Seurattu SDK 451/2021 saakka.

24.7.1964/422

Asetus tarkastuslautakunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2005 alkaen. Ks. SairausvakuutusL 1224/2004.

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 54 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Tarkastuslautakunta toimii muutoksenhakuelimenä sille kuuluvissa sosiaalivakuutusasioissa.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on säädetty, tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

1) tehdä tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi;

2) huolehtia siitä, että tarkastuslautakunnan tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla julkaistaan; sekä

3) laatia tilastoja tarkastuslautakuntaan kertyvän aineiston perusteella.

2 §

Tarkastuslautakunnassa on päätoiminen puheenjohtaja, vähintään kaksi varapuheenjohtajaa sekä tarpeellinen määrä lakimiesjäseniä, lääkärijäseniä ja vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavia jäseniä. (15.9.1995/1121)

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja lakimiesjäsenen tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavan aikaisemman lainopillisen tutkinnon suorittanut sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sen lisäksi tuomarin tehtäviin perehtynyt.

Lääkärijäsenellä tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä. (15.9.1995/1121)

Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee olla kaksikymmentäviisi vuotta täyttäneitä.

3 § (1.7.1988/617)

Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja, esittelijöitä ja muita virkamiehiä. (28.11.1994/1044)

Tarkastuslautakuntaan voidaan ottaa myös työsopimussuhteista henkilökuntaa. (28.11.1994/1044)

Lautakunnan muun jäsenen kuin puheenjohtajan palkkion ja jäsenten matkakustannusten korvaamisen perusteet vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.

4 §

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii lautakunnan siihen määräämä esittelijä. Esittelijän tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavan aikaisemman lainopillisen tutkinnon suorittanut.

Tarkastuslautakunnan esittelijät nimittää tarkastuslautakunta. Muut tarkastuslautakunnan virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhteisen henkilökunnan ottaa puheenjohtaja. (28.11.1994/1044)

5 § (28.11.1994/1044)

5 § on kumottu A:lla 28.11.1994/1044.

6 § (1.7.1988/617)

Jos kysymyksessä on sellaisen virkavapauden myöntäminen, jonka saamiseen virkamiehellä on laissa säädetyin tai virkaehtosopimuksessa sovituin edellytyksin oikeus, taikka muusta virkavapaudesta, joka kestää enintään vuoden, virkavapauden puheenjohtajalle myöntää sosiaali- ja terveysministeriö. Yli vuoden kestävän virkavapauden myöntää puheenjohtajalle valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi tarvittaessa nimittää määräaikaisen puheenjohtajan tai jäsenen sijaan väliaikaisen jäsenen. (28.11.1994/1044)

Valtioneuvosto voi tarvittaessa määrätä virkaatoimittavan puheenjohtajan tai jäsenen sijaan väliaikaisen jäsenen.

Tarkastuslautakunnan virkamiehelle myönnettävästä virkavapaudesta päättää puheenjohtaja.

7 §

Tarkastuslautakunta toimii muutoksenhakuasioissa jaostoihin jakaantuneena.

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, vähintään yksi lakimiesjäsen ja kaksi vakuutettujen olosuhteiden tuntemusta edustavaa jäsentä. (15.9.1995/1121)

Jaosto on päätösvaltainen, kun jaoston puheenjohtaja ja kolme muuta jaoston jäsentä on läsnä. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee yhden saapuvilla olevan jäsenen olla lääkäri. (1.7.1988/617)

Tarkastuslautakunnan jakaantumisesta jaostoihin päättää lautakunta.

Jos tarkastuslautakunnan ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, jaoston on siirrettävä asia käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa. Lautakunnan puheenjohtajalla on niin ikään valta määrätä asia käsiteltäväksi täysistunnossa.

Tarkastuslautakunta määrää, missä järjestyksessä varapuheenjohtajat toimivat puheenjohtajan tai toistensa sijaisina puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa esteellinen tai estynyt toimimasta puheenjohtajana lautakunnan täysistunnossa tai jaostossa.

8 § (26.3.1999/380)

8 § on kumottu A:lla 26.3.1999/380.

9 §

Tarkastuslautakunnan jäsenen, joka ei ole aikaisemmin tehnyt tuomarinvalaa, on ennen tehtäväänsä ryhtymistä vannottava se tarkastuslautakunnassa.

10 §

Tarkastuslautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnan jaosto kokoontuu jaoston puheenjohtajan kutsusta.

Jos lautakunnan jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä riittävän ajoissa lautakunnalle.

11 § (28.11.1994/1044)

11 § on kumottu A:lla 28.11.1994/1044.

12 §

Ennen kokousta tulee lakimiesjäsenen tai muun jäsenen, jolla on 2 §:n 2 momentin mukainen kelpoisuus, tarkastaa asiakirjat. Jos asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen tai muun jäsenen, jolla on 2 §:n 3 momentin mukainen kelpoisuus, ennen kokousta tarkastaa asiakirjat.

Jos ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa, on kaikille lautakunnan jäsenille varattava riittävästi aikaa asiakirjojen tarkastamiseen ennen kokousta.

Jos muu kuin 1 momentissa mainittu tarkastava jäsen haluaa perehtyä asiakirjoihin ennen kokousta, on hänelle varattava siihen tilaisuus.

13 §

Asioiden käsittely lautakunnan täysistunnossa ja sen jaoston kokouksessa tapahtuu siten, että esittelijä kirjallisen muistion perusteella selostaa käsiteltävänä olevan asian. Muistion tulee sisältää esittelijän ehdotus asian ratkaisuksi.

Kun asiasta on neuvoteltu, tulee tarkastavan jäsenen ja hänen jälkeensä jokaisen läsnä olevan jäsenen puheenjohtajan osoittamassa järjestyksessä lausua mielipiteensä asiasta. Jos on kysymyksessä lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävä asia, lääkärijäsenen on kuitenkin ensiksi esitettävä mielipiteensä.

14 § (26.3.1999/380)

14 § on kumottu A:lla 26.3.1999/380.

15 §

Esittelylista, josta tulee käydä ilmi kokousaika, valittajan tai hakijan tahi, kun heitä on useita, asialuetteloon ensiksi merkityn nimi ja asialuettelonumero sekä 13 §:ssä tarkoitetut muistiot on hyvissä ajoin ennen kokousta toimitettava jäsenille.

16 §

Tarkastuslautakunnan ja sen jaoston kokouksessa on esittelijän pidettävä pöytäkirjaa. Siihen on merkittävä:

1) kokouksen päivämäärä, sen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka;

2) kokouksessa saapuvilla olleet jäsenet;

3) kokouksessa käsitellyt asiat, lyhyt merkintä tehdyistä päätöksistä ja suoritetuista äänestyksistä; sekä

4) esteellisyydet ja muut tarpeelliseksi katsotut seikat.

Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään.

17 §

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

Tarkastuslautakunnan päätöksen allekirjoittaa esittelijä.

Tarkastuslautakunnalta pyydetyn lausunnon allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

18 §

Esittelijän tulee kokouksen jälkeen viipymättä laatia asiaan kuuluvat toimituskirjat. Yksi kappale päätöksestä arkistoidaan tarkastuslautakuntaan, yksi lähetetään asianomaiselle valittajalle tai hakijalle ja yksi asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle. Jos ratkaistulla asialla on periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa tapauksissa, on yksi kappale päätöstä lähetettävä kansaneläkelaitokselle.

Tarkastuslautakunnan on, jos kysymyksessä on sairausvakuutuslaissa tarkoitettu asia, palautettava asiakirjavihko takaisin asianomaiseen sairausvakuutustoimistoon tai työpalkkakassaan siellä säilytettäväksi. Kansaneläkelaissa tarkoitetuissa asioissa asiakirjavihko palautetaan kansaneläkelaitokseen.

19 §

Asiat on yleensä käsiteltävä siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, kuitenkin niin, että päätöksen poistamista tarkoittavat hakemukset on käsiteltävä kiireellisinä.

20 §

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja muuta jäsentä syytetään virkavirheestä Helsingin hovioikeudessa.

21 §

Tarkastuslautakuntaa koskevat hallintoasiat ratkaisee puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat lautakunnan sihteerinä toimivan esittelijän esittelystä.

Puheenjohtajan tulee:

1) vastata tarkastuslautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tarkastuslautakunnan ratkaisuissa;

3) päättää luvan myöntämisestä toimenhaltijalle työskennellä virka-aikana virkahuoneiston ulkopuolella; sekä

4) neuvoteltuaan varapuheenjohtajien kanssa määrätä lautakunnan esittely- ja muu työskentelyjärjestys sekä vahvistaa viikoittain käsiteltävien asiain luku ja esittelijän työmäärä sekä huolehtia, että työ jakaantuu eri jaostojen kesken tasaisesti.

22 §

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimivan esittelijän tulee:

1) huolehtia lautakunnan hallintoasioista puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan;

2) avustaa puheenjohtajaa lautakunnan kansliatyön valvonnassa;

3) kohta on kumottu A:lla 1.7.1988/617.

4) huolehtia tilastojen laatimisesta;

5) valmistaa ehdotus tulo- ja menoarvioksi sekä vuosikertomukseksi; sekä

6) esitellä 21 §:n 1 momentissa mainitut asiat ja huolehtia niistä aiheutuvien toimitus- ja muiden asiakirjojen laatimisesta.

23–24 §

23–24 § on kumottu A:lla 28.11.1994/1044.

25 § (26.3.1999/380)

Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada virka-apua viranomaisilta.

26 §

Tarkastuslautakuntaan annettavat asiakirjat voidaan lähettää lautakuntaan postitse tai toimittaa sinne lähetin välityksellä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1964. Sitä ennen voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tarkastuslautakunnan toiminnan aloittamiseksi tämän asetuksen tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

1.7.1988/617:

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 1988 kuitenkin siten, että asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1988. Tämän asetuksen 5 §:n 3 momentissa tarkoitettua nimikirjaa pitää sosiaali- ja terveysministeriö 1 päivästä marraskuuta 1988, josta ajankohdasta tarkastuslautakunnan sihteerin 22 §:n 3 kohdan mukainen velvollisuus nimikirjan pitoon päättyy.

Asetuksen 5 §:n 1 momentissa säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa oleva henkilö on edelleen kelpoinen tarkastuslautakunnan samannimiseen virkaan.

Täytettäessä virkaa, jonka hakuaika päättyy ennen 1 päivää heinäkuuta 1988, sovelletaan hakuajan päättyessä voimassa olleita kelpoisuusvaatimuksia.

28.11.1994/1044:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

15.9.1995/1121:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.3.1999/380:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.