Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

18.12.1964/620

Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/63) 34 ja 35 §:n nojalla:

1 §

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa 20 päivänä kesäkuuta 1963 annetun lain (326/63), yhteistoimintalain, 27 §:ssä tarkoitetussa Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan asianomaiselle viranomaiselle esitettävässä pyynnössä on ilmoitettava:

1) pyynnön peruste;

2) onko kysymyksessä oleva päätös täytäntöönpanokelpoinen Suomessa;

3) mitä täytäntöönpanotoimenpiteitä pyynnössä tarkoitetun päätöksen johdosta on suoritettu; sekä

4) milloin yhteistoimintalain 4 ja 3 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa täytäntöönpanoon viimeistään on ryhdyttävä.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön on liitettävä jäljennös asianomaisesta tuomiosta tai päätöksestä sekä jäljennökset tuomittua koskevasta virkatodistuksesta ja muista hänen henkilöään koskevista asiakirjoista, lääkärintodistuksista ja lausunnoista, sellaisina kuin mainitut selvitykset on tuomioistuimelle esitetty taikka muutoin ovat pyyntöä esitettäessä käytettävissä.

Pyyntöön, joka koskee yhteistoimintalain 4 §:ssä tarkoitettua täytäntöönpanoa, voidaan 1 momentissa mainitun selvityksen asemesta liittää todistus, joka sisältää sakkoluetteloon otettavat tiedot ja rikoksen yksilöimiseksi ehkä tarpeelliset muut selvitykset.

Yhteistoimintalain 8, 15 ja 22 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa on, jollei asianhaaroista muuta johdu, pyyntöön liitettävä tuomitun antama lausunto asiasta tai todistus siitä, että hänelle on varattu tilaisuus lausua asiasta.

3 § (16.11.1990/978)

Oikeusministeriö ratkaisee, onko yhteistoimintalain 1 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön suostuttava.

Yhteistoimintalain 4 §:ssä tarkoitetun pyynnön muun pohjoismaan viranomaiselle esittää rangaistusmääräyksellä tuomitun sakon tai menettämisseuraamuksen täytäntöönpanossa oikeusministeriö ja muun sakon, menettämisseuraamuksen tai korvauksen täytäntöönpanossa oikeusministeriö tai se lääninhallitus, jonka tehtäväksi täytäntöönpano on annettu.

4 §

Esityksen tekeminen oikeusministeriölle täytäntöönpanopyynnön esittämisestä muun pohjoismaan viranomaiselle kuuluu yhteistoimintalain 8 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa lähinnä lääninhallitukselle tai vankilaviranomaiselle. Esityksen tekijän asiana on toimittaa ministeriölle edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu selvitys.

5 §

Milloin oikeusministeriö esittää pyynnön tuomitun siirtämiseksi täytäntöönpanoa varten Suomesta muuhun pohjoismaahan, on asiasta ennen siirtämisen toimeenpanoa hankittava sisäasiainministeriön lausunto.

6 §

Suomesta muuhun pohjoismaahan siirrettävän henkilön kuljetus tapahtuu vankilaviranomaisten toimesta ja soveltuvin osin noudattaen, mitä vangin kuljettamisesta on säädetty.

7 § (16.11.1990/978)

Jos muun pohjoismaan viranomaisen täytäntöönpanopyyntöön liitetty selvitys on puutteellinen, on oikeusministeriön pyydettävä kyseistä viranomaista täydentämään sitä.

8 § (16.11.1990/978)

Milloin yhteistoimintalain 1 §:ssä tarkoitettua tuomiota tai päätöstä ei saada Suomessa täytäntöönpannuksi, on oikeusministeriön ilmoitettava siitä ja täytäntöönpanoa kohdanneesta esteestä muun pohjoismaan viranomaiselle.

9 §

Jos tuomioistuin päättää toimenpiteestä muussa pohjoismaassa ehdollisesti tuomitun tai ehdonalaiseen vapauteen päästetyn henkilön kohdalla tahi yhteistoimintalain 14 §:n 3 momentin tai 21 §:n 2 momentin nojalla päättää siirtää kysymyksen toimenpiteestä toisessa valtiossa ratkaistavaksi, tuomioistuimen on, päätöksen saatua lainvoiman, lähetettävä jäljennös päätöksestään oikeusministeriölle ja on ministeriön huolehdittava asian saattamisesta asianomaisen muun pohjoismaan viranomaisen tietoon.

Milloin tuomioistuin päättää toimenpiteestä sellaisen Suomessa ehdollisesti tuomitun tai Suomessa ehdonalaiseen vapauteen päästetyn henkilön kohdalla, jonka valvonta on järjestetty muussa pohjoismaassa, on 1 momentin säännöksiä vastaavasti noudatettava.

10 § (24.9.1982/722)

10 § on kumottu A:lla 24.9.1982/722.

11 §

Jos tuomioistuin tai muu viranomainen katsoo tarvitsevansa muussa pohjoismaassa annettuun tuomioon tai päätökseen liittyvän asiakirjavihkon tai muun selvityksen, voidaan pyyntö sen saamiseksi osoittaa oikeusministeriölle.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1965, ja sillä kumotaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1963 annettu asetus (597/63).

Niissä tapauksissa, joissa oikeusministeriö on ennen tämän asetuksen voimaantuloa tekemällään päätöksellä suostunut yhteistoimintalain 1 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanopyyntöön, tulee ministeriöltä täytäntöönpanotehtävän saaneen lääninhallituksen tehdä 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ministeriölle.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

5.3.1982/176:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1982.

Ennen 1 päivää heinäkuuta 1981 annetulla rangaistusmääräyksellä tuomitun sakon ja menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoon sovelletaan 3 §:n 1 ja 3 momenttia sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen voimaantullessa.

24.9.1982/722:
16.11.1990/978:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.