Seurattu SDK 834/2023 saakka.

26.3.1982/240

Asetus ylikuormamaksusta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään ylikuormamaksusta 14 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (51/82) 19 §:n nojalla:

1 § (15.3.1996/171)

Ylikuormamaksusta annetun lain 8 ja 14 §:ssä tarkoitettujen maksumääräysten täytäntöönpanosta huolehtii oikeusrekisterikeskus.

2 § (15.3.1996/171)

Ylikuormamaksusta annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen, maksumääräyksen sekä 12 §:ssä tarkoitetun selvityspyynnön tiedoksi antamisessa noudatetaan, mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädetään.

L tiedoksiannosta hallintoasioissa 232/66 on kumottu HallintoL:lla 434/2003.

3 §

Maksumääräyksessä on mainittava:

1) maksun suorittamisvelvollinen; (15.3.1996/171)

2) ylikuorman toteamisen aika ja paikka;

3) ajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero;

4) ylikuorman määrä; sekä

5) ylikuormamaksun suuruus ja sen laskemistapa.

4 §

Maksumääräykseen on liitettävä postisiirtoliikkeen tilillepanokortti. Siihen on merkittävä päivä, jona maksu on viimeistään suoritettava sekä maksamista varten tarpeelliset tiedot. Määräyksessä on lisäksi mainittava, että se voidaan suorituksen laiminlyömisen vuoksi panna täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä.

Maksumääräyksessä on annettava myös kirjalliset ohjeet siitä, miten maksun suorittamisvelvollisen tulee menetellä, jos hän haluaa hakea muutosta ylikuormamaksun määräämistä koskevaan päätökseen lääninoikeudelta. (15.3.1996/171)

5 §

Ylikuormamaksusta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on mainittava:

1) ajoneuvon omistaja tai pysyvä haltija;

2) kuljettajan henkilötiedot;

3) ylikuorman toteamisen aika ja paikka;

4) ajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero;

5) kuorman laatu;

6) ylikuorman toteamis- ja laskemistapa; sekä

7) ylikuorman määrä.

6 § (15.3.1996/171)

Jos lääninoikeus tai korkein hallinto-oikeus poistaa annetun maksumääräyksen tai alentaa ylikuormamaksun määrää, on tästä ilmoitettava oikeusrekisterikeskukselle. Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta palautettava perusteettomasti tai liikaa maksettu ylikuormamaksu.

7 §

Oikeusministeriö antaa tarvittavat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta sekä vahvistaa kaavat ylikuormamaksun määräämismenettelyssä ja maksumääräysten täytäntöönpanossa käytettäviä lomakkeita varten.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.3.1996/171:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.