Seurattu SDK 372/2020 saakka.

27.2.1981/173

Asetus kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 13 päivänä helmikuuta 1981 annetun kasvinsuojelulain (127/81) 2 ja 12 §:n nojalla:

Yleistä
1 §

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on estää sellaisten kasvintuhoojien maahan kulkeutuminen, jotka voivat huomattavasti vahingoittaa viljelyksiä tai varastoituja kasveja tahi kasvituotteita.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

viljelymaalla valtiota, jossa kasvit ovat viime kasvukauden aikana kasvaneet, tai, milloin on kysymys pistokkaista, valtiota, jossa pistokkaat on juurrutettu;

vientimaalla valtiota, josta vienti tapahtuu suoraan Suomeen ilman uudelleenkuormausta;

viljelypaikalla taimitarhaa, kauppapuutarhaa, maatilaa tai muuta kiinteistöä, jossa kasvit on viljelty; sekä

kasvupaikalla peltoa, kasvihuonetta tai muuta viljelypaikan aluetta, jossa kasvit on viljelty, tai, milloin kysymys on ruukkukasveista tai pistokkaista, niiden kasvualustaa.

Tuontikielto
3 §

Maahan ei saa tuoda

1) kasveja eikä kasvinosia, jotka ovat jonkin tämän asetuksen liitteessä olevassa luettelossa A 1 tai A 2 mainitun kasvintuhoojan tartuttamia tai saastuttamia;

2) kasveja eikä kasvinosia, jotka ovat merkittävästi jonkin tämän asetuksen liitteessä olevassa luettelossa B mainitun kasvintuhoojan tartuttamia tai saastuttamia

3) luonnonvaraisia kasveja;

4) eläviä hyönteisiä, punkkeja eikä ankeroisia millään kehitysasteillaan; (4.1.1985/4)

5) kasveilla elävien virusten, bakteerien ja sienien viljelmiä;

6) kompostia, lantaa eikä maa-ainesta, lukuunottamatta maa-aineksen tuontia teknillisiin tarkoituksiin; maa-ainekseksi ei kuitenkaan katsota Sphagnum-turpeesta valmistettua käyttämätöntä puhdasta kasvuturvetta eikä vermikuliitista, perliitistä, kivivillasta tai muista vastaavista epäorgaanisista aineksista valmistettua käyttämätöntä keinotekoista kasvien kasvualustaa eikä edellä mainittujen seoksia. (20.12.1991/1565)

Mikäli kasvi tai kasvinosa on sellaisen kasvintuhoojan saastuttama tai tartuttama, jota ei mainita tämän asetuksen liitteessä olevassa luettelossa A 1 tai A2, mutta jota voidaan pitää yhtä vahingollisena kuin luetteloissa mainittuja, voi maatilahallitus kieltää tavaran maahantuonnin.

Milloin 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuin tavoin kasvintuhoojan tartuttamia tai saastuttamia kasveja on vain osassa lähetystä, ei muutakaan osaa lähetyksestä saa tuoda maahan, ellei maatilahallitus sitä erikseen salli.

Maatilahallitus voi sallia 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen kasvien tuonnin tieteellisiä tarkoituksia varten, 4 kohdassa tarkoitettujen eliöiden tuonnin sellaisin ehdoin, jotka se katsoo riittäviksi kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi ja 5 kohdassa tarkoitettujen viljelmien tuonnin tieteellisiä tarkoituksia tai biologista torjuntaa varten. (4.1.1985/4)

4 §

Tämän asetuksen liitteessä olevassa luettelossa C mainittujen kasvintuhoojien isäntäkasvien maahantuontia on rajoitettu seuraavasti:

1) Tulipoltteen (Erwinia amylovora) ja sharkataudin (Plum pox virus) isäntäkasvien maahantuonti on kielletty valtioista, joissa mainittuja kasvintuhoojia maatilahallituksen ilmoituksen mukaan esiintyy;

2) Hirmukilpikirvan (Quadraspidiotus perniciosus) isäntäkasvien maahantuonti on kielletty huhtikuun 16 päivän ja syyskuun 15 päivän välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuina, valtioista, joissa mainittua kasvintuhoojaa maatilahallituksen ilmoituksen mukaan esiintyy;

3) Castanea spp., Coniferae, Fagus spp., Populus spp., Prunus spp. ja Quercus spp. maahantuonti on kielletty Euroopan ulkopuolisista valtioista; sekä

4) Berberis spp., Ulmus spp. ja Zelkova spp. maahantuonti on kielletty lukuunottamatta seuraavia lajeja:

Ikivihreät Berberis-lajit, paitsi Mahoberberis neubertii Schneid.

B. aggregata Schneid., myös B aggregata var. prattii Schneid. ja B."polyantha" Hemsl.

B. dictyophylla Franch

B. koreana Palib

B. parvifolia Sprague

B. x rubrostilla Chitt.

B. thunbergii DC

B. wilsoniae Hemsl.

Edellä 1 momentin 1-4 kohdassa mainitut maahantuonnin rajoitukset eivät koske siemeniä. Sanotuissa kohdissa mainituista kasveista valmistetun puutavaran maahantuonti on sallittua, jos yksittäisessä rungon osassa on enintään yksi pinta-alaprosentti kuorta tai jos puutavarasta valmistetussa hakkeessa on enintään kolme painoprosenttia kuorta. (20.12.1991/1565)

Maatilahallitus voi sallia 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitettujen kasvien maahantuonnin tieteellisiä tarkoituksia varten. (20.12.1991/1565)

Tuonnin ehdot
5 §

Kasveja ja kasvinosia, joiden maahantuonti ei ole 3 tai 4 §:n mukaan kiellettyä, saadaan tuoda maahan vain, jos niitä tuotaessa esitetään tulliviranomaiselle viljelymaan kasvinsuojeluviranomaisen antama terveystodistus, jonka maatilahallitus tai maatilahallituksen tehtävään hyväksymä maatalouden tai puutarhatalouden neuvontajärjestön toimihenkilö taikka maa- ja metsätalousministeriön tehtävään määräämä henkilö on tarkastanut ja varustanut merkinnällä tavaran hyväksymisestä maahan tuotavaksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua terveystodistusta ei kuitenkaan tarvita, milloin maahantuonti koskee akvaarioitten vesikasveja, tuoretta rahkasammalta, poronjäkälää, herkkusienirihmastoja, matkustajien mukanaan kuljettamia yksittäisiä kukkakimppuja tai kolmea kiloa pienempiä määriä sellaisia kukkasipuleita, -mukuloita, -juurakoita tai vihanneksia, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai avomaalle istutettavaksi. Maatilahallitus voi muissakin tapauksissa sallia maahantuonnin ilman terveystodistusta. (18.3.1983/269)

Maatilahallituksen tulee julkaista luetteloa tavaralajeista, joihin kuuluvia kasveja tai kasvinosia maahan tuotaessa vaaditaan terveystodistus. (18.3.1983/269)

6 §

Kasvien ja kasvinosien maahan tuonnin ehtona on, että

1) viljelymaan kasvinsuojeluviranomainen on enintään viisitoista vuorokautta ennen tavaran lähettämistä tarkastanut kasvit tai niistä otetun edustavan näytteen ja todennut, etteivät kasvit ole 3 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kasvintuhoojan tartuttamia tai saastuttamia;

2) koloradonkuoriaista (Leptinotarsa decemlineata) tai Japanin turilasta (Popillia japonica) ei esiinny eikä kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana ole esiintynyt viljelypaikalla tai viittä kilometriä lähempänä sitä;

3) asianomaisen valtion kasvinsuojeluviranomainen on, mikäli kasvit tai kasvinosat on kuormattu valtiossa, jossa esiintyy koloradonkuoriaista tai Japanin turilasta, tarkastanut lajittelu- ja kuormauspaikat sekä kuormatilat välittömästi ennen kuormausta ja tällöin todennut ne vapaaksi mainituista kasvintuhoojista;

4) asianomaisen valtion kasvinsuojeluviranomainen on, mikäli peruna-ankeroista (Globodera rostochiensis ja Globodera pallida) esiintyy maahan tuotavan tavaran viljelymaassa, Euroopan ja Välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön (EPPO) suosittamin menetelmin todennut, ettei viljelypaikalla esiinny eikä ole esiintynyt peruna-ankeroista;

5) perunasyöpää ei esiinny eikä ole aikaisemmin esiintynyt viljelypaikalla; ja että

6) edelleen viljeltäväksi tarkoitetut kasvit on tarkastettu vähintään kahdesti kasvukauden aikana viljelymaan kasvinsuojeluviranomaisen toimesta ja tällöin on todettu, etteivät kasvit ole 3 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kasvintuhoojan tartuttamia tai saastuttamia;

Edellä 1 momentin 4 ja 5 kohdissa säädetyt vaatimukset eivät kuitenkaan koske ruokasipulia, kulutukseen tarkoitettuja juurettomia vihanneksia, viljeltäväksi tarkoitettuja juurruttamattomia kasveja, steriloituja kasvualustassa juurrutettuja kasveja eivätkä leikkokukkia.

7 §

Perunaa ja avomaalla kasvatettuja viljelyyn tarkoitettuja kasveja, lukuunottamatta pikkuistukassipulia, kukkasipuleita ja kukkamukuloita, ei ole lupa tuoda maahan huhtikuun 16 päivän ja syyskuun 15 päivän välisenä aikana, mainitut päivät mukaan luettuna, jos viljelymaassa maatilahallituksen ilmoituksen mukaan esiintyy koloradonkuoriaista tai Japanin turilasta. Maatilahallitus voi kuitenkin erityisistä syistä sallia niiden maahantuonnin sanottuna aikana sellaisin ehdoin, jotka se katsoo riittäviksi mainittujen kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämiseksi. (20.12.1991/1565)

Perunan maahantuonnin edellytyksenä on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä on säädetty, että

1) perunan rengasmätää (Corynebacterium sepedonicum) tai ruskomätää (Pseudomonas solanacearum) ei ole esiintynyt viljelypaikalla kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana; ja että

2) maahantuoja sitoutuu, milloin kysymyksessä on siemenperuna, viljelemään sen maatilahallituksen valvonnassa ja sen hyväksymässä paikassa.

7 a § (4.1.1985/4)

Mansikan taimia ei saa tuoda maahan, jos niiden viljelymaassa esiintyy Phytophthora fragariae-sienen aiheuttamaa kasvitautia. Maatilahallitus voi kuitenkin sallia mansikan taimien tuonnin mainitun kasvitaudin saastuttamasta maasta tieteellisiä tarkoituksia varten edellyttäen, että maahantuoja sitoutuu viljelemään taimet maatilahallituksen valvonnassa ja sen hyväksymässä paikassa.

7 b § (4.1.1985/4)

Havupuista (Coniferae) hakattua, maatilahallituksen tarkemmin määrittelemää puutavaraa ei saa tuoda maahan, jos puut ovat kasvaneet alueella tai osavaltiossa, jossa esiintyy Bursaphelenchus xylophilus-ankeroista. Maatilahallitus voi kuitenkin määräämillään ehdoilla sallia vähäisen puntavaraerän maahantuonnin koetarkoituksiin.

8 § (18.3.1983/269)

Krysanteemin pistokkaiden, gerberoiden sekä kurkku-, salaatti- ja tomaattikasvien tuonnin edellytyksenä on sen lisäksi, mitä 6 §:ssä on säädetty, ettei viljelypaikalla viljelymaassa esiinny lehtimiinaajakärpästä (Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae ja Liriomyza trifolii) ja että maahantuoja sitoutuu viljelemään kasvit maatilahallituksen valvonnassa ja sen hyväksymässä paikassa.

Maahan ei kuitenkaan saa tuoda krysanteemeja ja gerberoita juurrutettuina taikka ruukkuihin tai muutoin kasvualustaan istutettuina kasveina. Niin ikään on kielletty krysanteemien maahantuonti leikkokukkina ja gerberoiden tuonti leikkovihreänä. Juurellisten kurkku-, salaatti- ja tomaattikasvien maahantuonti on myös kielletty, ellei maatilahallitus erityisistä syistä myönnä tuontiin lupaa.

Ruusuja saa tuoda maahan ruukkuihin tai muutoin kasvualustaan istutettuina vain, jos kasvualustana on käyttämätön ja puhdas kasvuturve (Sphagnum) taikka kivivilla, vermikuliitti, perliitti tai muu vastaava keinotekoinen käyttämätön ja puhdas kasvu- tai ravintoalusta ja ruusut ovat kasvaneet yksinomaan tässä kasvualustassa. (30.11.1990/1032)

8 a § (20.11.1987/862)

Kalifornianripsiäisen (Frankliniella occidentalis) isäntäkasvien maahan tuonnin edellytyksenä on, että viljelymaan kasvinsuojeluviranomainen on tarkastanut kasvit välittömästi ennen niiden lähettämistä Suomeen ja todennut ne vapaaksi kalifornianripsiäisestä sekä tarkastanut kasvien viljelypaikan ja todennut sen olleen vapaa mainitusta kasvintuhoojasta vähintään neljän viikon ajan ennen kasvien lähettämistä Suomeen. Kasvien terveystodistuksessa tulee olla kasvinsuojeluviranomaisen vakuutus siitä, että edellä tarkoitetut tarkastukset on tehty ja että kasvit ja niiden viljelypaikka ovat vapaat kalifornianripsiäisestä.

9 §

Kasveja ja kasvinosia ei saa hyväksyä maahantuotavaksi, jos ne on pakattu käytettyihin koreihin, laatikoihin, kartonkeihin, säkkeihin tai junttikankaaseen tahi sellaiseen pakkausaineeseen, joka on osaksi tai kokonaan heinää, olkea, ruohoa tai perunanlehtiä. (18.3.1983/269)

Kasvien juurten on maahan tuotaessa oltava mahdollisimman puhtaat maa-aineksesta. Kasveissa, kasvinosissa ja kasvituotteissa, lukuunottamatta taimia, ruukkukasveja ja taimitarhatuotteita, saa olla maa-ainesta enintään viisi painoprosenttia. Pakkauksen on oltava sellainen, että se voidaan helposti avata tarkastusta varten. Tavaraa irtotavarana tuotaessa tavaratilan tulee olla tiiviisti suljettavissa. (20.12.1991/1565)

Jos kasvit tai kasvinosat on vientiä valmisteltaessa tai itse vientitapahtuman yhteydessä desinfioitu taikka jos niille on suoritettu muu kasvinsuojelullinen käsittely, on siitä oltava terveystodistuksessa maininta, josta lisäksi tulee ilmetä käsittelytapa ja käsittelyajankohta sekä, milloin kysymyksessä on kemiallinen käsittely, tehoaine, käyttöväkevyys ja käyttömäärä. (20.12.1991/1565)

9 a § (20.12.1991/1565)

Kasvien ja kasvinosien tuonnin yhteydessä tai kuljetusvälineiden mukana epäpuhtautena maahan tulevaa kompostia, lantaa tai maa-ainesta, kasvuturvetta tai epäorgaanista keinotekoista kasvien kasvualustaa ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa kasvien kasvualustaksi eikä levittää pelloille tai muille viljellyille alueille.

Terveystodistus
10 §

Viljelymaan kasvinsuojeluviranomaisen antaman kasvien terveystodistuksen tulee olla kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen mukainen ja laadittu suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä.

Jos tavara viedään muusta kuin sen viljelymaasta, on alkuperäiseen terveystodistukseen tai vientimaan kasvinsuojeluviranomaisen oikeaksi todistamaan jäljennökseen siitä liitettävä vientimaan kasvinsuojeluviranomaisen antama jälleenvientitodistus, josta tulee ilmetä, milloin ja mistä maasta kasvit ovat vientimaahan tulleet, mukana seuraavan terveystodistuksen numero sekä selvitys, että vientimaassa ei tavaralle ole tehty mitään, mikä saattaisi vähentää terveystodistuksen luotettavuutta.

Mikäli 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vientimaassa on suoritettu vain tavaran siirtäminen kuljetusvälineestä toiseen, on jälleenvientitodistuksen sijasta terveystodistukseen liitettävä uudelleenkuormaustodistus, jonka tulee olla vientimaan kasvinsuojeluviranomaisen antama ja josta tulee ilmetä, että tavara on siirretty terveystodistuksessa tarkoitetusta kuljetusvälineestä uudelleenkuormaustodistuksessa mainittuun kuljetusvälineeseen.

Tarkastus ja kauttakuljetus
11 §

Edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitetussa luettelossa mainitun tavaran maahantuonti on sallittu vain Helsingin, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Naantalin, Nuijamaan, Tornion, Turun, Vaalimaan ja Vainikkalan tullitoimipaikkojen kautta. Maatilahallitus voi erityisistä syistä sallia tavaran maahantuonnin myös muun tullitoimipaikan kautta.

Tavaraa ei saa, ellei maatilahallitus sitä salli purkaa tuontikulkuneuvosta muualle kuin tullilaissa tarkoitettuun tulliterminaaliin, tullivarastoon tai vapaa-alueelle eikä kuljettaa tulopaikasta ennen kuin selvitys sen tuontikelpoisuudesta on esitetty tulliviranomaisille. Tavaran kauttakuljetus ja sen kuljettaminen tullaamattomana maassa 1 momentissa mainitulle paikkakunnalle on kuitenkin sallittua lyijykkeellä suljetussa kuljetusvälineessä tai säiliössä. (15.4.1981/273)

12 §

Maahantuojan on annettava maatilahallitukselle tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulle tarkastajalle tavaran tarkastamista varten terveystodistus ja mahdollinen jälleenvientitodistus tai uudelleenkuormaustodistus. Terveystodistuksen tulee olla varustettu vientimaan kasvinsuojeluviranomaisen leimalla ja nimikirjoituksella. Maahantuoja on velvollinen ohjeiden mukaan avustamaan tarkastuksen toimittamisessa ja mahdollisessa näytteenotossa.

Jos maahantuoja haluaa tavaran tarkastuksen välittömästi lähetyksen maahan saapumisen jälkeen, on lähetyksen tulopaikka ja -aika ilmoitettava maatilahallitukselle tai 1 momentissa tarkoitetulle tarkastajalle hyvissä ajoin etukäteen.

13 §

Jos on perusteltua epäillä, että maahan saapuneet kasvit ovat tämän asetuksen liitteessä olevissa luetteloissa A1 ja A2 mainittujen kasvintuhoojien tartuttamia tai saastuttamia, mutta tätä ei voida osoittaa tavaran tarkastuksen eikä näytteen tutkimuksen perusteella, voi maatilahallitus määrätä erityisiä ehtoja kyseisten kasvien tuonnille.

14 § (20.12.1991/1565)

Tavara, jota ei saa tuoda maahan, on hävitettävä tai vietävä pois maasta. Milloin tavara viedään pois maasta, se on kuljetettava sinetöitynä tulliviranomaisen valvonnassa. Tavaran haltija on velvollinen viipymättä ilmoittamaan maatilahallitukselle tavaran maasta viennistä tai hävittämisestä.

15 §

Tässä asetuksessa tarkoitetuista tarkastuksista peritään valtiolle maksuja 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) nojalla sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.

16 § (20.12.1991/1565)

16 § on kumottu A:lla 20.12.1991/1565.

17 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa maatilahallitus.

18 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivästä maaliskuuta 1981.

Luettelo A1. (4.1.1985/4) Vahingolliset kasvintuhoojat, joita ei Euroopan ja välimerenmaiden alueella ole tavattu:

Bakteerit Pääisäntäkasvit
Xanthomonas citri Citrus
Xanthomonas oryzae Riisi
Xanthomonas oryzicola Riisi
Virukset ja mykoplasmat
Cherry rasp leaf virus (amerikkalainen) Persikka, kirsikka, omenapuu
Elm phloem necrosis (mykoplasma) Jalava
Non-European potato viruses and virus-like organisms Peruna
Peach mosaic virus (amerikkalainen) Persikka
Peach phony rickettsia Persikka, luumu
Peach rosette mycoplasm Persikka, luumu
Peach yellows mycoplasm Persikka, aprikoosi
Plum line pattern virus (amerikkalainen) Luumu
Raspberry leaf curl virus Rubus
Strawberry latent C virus Mansikka
Strawberry witches" broom (mykoplasma) Mansikka
X disease mycoplasm Kirsikka, persikka
Sienet
Angiosorus solani Peruna
Atropellis spp. Mänty
Pääisäntäkasvit
Ceratocystis fagacearum Tammi
Cercospora pini-densiflorae Mänty
Crysomyxa arctostaphyli Kuusi
Cronartium spp. (ei-eurooppalaiset lajit) Tammi, mänty
Dipotryon morbosum Prunus
Endocronartium (= Peridermium) harknessii Mänty
Guignardia laricina Lehtikuusi
Gymnosporangium yamade ja muut ei-eurooppalaiset Gymnosporangium-lajit Juniperus, Pomoidae
Hamaspora longissima Rubus
Melampsora farlowii Tsuga
Mycosphaerella larici-leptolepis Lehtikuusi
Mycosphaerella populorum (konidioaste Septoria musiva) Poppeli
Peridermium kurilense Mänty
Phellinus (= Poria) weirii Havupuut
Phoma andina Peruna
Phyllosticta solitaria Omenapuu
Phymatotrichum omnivorum Puuvilla
Septoria Iycopersici var. malagutii Peruna
Tilletia indica Vehnä
Loiskasvit
Arceuthobium spp. (ei-eurooppalaiset lajit) Havupuut
Hyönteiset
Acleris variana Havupuut
Amauromyza maculosa Useat
Anomala orientalis Useat
Anthonomus grandis Puuvilla
Conotrachelus nenuphar Kivihedelmät
Cydia (= Grapholitha) prunivora Hedelmäpuut
Diaphorina citri Citrus
Gonipterus gibberus (= G. scutellatus) Eucalyptus
Hylurgopinus rufipes Jalava
Liriomyza huidobrensis Useat
Liriomyza sativae Useat
Liriomyza trifolii Useat
Monochamus spp. (ei-eurooppalaiset lajit) Havupuut
Popillia japonica Useat
Premnotrypes spp. (Andien alueen) Peruna
Rhagoletis pomonella ja muut ei eurooppalaiset Trypetidae-lajit Hedelmäpuut
Spodoptera litura Useat
Scolytidae (ei-eurooppalaiset lajit) Havupuut
Pissodes spp. (ei-eurooppalaiset lajit) Havupuut
Thrips palmi Useat (27.3.1991/585)
Toxoptera citricida ( = Aphis citricidus) Citrus
Trioza erytreae Citrus
Ankeroiset
Bursaphelenchus xylophilus Havupuut
Nacobbus aberrans Peruna ym.

Luettelo A 2. Vahingolliset kasvintuhoojat, joita Euroopan ja välimerenmaiden alueella tavataan:

Bakteerit Pääisäntäkasvit
Corynebacterium michiganense Tomaatti
Corynebacterium sepedonicum Peruna
Erwinia amylovora Hedelmäpuut ja pensaat
Erwinia chrysanthemi Krysanteemi, neilikka
Pseudomonas caryophylli Neilikka
Pseudomonas mors-prunorum Prunus
Pseudomonas solanacearum Peruna
Pseudomonas woodsii Neilikka
Xanthomonas hyacinthi Hyasintti
Virukset ja mykoplasmat
Apple proliferation (mykoplasma) Omenapuu
Arabis mosiaic virus ( = Rubus yellow dwarf Rubus, mansikka virus)
Barley stripe mosaic virus Ohra, siemenvilja
Beet necrotic yellow vein virus Sokerijuurikas (19.3.1993/269)
Chrysanthemum stunt viroid Krysanteemi
Pear decline (mykoplasma) Päärynä
Plum pox virus ( = sharkatauti) Prunus
Potato leaf roll virus Peruna
Potato spindle tuber viroid ( = Tomatobunchy top viroid) Peruna
Potato virus Yn Peruna
Potato wiches" broom virus Peruna
Raspberry dwarf virus Rubus
Raspberry ringspot virus Useat
Rose wilt disease Ruusu
Rubus stunt virus Rubus
Stolbur (mykoplasma) Solanaceae
Strawberry yellow edge virus Mansikka
Strawberry veinbanding virus Mansikka
Tomato spotted wilt virus Useat (19.3.1993/269)
Sienet
Ceratocystis ulmi Jalava
Elytroderma deformans Mänty
Endothia parasitica Tammi, kastanja
Hypoxylon mammatum ( = H. pruinatum) Poppeli, koivu
Melampsora medusae Havupuut, poppeli
Ophiostoma roboris Tammi
Phialophora cinerescens Neilikka
Phoma exigua var. foveata Siemenperuna
Phytophthora fragariae Mansikka
Puccinia horiana Krysanteemi
Puccinia pelargonii-zonalis Pelargonia
Sclerotium cepivorum Sipuli
Scirrhia acicola Havupuut
Synchytrium endobioticum Peruna
Hyönteiset ja punkit (20.11.1987/862)
Cacoecimorpha (= Tortrix) pronubana Useat
Diarthronomyia chrysanthemi Krysanteemi
Epichoristodes acerbella Krysanteemi, neilikka
Eriosoma lanigerum Lehtipuut ja pensaat
Frankliniella occidentalis Useat
Heliothis armigera Useat
Hyphantria cunea Lehtipuut
Leptinotarsa decemlineata Peruna
Phthorimaea operculella Peruna
Quadraspidiotus perniciosus Lehtipuut ja pensaat
Scolytus laevis Jalava
Scolytus multistriatus Jalava
Scolytus scolytus Jalava
Spodoptera littoralis Useat
Stenotarsonemus pallidus Syklaami
Thomasiniana ribis Herukkapensaat
Trogoderma granarium Varastoidut tuotteet
Cacoecimorpha (= Tortrix) pronubana Useat
Ankeroiset
Ditylenchus destructor Peruna
Ditylenchus dipsaci Useat
Globodera pallida Peruna
Globodera rostochiensis Peruna
Meloidogyne spp. Useat
Radopholus similis Useat
Xiphinema americanum Useat (4.1.1985/4)

Luettelo B. Kasvintuhoojat, joita Euroopan ja välimerenmaiden alueella tavataan:

Bakteerit Pääisäntäkasvit
Agrobacterium rhizogenes Ruusu ym.
Agrobacterium tumefaciens Ruusu ym.
Corynebacterium fascians Mansikka, krysanteemi
Pseudomonas gladioli ( = P. marginata) Gladiolus, freesia
Xanthomonas begoniae Begonia
Xanthomonas pelargoniae Pelargonia
Virukset ja mykoplasmat,
jotka aiheuttavat tauteja hyasintilla, tulppaanilla, krysanteemilla, neilikalla, hedelmäpuilla, marjapensailla, mansikalla, perunalla ia monivuotisilla koristekasveilla
Sienet
Botrytis spp. Useat
Didymella chrysanthemi Krysanteemi
Fusarium spp. Useat
Sclerotinia spp. Useat
Sclerotium perniciosum Tulppaani
Sclerotium tuliparum Tulppaani
Septoria azaleae Atsalea
Hyönteiset ja punkit
Anarsia lineatella Persikka
Cecidophyopsis ribis Herukka
Ceratitis capitata Hedelmäpuut
Eriophyes avellanae Hasselpähkinä
Eumerus spp. Kukkasipulit
Gracilaria azaleella Atsalea
Hemitarsonemus latus Useat
Ips amitinus Havupuut
Laspeyresia spp. Kivihedelmät
Merodon equestris Narsissi
Metatetranychus ulmi Hedelmäpuut
Paratetranychus ununguis Havupuut
Rhagoletis cerasi Kirsikka
Stenotarsonemus fragariae Mansikka
Tertranychus urticae Useat
Trialeurodes vaporariorum Useat
Ankeroiset
Aphelenchoides spp. Useat
Pratylenchus convallariae Kielo
Pratylenchus penetrans Useat
Pratylenchus vulnus Useat

Luettelo C. Eräiden kasvintuhoojien isäntäkasvit:

Tulipoltteen (Erwinia amylovora) isäntäkasvit
Cotoneaster Cydonia Pyrus
Crataegus Malus Sorbus
Crataegomespilus Pyracantha Stranvaesia
Sharkataudin (Plum pox virus) isäntäkasvit
Prunus amygdalus P. domestica P. salicina
P. armeniaca P. insititia P. spinosa
P. brigantina P. nigra P. tomentosa
P. cerasifera P persica P. triloba
Hirmukilpikirvan (Quadraspidiotus perniciosus) isäntäkasvit
Acacia Juglans Rosa
Acer Ligustrum Salix
Amelanchier Maclura Sorbus
Chaenomeles Malus Symphoricarpus
Cotoneaster Populus Syringa
Crataegus Prunus Tilia
Cydonia Ptelia Ulmus
Euonymus Pyrus Vitis
Fagus Ribes
Eräiden muiden kasvintuhoojien isäntäkasvit:
Berberis spp., Castanea spp., Coniferae, Fagus spp., Populus spp., Prunus spp., Quercus spp., Zelkova spp., Ulmus spp.,
Kalifornianripsiäisen (Frankliniella occidentalis) isäntäkasvit
Pelargonium Euphorbia (Poinsettia)
Saintpaulia Cyclamen
Kalanchoe Rhododendron simsii (""Azalea indica"")
Streptocarpus Begonia
Schlumbergera Dianthus
Gloxinia Chrysanthemum
Hydrangea Gerbera

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.4.1981/273:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1981.

18.3.1983/269:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983.

4.1.1985/4:

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä tammikuuta 1985.

20.11.1987/862:

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä marraskuuta 1987.

30.11.1990/1032:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1991.

27.3.1991/585:

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 1991.

20.12.1991/1565:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1992.

19.3.1993/269:

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 1993.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.