Seurattu SDK 761/2022 saakka.

16.12.1977/938

Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetun lain (588/77) 15 §:n sekä Pohjoismaiden kesken tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 28 päivänä lokakuuta 1977 annetun lain (881/77) 3 §:n nojalla:

Asetuksen soveltamisala
1 §

Tämä asetus koskee Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 11 päivänä lokakuuta 1977 tehdyn yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa tarkoittavaan sopimukseen perustuvaa täytäntöönpanoa.

Täytäntöönpano Suomessa
2 § (15.11.1996/853)

Yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain (588/77), jäljempänä tuomiolaki, nojalla haetaan täytäntöönpanoa käräjäoikeudelta, jonka tuomiopiirissä tuomio voidaan panna täytäntöön. Jollei se, joka hakee täytäntöönpanoa, ole voinut selvittää, mikä käräjäoikeus on toimivaltainen, hakemus saadaan toimittaa Helsingin käräjäoikeudelle.

3 § (15.11.1996/853)

Milloin hakemus on saapunut sellaiselle käräjäoikeudelle, joka ei ole toimivaltainen, tai 2 §:n nojalla Helsingin käräjäoikeudelle, on hakemus, jos muu käräjäoikeus todetaan toimivaltaiseksi, lähetettävä tälle käräjäoikeudelle.

4 §

Tuomiolain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuna selvityksenä tuomion lainvoimaisuudesta tai täytäntöönpanokelpoisuudesta, sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitettuna todistuksena sovinnon täytäntöönpanokelpoisuudesta, sekä selvityksenä siitä, että sanotun pykälän 4 momentissa tarkoitettu asiakirja voi olla täytäntöönpanon perusteena, on hyväksyttävä asianomaisen valtion tuomioistuimen sekä oikeusministeriön tai muun toimivaltaisen hallintoviranomaisen antama todistus.

5 §

Jos täytäntöönpanoa koskeva hakemus tai siihen liitetty asiakirja on laadittu norjan tai tanskan kielellä, saa käräjäoikeus tarvittaessa käännättää asiakirjan suomen tai ruotsin kielelle. (15.11.1996/853)

Oikeusministeriö suorittaa 1 momentissa tarkoitetusta käännöstyöstä aiheutuneet kustannukset. (16.5.1985/397)

5 a § (15.11.1996/853)

Kun käräjäoikeus on suostunut täytäntöönpanohakemukseen, on päätös ja siihen liitetyt asiakirjat viran puolesta toimitettava täytäntöönpanoa varten toimivaltaiselle ulosottomiehelle, jollei hakija ole pyytänyt, että päätös toimitetaan hänelle.

Täytäntöönpano muussa pohjoismaassa
6 §

Täytäntöönpanoa pyydetään:

Norjassa ulosotto-oikeudelta (namsretten);

Ruotsissa kruununvoudinviranomaiselta (kronofogdemyndigheten) tai tuomiolain 8 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa lääninoikeudelta (länsrätten); sekä

Tanskassa voudinoikeudelta (fogedretten).

Erinäiset säännökset
7 §

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia asetuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevia ohjeita.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.3.1978/200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1978.

16.5.1985/397:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.

15.11.1996/853:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996.

Täytäntöönpanoon, jota on haettu ulosotonhaltijalta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.