Seurattu SDK 827/2020 saakka.

6.1.1977/37

Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä.

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Sanomalehtimieseläkkeenä annettava ylimääräinen eläke voidaan myöntää valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetun määrärahan rajoissa sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Eläke myönnetään sanomalehtimiehelle, joka on Suomen kansalainen, tunnustukseksi hänen ansiokkaasta toiminnastaan sanomalehtimiehenä.

Eläkkeen myöntämistä harkittaessa on otettava huomioon hakijan varallisuusasema sekä hänen toimeentulomahdollisuutensa.

Eläkettä ei ilman erityistä syytä myönnetä kuuttakymmentä vuotta nuoremmalle henkilölle.

3 § (12.3.1992/226)

Eläkkeen määrä on 66 prosenttia eläkkeen myöntämisvuoden alussa valtion A 2 palkkausluokkaan kuuluvassa virassa suoritetun peruspalkan ja II kalleusryhmän mukaisten viiden ikälisän yhteismäärästä.

4 §

Eläkkeen myöntää opetusministeriö.

Eläke myönnetään hakemuksesta, joka on tehtävä opetusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

Eläkehakemukseen on liitettävä:

1) hakijan virkatodistus;

2) selvitys hakijan toiminnasta lehtimiehenä;

3) selvitys hakijan muista eläkkeistä;

4) selvitys hakijan tulosta ja omaisuudesta;

5) lääkärintodistus hakijan terveydentilasta, milloin hän hakemuksessaan viittaa sairauteen, vikaan tai vammaan; ja

6) muu opetusministeriön tarpeelliseksi katsoma selvitys.

5 § (12.3.1992/226)

Eläkkeitä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa. Kunakin vuonna myönnettäviä eläkkeitä koskevat hakemukset on jätettävä helmikuun loppuun mennessä opetusministeriölle. Hakemuksista opetusministeriö hankkii toimittajalautakunnan lausunnon.

Toimittajalautakuntaan, jonka opetusministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Lautakunnan jäsenistä tulee kahden edustaa opetusministeriötä, neljän Suomen sanomalehtimiesten liitto - Finlands journalistförbund ry:tä, yhden Päätoimittajien yhdistys - Chefredaktörernas förening ry:tä ja yhden Aikakauslehtien Päätoimittajien yhdistys ry:tä. Opetusministeriö nimeää lautakunnan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan lautakunta valitsee keskuudestaan.

6 §

Eläke myönnetään maksettavaksi aikaisintaan myöntämisvuoden alusta.

Eläkkeen suorittaa valtiokonttori määräajoin niin kuin vakinaisesta eläkkeestä on säädetty. Eläke suoritetaan koko siltä kuukaudelta, minkä aikana eläkkeen lakkaamisen aiheuttanut tapahtuma on sattunut.

Eläkkeen saaja menettää oikeutensa eläke-erään, jota ei ole nostettu kolmen vuoden kuluessa sen erääntymispäivästä.

7 §

Jos päätöksen perusteena olleet olosuhteet sen antamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet tai eläkehakemuksessa on vilpillisesti ilmoitettu väärin taikka salattu jokin seikka, jolla on merkitystä eläkettä myönnettäessä, opetusministeriö voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen sekä muuttaa tai peruuttaa aikaisemman päätöksensä.

8 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

Milloin siihen on erityisiä syitä, opetusministeriö voi myöntää ylimääräisen eläkkeen tämän päätöksen määräysten estämättä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.3.1983/218:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983.

12.3.1992/226:

Tämä päätös tulee voimaan 17 päivänä maaliskuuta 1992.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.