Seurattu SDK 761/2022 saakka.

21.12.1962/622

Laki luottoehdoista osamaksukaupassa

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Milloin osamaksukaupan laajuus saattaa muodostua rahan arvon tai maan ulkomaisen maksuvalmiuden turvaamisen kannalta liialliseksi, valtioneuvosto voi asetuskokoelmassa julkaistavalla päätöksellä määrätä, että myytäessä tiettyjä tai tietynlaisia tavaroita osamaksukaupasta annetun lain (91/66) 1 §:ssä tarkoitetuilla ehdoilla myydyn esineen käteishinnasta on ennen esineen luovuttamista ostajalle suoritettava vähintään määräosa ja että kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettava tietyn ajan kuluessa säännöllisin väliajoin ja pääasiassa yhtä suurina erinä. (31.12.1974/1084)

Edellä 1 momentissa mainitun päätöksen antamisesta, muuttamisesta ja harkintaan perustuvasta kumoamisesta on, jollei Suomen Pankin johtokunta ole tehnyt esitystä asiasta, hankittava sanotun johtokunnan lausunto.

Valtioneuvostolla ei kuitenkaan ole 1 momentissa säädettyä oikeutta määrätä luottoehdoista osamaksukaupassa tiettyjen tai tietynlaisten tavaroiden niiden myyjien osalta, jotka sitoutuvat määrätyn ajan noudattamaan kauppa- ja teollisuusministeriön Suomen pankin johtokuntaa kuultuaan valtioneuvoston suostumuksella mainituksi ajaksi hyväksymiä sanotussa momentissa tarkoitettuja luottoehtoja sinä aikana, jonka tuo sitoumus on voimassa. (18.2.1966/92)

2 §

Ennen 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen antamista tai sen muuttamista kauppa- ja teollisuusministeriön tulee neuvotella asiasta kysymyksessä olevien tavaroiden myyjiä edustavan yhteisön tai, mikäli sellaista yhteisöä ei ole, tavaroiden huomattavimpien myyjien kanssa.

3 § (18.2.1966/92)

Osamaksukaupassa, jossa ei ole noudatettu 1 §:n nojalla annetun päätöksen määräyksiä, on sopimukseen sisältyvä ehto myydyn esineen omistusoikeuden pidättämisestä myyjälle tai myyjän oikeuttamisesta ottamaan esine takaisin mitätön.

4 § (18.2.1966/92)

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen tavaroiden myyjä on velvollinen vaadittaessa antamaan kauppa- ja teollisuusministeriölle tai sen määräämälle virkamiehelle tämän lain täytäntöönpanon valvontaa varten tarpeelliset tiedot harjoittamastaan osamaksukaupasta.

4 a § (13.2.1970/118)

Myyjä, joka ei ole noudattanut 1 §:n nojalla annetun päätöksen määräyksiä tai on laiminlyönyt toimittaa 4 §:n nojalla vaadittuja tietoja, tuomittakoon sakkoon.

2 momentti on kumottu L:lla 26.10.2001/893.

5 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa valtioneuvosto.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.2.1966/92:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1966.

13.2.1970/118:
31.12.1974/1084:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975.

26.10.2001/893:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 80/2000, LaVM 14/2001, EV 94/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.