Seurattu SDK 761/2022 saakka.

26.5.1944/389

Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (6.11.1970/674)

Kunnan viranhaltijoilla on oikeus neuvotella asianomaisen valtion viranomaisen kanssa, sillä tavalla kuin tässä laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään, niistä periaatteellisista tai muutoin yleisluontoisista virkaan ottamista sekä virkasuhteeseen kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista asioista, joista ei voida neuvotella ja sopia kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) nojalla sellaisen rekisteröidyn ja neuvottelukelpoiseksi hyväksytyn yhdistyksen välityksellä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin kuuluu viranhaltijain etujen valvominen kunnallisissa virkasuhteissa. (13.4.2007/451)

Edellä 1 momentissa mainitut neuvottelut eivät rajoita viranomaisen valtaa laillisessa järjestyksessä päättää asiasta eikä viranhaltijain oikeutta tehdä esityksiä viranomaiselle tai muutoin valvoa etujaan.

3 momentti on kumottu L:lla 13.4.2007/451.

2 § (20.9.1945/912)

Ennen kuin viranomainen tekee ehdotuksen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja asioita koskevien määräysten antamiseksi tai muuttamiseksi taikka antaa tai muuttaa sellaisia määräyksiä, on sen sopivin tavoin varattava niille yhdistyksille, joita asian on katsottava koskevan, tilaisuus saada sellaisia määräyksiä koskevat ehdotukset tai luonnokset tietoonsa.

Jos yhdistys haluaa neuvotteluja 1 momentissa mainitussa asiassa, on sen ilmoitettava siitä viranomaiselle viimeistään kahdeksan päivän kuluessa tiedoksisaannista.

3 §

Neuvotteluja pyydetään kirjallisesti. Älköön pyyntöä, joka laillisella tavalla on tehty asianomaiselle viranomaiselle, hylättäkö, paitsi milloin asia ei ole sellainen, kuin 1 §:ssä on mainittu.

4 §

Viranomainen älköön lopullisesti käsitelkö asiaa, mistä on neuvoteltu, ennen kuin viikko on kulunut siitä, kuin kirjalliset neuvottelut on julistettu päättyneiksi, tai ennen kuin viranomainen on saanut suullisissa neuvotteluissa tehdyn pöytäkirjan.

Mitä 1 momentissa on säädetty, älköön kuitenkaan sovellettako, milloin asia ei siedä viivytystä.

5 §

Viranomaisen on suoritettava neuvottelujen puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän palkkiot, milloin heille on palkkiota suoritettava, sekä varattava neuvottelijain käytettäväksi huoneisto ja kirjoitustarpeet. Asianosaiset saavat muutoin itse vastata neuvottelujen aiheuttamista kuluistaan.

6 §

Viranhaltijalta älköön pakottavitta syittä kiellettäkö lomaa suullisiin neuvotteluihin osallistumista varten.

7 §

Viranomaisen päätös, jolla on hylätty pyyntö neuvottelujen aloittamisesta, on alistettava sosiaaliministeriön ratkaistavaksi, ja voi sosiaaliministeriö, jos katsoo siihen aihetta olevan, velvoittaa viranomaisen ryhtymään neuvotteluihin. Sosiaaliministeriön päätös asiassa on lopullinen.

7 a § (13.4.2007/451)

7 a § on kumottu L:lla 13.4.2007/451.

8 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1944.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

20.9.1945/912:
6.11.1970/674:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1970.

14.5.1993/437:

Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta.

HE 14/93, HaVM 6/93

13.4.2007/451:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

HE 267/2006, TyVM 17/2006, EV 308/2006

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.