Seurattu SDK 476/2022 saakka.

23.12.1953/522

Laki valtion virka- tai työsuhteessa olevalle asevelvolliselle eräissä tapauksissa suoritettavasta palkasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Valtioon päätoimisessa virka- tai työsuhteessa olevalle asevelvolliselle, joka on kutsuttu asevelvollisuuslain (452/50) nojalla reservin kertausharjoituksiin, suoritetaan hänen virka- tai työsuhteensa perusteella palkkaa reservin kertausharjoitusten ajalta sen mukaan, kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Tässä laissa tarkoitetussa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa ovat:

1) peruspalkkaisen viran tai toimen haltija ja sellaista virkaa tai tointa virkaatoimittavana tai sijaisena hoitamaan määrätty henkilö;

2) sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltija ja sellaista virkaa tai tointa virkaatoimittavana tai sijaisena hoitamaan määrätty henkilö, mikäli sopimuksessa ei ole toisin sovittu;

3) ylimääräisen toimen haltija ja sellaista tointa virkaatoimittavana tai sijaisena hoitamaan määrätty henkilö;

4) tilapäinen toimihenkilö;

5) oman kehityksensä vuoksi valtion palveluksessa oleva harjoittelija, joka ei ole työ- tai oppisopimussuhteessa valtioon; sekä

6) sellaisessa valtion työssä oleva henkilö, jossa olon ajan työntekijä saa lukea hyväkseen eläkkeeseen oikeutettavana palvelusaikana.

3 §

Edellä 2 §:ssä mainitulle henkilölle suoritetaan reservin kertausharjoituksissa olon ajalta hänen virka- tai työsuhteeseensa perustulia palkkansa vähennettynä sillä reserviläispalkalla, johon hän mainitulta ajalta on oikeutettu asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta 29 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (294/53) nojalla. Edellä mainittu palkanvähennys toimitetaan, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö tarkemmin määrää, sen palkanmaksun yhteydessä, jossa selvitys reserviläispalkan määrästä ja 2 momentissa tarkoitetuista seikoista on saatavissa.

Siltä ajalta, jolta 2 §:ssä mainitulle henkilölle ei suoriteta asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palveluksesta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain 4 §:n nojalla reserviläispalkkaa, ei hänelle myöskään suoriteta virka- tai työsuhteeseen perustuvaa palkkaa.

4 §

Virka- tai työsuhteeseen perustuvalla palkalla tarkoitetaan sitä palkkaa, johon asianomaisella virka- tai työsuhteensa perusteella olisi ollut oikeus, jos hän reservin kertausharjoituksissa olonsa ajan olisi ollut virassaan tai työssään.

Jos asianomaisen virantoimitus tai työnteko reservin kertausharjoituksissa olosta riippumatta olisi ollut keskeytyksissä asianomaisen reservin kertausharjoituksissa olon aikana, tarkoitetaan virka- tai työsuhteeseen perustuvalla palkalla kuitenkin sitä palkkaa, johon asianomaisella virka- tai työsuhteen nojalla olisi ollut keskeytyksen aikana oikeus.

Työsuhteessa olevan henkilön palkka määrätään samojen perusteiden mukaan, kuin 27 päivänä huhtikuuta 1946 annetussa työntekijäin vuosilomalaissa (317/46) palkka on säädetty laskettavaksi vuosiloman korvausta varten.

Virkasuhteeseen perustuvaan palkkaan ei lueta mahdollisesti menetettyjä ylityö, yötyö, sunnuntaityö tai muita vastaavanlaisia korvauksia tai palkkoja, valtion viran tai toimen haltijain palkkauksesta 22 päivänä joulukuuta 1942 annetun lain (1030/42) 14 ja 1 §:ssä tarkoitettuja lisäpalkkioita ja korvauksia eikä myöskään muita vastaavanlaisia palkkioita tai korvauksia.

5 §

Jos 2 §:ssä mainittu henkilö on ollut reservin kertausharjoituksissa osaksi tai kokonaan vuosilomansa aikana, on hän tämän lain säännösten estämättä oikeutettu vuosilomansa ajalta saamaan virka- tai työsuhteeseen perustuvan palkkansa siitä voimassa olevien säännösten mukaisesti.

6 §

Ylimääräiseen palvelukseen tai sodan aikana palvelukseen kutsutulle valtioon virka- tai työsuhteessa olevalle asevelvolliselle hänen virka- tai työsuhteensa perusteella suoritettavasta palkasta säädetään asetuksella.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa tarvittaessa valtiovarainministeriö.

8 §

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1953 lukien.

Tätä lakia sovelletaan myös henkilön, joka asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain voimaantuloa edeltävältä ajalta on saanut reserviläispalkkaa viimeksi mainitussa laissa säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.