Seurattu SDK 300/2021 saakka.

30.11.1978/911

Valtioneuvoston päätös valtionyhtiöiden neuvottelukunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tuotannollista toimintaa harjoittavia valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä koskevissa kysymyksissä neuvoa-antavana elimenä toimii kauppa- ja teollisuusministeriön yhteydessä valtionyhtiöiden neuvottelukunta.

Valtionenemmistöisellä osakeyhtiöllä tarkoitetaan tässä päätöksessä osakeyhtiötä, jonka osakkeista valtio omistaa enemmän kuin puolet.

2 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) vuosittain kesäkuun loppuun mennessä käsitellä kauppa- ja teollisuusministeriössä laadittavat yhteenvedot valtionyhtiöiden keskipitkän aikavälin käsittävistä investointi- ja rahoitussuunnitelmista sekä joulukuun loppuun mennessä yhteenvedot seuraavan vuoden tulos- ja rauhoitussuunnitelmista,

2) toimia neuvottelevana elimenä valtion tuotannollista yrittäjätoimintaa koskevissa teollisuuspoliittisissa kysymyksissä,

3) kehittää yhdenmukaisuutta ja yhteistoimintaa valtion tuotannollisessa yrittäjätoiminnassa sekä yhtenäisyyttä valtionyhtiöiden toimintamuodoissa,

4) edistää valtion yhtiöiden keskinäistä tiedotuspalvelua ja pyrkiä ylläpitämään luottamuksellisia suhteita yhtiöiden välillä sekä mahdollisten erimielisyyksien ilmetessä toimia niiden sovinnolliseksi selvittämiseksi, sekä

5) myötävaikuttaa tarkoituksenmukaisen yhtenäisyyden aikaansaamiseksi valtiolle osakkeenomistajana kuuluvassa yhtiöiden toiminnan valvonnassa.

Valtioneuvosto tai kauppa- ja teollisuusministeriö voi harkintansa mukaan antaa neuvottelukunnalle muitakin sen suoritettavaksi soveltuvia tehtäviä.

3 §

Valtionyhtiöiden neuvottelukunnan muodostavat kauppa- ja teollisuusministeri, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö ja teollisuusosaston osastopäällikkö sekä 1 §:ssä tarkoitettujen osakeyhtiöiden hallintoneuvostojen ja johtokuntien puheenjohtajat sekä toimitusjohtajat.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kauppa- ja teollisuusministeri ja varapuheenjohtajana kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö.

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii kauppa- ja teollisuusministeriön valtionyhtiöiden toimiston toimistopäällikkö.

Neuvottelukunta voi ottaa itselleen pysyviä asiantuntijoita.

4 §

Neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan käsiteltävät asiat voidaan valmistella kauppa- ja teollisuusministeriössä.

5 §

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu on lähetettävä kullekin jäsenelle kirjallisesti vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

6 §

Neuvottelukunnan kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat sekä käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset. Jäsen, joka ei ole päätökseen yhtynyt, on oikeutettu merkityttämään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Neuvottelukunnan pöytäkirjat ja muut asiakirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

7 §

Neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelua varten on neuvottelukunnalla työvaliokunta.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii neuvottelukunnan puheenjohtaja. Muina jäseninä ovat kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö, teollisuusosaston osastopäällikkö sekä neuvottelukunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat neljä hallintoneuvoston puheenjohtajaa ynnä neljä johtokunnan puheenjohtajaa tai toimitusjohtajaa. Kunkin näistä kahdeksasta valitusta jäsenestä tulee olla eri yhtiöistä. Työvaliokunnan sihteerinä toimii neuvottelukunnan sihteeri.

Neuvottelukunta voi myös päättää, että sille kuuluvan asian tai asiaryhmän käsittelee ja päättää neuvottelukunnan puolesta työvaliokunta. Milloin asia koskee tiettyä yhtiötä, on tämän yhtiön neuvottelukuntaan kuuluvalle edustajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kokoonkutsumiseen, päätösvaltaan ja asian ratkaisuun nähden noudatetaan samoja säännöksiä kuin neuvottelukunnasta on määrätty.

8 §

Neuvottelukunnan jäsenille ei suoriteta palkkioita.

9 §

Neuvottelukunnassa on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

10 §

Tällä päätöksellä kumotaan 20 päivänä marraskuuta 1958 annettu valtioneuvoston päätös, joka sisältää valtion yhtiöiden neuvottelukunnan ohjesäännön (469/58).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.