Seurattu SDK 834/2023 saakka.

30.4.1974/329

Laki eräiden valtion varoista suoritettavien perhe-eläkkeiden järjestelystä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Eräät valtion varoista suoritettavat vakinaiset perhe-eläkkeet, jotka on myönnetty tai myönnetään ennen 1 päivää tammikuuta 1967 kuolleen henkilön jälkeen, järjestetään 1 päivästä heinäkuuta 1974 taikka tätä myöhemmästä eläkkeen alkamispäivästä tässä laissa tarkoitetulla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua perhe-eläkettä, sellaisena kuin se maksettiin tai olisi maksettu joulukuussa 1971, sanotaan tässä laissa vanhaksi peruseläkkeeksi ja tämän lain mukaan järjestettyä perhe-eläkettä uudeksi peruseläkkeeksi. Edunjättäjällä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jonka kuoltua perhe-eläkettä suoritetaan, ja edunsaajalla henkilöä, jolle perhe-eläkettä suoritetaan.

2 §

Tämän lain mukaisesti järjestetään, 2 momentissa mainituin poikkeuksin, vanha peruseläke, joka valtion palveluksessa olleen edunjättäjän, kansakoululaitoksen viranhaltijan taikka kaupungin- tai kunnanlääkärin jälkeen on myönnetty tai myönnetään edunjättäjän leskelle tai lapselle.

Tämän lain mukaisesti ei kuitenkaan järjestetä sellaiselle leskelle, joka ei ole valtion perhe-eläkelain (774/68) 3 §:ssä tarkoitettu edunsaaja, eikä 18 vuotta täytettyään työkyvyttömäksi tulleelle lapselle myönnettyä vanhaa peruseläkettä.

Jos vanhaa peruseläkettä maksetaan myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle edunsaajalle, tällaisen edunsaajan perhe-eläkkeen suuruus tai hänelle siitä tuleva osa määräytyy niin kuin se olisi määräytynyt ilman tämän lain mukaista järjestelyä. Uuden peruseläkkeen määrää ja siitä kullekin tulevaa osaa laskettaessa otetaan huomioon vain 1 momentissa tarkoitetut edunsaajat.

3 §

Uuden peruseläkkeen määrä yhdelle 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulle edunsaajalle on 30 prosenttia siitä edunjättäjän palkasta, jonka mukaan vanha peruseläke määräytyi tai olisi määräytynyt 31 päivänä joulukuuta 1971. Jos sanottuja edunsaajia on kaksi, uusi peruseläke on 40 prosenttia palkasta, ja siihen lisätään kolmannesta ja jokaisesta sen lisäksi olevasta edunsaajasta 5 prosenttia palkasta. Uusi peruseläke saa kuitenkin olla enintään 66 prosenttia palkasta.

Jos edunsaajien lukumäärässä tapahtuu muutoksia, uuden peruseläkkeen määrä ja sen jakautuminen edunsaajien kesken tarkistetaan muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

4 §

Uuden peruseläkkeen määrä tarkistetaan siten kuin laissa eräiden valtion eläkkeiden tarkistamisesta (555/72) on säädetty.

Uuden peruseläkkeen 3 §:n mukaisena määrä vastaa sosiaali- ja terveysministeriön vuodeksi 1971 vahvistamaa palkkaindeksilukua 216.

5 §

Uudesta peruseläkkeestä on muutoin voimassa, mitä vanhasta peruseläkkeestä on säädetty.

6 §

Asetuksella voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta.

7 §

Valtiokonttori huolehtii tämän lain mukaisesta perhe-eläkkeiden järjestelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.