Seurattu SDK 1053/2023 saakka.

25.4.1930/150

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §

Kun laissa tai asetuksessa on säädetty määräaika noudatettavaksi tuomioistuimessa tahi muun viranomaisen luona, on se, mikäli ei joistakin asioista ole toisin säädetty, laskettava, niinkuin tässä laissa sanotaan.

2 §

Jos ajanmääräyksenä on jokin määrä päiviä nimitetyn päivän jälkeen, niin tätä päivää ei lueta määräaikaan.

3 §

Aika, joka on määrätty viikkoina, kuukausina tai vuosina nimitetyn päivän jälkeen, päättyy sinä viikon tai määräkuukauden päivänä, joka nimeltään tahi järjestysnumeroltaan vastaa sanottua päivää. Jos vastaavaa päivää ei ole siinä kuussa, jona määräaika päättyisi, pidetään sen kuukauden viimeinen päivä määräajan loppupäivänä.

4 §

Päivinä, viikkoina, kuukausina tai vuosina ennen nimitettyä päivää määrätty aika luetaan taaksepäin siitä päivästä samojen perusteiden mukaan, kuin se 2 ja 3 §:n mukaan on luettava eteenpäin.

5 § (31.5.1938/211)

Kun määräpäivä tai määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. (30.6.1966/358)

Tämän pykälän säännöksiä sovellettakoon myös, kun muualla laissa on säädetty, että määräpäivän tai määräajan viimeisen päivän sattuessa pyhäpäiväksi tehtävän saa toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

6 § (4.3.2005/128)

Tyytymättömyyden ilmoittaminen, muutoksenhakemuksen jättäminen, vastauksen antaminen siihen, viranhakemus sekä muu määräajassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka virallisessa toimituksessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan päättymistä ja tuomioistuimen istunnossa tai muussa toimituksessa suoritettava toimi ennen istunnon tai toimituksen päättymistä.

Jos tuomioistuimessa vireillä oleva asia otetaan määräpäivänä käsiteltäväksi ilmoitettuna kellonaikana, asian käsittelyyn liittyvä toimi on kuitenkin suoritettava silloin.

7 §

Tämä laki, jolla kumotaan 23 päivänä maaliskuuta 1807 annetun selityksen 42 kohta, tulee noudatettavaksi 1 päivänä tammikuuta 1931.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.5.1938/211:
30.6.1966/358:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1966.

31.8.1978/662:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979. Sillä kumotaan sen kanssa ristiriitaiset muussa laissa tai asetuksessa olevat, toimen suorittamista ennen määrättyä kellonaikaa koskevat säännökset.

Tätä lakia on sovellettava myös haettaessa muutosta ennen sen voimaantuloa julistettuun tai annettuun päätökseen, jos vedon tai tyytymättömyyden ilmoitusta taikka muutoksenhakua tai siihen vastaamista varten säädetty määräaika päättyy tämän lain voimaantulon jälkeen. Samoin on tätä lakia sovellettava viranhakuun, jonka määräpäivä on lain tultua voimaan.

4.3.2005/128:

Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä maaliskuuta 2005.

HE 82/2004, HaVM 1/2005, EV 1/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.