Seurattu SDK 511/2021 saakka.

18.6.1981/433

Laki merenkulun veronhuojennuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Laivanvarustustoimintaa harjoittavalle verovelvolliselle valtion- ja kunnallisverotuksessa myönnettävistä veronhuojennuksista säädetään tässä laissa.

Tämän lain tilauspoistoa ja alushankintavarausta koskevia säännöksiä ei sovelleta laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta annetussa laissa (273/83) tarkoitettuun laivanisännistöyhtiöön eikä tämän lain säännöksiä tällaiselle yhtiölle kuuluvan aluksen osalta laivanisännän verotukseen. (18.3.1983/274)

2 §

Verovelvollisella, joka sitovin kirjallisin sopimuksin kiinteään hintaan vuosina 1981–1990 tilaa Suomessa rakennettavaksi nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen, on oikeus verotuksessa vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta elinkeinotuloksen verottamisesta annetun lain (360/68) 30 §:ssä tarkoitettu poisto aluksen hankintamenosta siitä verovuodesta alkaen, jonka aikana hankintasopimus on tehty. Tällaisena ennen aluksen käyttöön ottoa tehtävänä poistona saadaan vähentää kuitenkin enintään 20 prosenttia aluksen hankintamenosta (tilauspoisto). (13.12.1985/950)

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeuden tilauspoiston vähentämiseen muustakin kuin laivanvarustustoiminnan tulosta sekä muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun aluksen hankinnan perusteella.

3 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu poisto tehdään kunkin aluksen hankintamenosta erikseen. Poistona verovelvollinen ei saa vähentää suurempaa määrää kuin mitä hän on verovuonna ja aikaisemmin kirjanpidossaan vähentänyt.

4 §

Jos hankintasopimus, jonka perusteella 2 §:ssä tarkoitettu poisto on tehty, puretaan tai siirretään kolmannelle henkilölle tahi jos sopimus käy pätemättömäksi, aluksen hankintamenosta poistettu määrä katsotaan sen verovuoden tuotoksi, jona sopimus on purettu tai siirretty tahi käynyt pätemättömäksi.

Vahingoittuneesta sekä luovutetusta ja tuhoutuneesta tai muusta syystä menetetystä aluksesta, jonka hankintameno tai sen osa on edellä 2 §:ssä säädetyin tavoin vähennetty, saatu luovutushinta tai muu vastike tuloutetaan ja sen hankintamenon poistamaton osa vähennetään sinä verovuonna, jona alus on luovutettu tai menetys on todettu.

5 §

Jos verovelvollinen jatkaa laivanvarustustoimintaa ja tekee todennäköiseksi aikovansa hankkia Suomesta uuden aluksen tai täällä korjata vahingoittuneen aluksen, tuloutetaan edellä 4 §:ssä tarkoitetusta aluksesta saatu veronalainen luovutushinta ja muu vastike hankintamenon poistamatonta osaa lukuun ottamatta vähentämällä se uuden aluksen hankintamenosta tai vahingoittuneen aluksen kuntoon saattamisesta johtuneista menoista. Luovutushinta ja vastike tai niiden osa, jota ei ole edellä mainituin tavoin vähennetty sinä verovuonna, jona alus on luovutettu, tuhoutunut tai vahingoittunut, eikä kahtena sitä seuraavana verovuotena, luetaan sen verovuoden tuotoksi, minkä aikana se olisi viimeistään ollut aluksen hankintamenosta vähennettävä. Sen läänin lääninverovirasto, jonka alueella verovelvollisen kotipaikka on, voi verovelvollisen hakemuksesta erityisistä syistä päättää, että luovutushinta ja vastike tai niiden osa saadaan vähentää useampana kuin kahtena sitä verovuotta seuraavana vuotena, jona alus on luovutettu, tuhoutunut tai vahingoittunut.

6 § (30.12.1992/1543)

Verovelvollisella, joka vuosina 1981–1993 tilaa Suomesta I A tai sitä korkeampaan jäämaksuluokkaan rakennettavan, nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen, on oikeus siltä verovuodelta, jona alus on otettu käyttöön ja kolmelta sitä seuraavalta verovuodelta toimitettavissa verotuksissa vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta muiden sallittujen vähennysten lisäksi kunakin vuonna määrä, joka on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta (jäämaksuluokkavähennys). Verovelvollisella, joka vuosina 1994–1998 tilaa Suomesta tai ulkomailta edellä tarkoitetun aluksen, on oikeus vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta siltä verovuodelta, jona alus on otettu käyttöön, ja sitä seuraavalta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa molempina vuosina määrä, joka on 3 prosenttia aluksen hankintamenosta. (30.12.1996/1258)

Verovelvollisella, joka vuonna 1999 tai 2000 tilaa Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta I A tai sitä korkeampaan jäämaksuluokkaan rakennettavan, bruttovetoisuudeltaan vähintään 100 rekisteritonnin aluksen, on oikeus vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta 3 prosenttia aluksen hankintamenosta. Vähennys saadaan tehdä sekä verovuonna, jolloin alus on otettu käyttöön, että sitä seuraavana verovuonna. Vähennyksen tekemisen edellytyksenä on lisäksi, että alus luovutetaan tilaajalle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003. (26.11.1999/1060)

Valtiovarainministeriö voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää verovelvolliselle oikeuden täyden tai osittaisen jäämaksuluokkavähennyksen tekemiseen muustakin kuin laivanvarustustoiminnan tulosta sekä myös ulkomailta vuosina 1986–1993 tilatusta 1 momentissa tarkoitetusta aluksesta.

7 § (30.12.1992/1543)

Verovelvollisella on oikeus vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta tilinpäätöksissään vuosilta 1981–1993 tekemänsä varauksen määrä (alushankintavaraus). Saadakseen vähentää alushankintavarauksen verovelvollisen on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä talletettava Suomen Pankkiin erityisesti avattavalle tilille rahamäärä, joka on 50 prosenttia alushankintavarauksen määrästä (alushankintatalletus).

8 §

Se lääninverovirasto, jonka virka-alueella verovelvollisen kotikunta on, antaa luvan alushankintatalletuksen tai sen osan nostamiseen, kun sille esitetään selvitys siitä, että alushankintavaraus tai sen osa on käytetty tai tullaan käyttämään vähintään 19 rekisteritonnin aluksen hankintaan. Jos varausta tai sen osaa ei ole verotuksessa vähennetty veronalaisesta tulosta ja verotus on tältä osin saanut lainvoiman, verovelvollisella on niin ikään oikeus nostaa talletus tai vastaava osa siitä. (18.12.1995/1574)

Muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa saadaan talletettuja varoja nostaa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen verovuoden päättymisestä, jonka veronalaisesta tulosta alushankintavaraus on tehty. Alushankintavarauksen määrä katsotaan tällöin nostettuja varoja vastaavalta osalta sen verovuoden veronalaiseksi tuotoksi, jona talletus tai sen osa on nostettu.

8 a § (18.12.1995/1574)

Jos verovelvollinen lopettaa elinkeinotoimintansa eikä kysymyksessä ole sulautuminen tai jos verovelvollisen omaisuus luovutetaan konkurssiin, luetaan alushankintavaraus sen verovuoden veronalaiseksi tuloksi, jona elinkeinotoiminta on lopetettu tai päätös konkurssiin asettamisesta tehty. Verovelvollisella on tällöin oikeus nostaa alushankintatalletus Suomen Pankista. Lääninverovirasto antaa verovelvolliselle todistuksen alushankintatalletuksen nosto-oikeudesta.

9 §

Suomen Pankki maksaa 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa talletuksen nostettavalle määrälle vuotuista korkoa, joka on puolitoista prosenttiyksikköä Suomen Pankin peruskorkoa alempi. Korko maksetaan talletettuja varoja nostettaessa.

10 §

Alushankintavaraus on käytettävä aluksen hankintamenon kattamiseen tai tuloutettava sinä verovuonna, jona edellä 7 §:ssä tarkoitettu talletus on nostettu.

Alushankintavarauksesta katettu aluksen hankintameno tai hankintamenon osa ei ole vähennyskelpoinen meno.

11 §

Verovelvollisen, joka on tehnyt tämän lain nojalla aluksen hankintamenosta poiston tai käyttänyt alushankintavarausta aluksen hankintaan, on liitettävä veroilmoitukseensa selvitys aluksen alkuperäisestä hankintamenosta, alushankintavarauksen käytöstä aluksen hankintamenon kattamiseen, hankintamenosta aikaisemmin tehdyistä poistoista, verovuoden poistoista sekä aluksen poistamattomasta hankintamenosta verovuoden päättyessä.

Verovelvollisen, joka on 5 §:n mukaisesti vähentänyt aluksen luovutushinnan tai muun vastikkeen tahi niiden osan uuden aluksen hankintamenosta tai vahingoittuneen aluksen kuntoon saattamisesta johtuneista menoista, taikka aikoo vähentää luovutushinnan tai muun vastikkeen osan seuraavien verovuosien aikana käyttöön otettavan aluksen hankintamenosta, on liitettävä siitä selvitys veroilmoitukseen.

12 §

Verovelvollisella on oikeus vuosittain vähentää laivanvarustustoiminnan tulosta nettovetoisuudeltaan vähintään 19 rekisteritonnin aluksen vastaisia luokituskustannuksia varten varauksena määrä, joka on enintään 2 prosenttia aluksen hankintamenosta (luokitusvaraus). Luokitusvarausta ei kuitenkaan tehdä sinä verovuonna, jona alus luokitetaan.

Verovelvollisella on oikeus vähentää luokitusvaraus menona vain, mikäli vastaava kirjaus on tehty kirjanpidossa.

Luokitusvaraus, jota ei ole käytetty aluksen luokituskustannusten kattamiseen, on tuloutettava sinä verovuonna, jona luokitus on suoritettu tai alus on luovutettu tahi sen menetys on todettu.

13 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

14 § (30.12.1992/1543)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1981. Sitä sovelletaan vuosilta 1981–1995 toimitettavissa verotuksissa. Lain 6 §:ää sovelletaan kuitenkin myös vuosilta 1996–2005 toimitettavissa verotuksissa ja 7–11 §:n alushankintavarausta koskevia säännöksiä vuosilta 1996–1998 toimitettavissa verotuksissa. (26.11.1999/1060)

Luokitusvaraus, jota ei ole käytetty vuoden 1995 loppuun mennessä, luetaan vuoden 1995 veronalaiseksi tuloksi. Alushankintavaraus, jota ei ole käytetty vuoden 1998 loppuun mennessä, luetaan vuoden 1998 veronalaiseksi tuloksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.3.1983/274:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983 ja sitä sovelletaan ensimmisen kerran vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa.

HE 276/82, VaVM 116/82, SuVM 275/82

13.12.1985/950:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

HE 187/85, VaVM 56/85, SuVM 134/85

14.12.1990/1101:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Hallituksen esitys 183/90, Valtiovarainvaliok. miet. 54/90, Suuren valiok. miet. 175/90

30.12.1992/1543:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 205/92, VaVM 78/92

17.12.1993/1265:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 199/93, VaVM 61/93

18.12.1995/1574:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

30.12.1996/1258:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1997 toimitettavassa verotuksessa.

HE 238/1996, VaVM 48/1996, EV 253/1996

26.11.1999/1060:

Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 1999. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa.

HE 89/1999, VaVM 13/1999, EV 60/1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.