Seurattu SDK 8/2022 saakka.

18.12.1981/933

Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 2 §:n 2 momentin sekä eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi 2 päivänä lokakuuta 1981 annetun lain (676/81) 2 §:n 1 momentin ja 5 §:n nojalla:

1 §

Eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi 2 päivänä lokakuuta 1981 annetussa laissa (676/81) tarkoitetuilla soidensuojelualueilla on kielletty:

1) ojitus ja maa-ainesten ottaminen;

2) rakennusten, teiden ja laitteiden rakentaminen;

3) turvemailla olevan puiston hakkaaminen;

4) luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen jäljempänä säädettävin poikkeuksin; sekä

5) muut toimenpiteet, jotka saattavat muuttaa suoalueen luonnonmukaista vesitasapainoa.

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää määrätyn selkärangattoman eläinlajin yksilöiden pyydystämisen ja tappamisen samoin kuin määrätyn ruohovartisen kasvilajin yksilöiden poimimisen ja keräämisen soidensuojelualueella.

2 §

Sen lisäksi, mitä edellä 1 §:ssä on säädetty, ovat Järvisuon–Ritassaarensuon, Huidankeitaan–Matokeitaan, Rynkäkeitaan, Hirvinevan, Harjaisnevan–Pilkoonnevan, Virtain kaupungissa sijaitsevan Isonevan, Säippäsuon–Kivisuon sekä Tolkansuon soidensuojelualueilla kaikki metsätaloudelliset toimenpiteet metsäpuiden käpyjen ja siementen keräämistä sekä metsänjalostukseen tarvittavien kasvinosien vähäistä ottamista lukuunottamatta kiellettyjä.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen soidensuojelualueiden kivennäismaiden metsätaloudellinen käyttö ja hoito suoritetaan 4 §:ssä mainitun hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa voidaan 1 §:n säännösten estämättä sallia myös alueen käytön tai hoidon kannalta tarpeellisen tien rakentaminen soidensuojelualueelle.

3 §

Soidensuojelualueella on 1 §:n säännösten estämättä sallittu:

1) sellaisten rakennusten, laitteiden ja polkujen rakentaminen ja kunnossapito, jotka ovat tarpeen yleisön opastamista, tutkimustoimintaa ja luonnonharrastusta varten;

2) metsästys niillä soidensuojelualueilla, jotka sijaitsevat metsästyslain (290/62) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa kunnissa ja muilla soidensuojelualueilla sen mukaan kuin järjestyssäännössä tarkemmin määrätään;

3) kalastus;

4) tieteellisessä tai opetustarkoituksessa tapahtuva eläinten tappaminen ja pyydystäminen sekä kivennäisnäytteiden vähäinen ottaminen metsähallituksen luvalla;

5) liiallisen lisääntymisen vuoksi tai muutoin vahingollisen kasvi- tai eläinlajin vähentäminen maa- ja metsätalousministeriön luvalla;

6) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen alueen luonnonmukaisen kehityksen palauttamiseksi;

7) toimenpiteet alueella olevien teiden sekä sähkö ja puhelinlinjojen kunnossapitämiseksi;

8) laitteiden ja rakennelmien tekeminen uittoa varten;

9) poronhoito ja sen edellyttämät toimenpiteet; sekä

10) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen alueen ja sen ympäristön suojelemiseksi metsäpalolta; (29.6.1983/600)

11) toimenpiteet, jotka ovat tarpeen palovartiointia, pelastuspalvelua, valtakunnan rajojen vartiointia ja valvontaa sekä kartoitus- ja maanmittaustöitä varten; (29.6.1983/600)

12) toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä lennätin-, puhelin- tai radiotoimintaa taikka geologista tutkimusta tai malminetsintää varten edellyttäen, että siihen on saatu maa- ja metsätalousministeriön lupa; sekä (29.6.1983/600)

13) muut toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia soidensuojelualueen tarkoituksenmukaisen hoidon tai käytön kannalta ja jotka maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt. (29.6.1983/600)

Martimoaavan–Lumiaavan–Penikoiden soidensuojelualueen rauhoitus ei ole esteenä Kivaloiden alueen retkeily- ja virkistystoiminnan kannalta tarpeelliselle rakentamiselle eikä alueella tämän asetuksen voimaan tullessa jo olevien rakennusten ja rakenteiden kunnossapidolle. Rauhoitus ei ole myöskään esteenä soranotolle Myllylänahon alueelta, mikäli tämä tapahtuu metsähallituksen hyväksymällä tavalla. (11.10.1985/802)

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, saadaan Hyvinkään kaupungissa sijaitsevan Järvisuon - Ritassaarensuon soidensuojelualueelle rakentaa uusi 400 kV voimajohto nykyisen 400 kV voimajohdon välittömään yhteyteen ja purkaa 220 kV voimajohto sekä Pomarkun kunnassa sijaitsevan Isonevan soidensuojelualueelle uusi 400+110 kV voimajohto nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle ja purkaa 110 kV voimajohto. Voimajohdot on rakennettava ja niitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna soidensuojelualueiden luontaista vesitaloutta, kasvillisuutta ja linnustoa. (27.9.2012/531)

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, saadaan Perhon kunnassa sijaitsevan Hangasnevan – Säästöpiirinnevan soidensuojelualueelle rakentaa uusi 400 kV voimajohto nykyisten kahden 400 kV voimajohdon välittömään yhteyteen. Voimajohto on rakennettava ja sitä on ylläpidettävä niin, etteivät toimenpiteet vaaranna soidensuojelualueen luontaista vesitaloutta, kasvillisuutta ja linnustoa. (26.4.2018/277)

MetsästysL on kumottu MetsästysL:lla 615/1993.

4 §

Soidensuojelualueen hoitoa ja käyttöä varten laaditaan tarvittaessa hoito-ja käyttösuunnitelma. Hoito- ja käyttösuunnitelman vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

5 §

Säännökset, joiden mukaan eräät toimenpiteet soidensuojelualueilla sallitaan, eivät perusta kenellekään laajempaa oikeutta kuin mitä asianomaiselle muutoin kuuluu.

Soidensuojelualueita koskevat rauhoitussäännökset tulevat noudatettaviksi sen jälkeen, kun alueen rajojen määräämistoimitus on saatettu loppuun.

6 §

Soidensuojelualueet ovat metsähallituksen hallinnassa ja hoidossa.

7 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö. Ohjeet soidensuojelualueiden rajojen määräämistoimituksista antaa maanmittaushallitus.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.6.1983/600:

Tämä asetus tulee voimaa 6 päivänä heinäkuuta 1983.

11.10.1985/802:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1985.

27.9.2012/531:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 2012.

26.4.2018/277:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä toukokuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.