Seurattu SDK 938/2021 saakka.

7.2.1964/46

Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Opetusministerin esittelystä säädetään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetun lain (236/61) 3 §:n nojalle:

1 §

Myönnettäessä eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 3 päivänä toukokuuta 1961 annetussa laissa (236/61) tarkoitettuja apurahoja ja avustuksia on noudatettava jäljempänä tässä asetuksessa säädettyä menettelyä.

2 § (22.8.2002/730)

2 § on kumottu A:lla 22.8.2002/730.

3 § (25.5.2000/476)

Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 a §:ssä tarkoitettuun lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään henkilökohtainen varajäsen.

Seitsemän jäsentä ja heidän varajäsenensä opetusministeriö määrää molempia kieliryhmiä edustavien kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallisia järjestöjä kuultuaan.

Lautakunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaostoon voi kuulua lautakunnan toimikaudeksi kutsuttuja pysyviä asiantuntijoita.

Lautakunta voi ottaa yhden tai opetusministeriön luvalla useamman sivutoimisen sihteerin. Lautakunta voi kuulla asiantuntijoita.

4 §

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puhetta johtaneen ääni.

5 §

Lautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee käydä ilmi läsnäolleiden nimet, käsitellyt asiat ja niissä tehdyt päätökset. Äänestyksen tapahtuessa on eriävät mielipiteet merkittävä pöytäkirjaan. Lautakunta päättää, miten pöytäkirja tarkistetaan ja lautakunnan kirjeet allekirjoitetaan.

6 § (17.8.2006/725)

Lautakunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteerille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota sen mukaan kuin opetusministeriö päättää. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

7 § (25.5.2000/476)

Luovaa kirjallista työtä suorittavalle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua apurahaa sekä vaikeissa taloudellisissa oloissa elävälle iäkkäälle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta haetaan lautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella tammikuun loppuun mennessä. Lautakunta voi kuitenkin erityisistä syistä julistaa edellä mainittuja apurahoja ja avustuksia myöhemminkin haettaviksi.

Sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta taloudellisiin vaikeuksiin joutuneelle kirjailijalle ja kääntäjälle tarkoitettua avustusta voidaan avustustarpeen ilmaantuessa hakea lautakunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

8 § (29.12.1983/1140)

Jos 1 §:ssä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitettuja osuuksia ei voida huomioonotettavien hakijoiden vähyyden tai muiden pakottavien syiden takia noudattaa ja tämän vuoksi syntyy jonkin apuraha- tai avustusryhmän kohdalla säästöä, saadaan tämä säästö käyttää seuraavasti:

1) Luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille apurahoiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää apurahoiksi kirjojen kääntäjille ja vastaavasti kääntäjille tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää apurahoiksi kirjailijoille.

2) Ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille avustuksiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, ja vastaavasti viimeksi mainitulle ryhmälle tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi tässä kohdassa ensiksi mainitulle ryhmälle.

3) Milloin, näin meneteltynä, osa määrärahasta vielä jää jakamatta saadaan 1 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrärahan säästö käyttää avustuksiksi ja tällöin ensisijaisesti ahtaissa taloudellisissa oloissa elävien iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustamiseen sekä 2 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrän säästö apurahoiksi luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille ja kääntäjille.

Milloin kaunokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille taikka tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille tarkoitettua määrärahaosuutta jää 1 momentissa tarkoitetun menettelyn jälkeen vielä jakamatta, saadaan jakamatta jäänyt osuus käyttää toisen ryhmän apurahoiksi ja avustuksiksi.

9 § (25.5.2000/476)

Apurahat maksetaan yhdellä kertaa ja avustukset tarkoituksenmukaisina erinä kuukausittain kunkin kuukauden alussa, jollei lautakunta toisin päätä.

10 §

1 momentti on kumottu A:lla 22.8.2002/730.

Apurahan ja avustuksen suorittaminen lakkaa apurahan tai avustuksen saajan kuoltua. Avustuksen saajan oikeudenomistajilla on kuitenkin oikeus nostaa se erä, joka erääntyy maksettavaksi sinä kuukautena, jonka kuluessa avustuksen saaja on kuollut.

Tämän pykälän säännösten johdosta syntyviä säästöjä saadaan saman kalenterivuoden aikana käyttää apurahoiksi tai avustuksiksi soveltaen vastaavasti, mitä 8 §:ssä on säädetty.

11 §

Sen estämättä, mitä 7 §:ssä säädetään, on vuonna 1964 jaettavia apurahoja ja avustuksia haettaessa noudatettava, mitä opetusministeriö siitä erikseen määrää.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

25.8.1967/397:
29.12.1983/1140:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984

25.5.2000/476:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetettu lautakunta jatkaa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22.8.2002/730:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17.8.2006/725:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.