Seurattu SDK 356/2021 saakka.

19.8.1966/449

Tontinvuokra-asetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 24.7.2009/584, joka tulee voimaan 1.1.2010.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/66) 89 §:n nojalla:

Tontinvuokra-asioiden päiväkirja
1 §

Päiväkirjaan merkitään:

1) hakemuksen vireillepanon päivämäärä sekä hakijan nimi;

2) vuokrasopimuksen päiväys;

3) vuokranantaja ja vuokramies;

4) vuokratun tontin nimi, numero ja asema niin ilmaistuina kuin tonttirekisteri tai maarekisteri osoittaa;

5) tontinvuokra-asioiden pöytäkirjan pykälä, jonka kohdalla asian vireillepano käsitellään.

Jos hakemus tarkoittaa tontinvuokrasopimuksen muutoksen tai lisäyksen rekisteröimistä, on hakemuksesta merkittävä päiväkirjaan 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi lyhyesti muutoksen tai lisäyksen sisältö.

2 §

Hakemukset on merkittävä päiväkirjaan saapumisjärjestyksessä ja merkinnät tehtävä viimeistään saapumispäivää seuraavana työpäivänä.

Tontinvuokra-asioiden pöytäkirja
3 §

Tontinvuokra-asioiden pöytäkirjasta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiinnitysasioiden pöytäkirjasta on säädetty.

Tontinvuokrarekisteri
4 §

Tontinvuokrarekisteriä pidetään korttijärjestelmän mukaan ja on siinä eri kortti jokaiselle tontille, johon on rekisteröity tontinvuokraoikeus tai haettu sitä.

5 §

Tontinvuokrarekisteriin merkitään:

1) vuokratun tontin nimi, numero ja asema niin ilmaistuina kuin tonttirekisteri tai maarekisteri osoittavat;

2) tontinvuokrasopimuksen päiväys, vuokranantajan ja vuokramiehen sekä hakijan nimet ja vuokra-aika;

3) päivä, jolloin rekisteröimisen myöntämisestä on tehty päätös, ja pöytäkirjan pykälä;

4) onko rekisteröimishakemus hylätty, onko rekisteröimisasiassa tehtyyn päätökseen ilmoitettu tyytymättömyyttä sekä onko asia lykätty tai jätetty ylemmän oikeuden toimenpiteen tai eri oikeudenkäynnin varaan;

5) rekisteröimisen kuolettaminen tai raukeaminen muusta syystä; sekä

6) tontinvuokrasopimukseen tehty muutos tai lisäys.

6 §

Tontinvuokrarekisteristä on muutoin soveltuvin kohdin voimassa, mitä kiinnitysrekisteristä on säädetty.

Erityisiä säännöksiä
7 §

Päiväkirjaa, pöytäkirjaa ja tontinvuokrarekisteriä pidetään tuomiokunnittain ja kaupungeittain. Kaupungista, joka kuuluu kihlakunnanoikeuden tuomiopiiriin, ei kuitenkaan pidetä erillistä päiväkirjaa, pöytäkirjaa eikä rekisteriä.

Jos kaupungissa on useampia kiinteistötuomareita, on kunkin heistä pidettävä eri päiväkirjaa ja pöytäkirjaa käsittelemistään asioista.

8 §

Tontinvuokrasopimuksesta sekä muusta asiakirjasta, jonka hakija haluaa saada takaisin, on hakemuksen yhteyteen liitettävä arkistointiin soveltuva jäljennös taikka, milloin sitä on pidettävä riittävänä, tarpeelliset osat käsittävä mainitunlainen lyhennysjäljennös.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua jäljennöstä ole annettu, on asiakirjasta kirjoitettava säädetystä maksusta hakijan kustannuksella jäljennös tai lyhennysjäljennös.

9 §

Kiinteistötuomarin ja kihlakunnantuomarin on tarkistettava, että maanvuokralain 44 §:ssä säädetyt edellytykset tontinvuokrasopimuksen rekisteröimiselle ovat olemassa. Mikäli sanotun pykälän 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu seikka käy ilmi tuomarin käytettävissä olevista luetteloista ja asiakirjoista, on se otettava huomioon viran puolesta. Muussa tapauksessa tuomarin on velvoitettava hakija esittämään selvitys sanotusta seikasta.

10 §

Päiväkirjan sekä tontinvuokrarekisterikortin kaavan vahvistaa oikeusministeriö.

Päiväkirjaan tarvittavia lomakkeita ja rekisterikortteja pidetään valtion julkaisutoimistossa asianomaisten viranomaisten maksutta saatavana.

11 §

Yksityiskohtaisempia ohjeita päiväkirjasta, pöytäkirjasta ja tontinvuokrarekisteristä antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1966.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.