Seurattu SDK 761/2022 saakka.

23.6.1975/470

Asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään:

1 § (5.1.1994/14)

Toisen pohjoismaan viranomaisen pyytämän tiedoksiannosta huolehtii sen paikkakunnan käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä tiedoksiannon vastaanottajalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka joka muutoin voi tarkoituksenmukaisesti huolehtia tiedoksiannosta.

Tiedoksiantoa koskeva pyyntö voidaan lähettää myös oikeusministeriölle, jonka tulee huolehtia tiedoksiannosta, jos tiedoksiannon toimittaminen kuuluu oikeusministeriön toimivaltaan, tai lähettää pyyntö ja siihen liitetyt asiakirjat toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

2 § (5.1.1994/14)

Toisen pohjoismaan viranomaisen pyytämä todistelu suoritetaan siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuultavalla on kotipaikka tai asuinpaikka taikka jossa todistelu muutoin voi tarkoituksenmukaisesti tapahtua.

Todistelua koskeva pyyntö voidaan lähettää myös oikeusministeriölle, jonka tulee lähettää pyyntö toimivaltaiselle tuomioistuimelle.

3 § (5.1.1994/14)

Jos pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta tai todistelusta on saapunut muulle kuin 1 tai 2 §:ssä mainitulle viranomaiselle, on pyyntö lähetettävä edelleen toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Tiedoksiantoa koskevaa pyyntöä ei kuitenkaan ole lähetettävä toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jos pyynnön vastaanottanut tuomioistuin katsoo itse voivansa huolehtia tiedoksiannosta.

4 § (5.1.1994/14)

Suomen viranomaisen pyyntö tiedoksiannon toimittamisesta toisessa pohjoismaassa lähetetään suoraan toisen pohjoismaan viranomaiselle, joka on määrätty antamaan oikeusapua tiedoksiannon toimittamisessa.

Jos tiedoksiannon vastaanottajan osoite ei ole pyynnön lähettävän viranomaisen tiedossa taikka jos muusta syystä on epäselvää, mille viranomaiselle pyyntö on lähetettävä, voidaan pyyntö lähettää myös asianomaisen toisen pohjoismaan oikeusministeriölle.

5 §

Pyynnön todistelun suorittamisesta toisessa pohjoismaassa tekee tuomioistuin. Se lähetetään suoraan toisen pohjoismaan toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos on epäselvää, mille tuomioistuimelle tai viranomaiselle pyyntö on lähetettävä, voidaan pyyntö lähettää myös asianomaisen pohjoismaan oikeusministeriölle. (5.1.1994/14)

6 §

Tässä asetuksessa tarkoitetun toimenpiteen suorittavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että pyyntö ja sen liitteenä olevat asiakirjat sekä Suomeen lähetetyn tiedoksiantopyynnön johdosta laaditut asiakirjat täyttävät Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa 26 päivänä huhtikuuta 1974 tehdyn sopimuksen 2 artiklassa määrätyt kielivaatimukset.

Jos tiedoksiantopyynnön johdosta laadittu tiedoksiantotodistus tai muu vastaava asiakirja on kirjoitettu muulla kuin norjan-, ruotsin- tai tanskankielellä, siihen on liitettävä oikeaksi todistettu käännös jollekin näistä kielistä. (20.8.2015/1079)

7 § (20.8.2015/1079)

Oikeusapua pyytänyt viranomainen vastaa tuottamiensa asiakirjojen kääntämisestä itse. Muiden oikeusapupyyntöön liitettävien asiakirjojen kääntämisestä vastaa asianosainen tai muu asiakirjan tiedoksiantoa pyytänyt henkilö.

Tiedoksiannosta perittävistä maksuista ja kustannuksista säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1057/2013).

VNa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 1057/2013 on kumoutunut 1.1.2016 alkaen. Ks. Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 14 §.

8 § (5.1.1994/14)

Oikeusapua annettaessa taikka sitä pyydettäessä tarvittavien asiakirjojen käännösten laatimisesta huolehtii oikeusministeriö, jollei tämä ole pyynnön vastaanottaneen tai pyynnön esittäneen taikka jonkin muun viranomaisen tehtävänä.

Kustannusten perimisestä toiselta pohjoismaalta 6 §:ssä mainitun sopimuksen 4 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa huolehtii oikeusministeriö tai se tuomioistuin, joka on toimenpiteen suorittanut.

9 §

Oikeusministeriö vahvistaa kaavan tuomioistuimien ja muiden oikeushallinnon viranomaisten tämän asetuksen soveltamisessa tarvitsemia lomakkeita varten.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen viranomaisten tässä asetuksessa tarkoitettuja tiedoksiantoja varten mahdollisesti tarvitsemien lomakkeiden kaavasta on ennen sen vahvistamista hankittava oikeusministeriön lausunto.

10 §

Oikeusministeriö antaa tarkemmat ohjeet oikeusavun antamisesta pohjoismaiden kesken tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa.

11 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.1.1994/14:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1994.

20.8.2015/1079:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.