HE 98/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisesta ja laeiksi sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että Suomi irtisanoo sopimukset, jotka se on vuosina 2004–2005 tehnyt Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Guernseyn, Jerseyn, Mansaaren, Montserratin sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta.

Useimpien sopimusten soveltaminen on keskeytetty vuoden 2016 alusta lukien. Kaikki sopimuspuolet soveltavat nykyisin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkaisemaa veroalan kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevaa standardia. Sopimukset ovat käyneet tarpeettomiksi.

Anguillan kanssa tehty sopimus voidaan irtisanoa ilmoittamalla sopimuspuolelle irtisanomisesta viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden loppua sen jälkeen, kun kolme vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä on kulunut. Sopimuksen voimassaolo lakkaa sen kalenterivuoden päätyttyä, jona ilmoitus tehtiin. Muut sopimukset voidaan myös irtisanoa antamalla sopimuspuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jolloin voimassaolo lakkaa kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti, kun irtisanominen tulee voimaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain vain näitä sopimuksia koskevien säännösten kumoamisesta, joka tulisi voimaan, kun viimeinen sopimuksista lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen seurauksena.

YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomella on Iso-Britannian liitännäisalueiden kanssa voimassa kahdeksan säästötulojen verotusta koskevaa sopimusta: 1) Suomen tasavallan hallituksen ja Anguillan hallituksen välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Anguillassa 31 päivänä joulukuuta 2004 tehty sopimus automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista (SopS 57/2005), 2) Suomen tasavallan hallituksen ja Brittiläisten Neitsytsaarten hallituksen välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Tortolassa 11 päivänä huhtikuuta 2005 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 59/2005), 3) Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Caymanilla 1 päivänä huhtikuuta 2005 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 61/2005), 4) Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Peter Port’ssa 19 päivänä marraskuuta 2004 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 49/2005), 5) Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Helierissä 19 päivänä marraskuuta 2004 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 47/2005), 6) Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja Douglasissa 19 päivänä marraskuuta 2004 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 51/2005), 7) Suomen tasavallan ja Montserratin välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Montserratissa 24 päivänä tammikuuta 2005 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 63/2005) ja 8) Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Turk’ssa 16 päivänä joulukuuta 2004 tehty sopimus säästötulojen verotuksesta (SopS 65/2005).

Sopimukset liittyvät neuvoston direktiiviin säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 2003/48/EY (säästödirektiivi), jonka sovellettavaksi tuleminen edellytti näiden sopimusten tekemistä. Sopimusten perusteella Suomen sopimuspuolten oli joko vaihdettava automaattisesti tietoja Suomessa asuvalle luonnolliselle henkilölle (tosiasialliselle edunsaajalle) maksetusta korosta (Anguilla, Caymansaaret, Montserrat) tai pidätettävä tällaisesta korosta siirtymäkaudella (Brittiläiset Neitsytsaaret 31.12.2011 asti, Guernsey ja Mansaari 30.6.2011 asti, Jersey 31.12.2014 asti ja Turks- ja Caicossaaret 30.6.2012 asti) 15, 20 tai 35 prosentin suuruisen lähdevero, tilitettävä osa tuotosta Suomeen ja aloitettava siirtymäkauden jälkeen tiedonvaihto sekä mahdollistettava se, että edunsaaja voi tiedot vapaaehtoisesti antamalla välttää lähdeveron. Suomen oli annettava sopimuspuolelle (Anguillaa, Caymansaaria ja Turks- ja Caicossaaria lukuun ottamatta) tietoja tässä sopimuspuolessa asuvasta edunsaajasta, jos tälle maksettiin sinne korkoa Suomesta, ja poistettava kaksinkertainen verotus. Lähdevero tilitettiin Suomeen erittelemättömänä eli ilman tietoa henkilöistä, joille korko oli maksettu, koska velvollisuutta antaa tietoja ei ollut (edunsaaja saattoi välttää lähdeveron antamalla tiedot vapaaehtoisesti). Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen ei silloin ole ollut mahdollista.

Sen varmistamiseksi, että säästödirektiivin perustuva vero voitaisiin hyvittää Suomessa täysmääräisesti, kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) 4 §:ään lisättiin (laki 1283/2003, 30.12.2003) uusi 4 momentti, jonka mukaan säästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien korkojen osalta annettava hyvitys voi, 4 §:n 1 momentista poiketen, olla suurempi kuin Suomessa suoritettavien verojen määrä, ja 5 §:ään uusi 2 momentti, jonka mukaan hyvityksen se osuus, joka ylittää tällaisten korkojen osalta Suomessa samasta tulosta suoritettavat verot, voidaan vähentää samana verovuonna muusta tulosta määrättävästä valtion verosta. Määrä, jota ei voida vähentää, voidaan palauttaa verovelvolliselle.

Säästödirektiivi on kumottu neuvoston direktiivillä 2015/2060/EU vuodesta 2016 alkaen.

Sopimusten 11 (Montserrat), 12 (Caymansaaret), 17 (Guernsey, Jersey, Mansaari ja Turks- ja Caicossaaret) tai 18 artiklan (Brittiläiset Neitsytsaaret) 2 tai 3 kohdan mukaan sopimuspuoli voi keskeyttää sopimuksen soveltamisen välittömästi ilmoittamalla siitä, jos säästödirektiivin tai sen osien soveltaminen keskeytetään EU:ssa tilapäisesti tai pysyvästi EU:n lainsäädännön mukaisesti. Tähän määräykseen ja direktiiviin 2015/2060/EU viitaten Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Guernsey, Jersey, Mansaari, Montserrat ja Turks- ja Caicossaaret ovat vuoden 2015 marraskuun 18, 24, 12, 13 ja 15 päivänä ja vuoden 2016 toukokuun 9 päivänä ja huhtikuun 4 päivänä päivätyillä kirjeillään ilmoittaneet, että ne keskeyttävät sopimustensa soveltamisen säästödirektiivin kumoamisen vuoksi. Ne ovat samalla ilmoittaneet alkavansa käyttää tietojenvaihdossa Suomen kanssa OECD:n julkaisemaa kansainvälistä automaattista finanssitilitietojen vaihtamista koskevan standardin (Common Reporting Standard, CRS) mukaista automaattista tietojenvaihtoa. Suomi on 8 päivänä heinäkuuta 2016 päivätyillä kirjeillään ilmoittanut niille keskeyttävänsä sopimusten soveltamisen samasta syystä vuoden 2016 alusta lukien ja alkavansa myös käyttää CRS-standardia tiedonvaihdossa niiden kanssa.

Suomen ja Anguillan välisestä sopimuksesta puuttuu määräys mahdollisuudesta keskeyttää sopimuksen soveltaminen. Anguilla soveltaa nykyisin CRS-standardia.

Suomella on näiden lainkäyttöalueiden kanssa voimassa myös sopimukset verotietojen vaihtamisesta (SopS 42/2011, 59/2011, 34/2010, 84/2009, 78/2009, 74/2008, 117/2011 ja 44/2011), jotka koskevat pyynnöstä tapahtuvaa tietojenvaihtoa ja verotarkastuksia ulkomailla. Anguillaa, Montserratia ja Turks- ja Caicossaaria lukuun ottamatta Suomella on niiden kanssa voimassa myös sopimukset (SopS 59/2011, 34/2010, 84/2009, 78/2009 ja 74/2008), jotka koskevat keskinäistä sopimusmenettelyä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tuloa oikaistaessa, laivoja tai ilma-aluksia kansainvälisessä liikenteessä käyttävien yritysten kaksinkertaisen verotuksen välttämistä ja luonnollisten henkilöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämistä.

2 Ehdotetut muutokset

Koska kyseisille sopimuksille ei ole enää tarvetta, ne ehdotetaan irtisanottaviksi. Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentti ja 5 §:n 2 momentti ehdotetaan kumottaviksi samasta syystä.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Irtisanomisella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

4 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä.

5 Ahvenanmaan asema

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 §:n mukaan, jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää määräyksen itsehallintolain mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, maakuntapäivien on, jotta määräys tulisi siellä voimaan, hyväksyttävä säädös, jolla määräys saatetaan voimaan. Itsehallintolain 18 §:n 5 kohdan mukaan maakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat maakunnalle tulosta perittävää lisäveroa, tilapäistä ylimääräistä tuloveroa, elinkeino- ja huviveroja ja maakunnalle perittävien maksujen perusteita ja kunnalle tulevaa veroa. Lakiehdotus ei koske näitä veroja tai maksujen perusteita, vaan verotietojen vaihtamista ja korkotulosta ulkomailla kannetun lähdeveron tilittämistä erittelemättöminä määrinä Suomelle, joten lakiehdotukselle ei ole tarpeen saada Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntää. Itsehallintolain perusteella maakuntapäivien hyväksyminen ei myöskään yleisesti ottaen ole tarpeen näiden sopimusten irtisanomiselle tai kumoamislaille.

Eduskunnan hyväksyttäviksi annetaan samalla seuraavat lakiehdotukset:

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lakiehdotusten perustelut
1.1 Lait, joilla kumotaan sopimusten voimaansaattamislait

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla. Sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on saatettu voimaan Suomen tasavallan ja Anguillan välillä automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (56/2005), Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (58/2005), Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (60/2005), Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä säästötulojen verottamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (48/2005), Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä säästötulojen verottamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (46/2005), Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä säästötulojen verottamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (50/2005), Suomen tasavallan ja Montserratin välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (62/2005) ja Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetulla lailla (64/2005).

Esitys sisältää ehdotukset laeiksi näiden lakien kumoamisesta.

1 §.Lakiehdotusten 1 §:n nojalla kumottaisiin lait automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen ja säästöjen tuottamista korkotuloista tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

2 §.Voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Jokainen laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti sen tarkoittaman sopimuksen irtisanomisen voimaantulon kanssa.

1.2 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

1 §. Lakiehdotusten 1 §:n nojalla kumottaisiin kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentti ja 5 §:n 2 momentti.

2 §. Voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti, kun viimeinen sopimuksista lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen vuoksi.

2 Voimaantulo

Jokainen sopimus on voimassa siihen asti kun jompikumpi sopimuspuoli sen irtisanoo.

Sopimus Anguillan kanssa voidaan irtisanoa ilmoittamalla irtisanomisesta Anguillalle viimeistään kuusi kuukautta ennen kalenterivuoden loppua sen jälkeen, kun on kulunut kolme vuotta sopimuksen voimaantulopäivästä, jolloin voimassaolo lakkaa sen kalenterivuoden päätyttyä, jona ilmoitus tehtiin. Muut sopimukset voidaan irtisanoa antamalla toiselle sopimuspuolelle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa esitetään ilmoituksen antamiseen johtaneet syyt. Voimassaolo päättyy silloin kahdentoista kuukauden kuluttua ilmoituksen antamisesta.

Esityksessä ehdotettujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien kumoamisesta annettavat lait ja laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta ovat tarkoitetut tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun viimeinen sopimuksista lakkaa olemasta voimassa irtisanomisen vuoksi.

3 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Eduskunta hyväksyi Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen, Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen 10.5.2005. Hallituksen esityksessä (36/2005 vp) todettiin, että sopimukset sisältävät useita määräyksiä, jotka kuuluvat perustuslain 94 §:ssä tarkoitetulla tavalla lainsäädännön alaan. Aineellisista määräyksistä lainsäädännön alaan kuuluvat eräät sopimuksissa määritellyt käsitteet kuten maksuasiamies ja koronmaksu. Myös tietojenvaihtoa koskevat artiklat sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Tämän vuoksi sopimukset vaativat näiltä osin eduskunnan hyväksymisen. Eräiden sopimusten kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevat artiklat sisältävät verotukseen liittyviä määräyksiä, joista perustuslain mukaan on säädettävä lailla. Näin ollen sopimukset edellyttävät näiltäkin osin eduskunnan hyväksymistä.

Perustuslain 94 §:n mukaan eduskunnan hyväksyminen vaaditaan velvoitteen irtisanomiseen, jos velvoite on sisällöltään eduskunnan hyväksyttäviin kuuluva. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle Suomen Hallitusmuodoksi (HE 1/1998 vp) todettiin, että koska kansainvälisen velvoitteen irtisanominen monissa tapauksissa vaikuttaa myös valtion sisäiseen oikeuteen ja koska irtisanomisella voi olla muutoinkin Suomen kannalta huomattava merkitys, on perusteltua edellyttää eduskunnan hyväksymistä sen toimivallan piiriin kuuluvan velvoitteen irtisanomiselle. Edelleen hallituksen esityksessä todettiin, että eduskunnan asema ylimpänä valtioelimenä edellyttää yleisemminkin sitä, ettei eduskunnan toimivallan piiriin kuuluvia kansainvälisiä velvoitteita voida irtisanoa ilman eduskunnan suostumusta.

Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen, Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen, Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen sekä Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä on päätetty aikanaan eduskunnassa äänten enemmistöllä. Perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaan myös kansainvälisen velvoitteen irtisanomisen hyväksymisestä päätetään äänten enemmistöllä. Irtisanominen ei koske perustuslakia sen 94 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetulla tavalla.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että

eduskunta hyväksyisi automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista Suomen tasavallan ja Anguillan välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Anguillassa 31 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn sopimuksen (SopS 56–57/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Brittiläisten Neitsytsaarten välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Tortolassa 11 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn sopimuksen (SopS 58–59/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Caymansaarten välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Caymanilla 1 päivänä huhtikuuta 2005 tehdyn sopimuksen (SopS 60–61/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Guernseyn välillä Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Peter Port’ssa 19 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn sopimuksen (SopS 48–49/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Jerseyn välillä Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja St. Helierissä 19 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn sopimuksen (SopS 46–47/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Mansaaren välillä Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2004 ja Douglasissa 19 päivänä marraskuuta 2004 tehdyn sopimuksen (SopS 50–51/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Montserratin välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Montserratissa 24 päivänä tammikuuta 2005 tehdyn sopimuksen (SopS 62–63/2005) irtisanomisen,

eduskunta hyväksyisi säästötulojen verotuksesta Suomen tasavallan ja Turks- ja Caicossaarten välillä Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004 ja Grand Turk’ssa 16 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn sopimuksen (SopS 64–65/2005) irtisanomisen.

Lakiehdotukset

1.

Laki Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (342/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


2.

Laki Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (343/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


3.

Laki Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (344/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


4.

Laki Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (338/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


5.

Laki Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (337/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


6.

Laki Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (339/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


7.

Laki Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (345/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


8.

Laki Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (346/2005).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


9.

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain (1552/1995) 4 §:n 4 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1360/2009.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2019

Pääministeri
Antti Rinne

Valtiovarainministeri
Mika Lintilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.