarainvaliok. miet. 51/85, Suuren valiok. miet. 124/85

17.12.1993/1264:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1994 toimitettavassa verotuksessa. Lakia sovelletaan kuitenkin myös vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa, mikäli verovelvollinen tekee sitä koskevan vaatimuksen ja esittää tarvittavan selvityksen veroilmoituksessaan.

HE 199/93, VaVM 61/93

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.