Seurattu SDK 520/2022 saakka.

7.5.1965/248

Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Muutoksenhakemus, vastaus siihen sekä muu asiakirja, jonka voi valtuutetun asiamiehen välityksellä antaa hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, saadaan asianomaisen omalla vastuulla lähettää niille maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä. (2.2.1979/112)

Milloin hovioikeudelle tai korkeimmalle oikeudelle tarkoitettu asiakirja on annettava tai voidaan antaa jollekin toiselle viranomaiselle, saadaan asiakirja tällekin lähettää postitse tai toimittaa lähetin välityksellä, niinkuin 1 momentissa on sanottu.

Hovioikeudelle osoitetut 1 momentissa mainitut asiakirjat syyttäjä saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Korkeimmalle oikeudelle osoitetut muutoksenhakemukset syyttäjän on toimitettava hovioikeudelle tai oikeudenkäymiskaaren 30 a luvussa tarkoitetussa muutoksenhaussa käräjäoikeudelle valtakunnansyyttäjän välityksellä ja muut asiakirjat korkeimman oikeuden määräämällä tavalla. (13.5.2011/444)

2 §

Postitse lähetetty asiakirja on katsottava viranomaiselle annetuksi sinä päivänä, jona asiakirjan sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu viranomaiselle.

2 momentti on kumottu L:lla 31.8.1978/663.

3 §

Milloin asianosainen, jolla lain tai asetuksen mukaan on oikeus ottaa 1 §:ssä mainitulta viranomaiselta vastapuolen muutoksenhakemuksen, lupahakemuksen, vastauksen, selityksen tai muun asiakirjan kaksoiskappale, on suullisesti tai kirjellisesti pyytänyt, että se hänelle lähetettäisiin, on kaksoiskappale ja liitteiden jäljennökset, jollei estettä ole, hänelle toimitettava postitse tai hänen lähettinsä välityksellä.

4 §

Milloin viranomaiselle postitse tai lähetin välityksellä saapuvia asiakirjoja, joista on suoritettava leimaveroa, ei ole asianmukaisesti leimamerkeillä varustettu, on ne palautettava käsiteltäviksi ottamatta lähettäjälle ja on hänelle samalla ilmoitettava palauttamisen syy.

2 momentti on kumottu L:lla 26.7.1993/708.

5 §

Milloin toimituskirja tai muu asiakirja tahi jäljennös on kihlakunnanoikeudesta, raastuvanoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeimmasta oikeudesta saatavana valtuutetun asiamiehen välityksellä, on se, jollei estettä ole, asianomaisen pyynnöstä hänelle toimitettava postitse tai hänen lähettinsä välityksellä.

Jos asianomainen itse on postitse lähettänyt asiakirjat viranomaiselle eikä ole toisin ilmoittanut, on asiaa koskeva, 1 momentissa mainittu asiakirja lähetettävä hänelle postin välityksellä.

Asianomaisen pyynnöstä on 1 momentissa tarkoitettu asiakirja toimitettava hänen osoittamalleen toiselle henkilölle tämän lähetin välityksellä tai postitse, jollei estettä siihen ilmaannu.

6 §

Asiakirjasta, joka postitse tai lähetin välityksellä on toimitettu asianomaiselle tai hänen osoittamalleen toiselle henkilölle, katsotaan asianomaisen saaneen tiedon, mikäli erityisestä säännöksestä ei muuta johdu, seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja ilmoitetulla osoitteella varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi, tai sinä päivänä, jona asiakirja on jätetty lähetille. Asiakirjalle on tehtävä merkintä päivästä, jona se annetaan postin kuljetettavaksi tai lähetille.

Asiakirjan toimittaminen postitse tai lähetin välityksellä tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla. Postitse asiakirja lähetetään sillä osoitteella, jonka asianomainen on ilmoittanut viranomaiselle.

7 §

Lähetti on velvollinen viranomaisen vaatiessa esittämään selvityksen siitä, että asianomainen on antanut asiakirjan noutamisen hänen tehtäväkseen.

8 § (31.8.1978/663)

Asiakirjan, joka sisältää tyytymättömyyden ilmoituksen yleisen alioikeuden, sotaoikeuden tai maaoikeuden ratkaisuun taikka sellaisen ilmoituksen peruuttamisen, asianosainen saa toimittaa postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä tässä laissa on muuten säädetty.

9 §

Mikäli kirkkolaissa tai vesilaissa on annettu tästä laista poikkeavia säännöksiä, on niitä noudatettava.

Tämän lain estämättä on noudatettava, mitä muussa laissa on säädetty oikeudesta toimittaa viranomaisille tai niiltä saada asiakirjoja postitse tai lähetin välityksellä.

10 §

Tarkemmat säännökset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

11 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.8.1978/663:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979. Sillä kumotaan asiakirjain lähettämisestä 26 päivänä helmikuuta 1954 annetun lain (74/54) 1 §:n 3 momentti.

Tätä lakia on sovellettava myös haettaessa muutosta ennen sen voimaantuloa julistettuun tai annettuun päätökseen, jos tyytymättömyyden ilmoitusta taikka muutoksenhakua tai siihen vastaamista varten säädetty määräaika päättyy tämän lain voimaantulon jälkeen.

2.2.1979/112:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

26.7.1993/708:

HE 241/92, VaVM 25/93

11.3.1997/204:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

HE 131/1996, LaVM 20/1996, EV 237/1996

24.6.2010/651:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 105/2009, LaVM 4/2010, EV 49/2010

13.5.2011/444:

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2011.

HE 286/2010, LaVM 34/2010, EV 311/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.