Seurattu SDK 361/2023 saakka.

30.12.1946/894

Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Jos rangaistusvangille on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) tarkoitettu työtapaturma tai hän on saanut mainitussa laissa tarkoitetun ammattitaudin viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä, hänelle ja hänen omaiselleen on suoritettava korvausta sen mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. (24.4.2015/475)

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovellettakoon vastaavasti myös pakkolaitoksessa, pakkotyölaitoksessa, työlaitoksessa, turvasäilössä, tutkintavankeudessa, pidätettynä ja kasvatuslaitoksessa pidettävän, samoin kuin alkoholistihuoltolassa, kunnalliskodissa ja kunnallisessa tai yleisistä varoista avustettavassa turvakodissa hoidettavaan henkilöön sekä sellaiseen sairaanhoitolaitoksen potilaaseen joka suorittaa hänelle laitoksessa noudatettavan hoito-ohjelman mukaisesti määrättyä työtä.

Tätä lakia sovelletaan myös henkilöön, joka laitoksessa pitämisen sijasta on määrätty tai sijoitettu työhön laitoksen ulkopuolelle taikka suorittaa valvontarangaistukseen, yhdyskuntapalveluun tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa palkatonta työtä taikka tehtävää. Lakia sovelletaan lisäksi henkilöön, joka suorittaa ehdonalaisen vapauden valvontaan, valvotun koevapauden valvontaan tai yhdistelmärangaistukseen kuuluvaan valvonta-aikaan sisältyviä tehtäviä tai ohjelmia. (1.12.2017/810)

2 §

Korvaus suoritetaan valtion varoista. Mikäli kuitenkin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu laitos on kunnallinen tai yksityinen, on asianomaisen kunnan, kuntayhtymän tai yksityisen otettava korvauksen suorittamista varten vakuutus, josta soveltuvin kohdin on voimassa, mitä työtapaturmaa koskevasta vakuutuksesta on säädetty.

3 § (10.7.1981/528)

Tässä laissa säädettyä korvausta saadaan ryhtyä suorittamaan, jollei erityistä syytä ole toisin päättää, vasta sen ajan päättymistä seuranneelta ajalta, jonka vahingoittunut tai sairastunut on ollut 1 §:ssä tarkoitetussa asemassa. Haittaraha ja tarpeellinen sairaanhoito, jota valtio tai kunta muulla perusteella ei ole velvollinen toimittamaan, on kuitenkin annettava.

4 § (24.4.2015/475)

Jos henkilö, jolle tai jonka omaiselle 1 §:n mukaan on suoritettava korvausta, on rikoksen perusteella tuomittu maksamaan vahingonkorvausta vammasta tai sairaudesta taikka korvausta vamman tai sairauden johdosta kuolleen henkilön omaiselle, saadaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle tai hänen omaiselleen tämän lain mukaan suoritettava korvaus, haittarahaa ja sairaanhoito- ja hautauskustannusten korvausta lukuun ottamatta, kokonaisuudessaan panna ulosmittaukseen sanotun korvaussaamisen maksamiseksi. Rikoksen perusteella tuomitun muun vahingonkorvauksen maksamiseksi asianomistajalle saadaan ulosmitata enintään puolet edellä tarkoitetusta korvauksesta.

Tähän lakiin perustuvan korvauksen ulosmittaukseen sovelletaan muutoin, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa ja ulosottokaaressa (705/2007) säädetään.

5 § (24.4.2015/475)

5 § on kumottu L:lla 24.4.2015/475.

6 § (24.4.2015/475)

Tämän lain mukaisen korvaus- ja vakuutusasian käsittelyyn ja muutoksenhakuun sovelletaan mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään.

7 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Asetuksella voidaan niin ikään määrätä, että tätä lakia on sovellettava muussakin kuin 1 §:ssä tarkoitetussa laitoksessa pidettävään tai hoidettavaan taikka sellaisessa laitoksessa pitämisen sijasta työhön sen ulkopuolelle määrättyyn tai sijoitettuun henkilöön, jos laitos on verrattavissa sanotussa pykälässä mainittuun laitokseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1947.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

10.7.1981/528:

Tämä laki ei tule voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

HE 53/81, sosvk.miet. 9/81, svk.miet. 65/81

11.11.1988/946:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 4/88, toisen lvk.miet. 5/88, svk.miet. 97/88

14.12.1990/1106:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 62/90, lvk.miet. 7/90, svk.miet. 119/90

12.12.1996/1063:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 109/1996, LaVM 16/1996, EV 206/1996

21.12.2004/1198:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

HE 102/2004, LaVM 11/2004, EV 198/2004

23.9.2005/784:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 262/2004, LaVM 9/2005, EV 97/2005

8.4.2011/334:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2011.

HE 17/2010, LaVM 30/2010, PeVL 30/2010, EV 266/2010

24.4.2015/475:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

HE 277/2014, StVM 49/2014, TyVL 18/2014, EV 315/2014

1.12.2017/810:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 268/2016, PeVL 10/2017, LaVM 9/2017, EV 104/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.