Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

23.12.1977/1015

Laki luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Luottolaitosten varoista voidaan, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, antaa sellaisia lainoja, joiden osalta valtio maksaa luottolaitoksille korkohyvitystä. Näitä lainoja sanotaan jäljempänä korkotukilainoiksi.

Lainan myöntää talletuspankki, Pohjoismaiden Investointipankki, Teollisen yhteistyön rahasto Oy, vakuutusyhtiö tai työeläke laitos, jäljempänä luottolaitos. (20.4.2000/390)

3 momentti on kumottu L:lla 30.12.1992/1557.

2 §

Korkotukilainoja voidaan antaa:

1) yksityisoppikoulujen, kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen sekä kunnallisten ja yksityisten ammatti-, teknillisten-, kauppa-, kotitalous-, kotiteollisuus-, maatalous- ja metsäoppilaitosten rakentamiseen samoin kuin rakentamisesta aiheutuneiden velkojen vakauttamiseen;

2) vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden sekä lietteen käsittely- ja multautuslaitteiden rakentamiseen ja teollisuuden vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista varten; (3.11.1978/824)

3) kauppa- ja teollisuussatamien rakentamiseen; (5.12.1984/827)

4) saaristoliikenteessä käytettävien alusten peruskorjauksiin ja uudishankintoihin; (16.2.1979/173)

5) teollisuuden sekä sähkön-, kaasun- ja lämpöhuollon ilmansuojeluinvestointien suorittamiseen, yleisten jätteiden käsittelypaikkojen perustamiseen ja kunnostamiseen, sekä jätteiden hyödyntämistä edistävien investointien toteuttamiseen; (5.12.1984/827)

6) Suomen ulkomaankaupan merikuljetuksiin käytettävien lastialusten ja pääasiassa lastin kuljetukseen tarkoitetun muun vesikuljetuskaluston hankintoihin ja peruskorjauksiin sekä ulkomailta käytettyinä ostettavien bruttovetoisuudeltaan alle 1 600 rekisteritonnin lastialusten hankintoihin, (30.12.1992/1557)

7) kohta on kumottu L:lla 30.12.1992/1557. (30.12.1992/157)

8) väestön toimeentulon turvaamiselle ja tuotantotoiminnan ylläpitämiselle välttämättömien raaka-aineiden, tarvikkeiden ja tuotteiden varastoimiseen ulkomaankaupan häiriöiden varalta; sekä (17.12.1982/944)

9) kohta on kumottu L:lla 30.12.1992/1557.

12) ravi- ja ratsastusurheilutoimintaan liittyvien rakennus- ja perusparantamishankkeiden sekä hankintojen suorittamiseen samoin kuin näistä toimenpiteistä aiheutuneiden velkojen vakauttamiseen; (23.12.1988/1195)

13) ulkomailla toteutettavaan ympäristönsuojelua edistävään investointiin, jolla on merkittävä vaikutus Suomen ympäristön tilaan; sekä (22.12.1994/1308)

14) kasvihuoneyritysten ja avomaan puutarhaviljelmien tuotannollisista investoinneista johtuvien luottojen ja käyttöpääomaluottojen vakauttamiseen. (22.12.1994/1308)

3 §

Luottolaitoksen korkotukilainasta perimä korko saa olla enintään sen koron suuruinen, mitä luottolaitos yleisesti kulloinkin soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin.

2 momentti on kumottu L:lla 19.12.1986/971.

4 § (19.12.1986/971)

Valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä päätetään korkohyvityksen määrästä sekä vuosittain eri tarkoituksiin annettavien korkotukilainojen enimmäismäärästä.

5 §

Korkotukilainojen yleiset ehdot vahvistaa asianomainen ministeriö.

Lainan hyväksyy korkotukilainaksi ja korkohyvityksen suorittaa asiassa toimivaltainen ministeriö taikka virasto, laitos tai muu valtion viranomainen. Ministeriö voi myös oikeuttaa alaisensa viraston, laitoksen tai viranomaisen hyväksymään lainan korkotukilainaksi tai suorittamaan korkohyvityksen. Korkohyvityksen suorittaminen voidaan määrätä myös Valtiokonttorin tehtäväksi. (30.11.2001/1112)

6 § (19.12.1986/971)

6 § on kumottu L:lla 19.12.1986/971.

7 §

Luottolaitoksen ja asianomaisen ministeriön tai keskusviraston on valvottava, että lainavarat käytetään lainan hyväksymistä korkotukilainaksi koskevassa päätöksessä määrättyyn tarkoitukseen.

Luottolaitos on velvollinen antamaan asianomaiselle valtion viranomaiselle tietoja, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, onko korkotukilainat käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen ja lainaehtoja muutoin noudatettu.

8 §

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on myönnetty tai lainaa hakiessaan antanut olennaisessa kohdassa erheellisen tiedon tahi salannut lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, ei tällaisen lainan osalta sen jälkeen kun lainansaajan sanotunlainen menettely on todettu, suoriteta 6 §:ssä tarkoitettua korkohyvitystä. Lainansaajan on tällöin suoritettava valtiolle se korkohyvitys, jonka valtio on lainasta maksanut sen nostamispäivästä lukien, sekä lisäksi kaksi prosenttia vuotuista sakkokorkoa lainan määrälle sen nostamispäivästä alkaen.

9 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

10 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978. Sillä kumotaan Postipankin varoista myönnettävistä korkotukilainoista 31 päivänä joulukuuta 1968 annettu laki (761/68) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantulopäivää Postipankin varoista myönnettyjen korkotukilainojen osalta noudatetaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä ja määräyksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tässä laissa tarkoitetun lainaustoiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.11.1978/824:
16.2.1979/173:
17.12.1982/944:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

HE 161/82, vvvk.miet. 73/82, svk.miet. 181/82

5.12.1984/827:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

HE 165/84, vvvk.miet. 70/84, svk.miet. 123/84

19.12.1986/971:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Lain 3, 4 ja 6 §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivään tammikuuta 1988 asti ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleessa muodossa.

HE 156/86, vvvk.miet. 60/86, svk.miet. 128/86

23.12.1988/1195:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

HE 164/88, vvvk.miet. 66/88, svk.miet. 146/88

21.12.1990/1209:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 193/90, vvvk.miet. 71/90, svk.miet. 232/90

30.12.1992/1557:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 310/92, TaVM 55/92

22.12.1994/1308:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella tarkemmin säädettävänä ajankohtana. (L 1308/1994 tuli A:n 1580/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995.)

HE 164/94, MmVM 16/94

20.4.2000/390:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

HE 6/2000, TaVM 4/2000, EV 39/2000

30.11.2001/1112:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 162/2001, VaVM 23/2001, EV 153/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.