Seurattu SDK 504/2021 saakka.

15.12.1972/813

Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 14.6.2013/439, joka on voimassa 1.9.2013 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista 15 päivänä syyskuuta 1972 annetun lain (666/72) 19 §:n nojalla:

Korvausmäärät
1 §

Valtion varoista saadaan tuomioistuimeen saapuneelle todistajalle, asianomistajalle, hänen lailliselle edustajalleen ja heidän saattajalleen määrätä suoritettavaksi korvausta matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä ne määrät, jotka tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Korvauksia määrättäessä katsotaan matkan alkavan silloin, kun korvaukseen oikeutettu on lähtenyt oleskelupaikastaan ja päättyvän silloin, kun hän on saapunut tai olisi voinut hänen kuulemisensa päätyttyä viivytyksettä saapua oleskelupaikkaansa.

3 §

Milloin korvaukseen oikeutettu viran puolesta tai muusta syystä on saanut vapaan matkan, hän ei saa korvausta matkakustannuksista. Jos hän on joutunut maksamaan vain osan matkakustannuksista, on hänelle korvattava ainoastaan tämä osa niistä.

4 §

Matkakustannusten korvauksena määrätään suoritettavaksi maksu, joka vastaa kustannuksia yhdestä paikasta alimmassa luokassa lyhintä tietä ja halvinta matkustustapaa käyttäen. Jos rautatiematkalla joudutaan käyttämään makuuvaunupaikkaa tai maksullista istumapaikkaa ja laivamatkalla hyttipaikkaa, on siitä aiheutuva maksu myös korvattava.

Muutakin kuin lyhintä tietä ja halvinta matkustustapaa käyttäen aiheutuneet matkakustannukset korvataan, jos niistä sekä toimeentulokustannuksista ja taloudellisesta menetyksestä maksettaviksi määrättävien korvausten yhteismäärä muodostuu valtiolle edullisimmaksi. Matkakustannusten korvauksena voidaan tällöin kuitenkin suorittaa enintään se määrä, joka valtion virkamiehelle suoritettaisiin vastaavasta virkamatkasta toisessa matkaluokassa.

5 §

Toimeentulokustannusten korvauksena suoritettava päiväraha maksetaan jokaiselta matkan alkamisesta lasketulta vuorokaudelta, joka kokonaan tai osaksi on käytetty matkaan (matkavuorokausi), ja majoittumiskorvaus jokaisesta muualla kuin kulkuneuvossa matkan aikana tapahtuneesta aiheellisesta majoittumisesta.

6 § (30.4.1987/469)

Päiväraha matkavuorokaudelta on valtion virkamiehille maksettavan kokopäivärahan suuruinen ja, jos matka matkavuorokauden aikana kestää enintään 8 tuntia, osapäivärahan suuruinen.

7 § (24.9.1982/714)

Majoittumiskorvausta suoritetaan se määrä, jonka korvaukseen oikeutettu osoittaa uskottavasti maksaneensa tai joutuvansa maksamaan majoittumisestaan matkan aikana, kuitenkin enintään valtion virkaehtosopimuksen mukainen korvaus.

8 § (5.10.2000/839)

Taloudellisena menetyksenä korvataan ansio- tai muun tulon menettäminen, aiheellisesti sijaiselle tai kodin- tai lastenhoitajalle suoritettu palkka taikka muu aineellinen menetys, joka korvaukseen oikeutetulle on aiheutunut tuomioistuimeen saapumisesta. Taloudellisesta menetyksestä suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 350 markkaa vuorokaudelta.

Korvausten maksaminen (22.11.2001/1070)
9 § (22.11.2001/1070)

Valtion varoista maksettava todistelukustannusten korvaus vahvistetaan tuomioistuimen päätöksellä tai tuomiolla.

10 § (22.11.2001/1070)

Todistelukustannusten korvaus maksetaan pankkisiirtona tai maksuosoituksena. Tuomioistuimessa läsnä olevalle maksu voidaan erityisestä syystä suorittaa käteisenä rahana.

Ennakkomaksut
11 §

Pyyntö ennakon saamiseksi tuomioistuimeen tehtävää matkaa varten matka- ja toimeentulokustannuksista voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti.

12 § (22.11.2001/1070)

Päätös ennakon maksamisesta laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.

13 §

Kappale päätöstä on toimitettava sille tuomioistuimelle, johon ennakkoa saaneen on matkustettava, ja ennakon pyytäjälle yhden kappaleen jäädessä ennakon myöntäjälle.

14 § (22.11.2001/1070)

Ennakkomaksu suoritetaan pyytäjälle pankkisiirtona taikka maksuosoituksena tai, jos ennakko ei tällä tavoin olisi ajoissa pyytäjän käytettävissä, käteisenä rahana.

15 §

Ennakon suorittamisen yhteydessä on saajalle tehtävä selkoa velvollisuudesta suorittaa saatu maksu tai osa siitä takaisin valtiolle siinä tapauksessa, ettei saaja täytä sitä tehtävää, jota varten ennakko on myönnetty. Hänelle on myös annettava menettelyohjeet sen varalta, että tehtävä laillisen esteen takia tai muusta syystä jää täyttämättä tai että sen täyttäminen keskeytyy.

Täydentäviä säännöksiä
16 § (22.11.2001/1070)

Kutsu saapua tuomioistuimeen laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti.

17 § (16.5.1985/394)

17 § on kumottu A:lla 16.5.1985/394.

18 § (22.11.2001/1070)

Jos tuomioistuimen maksettavaksi määräämää todistelukustannusten korvausta alennetaan muutoksenhakutuomioistuimessa tai jos tuomioistuin määrää ennakkomaksun suoritettavaksi takaisin, alennusmäärä tai ennakkomaksu peritään noudattaen valtiolle tuomittavien korvausten perintään sovellettavaa menettelyä.

19 § (22.11.2001/1070)

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia ohjeita.

20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.9.1982/714:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

16.5.1985/394:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1985.

30.4.1987/469:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

5.10.2000/839:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001.

22.11.2001/1070:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.