Seurattu SDK 761/2022 saakka.

23.12.1970/822

Asetus huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 11 päivänä joulukuuta 1970 annetun huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan annetun lain (761/70) 16 §:n nojalla:

Luovuttaminen Suomesta.
1 §

Huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan, Ruotsiin tai Tanskaan 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (761/70), jota jäljempänä sanotaan luovuttamislaiksi, tarkoitetun luovuttamispyynnön voi esittää luovuttamista pyytävän valtion poliisi.

2 §

Luovuttamispyyntö on tehtävä kirjallisesti norjan, ruotsin tai tanskan kielellä. Pyynnön tulee sisältää selostus päätöksen sisällöstä ja vakuutus siitä, että päätös on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, missä se on annettu.

Jos pyyntö koskee Suomen kansalaista, on siihen liitettävä selvitys siitä, että luovutettavaksi pyydetyllä on kotipaikka siinä valtiossa, missä päätös on annettu.

Jollei pyyntö täytä edellä 1 tai 2 momentissa olevia määräyksiä tai jos se muutoin on puutteellinen, on luovuttamista pyytävälle viranomaiselle varattava tilaisuus puutteellisuuden korjaamiseen.

3 §

Luovuttamispyynnön johdosta toimitettavassa kuulustelussa on luovutettavaksi pyydetylle ilmoitettava hänen oikeudestaan käyttää avustajaa ja tästä tehtävä merkintä asiakirjoihin.

4 §

Luovuttamisasiassa annetusta päätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava luovuttamista pyytäneelle viranomaiselle.

Jollei poliisipiirin päällikkö suostu luovuttamispyyntöön, tulee hänen kiireellisesti palauttaa asiakirjat lääninhallitukselle. Samalla on mainittava syy, miksi pyyntöön ei ole voitu suostua.

5 §

Jollei luovutettavaksi pyydettyä etsiskelyistä huolimatta ole tavattu eikä hänen oleskelupaikastaan ole saatu tietoa, poliisipiirin päällikön on viivytyksettä toimitettava asiakirjat Uudenmaan lääninhallitukselle etsintäkuulutuksen julkaisemista varten.

Milloin pyyntö luovuttamislain 4 §:n 1 momentin toisen virkkeen mukaan on lähetetty Uudenmaan lääninhallitukselle, tämän tulee ryhtyä toimenpiteisiin luovutettavaksi pyydetyn oleskelupaikan selville saamiseksi.

Kun luovutettavaksi pyydetty on tavattu, on lääninhallituksen toimitettava asiakirjat asianomaisen poliisipiirin päällikölle.

6 §

Sellaisen henkilön oleskelupaikan selville saamiseksi, joka luovuttamislain mukaan voidaan luovuttaa, mutta josta luovuttamispyyntöä ei ole esitetty, voi Uudenmaan lääninhallitus sen valtion poliisin pyynnöstä, missä 1 §:ssä tarkoitettu päätös on annettu, julkaista etsintäkuulutuksen.

7 §

Luovuttamisasiaa selvitettäessä, turvaamistoimenpiteestä päätettäessä ja luovuttamispäätöstä täytäntöön pantaessa tulee poliisipiirin päällikön tarvittaessa neuvotella sosiaali- ja lääkintäviranomaisten kanssa.

8 §

Luovuttamispäätös on viivytyksettä pantava täytäntöön.

Luovutettava on poliisin toimesta saatettava sille Suomen paikkakunnalle, jolta luovuttamista pyytänyt viranomainen on ilmoittanut hänet noudettavan. Mielisairasta luovutettaessa on lääkintäviranomaisen avustettava saattamisessa.

Luovuttaminen Suomeen.
9 §

Pyynnön muussa pohjoismaassa olevan henkilön luovuttamisesta Suomeen voi esittää se poliisipiirin päällikkö, jonka tehtävänä on virka-avun antaminen huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöön panemiseksi.

Esityksen poliisipiirin päällikölle luovuttamispyynnön esittämisestä voi tehdä se viranomainen, joka on velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin päätöksen täytäntöön panemiseksi.

10 §

Luovuttamispyyntö on lähetettävä

Norjassa sen piirin poliisipäällikölle, missä luovutettavaksi pyydettävä oleskelee tai, jollei oleskelupaikkaa tiedetä, valtakunnansyyttäjälle (Riksadvokaten),

Ruotsissa sen paikkakunnan poliisiviranomaiselle, missä luovutettavaksi pyydettävä oleskelee tai, jollei oleskelupaikkaa tiedetä, poliisihallitukselle (rikspolisstyrelsen),

Tanskassa sen poliisipiirin poliisipäällikölle missä luovutettavaksi pyydettävä oleskelee tai, jollei oleskelupaikkaa tiedetä, ylipoliisipäällikölle (rigspolitichefen).

11 §

Mitä edellä 2 §:n 1 momentissa on säädetty, on vastaavasti sovellettava 9 §:ssä tarkoitettuun luovuttamispyyntöön.

Mikäli luovutettavaksi pyydettävä on vajaavaltainen, on holhoojan mielipide luovuttamisesta mikäli mahdollista selvitettävä ja tämä pyynnössä ilmoitettava.

Jos luovutettavaksi pyydettävä on sen valtion kansalainen, mihin pyyntö on lähetettävä, on pyyntöön liitettävä selvitys siitä, että hänellä on kotipaikka Suomessa.

12 §

Suomenkieliseen asiakirjaan on liitettävä oikeaksi todistettu norjan-, ruotsin- tai tanskankielinen käännös tarpeellisilta osin.

Viranomaisen, joka poliisipiirin päällikölle tekee ehdotuksen luovuttamispyynnön esittämisestä, on toimitettava hänelle tätä varten tarvittava selvitys ja huolehdittava asiakirjain kääntämisestä.

13 §

Poliisipiirin päällikön on ilmoitettava pyynnön vastaanottaneelle muun pohjoismaan viranomaiselle se sanotun valtion paikkakunta, jolta luovutettavaksi pyydetty halutaan noutaa ja huolehdittava hänen noutamisestaan. Mielisairasta noudettaessa on lääkintäviranomaisen avustettava.

Yhteisiä säännöksiä.
14 §

Luovuttamisasian aiheuttamiksi kustannuksiksi luetaan luovutettavaksi pyydetyn säilyttämisestä, kuljetuksesta, saattamisesta ja noutamisesta aiheutuneet menot sekä turvaamistoimenpiteestä johtuneet kulut.

Edellä 1 momentissa mainitut kustannukset samoin kuin palkkion ja korvauksen luovutettavaksi pyydetyn avustajalle suorittaa lääninhallitus.

15 §

Saapuneesta luovuttamispyynnöstä on poliisipiirin päällikön heti ilmoitettava sisäasiainministeriölle.

16 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1971.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.