Seurattu SDK 1049/2021 saakka.

2.4.1971/252

Mallioikeusasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla:

Rekisteröintihakemus ja päiväkirja
1 §

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti- ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

2 § (14.4.2011/357)

Rekisteröintihakemuksen muodostaa kirjelmä (hakemuskirja) liitteineen.

Hakemuskirjan on oltava hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoittama ja sen tulee sisältää:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite sekä, jos hakijaa edustaa asiamies, myös tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

2) mallin luojan nimi ja osoite;

3) hakijan antama vahvistus siitä, että mallioikeus on siirtynyt hakijalle, jos mallin on luonut muu kuin hakija;

4) ilmoitus tuotteista, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan;

5) ilmoitus siitä, pyydetäänkö mallioikeuslain (221/1971) 8 §:n mukaista etuoikeutta;

6) ilmoitus siitä, pyytääkö hakija mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä mallioikeuslain 18 §:n mukaan;

7) ilmoitus hakemuskirjan liitteistä.

Hakemuskirjaan on liitettävä:

1) mallin esittävä kuva-aineisto;

2) jos hakijaa edustaa asiamies, tälle annettu valtakirja.

3 §

Hakemus ja liitteet on laadittava suomeksi tai ruotsiksi voimassa olevan kielilainsäädännön mukaan. Jos hakija on ulkomaalainen, on hakemus liitteineen annettava suomenkielisenä. Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä asiakirjasta on rekisteriviranomaiselle annettava käännös suomeksi tai ruotsiksi, mikäli viranomainen sitä vaatii.

4 §

Mallin esittävä kuva-aineisto on annettava kolmena kappaleena. Kuva-aineistoon kuuluvat kuvat eivät saa olla A4-kokoa (21 cm x 29,7 cm) suurempia. Kuvien tulee olla toisintamiskelpoisia mustavalkoisena toiseen kokoon. (18.7.2002/620)

Jos hakija antaa mallikappaleen, on sen oltava kestävää ainetta, eikä se saa olla miltään sivulta 40 senttimetriä suurempi eikä painaa enempää kuin 4 kiloa. Mallikappale ei saa olla pilaantuvaa eikä vaarallista ainetta.

Jos hakemus käsittää useita malleja, on jokaisesta mallista annettava eri kuva-aineisto. Kuva-aineistoon kuuluvat kuvat ja mahdollisesti annetut mallikappaleet on selvästi merkittävä numerojärjestyksessä. (18.7.2002/620)

5 § (18.7.2002/620)

Rekisteriviranomainen merkitsee rekisterihakemukseen hakemusnumeron ja hakemuksen tekemispäivän.

6 §

Rekisteriviranomainen pitää päiväkirjaa saapuneista mallien rekisteröintihakemuksista. Päiväkirja on julkinen.

Päiväkirjaan merkitään kustakin hakemuksesta:

1) hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero; (18.7.2002/620)

2) päivä, jona kuva-aineisto tai mallikappale annettiin, jos se ei ole sama kuin hakemuksen tekemispäivä; (18.7.2002/620)

3) tuotteet, joita varten mallin rekisteröintiä haetaan ja luokat, joihin malli on luokiteltu; (18.7.2002/620)

4) hakijan nimi, kotipaikka ja osoite;

5) jos hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

6) mallin luojan nimi ja osoite;

7) jos etuoikeutta on pyydetty, missä etuoikeuden perustaksi ilmoitettu aikaisempi hakemus on tehty, tämän hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) onko hakija mallioikeuslain 18 §:n mukaisesti pyytänyt mallin rekisteröinnin ja sen kuuluttamisen lykkäämistä; (14.4.2011/357)

9) saapuneet kirjelmät, annetut mallikappaleet ja suoritetut maksut;

10) asiassa tehdyt päätökset;

11) hakemuksen käsittelyn keskeyttäminen 14 §:n mukaisen yhteensattuman johdosta vanhemman hakemuksen kanssa. Vastaava merkintä tehdään myös vanhemman hakemuksen päiväkirjamerkintöihin. (18.7.2002/620)

7 §

Jos rekisteriviranomaiselle ilmoitetaan, että malli, jonka rekisteröintiä on haettu, on siirtynyt toiselle, merkitään tämä hakijaksi päiväkirjaan ainoastaan, jos siirto on näytetty toteen.

Etuoikeus
8 § (18.7.2002/620)

8 § on kumottu A:lla 18.7.2002/620.

9–11 §

9–11 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

Jakaminen
12 §

Jos hakemus käsittää useita malleja, hakija voi jakaa sen useiksi hakemuksiksi, jotka on katsottava tehdyiksi samanaikaisesti kuin alkuperäinen hakemus.

Tällaisista hakemuksista on suoritettava uusi hakemusmaksu sekä muut mallioikeuslain 47 §:ssä tarkoitetut maksut, jollei niitä jo aikaisemmin ole suoritettu. (18.7.2002/620)

Rekisteröintihakemuksen käsittely
13 §

Tutkiessaan mallin rekisteröintiedellytyksiä, rekisteriviranomaisen on otettava huomioon kaikki seikat, mitkä sillä on tiedossa.

Rekisteriviranomainen suorittaa uutuustutkimuksen, jonka tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt muut kansalliset rekisteröintihakemukset sekä rekisterissä olevat ja siitä poistetut mallit. Lisäksi tutkimuksen tulee käsittää ennen hakemispäivää tehdyt Suomea koskevat kansainväliset rekisteröintihakemukset ja voimassa olevat kansainväliset mallirekisteröinnit. (14.4.2011/357)

Mallin rekisteröitävyys mallioikeuslain 4, 4 a ja 4 b §:n säännösten perusteella on tutkittava siinä laajuudessa kuin mallin laatu sitä edellyttää ja niin, ettei hakemuksen käsittely oleellisesti viivästy. (18.7.2002/620)

14 § (18.7.2002/620)

Yhteensattuman tapahtuessa mallin rekisteröintiä koskevan aikaisemman hakemuksen kanssa rekisteriviranomainen voi keskeyttää myöhemmän hakemuksen käsittelyn siihen asti, kunnes aikaisempi hakemus on ratkaistu tai se on tullut julkiseksi taikka yhteensattuma hakemuksen muutoksen johdosta on lakannut.

Mallin rekisteröinnin kuuluttaminen (14.4.2011/357)
15 § (14.4.2011/357)

Mallin rekisteröintiä koskevan kuulutuksen tulee sisältää:

1) hakemusnumero;

2) kansallisen tai kansainvälisen rekisteröinnin rekisterinumero;

3) hakemuksen tekemispäivä tai milloin hakemus mallioikeuslain 10 a §:n mukaan on katsottava tehdyksi;

4) rekisteröinnin haltijan nimi ja kotipaikka sekä, jos haltijaa edustaa asiamies, myös asiamiehen nimi ja kotipaikka;

5) mallin luojan nimi;

6) ilmoitus niistä tuotteista, joita varten malli on rekisteröity sekä niistä luokista, joihin malli on luokiteltu;

7) pyydetty etuoikeus ilmoituksin, missä etuoikeuden perustava hakemus on tehty, hakemuksen tekemispäivä ja hakemusnumero;

8) kuva-aineisto mallista;

9) ilmoitus, onko mallikappale annettu;

10) ilmoitus, onko kuva-aineisto värillinen.

Väitemenettely (14.4.2011/357)
16 § (14.4.2011/357)

Väite mallin rekisteröintiä vastaan sekä rekisteröinnin haltijan ja väitteentekijän myöhemmät kirjelmät on liitteineen annettava rekisteriviranomaiselle kolmena kappaleena. Väite on perusteltava.

17 §

Milloin väitteentekijää edustaa asiamies, on rekisteriviranomaiselle toimitettava asiamiehelle annettu valtakirja.

18 § (14.4.2011/357)

Rekisteröinnin haltijalle on toimitettava kappaleet kaikista väitteentekijän antamista kirjelmistä ja liitteistä.

Jos haltija antaa lausuman väitteen johdosta, rekisteriviranomainen päättää, onko enempi kirjelmien vaihto tarpeen.

19 § (14.4.2011/357)

Jos rekisteriviranomaiselle toimitetaan ennen väitteentekoajan alkamista mallin rekisteröimisen kannalta merkityksellinen kirjelmä, siitä on ilmoitettava hakijalle. Rekisteriviranomaisen on huomautettava tällaisen kirjelmän antajalle väitteentekomahdollisuudesta mallin rekisteröinnin jälkeen, jollei kysymys ole paremmasta oikeudesta malliin.

Mallirekisteri
20–21 §

20–21 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

22 § (18.7.2002/620)

Jos yksi tai useampi hakija on samana päivänä tehnyt kahta tai useampaa mallia koskevat hakemukset, joissa esitetyt mallit eivät kokonaisvaikutelmaltaan eroa toisistaan, tehdään malleja rekisteröitäessä tästä merkintä kunkin sellaisen mallin osalta mallirekisteriin ja rekisteröintitodistukseen merkitsemällä niihin kunkin toisen tällaisen mallin hakemus- ja rekisterinumero.

23 § (14.4.2011/357)

23 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

24 § (18.7.2013/583)

Kun rekisteriviranomaiselle on ilmoitettu mallin rekisteröinnin kumoamista kokonaan tai osittain koskevan kanteen taikka rekisteröinnin siirtämistä tai pakkoluvan myöntämistä koskevan kanteen nostamisesta, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin.

Kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu jäljennös asian ratkaisusta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 4 luvun 23 §:n tai mallioikeuslain 44 §:n mukaisesti, siitä tehdään merkintä mallirekisteriin. Ratkaisun saatua lainvoiman, sen pääasiallisesta sisällöstä on lisäksi tehtävä merkintä rekisteriin.

25–26 §

25–26 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

27 § (14.4.2011/357)

Jos mallin rekisteröinti uudistetaan, siitä tehdään merkintä rekisteriin.

Uudistamista koskevassa kuulutuksessa on ilmoitettava mallin rekisterinumero, uudistetun suoja-ajan alkamispäivä sekä mallioikeuden haltijan nimi.

28 §

Kun rekisteröinti on lakannut, on rekisteriviranomaisen poistettava malli rekisteristä.

Kun malli on poistettu rekisteristä tai sitä on muutettu taikka kun mallioikeus on lainvoimaisella tuomioistuimen päätöksellä siirretty toiselle tai osittain kumottu, rekisteriviranomaisen on kuulutettava siitä. (18.7.2002/620)

Maksut
29–32 §

29–32 § on kumottu A:lla 3.12.1976/943.

Erinäisiä säännöksiä
33 § (18.7.2002/620)

Malli rekisteröidään yhteen tai useampaan luokkaan. Mallien luokituksen vahvistaa patentti- ja rekisterihallitus.

34 §

Mallioikeuslain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa mallioikeuslehdessä.

35 §

Mallikappale, joka on annettu mallioikeuslain 10 §:n mukaan, säilytetään rekisteriviranomaisen toimesta, kunnes viisi vuotta on kulunut rekisteröinnin lakkaamisesta. Jos mallioikeuden haltija viisivuotiskauden kuluessa ei ole pyytänyt mallikappaletta takaisin, saa rekisteriviranomainen hävittää sen.

36 § (14.4.2011/357)

36 § on kumottu A:lla 14.4.2011/357.

37 §

Ennen mallioikeuslain voimaantuloa 1 päivänä huhtikuuta 1971 vieraassa maassa tehty hakemus ei voi olla 8 §:ssä tarkoitetun etuoikeuden perustana.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.9.1975/739:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976 kuitenkin niin, että ennen sanottua päivää tehtyihin hakemuksiin sovelletaan maksunpalautuksen osalta 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) säännöksiä.

3.12.1976/943:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977, kuitenkin niin, että tavaramerkkihakemuksiin sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1977 lukien tehtyihin hakemuksiin. Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun patenttiasetuksen (4/68) 53 § ja 49, 50, 51, 52 ja 52a § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (738/75), 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 27 § sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (740/75) ja 27a § sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (271/76), 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 32 § ja 29, 30 ja 31 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (739/ 75), valitusmaksusta patenttia, mallia, tavaramerkkiä sekä kaupparekisteriä koskevissa asioissa 19 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (741/75) sekä patenttiasiamiehistä 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (636/69) 6 §.

22.12.1995/1703:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

18.7.2002/620:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.

14.4.2011/357:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

18.7.2013/583:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.