Seurattu SDK 804/2020 saakka.

15.12.1967/559

Asetus eräiden valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Valtiolle tulevien, 2 §:ssä tarkoitettujen rahasaamisten maksuunpanossa, kannossa ja tilittämisessä noudatetaan, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuja rahasaamisia ovat:

1) valtion myöntämien maanparannus-, metsänparannus- ja asutuslainojen vuotuismaksut;

2) maanmittaustoimituksista aiheutuneet siirto-, kuivatus-, tienteko- ja muut niihin verrattavat kustannukset sekä asutustoiminnan yhteydessä eri lakien nojalla määrätyt korvaukset ja maksut, mikäli niiden maksuunpanoa, kantoa ja tilittämistä ei ole lailla tai asetuksella erikseen toisin järjestetty; sekä

3) lääninhallinnon alalla valtiolle perittävät tulot kalastuksista sekä vuokrat virkataloista ja muut niihin rinnastettavat vuokratulot.

3 §

Rahasaamisten maksuunpano- ja kantoviranomaisena on lääninhallitus, jollei jonkin saamisen osalta toisin säädetä.

4 §

Edellä mainittujen saamisten maksuunpanon perusteena ovat niitä koskevat asianomaisten viranomaisten antamat päätökset sekä vuokrasopimukset, luettelot, osittelut ja kuoletuslaskelmat.

5 §

Saamisista on kutakin maksuvelvollista varten laadittava numeroitu maksuunpano- tai tilikortti, josta tulee käydä ilmi:

1) maksuvelvollisen nimi ja osoite sekä saamisen vakuutena olevan tilan nimi, numero ja sijaitsemispaikka;

2) päätös, kirje tai muu asiakirja, johon maksuunpano perustuu;

3) saamisen kokonaismäärä;

4) kunakin vuonna kannettava määrä, sekä, milloin kuoletusta ja korkoa on suoritettava, koron ja kuoletuksen määrä;

5) koron laskemisperuste;

6) kuoletuslainan jäljellä oleva määrä; sekä

7) eri saamisten laatua ilmaisevat merkinnät.

Maksuunpanon perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä maksuunpano- tai tilikorttien mukaisessa numerojärjestyksessä.

Saamisista, jotka kannetaan määrätyn ajan kuluttua siitä, kun ne asianomaisten viranomaisten päätöksissä tai osittelussa ovat tulleet vahvistetuiksi, on maksuunpanon perusteena oleva asiakirja ennen kantoa lähetettävä henkikirjan perusteella toimitettavaan tarkistukseen, jossa asiakirjaan on tehtävä merkintä mahdollisista tilojen omistajain vaihdoksista, minkä jälkeen maksuunpano- tai tilikortti on tarpeen mukaan oikaistava. Samanlainen oikaisu on myös tehtävä, milloin omistajan vaihdos on maksuunpanoviranomaisen muutoin tuntema tai jos se asiakirjalla näytetään.

6 §

Maksuunpano toimitetaan siten, että vuotuista kantoa varten laaditaan maksuunpanoja tilikorteista kullekin maksajalle maksulippu, johon on liitetty kantoviranomaiselle asetettu tilillepanokortti. Maksuliput on numeroitava maksuunpano- ja tilikorttien vastaavilla numeroilla.

Eri ryhmiin kuuluvat saamiset on määrättävä maksettaviksi eri postisiirtotulotileille.

7 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut saamiset kannetaan, sikäli kuin jonkin saamisen osalta ei ole erikseen toisin säädetty tai valtiovarainministeriö toisin määrää, toukokuun 2 ja 15 päivien välisenä aikana, sanotut päivät mukaanluettuina. Jos kantoajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona postitoimipaikat pidetään suljettuina niin kuin pyhäpäivinä, saa maksettavan erän suorittaa vielä ensi arkipäivänä sen jälkeen.

8 §

Maksuliput on toimitettava maksuvelvollisille postin välityksellä hyvissä ajoin ennen kantoajan alkamista.

Ne maksuliput, joita ei ole voitu toimittaa perille, on pidettävä kantoviranomaisen luona maksuvelvollisten saatavina.

9 §

Vuotuista kantoa varten toimitetusta maksuunpanosta on laadittava yhdistelmä, joka osoittaa, kuinka paljon kutakin 2 §:ssä tarkoitettua saamista on maksuunpantu.

10 §

Saamiset on suoritettava postisäästöpankkiin tai postisiirtoliikettä välittävään postitoimipaikkaan tahi valtiovarainministeriön määräämiin muihin rahalaitoksiin.

11 §

Kantoviranomaisen on tilillepanokorttien kuponkien perusteella tehtävä kertyneistä määristä merkinnät maksuunpano- ja tilikortteihin. Kullekin postisiirtotulotilille kertyneistä määristä on asianomaisen tiliviraston kirjanpitoon kuukausittain tehtävä yhteenveto, johon on liitettävä postisiirtokonttorin lähettämät tiliotteet ja siirtoilmoitukset.

12 §

Suorittamatta jätettyjen saamisten ulosottoon lähettämisessä, tileissä lyhentämisessä ja erikoisperinnässä noudatetaan soveltuvin osin, mitä veronkantoasetuksessa (21/60) on säädetty.

VeronkantoA on kumottu VeronkantoA:lla 903/1978, ks. VMa veronkannosta 1363/2016.

13 §

Tileissään valtion lopullisiksi tuloiksi merkittävien saamisten osalta lääninhallituksen on vuosittain tammikuun kuluessa lähetettävä valtiontalouden tarkastusvirastolle luettelot edellisen vuoden lopussa perimättä olleista saamisista. Luetteloon on myös merkittävä ne toimenpiteet, joihin saamisten perimiseksi on ryhdytty, sekä perimistä kohdanneet esteet.

Niiden 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen saamisten osalta, joita ei merkitä lääninhallituksen tileissä tuloksi, lääninhallituksen on tammikuun kuluessa lähetettävä saamisen tulouttavalle viranomaiselle luettelot kirjeistä, joilla mainitulle viranomaiselle on ilmoitettu edellisen kalenterivuoden aikana lähetteiden tilissä tapahtuneista hyvityksistä. Luettelossa on myös mainittava kulloinkin tapahtuneen hyvittämisen määrä.

14 §

Milloin tila, joka on vakuutena lainasta taikka maanmittaustoimituksessa tai asutustoiminnan yhteydessä maksettavaksi määrätyistä korvauksista, on jaettu, on siitä, miten valtion rahasaaminen on uusien tilanosakasten kesken ositettava, säädetty erikseen.

15 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa valtiovarainministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968, ja sillä kumotaan erinäisten valtiolle tulevien maksujen maksuunpanosta sekä verojen ja maksujen kannosta ja tilittämisestä 28 päivänä elokuuta 1953 annettu asetus (346/53) siltä osin kuin se vielä on voimassa.

Tätä asetusta sovelletaan myös niihin maanmittauspalkkioihin, joista maanmittauskonttori on antanut lopullisen päätöksen vuonna 1967 tai sitä aikaisemmin.

Tässä asetuksessa tarkoitetut rahasaamiset, jotka tähän asti on ulosotettu ilman tuomiota tai päätöstä, saa edelleenkin siten ulosottaa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.