Seurattu SDK 946/2023 saakka.

3.5.1961/236

Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (22.12.1983/1080)

Valtion varoista jaetaan vuosittain kirjailijoille ja kääntäjille sen johdosta, että heidän kirjoittamiaan tai kääntämiään kirjoja pidetään maksuttomasti käytettävissä yleisissä kirjastoissa, apurahoja ja avustuksia, joiden kokonaismäärä on 10 prosenttia edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä. (25.1.1993/64)

Apurahojen ja avustusten kokonaismäärästä myönnetään 90 prosenttia kaunokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille sekä 10 prosenttia tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille. Niitä ei kuitenkaan myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen taikka niihin rinnastettavien teosten tekijöille tai kääntäjille.

Tämän lain nojalla apurahoja ja avustuksia voivat saada kirjailijat ja kääntäjät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää Suomessa. (5.4.2002/249)

1 a § (7.8.2015/967)

Edellä 1 §:ssä tarkoitettujen apurahojen ja avustusten jakamista varten on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama lautakunta.

Tarkemmat säännökset lautakunnasta ja sen asettamisesta annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Apurahan ja avustuksen myöntämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

2 § (3.12.1993/1064)

Edellä 1 §:n 2 momentissa mainituista osuuksista jaetaan kummastakin apurahoina 76 prosenttia luovaa kirjallista työtä tekeville kirjailijoille ja 16 prosenttia kirjojen kääntäjille sekä avustuksina 8 prosenttia iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille, jotka elävät ahtaissa taloudellisissa oloissa, ja erityisissä tapauksissa kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin.

2 a § (22.12.1983/1080)

Jos apurahojen tai avustusten hakijoiden vähyyden vuoksi taikka muista pakottavista syistä 1 §:n 2 momentissa tai 2 §:ssä säädettyjä jako-osuuksia ei voida yksittäistapauksessa noudattaa, saadaan niistä poiketa niin kuin asetuksella säädetään.

2 c § (7.8.2015/967)

Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

3 §

Tarkemmat määräykset apurahojen ja avustusten jakamisessa noudatettavasta menettelystä annetaan asetuksella.

4 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1963.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

22.12.1983/1080:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 114/83, LA 157/83, sivvk.miet. 12/83, svk.miet. 134/83

25.1.1993/64:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 64/1993 tuli A:n 1395/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 212/92, SiVM 9/92

3.12.1993/1064:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1993.

HE 201/93, SiVM 14/93

3.12.1993/1067:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2000. (5.11.1999/1012)

(21.11.1997/1013)

HE 155/93, SiVM 13/93

16.12.1994/1272:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 99/94, SiVM 16/94

1.12.1995/1358:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 79/95, SiVM 9/95, EV 81/95

12.12.1996/1040:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 126/1996, SiVM 10/1996, EV 172/1996

21.11.1997/1013:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 114/1997, SiVM 15/1997, EV 121/1997

13.11.1998/833:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 132/1998, SiVM 7/1998, EV 113/1998

5.11.1999/1012:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 56/1999, SiVM 3/1999, EV 46/1999

14.4.2000/368:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Lakia sovelletaan apurahojen ja avustusten jakamiseen 1 päivästä tammikuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa apurahojen ja avustusten jakamista varten asetettu lautakunta jatkaa tässä laissa tarkoitettuna lautakuntana toimikautensa loppuun.

Tämän lain voimaan tullessa opetusministeriössä vireillä olevat apuraha- ja avustusasiat siirtyvät lautakunnan käsiteltäviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 3/2000, SiVM 1/2000, EV 36/2000

10.11.2000/926:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2002. (13.12.2001/1274)

HE 127/2000, SiVM 9/2000, EV 126/2000

13.12.2001/1274:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 135/2001, SiVM 14/2001, EV 144/2001

5.4.2002/249:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Tätä lakia sovelletaan apurahoihin ja avustuksiin, joita jaetaan lain tultua voimaan.

HE 213/2001, SiVM 1/2002, EV 13/2002

9.8.2002/665:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 21/2002, SiVM 3/2002, EV 81/2002

7.8.2015/967:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.