Seurattu SDK 66/2023 saakka.

29.3.1974/258

Luopumiseläkeasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 26 §:n nojalla:

1 § (31.12.1985/1090)

1 § on kumottu A:lla 31.12.1985/1090.

1 a–1 c §

1 a–1 c § on kumottu A:lla 28.12.1990/1306.

2 § (21.5.1976/416)

Ratkaistaessa, ylittävätkö luopujan tai luopujina olevien aviopuolisoiden muusta kuin maatilataloudesta saamat tulot luopumiseläkelain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän, on sanottuja tuloja verrattava maatilatalouden ulkopuolelta yleensä saatuihin tuloihin vastaavilla tiloilla luopumisen kohteena olevan tilan sijaintipaikkakunnalla.

Jos maatilan peltoalasta on tehty pellon käytön rajoittamisesta annetussa laissa (216/69) tarkoitettu pellonvaraussopimus, pidetään 1 momentin mukaan vertailtavina tiloina seudun pellonvaraustiloja.

3 § (28.12.1990/1306)

Jos maatila tai sen pellot luovutetaan luopumiseläkelain 6 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulle henkilölle, katsotaan luopumisen tapahtuneen luopumiseläkelain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla maatalouden rakenteen parantamiseksi, jos luovutettava alue on myös sijainniltaan sellainen, että luovutuksensaajalle voitaisiin maaseutuelinkeinoasetuksen 18 §:ssä säädetyin edellytyksin myöntää maanostolainaa kyseisen alueen hankkimiseen.

3 a § (30.12.1980/1038)

3 a § on kumottu A:lla 30.12.1980/1038.

4 § (21.5.1976/416)

Jos omistaja, joka on luovuttanut maatilahallitukselle maatilan tai osan siitä, on jättänyt hallintaansa luopumiseläkelain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun alueen sekä pidättänyt itselleen ja perheensä jäsenille joko toistaiseksi tai määräajaksi oikeuden asua luovutetulla maatilalla sijaitsevassa asuinrakennuksessa sekä oikeuden käyttää muitakin tilalla olevia rakennuksia, saa hän käyttää aluetta ja rakennuksia korvauksetta. Omistaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan tarpeellisista rakennusten vuosikorjauksista ja pitämään rakennukset palovakuutettuina niiden täydestä arvosta uhalla, että sanotut oikeudet muuten voidaan katsoa menetetyiksi. Asumisoikeuden osalta noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä kulloinkin voimassa olevassa huoneenvuokralainsäädännössä on säädetty vuokralaisen velvollisuuksista ja oikeuksista. (14.1.1977/47)

Edellä 1 momentissa mainitut oikeudet voidaan antaa enintään omistajan ja hänen aviopuolisonsa elinajaksi.

4 a § (22.8.1986/628)

Luopumisen kohteena olevan maatilan talousrakennuksia voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen kuin maataloustuotantoon. Tällöin ei maataloustuotantona pidetä:

1) mehiläisten hoitoa;

2) ostorehun varaan perustuvaa turkistarhausta; eikä

3) pellon käyttämistä 4 b §:ssä tarkoitettuun toimintaan.

Maatilan viljankuivaamoa ja maataloustuotevarastoa on oikeus käyttää muiden maatilojen tarpeisiin. Maataloussihteerin erityisestä syystä antamalla luvalla maatilan muitakin tuotantorakennuksia saadaan käyttää muiden maatilojen tarpeisiin kotieläinten pitopaikkana. (23.12.1992/1471)

4 b § (22.8.1986/628)

Maataloustuotannosta luopumissitoumuksen estämättä on sen antajalla oikeus käyttää maatilan peltoa:

1) omien hevosten ja porojen sekä vähäisessä määrin omien lemmikkieläinten laiduntamiseen;

2) heinän korjaamiseen näiden eläinten talvirehuksi;

3) muiden viljelijöiden omistamien lampaiden laiduntamiseen korvauksetta;

4) muiden omistamien enintään kahden hevosen laiduntamiseen korvauksetta;

5) porolaitumilla olevien omien porojen ja korvauksetta muidenkin omistamien porojen ruokintaan; ja

6) turvetuotantoon sekä mullan ottamiseen.

(28.4.1989/361)

Metsityssitoumuksen tai maataloustuotannosta luopumissitoumuksen estämättä riistanhoitoyhdistys tai rekisteröity metsästysyhdistys saa omistajan suostumuksella korvauksetta käyttää metsittämätöntä peltoa riistan ruokintaan tarkoitettuna riistapeltona ja korjata sadon riistan talvirehuksi.

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, voi luopumiseläkkeen saaja antaa kotieläintaloutta harjoittavan maatalousyrittäjän käyttää luopumissitoumuksen alaisia peltoja karjan laiduntamiseen ja nurmen tai heinän keräämiseen karjalle heinäkuun alusta marraskuun loppuun vuonna 2006. (17.8.2006/711)

5 §

Luopumiseläkettä haetaan lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa maatalousyrittäjien eläkelaitos. (31.12.1985/1090)

Eläkehakemukseen on eläkelaitoksen määräämien ja muiden ehkä tarvittavien selvitysten ohella liitettävä: (31.12.1985/1090)

1) hakijan perhesuhteet osoittava virkatodistus;

2) selvitys luopumistoimenpiteiden kohteena olevan maatilan tai maatilojen omistussuhteista;

3) verotoimiston antama todistus viimeksi toimitetussa kunnallisverotuksessa hakijalle vahvistetuista tuloista;

4) verotoimiston antama todistus luopumistoimenpiteiden kohteena olevan maatilan tai maatilojen pinta-alasta, erikseen viljellyn maatalousmaan ja kasvullisen metsämaan osalta; sekä

5) se tai ne seuraavista asiakirjoista, jotka liittyvät hakemuksessa tarkoitettuun luopumistapaan:

a) luopumistoimenpiteiden kohteena olevan-maatilan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

b) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon, metsämaan tai niiden osan luovutuskirja joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, taikka, milloin kysymys on ehdollisen eläkkeen hakemisesta, luonnos luovutuskirjaksi tai maatilahallitukselle osoitettu myyntitarjous tahi sen esittämä ostotarjous;

c) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvan pellon tai sen osan metsitystä koskeva metsityssitoumus;

d) luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu myyntirajoitussitoumus; ja

e) luopumistoimenpiteiden kohteena olevaan maatilaan kuuluvasta pellosta annettu maataloustuotannosta luopumissitoumus. (22.8.1986/628)

Kohdissa c–e tarkoitetut sitoumukset on annettava lomakkeella, jonka kaavan vahvistaa maatilahallitus. (22.8.1986/628)

6 § (28.12.1990/1306)

Luopumiseläkettä koskeva hakemus on toimitettava sen kunnan maataloussihteerille, missä luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee. Eläkehakemuksen katsotaan tulleen luopumiseläkelaissa säädetyssä ajassa vireille myös silloin, kun se on mainitussa ajassa annettu tai postitse saapunut siihen maaseutupiiriin, jonka toimialueella luopumistoimenpiteiden kohteena oleva maatila sijaitsee, taikka maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen valtuuttamalle asiamiehelle. Jos hakemus on toimitettu maaseutupiirille, eläkelaitokselle tai sen asiamiehelle, hakemus on viivytyksettä siirrettävä asianomaiselle maataloussihteerille. Mitä tässä asetuksessa on säädetty maataloussihteeristä, koskee vastaavasti luopumiseläkelain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua viranomaista, jos kunnassa ei ole maataloussihteeriä.

Maataloussihteerin on toimitettava hakemusasiakirjat lausuntoineen luopumiseläkkeen saamisen edellytyksistä maatalous-yrittäjien eläkelaitokselle. Luopumiseläkelain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa lausunnon antaminen on maaseutupiirin asiana, maataloussihteerin tulee kuitenkin toimittaa hakemusasiakirjat lausuntoineen asianomaiselle maaseutupiirille.

Jollei hakija hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa toimita maataloussihteerin, maaseutupiirin, maatilahallituksen tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen pyytämää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäselvitystä, katsotaan hakemuksen tulleen vireille silloin, kun selvitys on toimitettu sille, joka sitä on pyytänyt.

7 § (31.12.1985/1090)

Jos luopuminen käsittää useampia luopumistoimenpiteitä, luetaan eläkkeen hakemiselle luopumiseläkelaissa säädetty vuoden määräaika siitä ajankohdasta, jona toimenpiteistä ensimmäinen on suoritettu.

8 § (21.5.1976/416)

Milloin eläkkeen hakija tai hänen aviopuolisonsa omistaa vain osan maatilasta, tulee luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun luonnoksen luovutuskirjaksi olla myös muiden omistajien allekirjoittama.

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut sitoumukset, jotka on annettava silloinkin, kun eläkettä haetaan ehdollisena, on maatilan kaikkien omistajien sekä omistajan aviopuolison ollessa luopujana aina myös hänen allekirjoitettava. (22.8.1986/628)

9 § (31.12.1985/1090)

Jos eläkkeen hakija omistaa luopumiseläkelain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun osuuden maatilasta, on hänen ennen eläkepäätöksen antamista toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle selvitys, että hän on luovuttanut sanotun osuuden. Milloin eläkettä on haettu ehdollisena, on sanottu selvitys toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle luopumiseläkelain 18 §:ssä tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa uhalla, että eläkepäätös muuten raukeaa.

10 § (23.12.1992/1471)

Eläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle:

1) siitä, että hänelle on myönnetty luopumiseläkelain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläke;

2) ryhtymisestään harjoittamaan maataloutta suuremmassa laajuudessa kuin luopumiseläkelain 6 a §:n 1 momentissa säädetään; sekä

3) siitä, että maatilasta luovutetaan maata, josta on voimassa jokin luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu sitoumus.

11 § (21.5.1976/416)

Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun metsityssitoumukseen, joka on maatilan kaikkien omistajien sekä omistajan aviopuolison ollessa luopujana aina myös hänen allekirjoitettava, on muun ohella otettava metsitettävän pellon asianmukaista hoitoa koskeva ehto samoin kuin ehto, jonka mukaan metsitettyä peltoa ei saa luovuttaa muulle kuin luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle luovutuksensaajalle.

2 momentti on kumottu A:lla 22.8.1986/628.

12 § (22.8.1986/628)

Jos luopumiseläke on myönnetty luopumiseläkelain 17 §:n mukaisesti ehdollisena pitäen perusteena metsityssitoumusta tai maataloustuotannosta luopumissitoumusta, on luopujan saadakseen eläkkeen toimitettava maatalousyrittäjien eläkelaitokselle luopumiseläkelain 18 §:ssä tarkoitetussa kuuden kuukauden määräajassa uusi sitoumus tai ilmoitus aikaisemmin annetun sitoumuksen noudattamisesta.

Luopumiseläkkeen saamisen perusteena oleva luovutuskirja, metsityssitoumus, maataloustuotannosta luopumissitoumus tai niiden virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös taikka 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus katsotaan toimitetuksi luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentin mukaisesti eläkelaitokselle myös silloin, kun se on toimitettu sanotussa määräajassa asianomaiselle maataloussihteerille, maaseutupiirille tai maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuttamalle asiamiehelle. (28.12.1990/1306)

13 § (30.12.2004/1392)

13 § on kumottu L:lla 30.12.2004/1392.

14 §

Eläke maksetaan kuukausittain hakijan valitsemaan rahalaitokseen hänen ilmoittamalleen tilille.

15 § (29.7.1976/668)

15 § on kumottu L:lla 29.7.1976/668.

16 § (28.12.1990/1306)

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, maaseutupiiri ja maataloussihteeri voivat tarvittaessa vaatia eläkkeensaajalta selvityksen siitä, että hän edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut sanottua selvitystä hänelle määrätyssä kohtuullisessa ajassa, maatalousyrittäjien eläkelaitos voi päättää, että eläkkeen suorittaminen keskeytetään, kunnes selvitys on toimitettu.

17 §

Eläkelautakunnan käsitellessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu luopumiseläkelain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, tulee saapuvilla olevista jäsenistä ainakin yhden olla maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu henkilö.

18 § (22.10.1982/760)

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä luopumiseläkelain 22 §:n 2 momentissa tarkoitetun ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 25 päivänä ministeriö vahvistaa mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitetun luopumiseläkkeistä aiheutuneiden kustannusten määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Lisäksi ministeriö tarkistaa joulukuulta suoritettavan ennakkoerän määrän viimeistään kunkin vuoden marraskuun 25 päivänä. (13.9.1991/1192)

Ennakko suoritetaan 12 yhtä suurena kuukausittaisena eränä. Ennakkoa 1 momentin mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys tasan jäljellä oleville ennakkoerille. Ennakon on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona pankkien yleisesti keskinäisissä maksuissaan käyttämät maksujärjestelmät ovat käytössä. (31.1.2001/92)

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion maksettavan määrän erotus otetaan huomioon määrän vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Jos kuitenkin joulukuun ennakkoerää 1 momentin mukaan tarkistettaessa ilmenee, että ennakkona on jo ennen tarkistusta suoritettu valtion maksettavaksi arvioitua määrää enemmän, on maksetun ennakon ja valtion maksettavaksi arvioidun määrän erotus palautettava valtiolle tarkistusta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä noudattaen vastaavasti, mitä 2 momentissa on säädetty. (13.3.1987/277)

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten maa- ja metsätalousministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään mennessä. (13.9.1991/1192)

Maa- ja metsätalousministeriö voi erityisestä syystä eläkelaitoksen esityksestä maksaa ennakkoa 2 momentista poiketen, jos eläkelaitoksen valmius maksaa luopumiseläkelaissa tarkoitetut etuudet muutoin vaarantuisi. (31.1.2001/92)

19 § (28.12.1990/1306)

19 § on kumottu A:lla 28.12.1990/1306.

20 §

Jos maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimituskirja anetaan koneellisessa tietojenkäsittelyssä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus siihen merkitä koneellisesti.

21 § (28.12.1990/1306)

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa maatilahallitus, sikäli kuin kysymys on maataloussihteereille ja maaseutupiireille kuuluvista tehtävistä.

22 §

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1974 lukien. Mitä edellä 18 §: ssä on säädetty valtion maksettavan määrän ennakosta, sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuoden 1975 ennakkoon.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1976/416:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1976.

Tämän asetuksen 2 §: ää ja 3 a §:ää sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä toukokuuta 1976 tai sen jälkeen.

29.7.1976/668:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

14.1.1977/47:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1977.

Tämän asetuksen 3 §: ää ja 3 a §:n 4 momenttia sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä tammikuuta 1977 tai sen jälkeen.

30.12.1980/1038:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä tammikuuta 1981 tai sen jälkeen.

22.10.1982/760:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vahvistettaessa valtion avustuksen ennakko vuodelle 1983.

31.12.1985/1090:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

22.8.1986/628:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai, eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:ssä tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen, sanottu päätös annetaan 1 päivänä elokuuta 1986 tai sen jälkeen.

13.3.1987/277:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

28.4.1989/361:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1989.

28.12.1990/1306:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Tätä asetusta sovelletaan, jos luopuminen tapahtuu tai eläkkeen perustuessa luopumiseläkelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ehdolliseen päätökseen sanottu päätös annetaan 1 päivänä tammikuuta 1991 tai sen jälkeen.

13.9.1991/1192:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Tämän asetuksen 18 §:n 1, 2 ja 5 momenttia sovelletaan kuitenkin jo vahvistettaessa luopumiseläkelain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettua ennakkoa vuodelle 1992.

23.12.1992/1471:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

31.1.2001/92:

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä helmikuuta 2001.

30.12.2004/1392:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Tällä lailla kumotaan 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun luopumiseläkeasetuksen (258/1974) 13 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1306/1990.

Sovellettaessa tämän lain 24 §:ää noudatetaan, mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (1332/2003) voimaantulosäännöksen 3 momentissa säädetään.

HE 192/2004, MmVM 11/2004, EV 215/2004

17.8.2006/711:

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä elokuuta 2006. Sitä sovelletaan sitoumusten alaisten peltojen käyttöön 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään marraskuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.