Seurattu SDK 761/2022 saakka.

30.12.1969/845

Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista 28 päivänä marraskuuta 1969 annetun lain (734/69) 3 ja 5 §:n nojalla:

1 luku

Taitelijaprofessorit

1–3 §

1–3 § on kumottu A:lla 21.12.2010/1200.

2 luku

Valtion taitelija-apurahat

4 § (20.3.2014/239)

Taiteen edistämiskeskus päättää eri taiteenaloilla jaettavissa olevien apurahavuosien määrät.

5 § (21.12.2010/1200)

Taiteilija-apurahoja voidaan erityisestä syystä myöntää arvostelijoille.

6 § (21.12.2016/1366)

6 § on kumottu A:lla 21.12.2016/1366.

7 § (21.12.2016/1366)

Taiteen edistämiskeskus päättää taiteilija-apurahan hakemisajankohdasta.

Taiteilija-apurahakausi alkaa kalenterivuoden alusta, jollei asianomainen taidetoimikunta toisin päätä.

Taiteilija-apurahaa koskevaan hakemukseen on liitettävä suunnitelma apurahan käytöstä sekä Taiteen edistämiskeskuksen määräämät muut selvitykset.

8–10 §

8–10 § on kumottu A:lla 22.8.2002/731.

11 § (3.3.1995/275)

1 momentti on kumottu A:lla 22.8.2002/731.

Jos apurahan saaja kuolee tai muusta syystä estyy apurahaa käyttämästä taikka jos apuraha peruutetaan, voi asianomainen taidetoimikunta jakaa apurahan käyttämättömän osan harkitsemaltaan osalta uudelleen. (20.3.2014/239)

11 a § (21.12.2010/1200)

Valtion taiteilija-apurahoista annetussa laissa tarkoitettua eläkettä haetaan siten kuin työeläkkeiden hakemisesta säädetään.

11 b § (14.1.1982/47)

Sellaisesta eläkkeen saajan oloissa tapahtuneesta muutoksesta, joka voi vaikuttaa eläkkeen maksamiseen, hänen tai hänen edustajansa on viipymättä ilmoitettava valtiokonttorille. Niin ikään on vaadittaessa esitettävä valtionkonttorille selvitys siitä, että edellytykset eläkkeen saamiselle edelleen ovat olemassa. Valtiokonttori saa keskeyttää eläkkeen maksamisen siksi, kunnes selvitys on saatu.

3 luku

Erinäisiä säännöksiä

12–13 §

12–13 § on kumottu A:lla 25.5.2000/475.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.2.1980/86:
30.1.1981/76:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981

14.1.1982/47:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1982.

11.2.1983/162:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983.

23.12.1988/1179:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

15.12.1989/1174:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

3.3.1995/275:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Apurahojen myöntämismenettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin jo vuoden 1996 alusta alkavalle apurahakaudelle myönnettäviin apurahoihin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25.2.2000/242:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

25.5.2000/475:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran apurahoihin, joiden apurahakausi alkaa 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen.

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan asetettu taiteen keskustoimikunta päättää kuitenkin vuosiksi 2001 ja 2002 eri taiteenaloilla jaettavissa olevien apurahavuosien määrät.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22.8.2002/731:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

21.12.2010/1200:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tämän asetuksen voimaan tullessa määräajaksi täytettyinä oleviin taiteilijaprofessorin virkoihin sovelletaan kuitenkin edelleen kumottuja 1–3 §:n säännöksiä 1 päivään syyskuuta 2014 saakka.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.3.2014/239:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2014.

21.12.2016/1366:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.