HE 170/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöihin perustuvan ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys painottuisi lievästi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin, jolloin ajoneuvoveron nykyinen päästöporrastus jyrkkenisi hieman.

Veronkevennys merkitsisi keskimäärin noin 20 euron kevennystä vuosittaiseen ajoneuvoverorasitukseen niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuisi nollapäästöisille täyssähköautoille ja alennus pienenisi asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 90—110 grammaa kilometriltä, se olisi 35—40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö olisi vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Kevennettyä ajoneuvoveron perusveroa sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivältä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon.

PERUSTELUT

1 Nykytila
1.1 Lainsäädäntö

Ajoneuvoverolaissa (1281/2003) säädetään ajoneuvoverosta, joka koostuu perusverosta ja muilta kuin bensiinikäyttöisiltä ajoneuvoilta kannettavasta käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa kannetaan M- ja N-luokkaan kuuluvasta ajoneuvosta, kun se on merkitty tai olisi tullut olla merkitty Suomessa liikenneasioiden rekisteriin taikka ilmoitettu liikennekäyttöön otetuksi. Lisäksi ulkomaille rekisteröidyistä ajoneuvoista kannetaan eräissä tapauksissa kiinteää veroa ja kulutusveroa.

Perusvero on ajoneuvoverolain soveltamisalaan kuuluvilta henkilö- ja pakettiautoilta (M1-, N1-, M1G- ja N1G-luokat) sekä suurimmalta sallitulta kokonaismassaltaan enintään 3 500 kilogramman erikoisautoilta valtiontaloudellisista syistä kannettava vero, jolla on myös ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuva ohjausvaikutus. Perusvero määräytyy ensisijaisesti ajoneuvon valmistajan ilmoittaman Euroopan unionin, jäljempänä EU, lainsäädännön mukaisen ominaishiilidioksidipäästön mukaisesti. Perusvero perustuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöön henkilöautolla, jonka kokonaismassa on enintään 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen, sekä henkilöautolla, jonka kokonaismassa on yli 2 500 kilogrammaa ja joka on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2002 tai sen jälkeen. Kaksikäyttöautolta perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön perusteella, jos auto on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Pakettiauton perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön perusteella, jos auto on otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2008 tai sen jälkeen. Jos ajoneuvo on otettu käyttöön ennen edellä mainittua ajankohtaa tai sille ei ole määritetty tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöä, perusvero määräytyy ajoneuvon kokonaismassan perusteella. Kokonaismassan on katsottu parhaiten korreloivan ajoneuvon polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästön kanssa niistä teknisistä tiedoista, jotka ovat kaikista ajoneuvoista merkittynä verotuksen perusteena olevaan liikenneasioiden rekisteriin.

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuva ajoneuvoveron perusvero tuli voimaan henkilö- ja pakettiautoille vuonna 2010. Tämän jälkeen ajoneuvoveroon on tehty kolme korotusta, joista viimeisin on pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2015 ajoneuvoverolain muuttamisesta annetulla lailla (1482/2015) tehty muutos. Tuolloin ajoneuvoveron perusveroa korotettiin 100 miljoonalla eurolla koko veronalaista autokantaa koskevana tasakorotuksena, ja korotus näkyi ajoneuvoverossa 1 päivänä tammikuuta 2017 alkaneella verokaudella eli vuoden 2016 tammikuun alusta alkaen lähetetyissä ajoneuvoverolipukkeissa. Korotus toteutettiin samassa yhteydessä autoveron alennusten kanssa. Muutosten tavoitteena on uudistaa autokantaa vähäpäästöisempään suuntaan sekä siirtää liikenneverotuksen painopistettä ajoneuvojen hankinnasta niiden liikennekäytössä pitämiseen.

Lisäksi kesällä 2018 tehdyn muutoksen myötä ajoneuvoveron verotasot sopeutettiin EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen yhdenmukaistettuun kevyiden hyötyajoneuvojen kansainväliseen testimenetelmään eli Worldwide Light Vehicles Test Procedure -mittaustapaan, jäljempänä WLTP-mittaustapa. Uusi mittaustapa korvasi vuoden 2018 syyskuun alusta alkaen aiemmin voimassa olleen eurooppalaisen ajosyklin eli New European Driving Cycle -mittaustavan, jäljempänä NEDC-mittaustapa. Ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta annetulla lailla (571/2018) ajoneuvoverolain liitteeseen lisättiin uusi verotaulukko, jota sovelletaan uudella mittaustavalla mitattujen ajoneuvojen verotukseen 1 tammikuuta 2020 sekä sen jälkeisiin veropäiviin. Muutoksen myötä ajoneuvoverolain liitteessä on kaksi ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaa ajoneuvoveron perusveroa koskevaa verotaulukkoa, joita sovelletaan liikennekäytössä oleviin ajoneuvoihin sen perusteella, onko hiilidioksidipäästö mitattu WLTP-mittaustavalla vai muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla mittaustavalla. Ajoneuvoverolain liitteen verotaulukkoa 2 sovelletaan kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin.

Vuodesta 2016 lähtien ajoneuvoveron perusveron määrä on ollut 106,21 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä, ja 654,44 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 400 grammaa tai enemmän. Sähköautojen perusveron määrä on verotaulukon alin vero eli 106,21 euroa vuodessa. Enimmäis- ja vähimmäisveron välillä vero on määritetty yksitellen jokaiselle hiilidioksidigrammalle siten, että vero kasvaa hiilidioksidipäästöjen kasvaessa. Kokonaismassan perusteella määräytyvä perusvero on 222,65 euroa taulukon alarajalla eli kokonaismassa ollessa enintään 1 300 kilogrammaa ja 632,18 euroa taulukon ylärajalla kokonaismassan ollessa 3 401 kilogrammaa tai enemmän. Kokonaismassaan perustuva vero on määritetty sadan kilogramman välein, ja se mitoitettiin alun perin jonkin verran lievemmäksi kuin vastaavan ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella määräytyvä vero.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. Valtiontaloudellisen tarkoituksensa lisäksi käyttövoimaverolla tasoitetaan eri tavoin verotettuja polttoaineita käyttävien henkilöautojen erisuuruisia käyttökustannuksia autoilijoille. Henkilöautojen käyttövoimaveron taso on yhteydessä liikennepolttoaineiden verotasoon. Pakettiautojen ja kuorma-autojen käyttövoimaverolla ei ole vastaavaa verotusta tasaavaa vaikutusta. Kuorma-autojen käyttövoimaverolla pannaan täytäntöön EU:n lainsäädännössä edellytetty raskaiden ajoneuvojen vuotuinen vero. Kuorma-autojen käyttövoimaveroa määrättäessä otetaan kokonaismassan ja akseleiden lukumäärän lisäksi huomioon se, käytetäänkö autoa perävaunun vetoon.

Ajoneuvovero on määritelty päiväkohtaisena verona, joka kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ajoneuvon rekisterissä olevien tietojen perusteella. Veroa ei kanneta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi. Verovelvollinen ajoneuvoverosta on rekisteriin merkitty omistaja tai haltija omistus- tai haltijuusajaltaan. Ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Liikenteen turvallisuusvirasto. Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto. Kiinteän veron ja kulutusveron veronkantoviranomainen on Tulli.

1.2 Käytäntö

Vuonna 2017 ajoneuvoveroa kannettiin 1 169 miljoonaa euroa. Tästä perusveron osuus on noin kaksi kolmasosaa. Perusveron tuotosta 648 miljoonaa euroa kertyi henkilöautoista ja 119 miljoonaa euroa pakettiautoista. Ajoneuvoveron tuotto on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana tasaisesti veronkorotusten sekä kasvaneen autokannan takia. Vuonna 2005 ajoneuvoveron tuotto oli 612 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2017 oli 1 169 miljoonaa euroa. Luvuissa on mukana sekä perus- että käyttövoimaveron osuus.

Liikennekäytössä oli vuoden 2018 kesäkuun lopussa noin kolme miljoonaa ajoneuvoveron alaista ajoneuvoa. Vuonna 2016 noin 74 prosentilla kotitalouksista oli käytössä vähintään yksi auto ja noin viidesosalla kotitalouksista oli kaksi tai useampia autoja. Liikennekäytössä olevista henkilöautoista yli 80 prosentilla ja pakettiautoilla noin puolella vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Muilta osin vero määräytyy kokonaismassan perusteella. Kokonaismassan perusteella verotettavat autot ovat suhteellisen vanhoja, ja niiden määrä laskee ajoneuvokannan uusiutuessa.

Liikennekäytössä olevien autojen hiilidioksidipäästö on vielä tällä hetkellä pääsääntöisesti mitattu NEDC-mittaustavalla, sillä WLTP-mittaustapa tuli pakolliseksi uusien autojen rekisteröinnissä vuoden 2018 syyskuun alusta. WLTP-mittaustavalla mitattuja ajoneuvoja kertyy vähitellen syksystä 2018 alkaen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaan, kun niitä rekisteröidään. Liikennekäytössä olevien henkilöautojen NEDC-mittaustavan mukainen keskimääräinen hiilidioksidipäästö on noin 159 grammaa kilometriltä ja pakettiautojen 190 grammaa kilometriltä. Uusien ajoneuvojen päästöt ovat kuitenkin keskiarvoa alhaisemmat, sillä vuonna 2018 rekisteröityjen uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästön arvioidaan olevan keskimäärin 116 grammaa kilometriltä NEDC-mittaustavan mukaan. Ajoneuvojen polttoainetehokkuuden kehittymisen myötä keskipäästön arvioidaan laskevan vuoden 2020 mennessä noin 110 grammaan kilometriltä. WLTP-mittaustavan mukaiset hiilidioksidipäästöt voivat olla jonkin verran aiempaa mittaustapaa korkeampia.

Liikennekäytössä olevalta keskipäästöiseltä ajoneuvolta kannettava ajoneuvoveron perusvero vuonna 2017 oli noin 240 euroa vuodessa. Vähäpäästöisen eli hiilidioksidipäästöiltään noin 90—110 grammaa kilometriltä olevan auton perusvero oli noin 150—170 euroa vuodessa, ja nollapäästöiseltä täyssähköautolta kannettava vero on verotaulukon alin määrä eli 106,21 euroa. Keskipäästöisen pakettiauton perusvero oli noin 290 euroa vuodessa. Kokonaismassan perusteella määräytyvä keskimääräinen perusvero on henkilöautoilla noin 285 euroa ja pakettiautoilla 430 euroa vuodessa. Ajoneuvoveron taso on kohonnut viime vuosien aikana. Näiden korotusten jälkeen keskipäästöisen henkilöauton perusvero on noussut noin 50 prosenttia verrattuna vuoteen 2013, kun vertailussa on kunkin vuoden keskipäästöisiä ajoneuvoja.

Myös matkailuautot ovat ajoneuvoveron alaisia ja niiden perusvero määräytyy samoin kuin henkilö- ja pakettiautojen vero. Matkailuautoille ei kuitenkaan tarvitse mitata EU:n tyyppihyväksynnässä hiilidioksidipäästöjä, joten matkailuautojen vero määräytyy pääsääntöisesti kokonaismassan mukaan. Matkailuautojen keskimääräinen ajoneuvoveron perusvero on vuositasolla 550 euroa. Käyttövoimaveroa matkailuautosta maksetaan pakettiauton verokannalla, joka on henkilöautojen verokantaa alempi.

1.3 Ajoneuvoverotus eräissä EU-maissa

Ajoneuvovero on kansallinen vero, jota ei ole yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännössä lukuun ottamatta raskailta ajoneuvoilta kannettavaa vuotuista käyttöveroa. Jäsenvaltiot voivat siten itsenäisesti päättää, millä perusteella ja kuinka paljon ne kantavat ajoneuvoista tämän kaltaisia veroja. Ajoneuvoverotuksessa on kuitenkin otettava huomioon EU:n lainsäädännön yleiset periaatteet, kuten syrjivien verojen kielto.

Suurimmassa osassa EU:n jäsenmaita kannetaan auton rekisteröintiin tai hankintaan perustuvaa veroa tai maksua taikka auton omistukseen perustuvaa veroa. Verotuksen taso ja perusteet vaihtelevat kuitenkin merkittävästi. Ajoneuvon omistamiseen tai liikennekäytössä pitämiseen kohdistuvan ajoneuvoveron kaltaisen vuotuisen veron perusteena on tyypillisesti moottorin koko tai teho, ajoneuvon polttoaineen kulutus tai haitallisuus ympäristölle. Hiilidioksidipäästötasoon perustuvaa ajoneuvoveroa kannetaan 13 jäsenmaassa. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Alankomaat, Belgia, Irlanti, Portugali, Ranska, Saksa ja Ruotsi. Sen sijaan muun muassa Italia, Slovakia ja Unkari EU:n jäsenmaista eivät ole sitoneet ajoneuvoveroaan lainkaan hiilidioksidipäästöihin.

2 Esityksen tavoitteet ja ehdotukset
2.1 Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on valtion vuoden 2019 talousarvioehdotuksen mukaisesti keventää ajoneuvoveroa 50 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alusta sen jälkeisiltä veropäiviltä.

2.2 Ehdotukset

Ajoneuvoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kevennetään ajoneuvoveron perusveroa. Perusveron kevennys kohdistettaisiin niihin autoihin, jotka verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Ajoneuvoveron perusveron kevennys toteutettaisiin painottamalla lievästi kevennys vähäpäästöisiin ajoneuvoihin NEDC-mittaustavan mukaiseen noin 200 grammaa kilometriltä olevaan päästötasoon saakka, jolloin nykyinen ajoneuvoveron päästöporrastus jyrkkenisi hieman. Suurin kevennys kohdistuisi nollapäästöisille ajoneuvoille, ja kevennys pienenisi asteittain hiilidioksidipäästön kasvaessa. Ajoneuvojen, joiden hiilidioksidipäästö on NEDC-mittaustavan mukaisella päästötasolla vähintään noin 200 grammaa kilometriltä, perusvero säilyisi nykyisessä, eikä veronkevennys kohdistuisi niihin. Kevennystä ei kohdistettaisi myöskään kokonaismassan perusteella verotettaviin ajoneuvoihin, ja niiden perusvero säilyisi siten nykyisessä.

Koska veronkevennys ulottuu myös hyvin suurille päästötasoille, valtaosa henkilöautokannasta olisi veronkevennyksen piirissä. Veronkevennyksestä hyötyisi jollain tavalla yli 70 prosenttia koko henkilöautokannasta ja lähes 90 prosenttia niistä henkilöautoista, joita verotetaan hiilidioksidipäästöjen perusteella. Pakettiautoista noin 30 prosenttia olisi veronkevennyksen piirissä. Osuudet kasvaisivat jatkossa ajoneuvokannan uudistuessa.

Veronkevennyksen ulkopuolelle jäävistä autoista kaksi kolmasosaa on massaperusteisesti verotettuja autoja, jotka ovat pääosin vanhoja, yli 16 vuotta sitten käyttöönotettuja autoja. Kevennyksen kohdistamien näille sekä hyvin suuripäästöisille ajoneuvoille ei edistäisi liikenneverotuksen ympäristöohjaavuuteen liittyviä tavoitteita. Hyvin suuripäästöisten sekä merkittäviltä osin vanhojen kokonaismassan perusteella verotettavien ajoneuvojen haitalliset pakokaasupäästöt, kuten typenoksidit ja terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt, ovat huomattavasti suuremmat kuin uudemmilla ja vähäpäästöisemmillä ajoneuvoilla. Lisäksi kokonaismassan perusteella määrättävä vero mitoitettiin alun perin pääsääntöisesti alemmaksi kuin vastaavasta ajoneuvosta hiilidioksidipäästön mukaan määräytyvä vero. Kokonaismassan perusteella verotettavien sekä hyvin suuripäästöisten, päästötasoltaan yli 200 grammaa kilometriltä olevien ajoneuvojen määrä myös vähenee ajoneuvokannan uusiutuessa.

Ajoneuvoverolain liitteessä on kaksi erillistä ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvaa verotaulukkoa: verotaulukko 1 A WLTP-mittaustavalla mitatuille ajoneuvoille sekä verotaulukko 1 muulla EU:n lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla mitatuille ajoneuvoille. Sekä verotaulukko 1 että verotaulukko 1 A muutettaisiin vastaamaan uutta ajoneuvoveron perusveron tasoa. Tällöin ehdotettava verotaulukko 1 A korvaisi kesällä 2018 tehdyn lainmuutoksen mukaisen verotaulukon 1 A. Kokonaismassan perusteella verotettavia ajoneuvoja koskevaa verotaulukkoa 2 ei muutettaisi.

Esityksessä olevat hiilidioksidipäästöarvot sekä niihin perustuvat tiedot ovat NEDC-mittaustapaan perustuvia arvoja, sillä merkittävällä osalla liikennekäytössä olevasta ajokannasta ajoneuvoveron perusteena oleva hiilidioksidipäästötieto perustuu edelleen vanhaan mittaustapaan. WLTP-mittaustavalla mitattuja ajoneuvoja kertyy syksystä 2018 alkaen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaan, kun niitä rekisteröidään. Hiilidioksidipäästöarvon esittämistapa ei kuitenkaan vaikuta veronkevennyksen suuruuteen tai kohdennukseen, vaan kohdistuu ajoneuvoille samalla tavalla mittaustavasta riippumatta.

Kuvassa 1 on esitetty ehdotettu ajoneuvoveron perusveron verokäyrän muutos verotaulukkoon 1 ja kuvassa 2 muutos verotaulukkoon 1 A.

Kuva 1. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva ja ehdotettu ajoneuvoverokäyrä verotaulukossa 1

Kuva

Kuva 2. Nykyiseen lainsäädäntöön perustuva ja ehdotettu ajoneuvoverokäyrä verotaulukossa 1 A

Kuva

Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen lain voimaantulosta. Tällöin verotaso tulee sovellettavaksi kaikille samasta päivästä lukien, mikä on perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun takia.

3 Esityksen vaikutukset
3.1 Taloudelliset vaikutukset

Ajoneuvoveron kevennyksen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja vuoden 2020 alusta vuosittain 50 miljoonaa euroa. Kevennyksestä noin 30 prosenttia eli 15 miljoonaa euroa toteutuisi ajoneuvoverotuoton alenemana jo vuonna 2019, sillä ajoneuvovero kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta ja uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin jo tammikuusta 2019 alkaen.

Veronkevennyksen tuottovaikutus on laskettu vuoden 2020 tasossa. Tämän jälkeisinä vuosina ajoneuvokannan koon ja hiilidioksidipäästötason alenemisen myötä ajoneuvoveron kevennyksestä syntyvä verotuottomenetys kasvaisi 50 miljoonasta eurosta, sillä ajoneuvokannasta yhä suurempi osuus hyötyisi alemmista verotasoista.

Esityksen mukainen kevennys merkitsisi keskimäärin noin 20 euron kevennystä vuosittaiseen ajoneuvoverorasitukseen niillä ajoneuvoilla, joiden vero määräytyy hiilidioksidipäästöjen perusteella. Suurin veronkevennys kohdistuisi nollapäästöisille täyssähköautoille, joiden perusvero puolittuisi nykyisestä noin 106 eurosta. Alennus pienenisi asteittain siten, että vähäpäästöisellä polttomoottoriautolla se olisi 35—40 euroa ja keskipäästöisellä henkilöautolla, jonka NEDC-mittaustavan mukainen hiilidioksidipäästö on noin 160 grammaa kilometriltä, ajoneuvoveron perusvero kevenisi noin 19 euroa. Veronkevennys ulottuisi päästötasolle, joka on NEDC-mittaustavan mukaisella päästötasolla noin 200 grammaa kilometriltä.

Ajoneuvokohtaisen veron ja sen kevennyksen määrään vaikuttaa se, onko ajoneuvo merkitty liikennekäyttöön koko vuoden. Jos ajoneuvo ilmoitetaan osaksi vuotta liikennekäytöstä poistetuksi, kevennys on pienempi, sillä ajoneuvovero on päiväkohtainen. Liikennekäytöstä poistot ovat lisääntyneet jonkin verran viime vuosina, mutta edelleen ajoneuvoja pidetään liikennekäytössä suurimman osan vuotta. Sekä henkilö- että pakettiautoja on pidetty viime vuosina liikennekäytössä keskimäärin 340—350 päivänä vuodessa.

Kuluttajahintaindeksin muutoksen ennustetaan olevan veronkevennyksen takia noin 0,05 prosenttiyksikköä pienempi kuin ilman kevennystä.

3.2 Yritysvaikutukset

Liikennekäytössä on noin 200 000 henkilöautoa ja 163 000 pakettiautoa, joiden haltijana on yritys. Jos ajoneuvovero keventyisi yritysautolle keskimääräisen alennuksen verran, merkitsisi se noin kuudesta seitsemään miljoonan euron kustannusten laskua yrityssektorille.

3.3 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ajoneuvoverotuksen toimittamisesta vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto ja Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan valtionvirasto.

Ehdotettu muutos edellyttää muutoksia ajoneuvoverotuksen tietojärjestelmiin. Kyse olisi kertaluonteisista muutoksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Ehdotettujen verotasojen muutoksien arvioidaan lisäksi lisäävän hieman tarvetta ajoneuvoveroneuvonnalle.

3.4 Ympäristövaikutukset

Ehdotettu ajoneuvoveron perusveron kevennys painottuisi vähäpäästöisiin ajoneuvoihin ja kiristäisi siten hieman ajoneuvoveron päästöporrastusta. Tämän voidaan ajatella ohjaavan kuluttajien valintaa auton hankinta- ja käyttöpäätöksissä. Vaikutus olisi kuitenkin todennäköisesti marginaalinen, sillä kevennys ulottuu myös suuripäästöisiin autoihin ja ero pieni- ja suuripäästöisten autojen verorasituksen muutoksessa on pieni. Keskimääräistä suurempi kevennys ulottuisi NEDC-mittaustavan mukaiselle päästötasolle 155 grammaa kilometriltä, joka on varsin korkea päästötaso verrattuna esimerkiksi uusien autojen keskipäästöön vuonna 2020, jolloin ajoneuvon keskipäästön voidaan arvioida olevan noin 110 grammaa kilometriltä.

Ohjausvaikutuksen lievää lisäystä merkittävämpi tekijä lienee se, että veromuutos pienentäisi yksityisautoilusta syntyviä kustannuksia, millä on päästöjä lisäävä vaikutus. Kokonaisvaikutus liikenteen hiilidioksidipäästöihin olisi veromuutoksen pienuuden takia joka tapauksessa vähäinen.

3.5 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Ajoneuvovero on lievästi regressiivinen vero. Kevennyksen vaikutus jakaantuu kotitalouksille riippuen siitä, miten monta ja millaisia ajoneuvoja kotitaloudet omistavat. Käytettävissä olevien aineistojen perusteella ei kuitenkaan voida arvioida nyt ehdotetun kevennyksen vaikutusta eri tuloluokissa. Tasasuuruinen veronalennus lisäisi suhteessa enemmän pienituloisten kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja. Koska ehdotettu veromuutos on euromääräisesti pieni, veronalennuksen vaikutukset kaikissa tuloluokissa olisivat joka tapauksessa pieniä, vaikka veronkevennyksen kohdennus eri päästötasoilla otettaisiin huomioon.

4 Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston kanssa.

Esitysluonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja esityksen kiireellisyyden vuoksi. Esitysluonnos on kuitenkin toimitettu lainsäädännön arviointineuvostolle ja lähetetty tiedoksi Ahvenanmaalla ajoneuvoveron veronkannosta vastaavalle Ahvenanmaan valtionvirastolle, sillä Ahvenanmaalla on erillinen oma ajoneuvorekisterijärjestelmä. Ahvenanmaan valtionvirasto huomauttaa, että ehdotettu ajoneuvoveron kevennys edellyttää tietojärjestelmämuutoksia, joiden toteuttaminen ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä on haasteellista. Ahvenanmaan valtionvirasto katsoo, että ehdotuksen mukaisen ajoneuvoveron perusveron kevennystä tulisi soveltaa aikaisintaan 1 tammikuuta 2021 alusta ja sen jälkeisiin veropäiviin. Tätä ei kuitenkaan ehdoteta esityksessä Ahvenanmaankaan osalta verotuksen yhdenvertaisuusperiaatteen takia.

5 Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

6 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta ajoneuvokohtaiselta verokaudelta, uusia veroperusteita voidaan soveltaa vasta 12 kuukauden mittaisen siirtymäajan jälkeen. Tämä on perusteltua verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun takia. Siten jos laki tulisi voimaan ehdotuksen mukaisesti 1 päivänä tammikuuta 2019, lakia sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan ajoneuvoveron perusveroon. Ensimmäinen päivä, jolta vero kannettaisiin uusien veroperusteiden mukaan, olisi tällöin 1 päivä tammikuuta 2020. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin kuitenkin jo tammikuusta 2019 alkaen.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) liitteen verotaulukko 1 ja 1 A, sellaisina kuin ne ovat, verotaulukko 1 laissa 1482/2015 ja verotaulukko 1 A laissa 571/2018, seuraavasti:


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2019.


Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2018

Pääministeri
Juha Sipilä

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

VEROTAULUKKO 1

    
Auton CO2-päästöt Veron määrä
g/km senttiä/päivä euroa/365 päivää
0 14,60 53,29
1 14,70 53,65
2 14,80 54,02
3 14,90 54,38
4 15,00 54,75
5 15,10 55,11
6 15,20 55,48
7 15,30 55,84
8 15,40 56,21
9 15,50 56,57
10 15,70 57,30
11 15,80 57,67
12 15,90 58,03
13 16,00 58,40
14 16,10 58,76
15 16,30 59,49
16 16,40 59,86
17 16,50 60,22
18 16,60 60,59
19 16,80 61,32
20 16,90 61,68
21 17,00 62,05
22 17,20 62,78
23 17,30 63,14
24 17,40 63,51
25 17,60 64,24
26 17,70 64,60
27 17,90 65,33
28 18,00 65,70
29 18,20 66,43
30 18,30 66,79
31 18,50 67,52
32 18,60 67,89
33 18,80 68,62
34 18,90 68,98
35 19,10 69,71
36 19,20 70,08
37 19,40 70,81
38 19,60 71,54
39 19,70 71,90
40 19,90 72,63
41 20,10 73,36
42 20,20 73,73
43 20,40 74,46
44 20,60 75,19
45 20,80 75,92
46 20,90 76,28
47 21,10 77,01
48 21,30 77,74
49 21,50 78,47
50 21,70 79,20
51 21,90 79,93
52 22,10 80,66
53 22,30 81,39
54 22,40 81,76
55 22,60 82,49
56 22,90 83,58
57 23,10 84,31
58 23,30 85,04
59 23,50 85,77
60 23,70 86,50
61 23,90 87,23
62 24,10 87,96
63 24,30 88,69
64 24,50 89,42
65 24,80 90,52
66 25,00 91,25
67 25,20 91,98
68 25,50 93,07
69 25,70 93,80
70 25,90 94,53
71 26,20 95,63
72 26,40 96,36
73 26,60 97,09
74 26,90 98,18
75 27,10 98,91
76 27,40 100,01
77 27,70 101,10
78 27,90 101,83
79 28,20 102,93
80 28,40 103,66
81 28,70 104,75
82 29,00 105,85
83 29,20 106,58
84 29,50 107,67
85 29,80 108,77
86 30,10 109,86
87 30,40 110,96
88 30,70 112,05
89 30,90 112,78
90 31,20 113,88
91 31,50 114,97
92 31,80 116,07
93 32,10 117,16
94 32,40 118,26
95 32,80 119,72
96 33,10 120,81
97 33,40 121,91
98 33,70 123,00
99 34,00 124,10
100 34,40 125,56
101 34,70 126,65
102 35,00 127,75
103 35,40 129,21
104 35,70 130,30
105 36,00 131,40
106 36,40 132,86
107 36,70 133,95
108 37,10 135,41
109 37,40 136,51
110 37,80 137,97
111 38,20 139,43
112 38,50 140,52
113 38,90 141,98
114 39,30 143,44
115 39,70 144,90
116 40,10 146,36
117 40,40 147,46
118 40,80 148,92
119 41,20 150,38
120 41,60 151,84
121 42,00 153,30
122 42,40 154,76
123 42,80 156,22
124 43,30 158,04
125 43,70 159,50
126 44,10 160,96
127 44,50 162,42
128 45,00 164,25
129 45,40 165,71
130 45,80 167,17
131 46,30 168,99
132 46,70 170,45
133 47,20 172,28
134 47,60 173,74
135 48,10 175,56
136 48,50 177,02
137 49,00 178,85
138 49,50 180,67
139 49,90 182,13
140 50,40 183,96
141 50,90 185,78
142 51,40 187,61
143 51,90 189,43
144 52,40 191,26
145 52,90 193,08
146 53,40 194,91
147 53,90 196,73
148 54,40 198,56
149 54,90 200,38
150 55,40 202,21
151 56,00 204,40
152 56,50 206,22
153 57,00 208,05
154 57,60 210,24
155 58,10 212,06
156 58,70 214,25
157 59,20 216,08
158 59,80 218,27
159 60,30 220,09
160 60,90 222,28
161 61,40 224,11
162 62,00 226,30
163 62,60 228,49
164 63,20 230,68
165 63,80 232,87
166 64,30 234,69
167 64,90 236,88
168 65,50 239,07
169 66,10 241,26
170 66,70 243,45
171 67,40 246,01
172 68,00 248,20
173 68,60 250,39
174 69,20 252,58
175 69,80 254,77
176 70,50 257,32
177 71,10 259,51
178 71,70 261,70
179 72,40 264,26
180 73,00 266,45
181 73,70 269,00
182 74,30 271,19
183 75,00 273,75
184 75,70 276,30
185 76,30 278,49
186 77,00 281,05
187 77,70 283,60
188 78,40 286,16
189 79,00 288,35
190 79,70 290,90
191 80,40 293,46
192 81,10 296,01
193 81,80 298,57
194 82,50 301,12
195 83,20 303,68
196 83,90 306,23
197 84,70 309,15
198 85,40 311,71
199 86,00 313,90
200 86,60 316,09
201 87,20 318,28
202 87,70 320,10
203 88,30 322,29
204 88,90 324,48
205 89,50 326,67
206 90,00 328,50
207 90,60 330,69
208 91,20 332,88
209 91,80 335,07
210 92,40 337,26
211 93,00 339,45
212 93,50 341,27
213 94,10 343,46
214 94,70 345,65
215 95,30 347,84
216 95,90 350,03
217 96,50 352,22
218 97,10 354,41
219 97,70 356,60
220 98,30 358,79
221 98,90 360,98
222 99,50 363,17
223 100,10 365,36
224 100,70 367,55
225 101,30 369,74
226 101,90 371,93
227 102,50 374,12
228 103,10 376,31
229 103,70 378,50
230 104,30 380,69
231 104,90 382,88
232 105,50 385,07
233 106,20 387,63
234 106,80 389,82
235 107,40 392,01
236 108,00 394,20
237 108,60 396,39
238 109,20 398,58
239 109,80 400,77
240 110,40 402,96
241 111,00 405,15
242 111,60 407,34
243 112,20 409,53
244 112,90 412,08
245 113,50 414,27
246 114,10 416,46
247 114,70 418,65
248 115,30 420,84
249 115,90 423,03
250 116,50 425,22
251 117,10 427,41
252 117,70 429,60
253 118,30 431,79
254 118,90 433,98
255 119,50 436,17
256 120,10 438,36
257 120,70 440,55
258 121,30 442,74
259 121,90 444,93
260 122,50 447,12
261 123,10 449,31
262 123,70 451,50
263 124,30 453,69
264 124,90 455,88
265 125,40 457,71
266 126,00 459,90
267 126,60 462,09
268 127,20 464,28
269 127,80 466,47
270 128,40 468,66
271 128,90 470,48
272 129,50 472,67
273 130,10 474,86
274 130,70 477,05
275 131,20 478,88
276 131,80 481,07
277 132,40 483,26
278 132,90 485,08
279 133,50 487,27
280 134,00 489,10
281 134,60 491,29
282 135,10 493,11
283 135,70 495,30
284 136,30 497,49
285 136,80 499,32
286 137,30 501,14
287 137,90 503,33
288 138,40 505,16
289 139,00 507,35
290 139,50 509,17
291 140,00 511,00
292 140,60 513,19
293 141,10 515,01
294 141,60 516,84
295 142,10 518,66
296 142,60 520,49
297 143,20 522,68
298 143,70 524,50
299 144,20 526,33
300 144,70 528,15
301 145,20 529,98
302 145,70 531,80
303 146,20 533,63
304 146,70 535,45
305 147,20 537,28
306 147,70 539,10
307 148,10 540,56
308 148,60 542,39
309 149,10 544,21
310 149,60 546,04
311 150,10 547,86
312 150,50 549,32
313 151,00 551,15
314 151,40 552,61
315 151,90 554,43
316 152,40 556,26
317 152,80 557,72
318 153,30 559,54
319 153,70 561,00
320 154,20 562,83
321 154,60 564,29
322 155,00 565,75
323 155,50 567,57
324 155,90 569,03
325 156,30 570,49
326 156,70 571,95
327 157,20 573,78
328 157,60 575,24
329 158,00 576,70
330 158,40 578,16
331 158,80 579,62
332 159,20 581,08
333 159,60 582,54
334 160,00 584,00
335 160,40 585,46
336 160,80 586,92
337 161,20 588,38
338 161,60 589,84
339 161,90 590,93
340 162,30 592,39
341 162,70 593,85
342 163,10 595,31
343 163,40 596,41
344 163,80 597,87
345 164,20 599,33
346 164,50 600,42
347 164,90 601,88
348 165,20 602,98
349 165,60 604,44
350 165,90 605,53
351 166,30 606,99
352 166,60 608,09
353 166,90 609,18
354 167,30 610,64
355 167,60 611,74
356 167,90 612,83
357 168,20 613,93
358 168,50 615,02
359 168,90 616,48
360 169,20 617,58
361 169,50 618,67
362 169,80 619,77
363 170,10 620,86
364 170,40 621,96
365 170,70 623,05
366 171,00 624,15
367 171,30 625,24
368 171,60 626,34
369 171,90 627,43
370 172,10 628,16
371 172,40 629,26
372 172,70 630,35
373 173,00 631,45
374 173,20 632,18
375 173,50 633,27
376 173,80 634,37
377 174,00 635,10
378 174,30 636,19
379 174,50 636,92
380 174,80 638,02
381 175,10 639,11
382 175,30 639,84
383 175,50 640,57
384 175,80 641,67
385 176,00 642,40
386 176,30 643,49
387 176,50 644,22
388 176,70 644,95
389 177,00 646,05
390 177,20 646,78
391 177,40 647,51
392 177,60 648,24
393 177,90 649,33
394 178,10 650,06
395 178,30 650,79
396 178,50 651,52
397 178,70 652,25
398 178,90 652,98
399 179,10 653,71
400 tai enemmän 179,30 654,44

VEROTAULUKKO 1 A

    
Auton CO2-päästöt Veron määrä
g/km senttiä/päivä euroa/365 päivää
0 14,60 53,29
1 14,60 53,29
2 14,70 53,65
3 14,80 54,02
4 14,90 54,38
5 15,00 54,75
6 15,10 55,11
7 15,20 55,48
8 15,20 55,48
9 15,30 55,84
10 15,40 56,21
11 15,50 56,57
12 15,60 56,94
13 15,70 57,30
14 15,80 57,67
15 15,90 58,03
16 16,00 58,40
17 16,10 58,76
18 16,20 59,13
19 16,30 59,49
20 16,40 59,86
21 16,50 60,22
22 16,60 60,59
23 16,70 60,95
24 16,80 61,32
25 16,90 61,68
26 17,00 62,05
27 17,10 62,41
28 17,20 62,78
29 17,30 63,14
30 17,40 63,51
31 17,60 64,24
32 17,70 64,60
33 17,80 64,97
34 17,90 65,33
35 18,00 65,70
36 18,10 66,06
37 18,20 66,43
38 18,40 67,16
39 18,50 67,52
40 18,60 67,89
41 18,70 68,25
42 18,90 68,98
43 19,00 69,35
44 19,10 69,71
45 19,20 70,08
46 19,40 70,81
47 19,50 71,17
48 19,60 71,54
49 19,80 72,27
50 19,90 72,63
51 20,00 73,00
52 20,20 73,73
53 20,30 74,09
54 20,40 74,46
55 20,60 75,19
56 20,70 75,55
57 20,90 76,28
58 21,00 76,65
59 21,20 77,38
60 21,30 77,74
61 21,50 78,47
62 21,60 78,84
63 21,80 79,57
64 21,90 79,93
65 22,10 80,66
66 22,20 81,03
67 22,40 81,76
68 22,50 82,12
69 22,70 82,85
70 22,90 83,58
71 23,00 83,95
72 23,20 84,68
73 23,30 85,04
74 23,50 85,77
75 23,70 86,50
76 23,80 86,87
77 24,00 87,60
78 24,20 88,33
79 24,40 89,06
80 24,50 89,42
81 24,70 90,15
82 24,90 90,88
83 25,10 91,61
84 25,30 92,34
85 25,50 93,07
86 25,60 93,44
87 25,80 94,17
88 26,00 94,90
89 26,20 95,63
90 26,40 96,36
91 26,60 97,09
92 26,80 97,82
93 27,00 98,55
94 27,20 99,28
95 27,40 100,01
96 27,60 100,74
97 27,80 101,47
98 28,00 102,20
99 28,20 102,93
100 28,40 103,66
101 28,60 104,39
102 28,90 105,48
103 29,10 106,21
104 29,30 106,94
105 29,50 107,67
106 29,70 108,40
107 30,00 109,50
108 30,20 110,23
109 30,40 110,96
110 30,70 112,05
111 30,90 112,78
112 31,10 113,51
113 31,40 114,61
114 31,60 115,34
115 31,80 116,07
116 32,10 117,16
117 32,30 117,89
118 32,60 118,99
119 32,80 119,72
120 33,10 120,81
121 33,30 121,54
122 33,60 122,64
123 33,80 123,37
124 34,10 124,46
125 34,40 125,56
126 34,60 126,29
127 34,90 127,38
128 35,20 128,48
129 35,40 129,21
130 35,70 130,30
131 36,00 131,40
132 36,20 132,13
133 36,50 133,22
134 36,80 134,32
135 37,10 135,41
136 37,40 136,51
137 37,70 137,60
138 38,20 139,43
139 38,60 140,89
140 39,10 142,71
141 39,60 144,54
142 40,10 146,36
143 40,50 147,82
144 41,00 149,65
145 41,50 151,47
146 42,00 153,30
147 42,50 155,12
148 43,00 156,95
149 43,50 158,77
150 44,10 160,96
151 44,60 162,79
152 45,10 164,61
153 45,70 166,80
154 46,20 168,63
155 46,70 170,45
156 47,30 172,64
157 47,90 174,83
158 48,40 176,66
159 49,00 178,85
160 49,60 181,04
161 50,20 183,23
162 50,80 185,42
163 51,40 187,61
164 52,00 189,80
165 52,60 191,99
166 53,20 194,18
167 53,90 196,73
168 54,50 198,92
169 55,10 201,11
170 55,80 203,67
171 56,40 205,86
172 57,10 208,41
173 57,80 210,97
174 58,40 213,16
175 59,10 215,71
176 59,80 218,27
177 60,50 220,82
178 61,20 223,38
179 61,90 225,93
180 62,60 228,49
181 63,30 231,04
182 64,10 233,96
183 64,80 236,52
184 65,50 239,07
185 66,30 241,99
186 67,00 244,55
187 67,80 247,47
188 68,50 250,02
189 69,30 252,94
190 70,10 255,86
191 70,90 258,78
192 71,70 261,70
193 72,50 264,62
194 73,30 267,54
195 74,10 270,46
196 74,90 273,38
197 75,70 276,30
198 76,50 279,22
199 77,40 282,51
200 78,20 285,43
201 79,10 288,71
202 79,90 291,63
203 80,80 294,92
204 81,60 297,84
205 82,50 301,12
206 83,40 304,41
207 84,30 307,69
208 85,10 310,61
209 86,00 313,90
210 86,70 316,45
211 87,40 319,01
212 88,10 321,56
213 88,80 324,12
214 89,50 326,67
215 90,20 329,23
216 91,00 332,15
217 91,70 334,70
218 92,40 337,26
219 93,10 339,81
220 93,90 342,73
221 94,60 345,29
222 95,30 347,84
223 96,10 350,76
224 96,80 353,32
225 97,50 355,87
226 98,30 358,79
227 99,00 361,35
228 99,80 364,27
229 100,50 366,82
230 101,30 369,74
231 102,00 372,30
232 102,70 374,85
233 103,50 377,77
234 104,20 380,33
235 105,00 383,25
236 105,80 386,17
237 106,50 388,72
238 107,30 391,64
239 108,00 394,20
240 108,80 397,12
241 109,50 399,67
242 110,30 402,59
243 111,00 405,15
244 111,80 408,07
245 112,50 410,62
246 113,30 413,54
247 114,00 416,10
248 114,80 419,02
249 115,50 421,57
250 116,30 424,49
251 117,10 427,41
252 117,70 429,60
253 118,30 431,79
254 118,90 433,98
255 119,50 436,17
256 120,10 438,36
257 120,70 440,55
258 121,30 442,74
259 121,90 444,93
260 122,50 447,12
261 123,10 449,31
262 123,70 451,50
263 124,30 453,69
264 124,90 455,88
265 125,40 457,71
266 126,00 459,90
267 126,60 462,09
268 127,20 464,28
269 127,80 466,47
270 128,40 468,66
271 128,90 470,48
272 129,50 472,67
273 130,10 474,86
274 130,70 477,05
275 131,20 478,88
276 131,80 481,07
277 132,40 483,26
278 132,90 485,08
279 133,50 487,27
280 134,00 489,10
281 134,60 491,29
282 135,10 493,11
283 135,70 495,30
284 136,30 497,49
285 136,80 499,32
286 137,30 501,14
287 137,90 503,33
288 138,40 505,16
289 139,00 507,35
290 139,50 509,17
291 140,00 511,00
292 140,60 513,19
293 141,10 515,01
294 141,60 516,84
295 142,10 518,66
296 142,60 520,49
297 143,20 522,68
298 143,70 524,50
299 144,20 526,33
300 144,70 528,15
301 145,20 529,98
302 145,70 531,80
303 146,20 533,63
304 146,70 535,45
305 147,20 537,28
306 147,70 539,10
307 148,10 540,56
308 148,60 542,39
309 149,10 544,21
310 149,60 546,04
311 150,10 547,86
312 150,50 549,32
313 151,00 551,15
314 151,40 552,61
315 151,90 554,43
316 152,40 556,26
317 152,80 557,72
318 153,30 559,54
319 153,70 561,00
320 154,20 562,83
321 154,60 564,29
322 155,00 565,75
323 155,50 567,57
324 155,90 569,03
325 156,30 570,49
326 156,70 571,95
327 157,20 573,78
328 157,60 575,24
329 158,00 576,70
330 158,40 578,16
331 158,80 579,62
332 159,20 581,08
333 159,60 582,54
334 160,00 584,00
335 160,40 585,46
336 160,80 586,92
337 161,20 588,38
338 161,60 589,84
339 161,90 590,93
340 162,30 592,39
341 162,70 593,85
342 163,10 595,31
343 163,40 596,41
344 163,80 597,87
345 164,20 599,33
346 164,50 600,42
347 164,90 601,88
348 165,20 602,98
349 165,60 604,44
350 165,90 605,53
351 166,30 606,99
352 166,60 608,09
353 166,90 609,18
354 167,30 610,64
355 167,60 611,74
356 167,90 612,83
357 168,20 613,93
358 168,50 615,02
359 168,90 616,48
360 169,20 617,58
361 169,50 618,67
362 169,80 619,77
363 170,10 620,86
364 170,40 621,96
365 170,70 623,05
366 171,00 624,15
367 171,30 625,24
368 171,60 626,34
369 171,90 627,43
370 172,10 628,16
371 172,40 629,26
372 172,70 630,35
373 173,00 631,45
374 173,20 632,18
375 173,50 633,27
376 173,80 634,37
377 174,00 635,10
378 174,30 636,19
379 174,50 636,92
380 174,80 638,02
381 175,10 639,11
382 175,30 639,84
383 175,50 640,57
384 175,80 641,67
385 176,00 642,40
386 176,30 643,49
387 176,50 644,22
388 176,70 644,95
389 177,00 646,05
390 177,20 646,78
391 177,40 647,51
392 177,60 648,24
393 177,90 649,33
394 178,10 650,06
395 178,30 650,79
396 178,50 651,52
397 178,70 652,25
398 178,90 652,98
399 179,10 653,71
400 tai enemmän 179,30 654,44

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.