Seurattu SDK 1008/2021 saakka.

20.12.1966/682

Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä muualla säädetään tai mitä on sovittu, valtion tai sen hoidossa olevan rahaston varoista myönnetty laina taikka valtion tai rahaston muu saaminen on kokonaisuudessaan maksettava yhdellä kertaa lähinnä seuraavassa kannossa, jos maksamaton pääoma on enintään 336 euroa. Jos maksamaton pääoma on suurempi kuin 336 euroa, mutta enintään 672 euroa, se on maksettava kahdessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä suurina erinä ja, jos maksamaton pääoma on enintään 1 000 euroa, se on maksettava kolmessa lähinnä seuraavassa kannossa yhtä suurina erinä. (30.11.2001/1111)

2 momentti on kumottu L:lla 28.6.1991/997.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, koskee myös kunnan tai rahalaitoksen välityksellä myönnettyä lainaa. Kunnan tai rahalaitoksen on suoritettava sille kalenterikuukauden aikana täten kertyneet varat seuraavan kalenterikuukauden 15 päivään mennessä asianomaiselle valtion tilivirastolle tai rahastolle. (28.6.1991/997)

Asianomainen lääninhallitus tai valtiokonttori voi hoidossaan olevan lainan tai muun saamisen osalta erityisistä syistä hakemuksesta sallia 1 momentissa tarkoitetun maksun suorittamisen yhtenä tai useampana eränä myöhemminkin kuin mainitussa momentissa on säädetty, kuitenkin enintään viiden vuoden kuluessa ja alkuperäisestä takaisinmaksuajasta jäljellä olevaa aikaa pidentämättä. Edellä 3 momentissa tarkoitetun lainan maksamiseen voi asianomainen keskusvirasto tai ministeriö myöntää vastaavan helpotuksen. (28.6.1991/997)

2 §

Jos lainaa tai muuta saamista ei suoriteta tässä laissa säädetyssä tai sen nojalla asetetussa määräajassa tai jos kunta tai rahalaitos laiminlyö määräajassa suorittaa sille 1 §:n 3 momentin mukaan kertyneet varat tahi jättää huolehtimatta sanotun lainkohdan nojalla tapahtuvasta lainan kertakaikkisesta perimisestä, noudatettakoon vastaavasti, mitä saamisen takaisinmaksamisessa tapahtuneen laiminlyönnin, tai lainaehtojen täyttämättä jättämisen varalta on saamisen perusteena olevassa asiakirjassa sovittu tai muualla säädetty.

3 § (28.6.1991/997)

Tätä lakia ei sovelleta maaseutuelinkeinolaissa (1295/90), maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan edistämisestä annetussa laissa (1031/86), metsänparannuslaeissa (413/67 ja 140/87) eikä uusjakojen tukemisesta annetussa laissa (24/81) tarkoitettuihin lainoihin tai muihin saamisiin. Valtioneuvostolla on valta erityisistä syistä päättää, ettei tätä lakia ole myöskään sovellettava erikseen määrättäviin muihin lainoihin.

4 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa valtioneuvosto.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967 ja sillä kumotaan erinäisten valtion myöntämien lainojen sekä etukäteen suorittamien korvausten maksamatta olevan pääoman perimisestä kerta kaikkiaan 12 päivänä toukokuuta 1950 annettu laki (241/50).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

14.4.1976/320:
18.6.1981/451:

HE 72/81, vvvk.miet. 32/81, svk.miet. 61/81

1.6.1984/432:

HE 208/83, vvvk.miet. 17/83, svk.miet. 27/83

6.3.1987/238:

HE 5/86, vvvk.miet. 108/86, svk.miet. 258/86

28.6.1991/997:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1991.

HE 23/91, vvvk.miet. 4/91

30.11.2001/1111:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 162/2001, VaVM 23/2001, EV 153/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.