Seurattu SDK 272/2021 saakka.

2.5.1978/324

Asetus virka- tai työsopimussuhdetta vailla olevien työsuojelun valvonnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. L työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Milloin valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virastossa tai laitoksessa työskentelee jonkin työsuojelua koskevan lain piiriin kuuluvia henkilöitä, jotka eivät ole virka- tai työsopimussuhteessa, sovelletaan heihin sekä virastoon tai laitokseen työsuojelun valvonnasta annettua lakia (131/73) siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) valvontalailla 1 §:ssä mainittua lakia;

2) valvonta-asetuksella työsuojelun valvonnasta annettua asetusta (954/73);

3) työnantajalla 1 §:ssä tarkoitettua työtä järjestävää tai ylläpitävää laitosta taikka yhteisöä tahi sen nimeämää edustajaa;

4) työntekijällä 1 §:ssä tarkoitettua työtä suorittavaa henkilöä, ei kuitenkaan asevelvollista, joka suorittaa sotilaallisiin harjoituksiin liittyvää työtä;

5) työpaikalla työsuojelun valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista kokonaisuutta, josta työnantaja päättää; sekä

6) työsuojelupäälliköllä valvontalain 9 §:ssä tarkoitettua työnantajaa tai työnantajan nimeämää henkilöä, joka vastaa työpaikalla työnantajan ja työntekijäin välisestä yhteistoiminnasta työsuojelua koskevissa asioissa.

3 §

Tämän asetuksen 5–12 § eivät koske peruskoulua ja sitä vastaavaa koulua, oppikoulua ja korkeakoulua eivätkä oppilaitosta, jonka käyminen tuottaa saman kelpoisuuden kuin peruskoulun tai lukion käyminen. Valtioneuvosto voi myös sen ministeriön esittelystä, jonka hallinnonalaan oppilaitos kuuluu, määrätä, ettei 5–12 §:ää sovelleta erikseen määrättäviin oppilaitoksiin.

4 §

Työsuojeluviranomaiset valvovat 1 §:ssä tarkoitetussa työssä työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamista. Valvontatoiminnassa on soveltuvin osin noudatettava, mitä valvontalaissa ja -asetuksessa on säädetty.

5 §

Edellä 2 §:ssä tarkoitettujen työnantajien ja työntekijöiden tulee työsuojelua koskevissa asioissa toimia yhteistyössä siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

6 § (13.6.1986/464)

Jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu, tulee työntekijöiden sellaisilla työpaikoilla, joilla säännöllisesti on yli 10 työntekijää, valita 5 §:ssä tarkoitettua yhteistyötä varten keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu taikka osastoittain tai työskentelypaikoittain yhteistoimintaedustajat. Yhteistoimintaedustajista on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään työsuojeluvaltuutetusta.

7 §

Saman viraston tai laitoksen piirissä valitut työsuojeluvaltuutetut muodostavat työsuojelutoimikunnan, johon myös työnantajalla on oikeus nimetä edustajiansa. Työnantajien edustajia työsuojelutoimikunnassa saa olla enintään yhtä monta kuin siinä on työntekijöiden edustajia. Asianomainen ministeriö tai sen määräämä viranomainen voi kuitenkin määrätä 6 ja 8 §:ssä tarkoitetun työsuojeluvaltuutetun hoitamaan myös työsuojelutoimikunnan tehtävät.

Työsuojeluvaltuutetun, työsuojelutoimikunnan ja työsuojelupäällikön tulee olla yhteistyössä työsuojelua koskevissa asioissa.

8 §

Jos työpaikka kuuluu virastoon tai laitokseen, jossa muun säännöksen tai määräyksen mukaan on valittava henkilö tai henkilöitä edustamaan työntekijöitä heitä koskevissa asioissa, voi 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen määrätä, että tällaisen henkilön tulee hoitaa myös tässä asetuksessa tarkoitettuja työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Samoin voidaan määrätä työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät sellaisen, muun säännöksen tai määräyksen perusteella valitun erityiselimen hoidettaviksi, jossa työnantajan edustajia on enintään yhtä monta kuin työntekijöiden edustajia.

9 §

Asianomainen ministeriö määrää työsuojeluvaltuutetun ja -toimikunnan työsuojelun yhteistoiminnan hoitamiseksi välttämättömät tehtävät ottamalla soveltuvin osin huomioon, mitä valvontalaissa ja -asetuksessa on työsuojeluvaltuutetusta ja -toimikunnasta säädetty. (13.6.1986/464)

Ennen 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä on asiasta hankittava työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaavan ministeriön lausunto. (26.3.1997/264)

10 §

Tarkemmat määräykset 6 §:ssä tarkoitettujen työsuojeluvaltuutettujen ja 7 §:ssä tarkoitettujen työsuojelutoimikuntien vaalista, lukumäärästä ja toimikaudesta antaa asianomainen ministeriö tai sen määräämä viranomainen.

Tämän asetuksen säännösten estämättä voi asianomainen ministeriö lisäksi antaa tarpeelliseksi katsomiaan määräyksiä eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain (894/46) 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen laitoksien työsuojeluvaltuutettujen nimeämisestä ja toimikaudesta ottaen huomioon, että virka- tai työsopimussuhdetta vailla olevilla tulee olla oikeus mahdollisuuksien mukaan osallistua valintaan.

Milloin 2 momentissa tarkoitetuissa laitoksissa työntekijöiden lyhyen laitoksessaoloajan tai muun vastaavan erityisen syyn vuoksi työsuojeluvaltuutetun valinta ei ole tarkoituksenmukaista, voi asianomainen ministeriö tai sen määräämä viranomainen määrätä, että työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutoimikunnat korvataan työskentelypaikoilla järjestettävillä työsuojelukokouksilla. Työnantajan on järjestettävä työsuojelukokous niillä työskentelypaikoilla, joilla jatkuvasti on vähintään 10 työntekijää. Näitä kokouksia on pidettävä niin usein kuin asianomainen ministeriö työpaikan olosuhteet ja työntekijöiden vaihtuvuuden huomioon ottaen määrää, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Työsuojelukokouksesta on ilmoitettava työntekijöille etukäteen. Kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa, joka on toimitettava työnantajalle. (13.6.1986/464)

11 §

Milloin työntekijät muutoin kuin erityisen säännöksen tai määräyksen nojalla valitsevat keskuudestaan henkilön tai henkilöitä hoitamaan työntekijöiden yhteisiä asioita, voi 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomainen antaa näiden henkilöiden suoritettaviksi myös työsuojeluvaltuutetulle ja työsuojelutoimikunnalle kuuluvat tehtävät, jos tästä on työntekijöille ennen vaalitoimitusta ilmoitettu ja valituiksi tulleet suostuvat ottamaan sanotut tehtävät hoitaakseen.

12 §

Asianomainen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi yksittäistapauksissa erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tämän asetuksen 5–11 §:ssä olevista säännöksistä, jos asianomainen ministeriö ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tässä asetuksessa tarkoitetun yhteistoiminnan järjestämiseksi.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1979.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.1986/464:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19.2.1993/209:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

26.3.1997/264:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.