Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

28.5.1971/415

Asetus eräiden eläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon olevalle henkilölle myönnettävää vakinaista eläkettä koskevat asiat käsittelee ja ratkaisee hakemuksesta valtiokonttori.

Valtiokonttori käsittelee ja ratkaisee hakemuksesta myös asiat, jotka koskevat vakinaisen eläkkeen myöntämistä kansanedustajalle sekä valtion varoista virka- tai työsuhteen perusteella muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle.

Niin ikään valtiokonttori ratkaisee hakemuksesta asiat, jotka koskevat valtion varoista suoritettavan vakinaisen perhe-eläkkeen, hautausavun tai hautauskustannusten korvauksen myöntämistä 1 tai 2 momentissa tarkoitetun henkilön jälkeen.

Kun eläke olisi myönnettävä sellaisen viran tai toimen mukaan, jollaista ei enää ole, se myönnetään mainittua virkaa tai tointa lähinnä vastaavan viran tai toimen mukaan. (17.2.1978/135)

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettua eläkettä, hautausapua ja hautauskustannusten korvausta koskevan hakemuksen johdosta valtiokonttorin on annettava hakijalle päätös.

3 § (20.12.1985/1021)

Milloin eläkeasian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisistä seikoista, valtiokonttorin on hankittava asiasta asiantuntijalääkärinsä, valtionrautateiden ylilääkärin tai pääesikunnan lääkintäosaston lausunto. Työkyvyttömyyttä koskevassa asiassa voidaan tarvittaessa hankkia lääkintöhallituksen lausunto.

4 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetut eläkkeet, perhe-eläkkeet, hautausavut ja hautauskustannusten korvaukset sekä valtion varoista suoritettavat ylimääräiset eläkkeet maksaa valtiokonttori. Niin ikään valtiokonttori maksaa sotilasvammalain mukaiset huoltoeläkkeet ja elinkorot, sen mukaan kuin siitä on sovittu valtiokonttorin ja tapaturmaviraston kesken, invaliidirahalain mukaiset invaliidirahat sekä, mikäli ei valtiovarainministeriö toisin määrää, muut valtion varoista suoritettavat eläkkeen luonteiset korvaukset ja avustukset.

Valtion eläkelain mukaiset kuntoutusetuudet maksaa valtiokonttori tai työnantaja valtiokonttorin tähän tarkoitukseen osoittamasta määrärahasta. (13.12.1991/1428)

Mitä tässä asetuksessa jäljempänä on säädetty eläkkeestä, noudatettakoon soveltuvin kohdin muidenkin 1 momentissa mainittujen maksujen suhteen. (13.12.1991/1428)

5 §

Valtiokonttori pitää rekisteriä eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden myöntämistä ja maksamista varten tarvittavista tiedoista.

Virastojen ja laitosten sekä asianomaisten työnantajien on tehtävä rekisteröimistä varten tarpeelliset ilmoitukset valtiokonttorin antamien ohjeiden mukaisesti.

Valtiokonttori on velvollinen antamaan virastoille ja laitoksille niiden pyynnöstä tietoja rekisteristä valtion työntekijäin vuosilomaoikeuden, sairaalahoidon sekä sairaus- ja synnytysloman palkan perusteiden selvittämistä varten. (19.12.1980/883)

6 § (4.3.1983/240)

Väestörekisterikeskuksen on ilmoitettava valtiokonttorille väestön keskusrekisteriin eläkkeen saajaksi merkittyä henkilöä tai hänen perhesuhteitaan koskevien tietojen muutoksista.

7 §

Valtiokonttori maksaa eläkkeet kuukausittain, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty. Maksupäivät määrää valtiokonttori.

8 §

Valtiokonttorin on huolehdittava siitä, että eläkettä ei makseta henkilölle, joka on menettänyt oikeutensa eläkkeen saamiseen.

Eläkkeen saajan on eläkkeen maksamista varten esitettävä valtiokonttorin tarpeelliseksi katsoma selvitys. Valtiokonttori saa keskeyttää eläkkeen maksamisen siksi, kunnes selvitys on saatu.

9 §

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1971 ja sillä kumotaan eräiden eläkkeiden myöntämisestä ja maksamisesta 11 päivänä joulukuuta 1959 annettu asetus (454/59).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.2.1978/135:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1978.

19.12.1980/883:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

4.3.1983/240:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.12.1985/1021:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

13.12.1991/1428:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.