HE 63/2016

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan.

Lisäpöytäkirjalla täydennetään Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen määräyksiä Euroopan neuvoston kehityspankin osalta. Suomi on kehityspankin jäsen. Lisäpöytäkirjassa myönnetään kehityspankille erioikeuksia ja vapauksia, joiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa edellyttää eduskunnan suostumusta.

Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi tekisi varauman lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohtaan, joka koskee välitystuomioiden vahvistamista.

Lisäpöytäkirja tuli kansainvälisesti voimaan maaliskuussa 1963. Suomen osalta lisäpöytäkirja tulee voimaan Suomen liittymiskirjan tallettamispäivänä.

Esitys sisältää lakiehdotuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, mahdollisimman pian sen jälkeen kun Suomen liittymiskirja on talletettu.

YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Euroopan neuvoston kehityspankki ("Council of Europe Development Bank", jäljempänä "kehityspankki" tai "pankki") rahoittaa hankkeita, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa.

Kehityspankki oli alun perin nimeltään asutusrahasto ("Euroopan neuvoston kansallisten pakolaisten ja ylimääräisen väestön asutusrahasto", "Council of Europe Resettlement Fund for National Refugees and Over population", jäljempänä "asutusrahasto"). Asutusrahasto perustettiin Euroopan neuvoston osasopimuksella 16.4.1956. Asutusrahaston ensisijaisena päämääränä oli edesauttaa Euroopan pakolaisongelman ratkaisua toisen maailmansodan jälkeen. Vuonna 1994 asutusrahasto muutti nimensä, jolloin siitä tuli "Euroopan neuvoston sosiaalisen kehityksen rahasto" ("Council of Europe Social Development Fund"). Vuonna 1999 rahasto muuttui pankiksi ja nimi muutettiin nykyiseen muotoonsa Euroopan neuvoston kehityspankiksi. Pankilla on 41 jäsenmaata Euroopassa. Pankki sijaitsee Pariisissa.

Nykyisin kehityspankki rahoittaa hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä erityisesti koulutuksen, terveyden, sosiaalisen asuntotuotannon ja työllisyyden alalla. Työllisyyttä pankki tukee erityisesti lainoittamalla pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä mikroyrityksiä. Lainanannon erityisiä painopistealueita ovat Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat.

Suomi liittyi kehityspankkiin (joka liittymishetkenä oli vielä asutusrahasto) 13.5.1991. Suomi on pankin jäsen 1,275 prosentin osuudella.

Pankille myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista on määrätty Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannessa lisäpöytäkirjassa (jäljempänä "lisäpöytäkirja" tai "kolmas lisäpöytäkirja"). Kolmannella lisäpöytäkirjalla täydennetään Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen määräyksiä kehityspankin osalta. Yleissopimus tuli Suomen osalta voimaan 16.11.1989 (SopS 80/1989). Suomi on osapuolena myös yleissopimuksen ensimmäisessä (SopS 80/1989), toisessa (SopS 98/1989), neljännessä (SopS 98/1989), viidennessä (SopS 68/1991) ja kuudennessa (SopS 87/1998) lisäpöytäkirjassa.

Nyt hyväksyttäväksi esitettävä kolmas lisäpöytäkirja sisältää määräykset pankin oikeudellisesta asemasta, toimivaltaisista tuomioistuimista ja välimiesmenettelystä, oikeudenkäyntiin liittyvästä koskemattomuudesta, omaisuuden ja varojen loukkaamattomuudesta, takavarikoinnista ja ulosotosta, toimitilojen ja arkiston loukkaamattomuudesta, varojenkäytöstä, verovapauksista, pankin toimielinten ja niiden jäsenten sekä pankin henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista sekä lopuksi yleiset määräykset lisäpöytäkirjan soveltamisalasta ja voimaantulosta. Lisäpöytäkirjan hyväksyminen edellyttää Suomessa eduskunnan hyväksyntää, sillä lisäpöytäkirja sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.

1.1 Kehityspankin perussääntö

Kehityspankki on perustettu vuonna 1956 (tuolloin pankki oli vielä asutusrahasto) hyväksymällä sen perussääntö. Perussääntö on työjärjestysluonteinen asiakirja, jota päivitetään tarpeen mukaan säännöllisin väliajoin. Perussääntö hyväksyttiin 16.4.1956 Euroopan neuvoston osasopimuksena ("partial agreement"). Osasopimus ei ole valtiosopimus vaan yhteistyön erityismuoto Euroopan neuvoston sisällä. Osasopimukset ovat ohjelmaluonteisia Euroopan neuvoston toimintoja, joihin halukkaat Euroopan neuvoston jäsenmaat voivat osallistua. Osasopimuksissa määritetään toiminnan budjetti ja työskentelytavat. Kuten Euroopan neuvoston osasopimukset yleensä, Suomen liittyminen kehityspankkiin (silloiseen Euroopan asutusrahastoon) vuonna 1991 käsiteltiin kansainvälisenä hallintosopimuksena ja Suomen liittymisestä päätti siten ulkoasiainministeri (ulkoasiainministeri Paasion päätös 24.4.1991). Koska osasopimus ei ole valtiosopimus, ei perussääntöä ole ollut tarpeen saattaa voimaan Suomessa.

Toisin kuin pankin perussääntö, pankkia koskeva lisäpöytäkirja erioikeuksista ja vapauksista on valtiosopimus. Kun Suomi liittyi kehityspankkiin vuonna 1991, ei pankin perussäännössä ollut velvoitetta liittyä erioikeuksia koskevaan lisäpöytäkirjaan. Myöhemmin vuonna 1999 pankin perussääntöön on tällainen velvoite kirjattu. Pankin nykyisen perussäännön III artiklan d kohdan mukaan pankin jäseneksi tulevan valtion on perussäännön hyväksymiskirjassaan vahvistettava aikomuksensa liittyä mahdollisimman pian erioikeuksia koskevaan lisäpöytäkirjaan. Tästä pankin perussääntöön nykyisin sisältyvästä velvoitteesta johtuen Suomen hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että Suomi liittyisi lisäpöytäkirjaan. Euroopan neuvoston sihteeristö (kirje 19.6.2013) ja pankin johtaja (pankin kokous Berliinissä 12-13.6.2015) ovat myös kehottaneet jäsenmaita hyväksymään lisäpöytäkirjan viipymättä.

Pankin perussäännön teksti on ymmärrettävyyden parantamiseksi otettu tämän hallituksen esityksen liitteeksi, sillä pankin perussääntö on lisäpöytäkirjan erottamaton osa (lisäpöytäkirjan 1 artikla) ja lisäpöytäkirjassa on viittauksia perussääntöön. Koska perussääntö kuitenkin on jo kansallisesti hyväksytty vuonna 1991, ei eduskunnan suostumusta pyydetä perussäännölle, vaan ainoastaan lisäpöytäkirjalle.

2 Nykytila

Suomi on ollut kehityspankin jäsen vuodesta 1991. Suomi ei kuitenkaan ole vielä kansallisesti hyväksynyt pankin erioikeuksista ja vapauksista tehtyä lisäpöytäkirjaa. Erioikeudet ja vapaudet ovat tarpeen pankin toiminnan varmistamiseksi.

Yhteisön, organisaation tai vastaavan oikeushenkilöllisyydestä sekä siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla. Tällaisia säännöksiä sisältyy esimerkiksi yhdistyslakiin (503/1989), lakiin avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988), osakeyhtiölakiin (624/2006), osuuskuntalakiin (421/2013) ja säätiölakiin (487/2015).

Suomessa ei ole kansainvälisten järjestöjen oikeushenkilöllisyyttä tai erioikeuksia koskevaa yleislakia. Kansainvälisten järjestöjen oikeushenkilöllisyydestä ja oikeustoimikelpoisuudesta säädetään yleensä blankettilailla, jolla saatetaan voimaan kyseessä olevan järjestön perustamisesta tai erioikeuksista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset, mukaan lukien kyseisen järjestön oikeushenkilöllisyyttä koskeva määräys. Erioikeuksia koskevia kansallisia säännöksiä on puolestaan annettu koskien lähinnä ulkomaiden edustustoja ja niiden henkilökuntaa. Tämän vuoksi kansainvälisten järjestöjen ja niiden henkilökunnan erioikeuksista ja vapauksista säädetään yleensä erikseen kunkin järjestön osalta. Tämä tehdään saattamalla erioikeuksia ja vapauksia koskeva kansainvälinen sopimus voimaan blankettilailla.

3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Lisäpöytäkirjan tarkoituksena on määritellä kehityspankin erioikeudet ja vapaudet. Se on rakenteeltaan ja sisällöltään samankaltainen kuin yleissopimus Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista (SopS 80/1989), ja yleissopimukset Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen erioikeuksista ja vapauksista (SopS 23 ja 24/1958), joita useimmat kansainvälisten järjestöjen vastaavat sopimukset noudattavat. Erioikeuksia ja vapauksia myönnetään paitsi pankille itselleen ja sen toimielimille, myös pankille tehtäviä suorittaville virkamiehille, sekä toimielinten kokouksiin osallistuvien valtioiden edustajille. Lisäpöytäkirjan määräyksiin sisältyvät muun muassa osittainen lainkäytöllinen koskemattomuus, vapautus etsinnästä, takavarikosta, menettämisseuraamuksesta ja muista pakkotoimenpiteistä, toimitilojen ja arkistojen loukkaamattomuus, tietyt verovapaudet sekä viestintään liittyvät helpotukset.

Esityksen tavoitteena on saada eduskunnan hyväksyminen lisäpöytäkirjalle. Esitykseen sisältyy ehdotus niin sanotuksi blankettilaiksi, jolla saatetaan voimaan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Suomi tekisi varauman lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohtaan, joka koskee välitystuomioiden vahvistamista.

4 Esityksen vaikutukset

Kehityspankin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn lisäpöytäkirjan tavoiteltuna vaikutuksena on määritellä pankille sellainen oikeudellinen asema ja erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeellisia pankin tehtävien riippumattoman hoitamisen kannalta.

Lisäpöytäkirja sisältää joitakin vero- ja tullivapauksia, joiden julkistaloudelliset vaikutukset ja muut taloudelliset vaikutukset olisivat kuitenkin hyvin vähäisiä. Pankilla ei ole Suomessa toimipistettä eikä sellaista merkittävää toimintaa, josta olisi odotettavissa verotuloja, joten pankin verovapaudella ja tullivapauksilla ei olisi valtion- tai kunnallistalouden kannalta merkitystä. Lisäpöytäkirjan erioikeudet ja vapaudet koskisivat käytännössä hyvin rajattua henkilöpiiriä. Siinä määritellyt henkilöt asetettaisiin muihin Suomen oikeudenkäyttöpiirissä oleviin henkilöihin nähden edullisempaan asemaan. Erityisasema olisi kuitenkin rajoitettu toimintaan, joka liittyy pankin tehtävien suorittamiseen ja vastaisi muille kansainvälisissä järjestöissä toimiville henkilöille myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia. Lisäpöytäkirjalla ei ole vaikutusta viranomaisten tehtäviin eikä organisaatioihin.

5 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu ulkoasiainministeriössä. Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat osallistuneet valmisteluun toimialaansa koskevin osin.

Koska lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Lisäpöytäkirjan sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön

Lisäpöytäkirjan laatimisen aikaan kehityspankki oli vielä nimeltään asutusrahasto, ja siksi lisäpöytäkirjan määräyksissä viitataan asutusrahastoon. Tämän hallituksen esityksen perusteluissa lisäpöytäkirjan sisältö on kuitenkin kirjoitettu auki viittauksin kehityspankkiin.

Johdanto. Lisäpöytäkirjan johdannossa todetaan muun muassa, että osapuolet tahtovat määritellä pankin omaisuuden, varojen ja toiminnan oikeudellisen kehyksen sekä sen toimielinten ja virkamiesten oikeudellisen aseman.

I osa Perussääntö, henkilöllisyys ja oikeuskelpoisuus

1 artikla. Määräyksessä todetaan, että pankin perussääntö on lisäpöytäkirjan erottamaton osa. Lisäksi todetaan, että pankilla on oikeushenkilöllisyys ja siihen liittyvä oikeustoimikelpoisuus. Suomessa kansainvälisen järjestön oikeushenkilöllisyydestä ja siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta säädetään lailla (PeVL 38/2000 vp).

Määräyksessä todetaan myös, että pankin toimintaa, toimia ja sopimuksia säännellään lisäpöytäkirjalla, perussäännöllä ja perussäännön mukaisesti annetuilla määräyksillä. Lisäksi yksittäistapauksissa voidaan soveltaa kansallista lakia, jos pankki nimenomaisesti suostuu siihen ja jollei kyseinen laki poikkea lisäpöytäkirjasta eikä perussäännöstä.

II osa Tuomioistuimet, omaisuus, varat, toiminta

2 artikla. Artikla sisältää riidanratkaisua koskevia määräyksiä. Artiklan 1 kohdassa määrätään valtion tuomioistuinten (jäljempänä "tuomioistuimen") toimivallasta. Kohdan mukaan tuomioistuin pankin jäsenvaltiossa tai sellaisessa valtiossa, jonka alueella pankki on sopinut tai taannut lainan, voi käsitellä vaatimusta, jota esitetään pankkia vastaan, jos tuomioistuin muutoin on asiassa toimivaltainen. Suomessa yleisen tuomioistuimen toimivallasta säädetään oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa. Erityistuomioistuinten toimivallasta säädetään niitä koskevissa erityislaeissa.

Artiklan 2 kohdassa rajoitetaan oikeutta esittää tuomioistuimessa vaatimuksia pankkia vastaan ja vastaavasti pankin oikeutta nostaa kanteita. Kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan jäsenvaltio tai jäsenvaltion puolesta toimiva henkilö tai siltä siirtyneitä oikeuksia vaativa henkilö ei saa nostaa kannetta pankkia vastaan tuomioistuimessa eikä pankki saa vastaavasti nostaa kannetta jäsenvaltiota tai edellä mainittuja henkilöitä vastaan. Alakohdassa rajataan käytännössä pankin ja pankin jäsenvaltion väliset riitaisuudet valtion tuomioistuinten toimivallan ulkopuolelle.

Artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan riitoja, jotka johtuvat pankin ja sen jäsenvaltion tai tämän jäsenvaltion hyväksymän muun lainanottajan välisestä laina- tai takuusopimuksesta, ei ratkaista tuomioistuimessa, vaan ne ratkaistaan välimiesmenettelyssä kyseisessä laina- tai takuusopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen. Suomessa välimiesmenettelystä säädetään välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992). Lakisääteisestä välimiesmenettelystä säädetään muun muassa osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 13 §:ssä, 17 luvun 13 §:ssä ja 18 luvun 3 – 10 §:ssä.

3 artikla. Artiklan 1 kohdassa määrätään, ettei pankin omaisuutta tai varoja saa niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta takavarikoida tai ulosmitata, ellei pankkia vastaan ole annettu täytäntöönpanokelpoista tuomiota, johon ei voi enää hakea muutosta tavanomaisin muutoksenhakukeinoin. Tuomion täytäntöönpano pankkia vastaan edellyttää näin ollen sitä, että tuomio on lainvoimainen. Pankin erioikeudet ja vapaudet noudattavat kansainvälisille järjestöille yleisesti myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia. Ne poikkeavat kuitenkin eräiltä osin Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Omaisuuden tai esineen määräämisestä takavarikkoon säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Vakuustakavarikosta ja takavarikoinnista rikosasiassa säädetään pakkokeinolain (806/2011) 6 ja 7 luvussa. Tuomioiden täytäntöönpanosta säädetään ulosottokaaressa (705/2007).

Artiklan 2 kohdassa määrätään lisäpöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa välimiesmenettelyssä annetun välitystuomion täytäntöönpanosta. Mainitun alakohdan soveltamisalasta johtuen taho, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on joko pankki, jäsenvaltio tai jäsenvaltion hyväksymä lainanottaja. Määräyksen mukaan välitystuomiot pannaan täytäntöön pankin jäsenvaltioiden alueella noudattaen siellä täytäntöönpanoon sovellettavaa menettelyä. Ennen täytäntöönpanoa välitystuomio on kuitenkin vahvistettava. Määräyksen mukaan välitystuomio vahvistetaan noudattaen täytäntöönpanovaltiossa tavanomaisesti noudatettavaa menettelyä. Vahvistaminen ei edellytä muita tarkistuksia kuin sen todentamista, että tuomio on aito, että se vastaa pankin lainaehtojen toimivalta- ja menettelymääräyksiä ja ettei se ole ristiriidassa kyseisessä maassa annetun lainvoimaisen tuomion kanssa. Lisäksi artiklan 2 kohdassa velvoitetaan lisäpöytäkirjan allekirjoittajia ilmoittamaan ratifioimiskirjansa tallettamisen yhteydessä Euroopan neuvoston pääsihteerin välityksellä muille lisäpöytäkirjan allekirjoittajille, mikä viranomainen on niiden kansallisen lain mukaan toimivaltainen suorittamaan vahvistamisen.

Suomen lainsäädäntö ei tunne edellä selostetun kaltaista vahvistusmenettelyä. Välitystuomion täytäntöönpano Suomessa edellyttää kuitenkin sitä, että käräjäoikeus hakemuksesta määrää sen täytäntöönpantavaksi. Suomessa annetun välitystuomion täytäntöönpanosta säädetään välimiesmenettelylain 43 – 45 §:ssä ja vieraassa valtiossa annetun välitystuomion täytäntöönpanosta lain 54 – 55 §:ssä. Suomessa sovellettavat säännökset välitystuomion täytäntöönpanosta perustuvat ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehtyyn New Yorkin yleissopimukseen (SopS 7 ja 8/1962). New Yorkin yleissopimus on laajalti ratifioitu (156 osapuolta). Lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa määrätty vahvistamismenettely ei ole yhdenmukainen New Yorkin yleissopimuksen eikä siten myöskään Suomen lainsäädännön kanssa. Lisäpöytäkirjan määräyksen voimaansaattaminen edellyttäisi näin ollen kansallisen lainsäädännön muuttamista. On erittäin epätodennäköistä, että lisäpöytäkirjassa tarkoitetun välitystuomion täytäntöönpanoa tultaisiin hakemaan Suomessa. Kansallisen lainsäädännön muuttaminen ja New Yorkin yleissopimuksesta poikkeaminen silmällä pitäen sellaista tilannetta, joka ei todennäköisesti milloinkaan toteudu, ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että Suomi tekisi lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohtaan varauman. Varauman mukaan 3 artiklan 2 kohta ei sitoisi Suomea. Tästä seuraisi, että lisäpöytäkirjassa tarkoitetut välitystuomiot – tilanteessa, jossa tällaista välitystuomiota haettaisiin täytäntöönpantavaksi Suomessa – pantaisiin täytäntöön lisäpöytäkirjassa määrätyn menettelyn sijaan noudattaen välimiesmenettelylaissa säädettyä menettelyä. Varaumassa viitattaisiin New Yorkin yleissopimukseen ja Suomen välimiesmenettelylakiin ja todettaisiin, että välitystuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus olisi toimitettava käräjäoikeuteen. Myös Ruotsi on tehnyt kyseiseen määräykseen varauman ja Tšekki on antanut määräystä koskevan (varaumanluonteisen) selityksen.

4 artikla. Artiklan mukaan pankin omaisuuteen ja varoihin ei saa niiden sijaintipaikasta ja haltijasta riippumatta kohdistaa etsintää, pakko-ottoa, menettämisseuraamusta, pakkolunastusta tai muita täytäntöönpanoon tai lakiin perustuvia pakkotoimia. Myös nämä erioikeudet ja vapaudet noudattavat kansainvälisille järjestöille yleisesti myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia. Ne poikkeavat kuitenkin eräiltä osin Suomessa voimassa olevasta lainsäädännöstä. Pankin omaisuuden suoja pakkotoimia vastaan rajoittaa mahdollisuuksia käyttää hallintomenettelyyn, rikostutkintaan tai oikeudenkäyntiin liittyviä pakkokeinoja ja turvaamistoimenpiteitä. Säännöksiä etsinnästä, takavarikosta, turvaamistoimenpiteistä, ulosmittauksesta ja pakkolunastuksesta on esimerkiksi pakkokeinolaissa, oikeudenkäymiskaaressa, ulosottokaaressa, rikoslaissa (39/1889), laissa sakon täytäntöönpanosta (672/2002) ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977). Lisäksi erityislaeissa on säännöksiä lunastuksesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään omaisuuden pakkoluovutuksesta ja eräistä muista omaisuuteen kohdistuvista pakkotoimista poikkeusolojen vallitessa. Hallinnollisista pakkotoimista säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Määräyksen 2 kohdan mukaan pankin toiminnassa käytettävät rakennukset ja toimitilat sekä sen arkistot ovat loukkaamattomat. Määräys poikkeaa muun muassa takavarikon ja paikkaan kohdistuvan etsinnän osalta Suomen lainsäädännöstä samalla tavalla kuin artiklan 1 kohta.

5 artikla. Artikla antaa pankille oikeuden pitää hallussaan mitä tahansa valuuttaa ja pitää tilejä minkä tahansa valuutan määräisinä. Pankki voi myös vapaasti siirtää varojaan maasta toiseen tai minkä tahansa maan sisällä sekä vaihtaa mitä tahansa hallussaan olevaa valuuttaa mihin tahansa muuhun valuuttaan. Käyttäessään määräyksen mukaisia oikeuksiaan pankki ottaa asianmukaisesti huomioon jäsenvaltion hallituksen sille esittämät väitteet.

Euroopan unionin jäsenyydestä johtuen rahapolitiikka ei pääsääntöisesti enää kuulu Suomen toimivaltaan. Valmiuslaissa on kuitenkin säännöksiä valvonnasta ja sääntelystä poikkeusoloissa, mistä 5 artiklan rahaliikennettä koskevat vapautukset poikkeavat.

6 artikla. Artiklassa määrätään, että rahaston omaisuus ja varat ovat vapaat kaikenlaisista rajoituksista, sääntelystä, valvonnasta ja maksuaikarajoituksista. Omaisuuden vapautusta pakkotoimista on selostettu edellä 2 ja 3 artiklan perusteluissa. Euroopan unionin jäsenyydestä johtuen rahapolitiikka ei pääsääntöisesti enää kuulu Suomen toimivaltaan. Artiklan rahaliikennettä koskevat vapautukset poikkeavat kuitenkin niistä valvontaa ja säännöstelyä poikkeusoloissa koskevista määräyksistä, joista säädetään valmiuslaissa.

7 artikla. Artiklan 1 kohdan mukaan pankki sekä sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapaat kaikista välittömistä veroista. Artiklan 2 kohdassa määrätään, että pankki on vapaa kaikista veroista, joita sen jäsenvaltioiden alueilla kannetaan sellaisiin lainoihin liittyvistä suoritteista ja toiminnoista, joista pankki sopii osoittaakseen niistä saatavan tuoton pankin tarkoituksen mukaisesti pakolaisten ja ylimääräisen väestön tarpeisiin, sekä sellaisiin lainoihin liittyvistä suoritteista tai toiminnoista, jotka pankki myöntää tai takaa pankkia koskevien määräysten mukaisesti.

Artiklan 3 kohdan mukaan pankki ei ole vapaa veroista tai maksuista, jotka ovat yksinomaan vastikkeita julkisista palveluista.

Artiklan 4 kohdan mukaan pankin jäsenvaltioiden hallitukset toteuttavat mahdollisuuksien mukaan asianmukaiset järjestelyt, joilla a) myönnetään vapautus veroista, jotka kannetaan pankin liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjoista tai sen sopimista lainoista saatavasta korkotulosta; b) myönnetään vapautus sellaisista valmisteveroista ja veroista tai palautetaan sellaiset valmisteverot ja verot, jotka ovat osa kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta maksettavaa hintaa tai suoritetuista palveluista maksettavaa vastiketta, kun pankki tekee virallisiin tarkoituksiin merkittäviä tavara- tai palveluhankintoja, joiden kokonaiskuluihin sisältyy tällaisia valmisteveroja ja veroja.

Artiklan 5 kohdan mukaan pankin liikkeeseen laskemista tai takaamista arvopapereista tai joukkovelkakirjoista (tai niiden osingoista tai koroista) ei niiden haltijasta riippumatta kanneta minkäänlaista veroa, a) joka asettaa tällaisen arvopaperin tai joukkovelkakirjan eriarvoiseen asemaan muihin nähden yksinomaan sillä perusteella, että se on pankin liikkeeseen laskema tai takaama; tai b) jos tällaisen veron yksinomaisena oikeusperustana on se paikka, jossa, tai se valuutta, jonka määräisenä arvopaperi tai joukkovelkakirja lasketaan liikkeeseen, taataan, saatetaan maksettavaksi tai maksetaan, tai pankin päätoimipaikan, toimiston tai toimipaikan sijainti.

Perustuslain 81 §:n 1 momentin ja 121 §:n 3 momentin mukaan verovelvollisuuden perusteista säädetään lailla. Artiklan määräykset poikkeavat voimassa olevasta veroja koskevasta lainsäädännöstä, mutta vastaavat kansainvälisille järjestöille tavanomaisesti myönnettäviä erioikeuksia ja vapauksia.

Artiklan 4 kohdan b alakohdan säännös on linjassa arvonlisäverolain (1501/1993) säännösten kanssa. Arvonlisäverolain 72 d §:n mukaan veroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen myynnistä toisissa jäsenvaltioissa sijaitseville kansainvälisille järjestöille niillä rajoituksilla ja edellytyksillä, jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa. Verottomuuden edellytyksenä on, että sijaintivaltio on tunnustanut järjestön kansainväliseksi järjestöksi. Lain 129 b §:n mukaan Suomessa sijaitsevalle Suomen tunnustamalle kansainväliselle järjestölle palautetaan Suomesta ostettujen tavaroiden ja palvelujen hankintaan sisältyvä vero, jos tästä on sovittu perustamis- tai isäntämaasopimuksessa. Lain 94 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaan kansainvälisen järjestön maahantuomien tavaroiden maahantuonti on verotonta niillä edellytyksillä ja rajoituksilla, jotka on sovittu järjestön perustamis- tai isäntämaasopimuksessa.

Pankilla ei ole Suomessa toimipistettä. Pankki voi lainata suomalaisille lainansaajille. Tuloverolain (1992/1535) 9 §:n 2 momentin mukaan rajoitetusti verovelvollinen ei ole verovelvollinen täältä saamastaan korkotulosta, joka on maksettu ulkomaankaupassa syntyneelle tilisaamiselle, pankkiin tai muuhun rahalaitokseen talletetuille varoille, obligaatiolle, debentuurille, muulle joukkovelkakirjalainalle taikka sellaiselle ulkomailta Suomeen otetulle lainalle, jota ei ole katsottava lainansaajan omaan pääomaan rinnastettavaksi pääomansijoitukseksi. Näin ollen Suomesta maksettavien korkotulojen verovapaus on laaja jo kansallisen lainsäädännön nojalla.

8 artikla. Pankki on vapaa kaikista tullimaksuista sekä tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista viralliseen käyttöönsä tarkoitettujen tavaroiden osalta, jollei tällaista kieltoa tai rajoitusta ole määrätty oikeusjärjestyksen perusteisiin, yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä. Tällaisia vapaasti maahan tuotuja tavaroita ei kuitenkaan luovuteta millään tavoin siinä maassa, johon ne on tuotu, paitsi kyseisen maan hallituksen hyväksymissä olosuhteissa.

Tulleista tai tullittomuudesta säätäminen kuuluu EU:n yksinomaiseen toimivaltaan. Yhteisön tullittomuusjärjestelyn luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 128 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää tullittomuuden, joka kuuluu kansainvälisten sopimusten tai toimipaikan sijaintia koskevien sopimusten, joiden sopimuspuolena on kolmas maa tai kansainvälinen järjestö, nojalla tavanomaisesti myönnettyihin etuoikeuksiin, mukaan lukien kansainvälisten kokousten yhteydessä myönnetty tullittomuus. Asetuksen 129 artiklan mukaan jäsenvaltion on kuitenkin toimitettava komissiolle tiedoksi tällaisen sopimuksen tullisäännökset. Tuonti- ja vientikieltojen ja -rajoitusten osalta voidaan todeta, että EU:n perustamissopimuksen mukaan pääsääntönä on tavaroiden vapaa liikkuvuus ja että sitä voidaan kansallisesti rajoittaa vain tietyin edellytyksin. Tällainen säännöstelymahdollisuus sisältyy valmiuslain 14 §:ään.

III osa Toimielimet

9 artikla. Pankin toimielimet (johtokunta, hallintoneuvosto, johtaja, ja tarkastuslautakunta) saavat kunkin jäsenvaltion alueella virallisessa viestinnässään vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin se kohtelu, jonka kyseinen jäsenvaltio myöntää muiden hallitusten diplomaattisille edustustoille (vrt. diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 27 artikla (SopS 3-5/1970)). Pankin toimielinten virallista kirjeenvaihtoa ja muuta virallista viestintää ei saa sensuroida.

Perustuslain 10 §:n 2 momentissa säädetään kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuuden loukkaamattomuudesta ja perustuslain 12 §:n 1 momentissa sananvapaudesta, johon sisältyy muun muassa oikeus ilmaista ja julkistaa viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Lisäpöytäkirjan määräykset koskevat näiden perusoikeuksien käyttämistä, mutta poikkeavat niiden rajoittamista koskevista perustuslain säännöksistä. Perustuslaissa säädettyjä oikeuksia voidaan Suomessa rajoittaa esimerkiksi rikoksen esitutkinnan ja rikosoikeudenkäynnin yhteydessä tietyin pakkokeinolain mukaisin edellytyksin.

10 artikla. Artiklan mukaan johtokunnan, hallintoneuvoston ja tarkastuslautakunnan jäsenet ovat vapaat lainkäytöstä virallisessa ominaisuudessaan ja toimivaltansa rajoissa tekemiensä tekojen osalta, mukaan lukien heidän antamansa suulliset tai kirjalliset lausunnot. Tämä vapaus säilyy heillä myös heidän toimikautensa päätyttyä. Lisäksi heille myönnetään samat vapaudet maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä sekä samat valuuttaa ja matkustamista koskevat helpotukset, jotka pankin jäsenvaltiot myöntävät vastaavassa asemassa oleville pankin muiden hallitusten edustajille. Maksut, jotka heille maksetaan tehtäviensä suorittamisesta aiheutuvista välttämättömistä kuluista, ovat vapaat veroista.

Artiklan määräykset poikkeavat monilta kohdin Suomen voimassa olevasta lainsäädännöstä. Maksut, joita johtokunnan, hallintoneuvoston ja tarkastuslautakunnan jäsenille maksetaan tehtäviensä suorittamisesta aiheutuvista välittömistä kuluista, ovat vapaat verosta. Lainkäytöllinen koskemattomuus merkitsee vapautusta kaikesta, lähinnä siviili- ja hallinto-oikeudellisesta, tuomiovallasta Suomen lainkäyttöpiirissä. Vapaudet maahantulorajoituksista liittyvät perustuslain 9 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Ulkomaalaisen maahantulosta, maastalähdöstä sekä oleskelusta ja työnteosta Suomessa säädetään ulkomaalaislaissa (301/2004). Suomella on edustaja pankin johtokunnassa ja hallintoneuvostossa. Määräyksen soveltamisalaa rajoittaa kuitenkin lisäpöytäkirjan 12 artikla, jonka mukaan edustaja ei voi vedota edellä mainittuihin erioikeuksiin ja vapauksiin oman valtionsa viranomaisia vastaan. Koska pankilla ei myöskään ole toimipistettä Suomessa, määräyksillä lainkäytöstä, maahantulosta ja valuutan vaihdosta ei olisi käytännössä juurikaan merkitystä Suomessa.

11 artikla. Artiklassa määrätään velvollisuudesta luopua tietyissä tilanteissa 10 artiklan mukaisista erioikeuksista ja vapauksista. Artiklassa korostetaan, että erioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä 10 artiklassa tarkoitetuille henkilöille heidän henkilökohtaiseksi edukseen vaan heidän tehtäviensä riippumattoman suorittamisen varmistamiseksi. Tästä johtuen jäsenvaltiolla on paitsi oikeus myös velvollisuus pidättää edustajalleen myönnetty vapaus, jos jäsenvaltion käsityksen mukaan vapaus estäisi oikeuden toteutumisen ja jos vapaus voidaan pidättää vaikuttamatta tarkoitukseen, jota varten se on myönnetty.

12 artikla. Artiklan a kohdan mukaan edustaja ei voi vedota lisäpöytäkirjan 10 (lainkäytöllinen koskemattomuus, vapaudet maahantulorajoituksista, valuuttaa ja matkustamista koskevat helpotukset, verovapaus) ja 11 artiklan määräyksiin sen valtion viranomaisia vastaan, jonka edustajana hän toimii tai on toiminut. Artiklan b kohdan mukaan lisäpöytäkirjan 10 ja 11 artiklaa sekä 12 artiklan a kohtaa sovelletaan myös edustajien sijaisiin, neuvonantajiin, teknisiin asiantuntijoihin ja valtuuskuntien sihteereihin.

IV osa Virkamiehet

13 artikla. Artiklan mukaan pankin johtaja ja virkamiehet nauttivat Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen (SopS 80/1989) 18 artiklassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia. Artiklassa siten myönnetään pankin johtajalle ja virkamiehille samat erioikeudet ja vapaudet kuin Euroopan neuvoston virkamiehille. Näin ollen pankin johtaja ja virkamiehet nauttivat vapautusta lainkäytöstä heidän virkamiehinä ja toimivaltansa rajoissa antamiinsa suullisiin ja kirjallisiin lausuntoihin ja suorittamiinsa tekoihin nähden. He nauttivat vapautusta verosta palkkojen ja palkkioiden osalta. Heidän puolisonsa ja elätettävänään olevat perheenjäsenensä nauttivat vapautusta maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä. He nauttivat valuutan vaihtoon nähden samoja etuoikeuksia kuin vastaavassa asemassa olevat diplomaattiedustustojen virkamiehet asianomaisessa valtiossa. Heidän puolisonsa ja elätettävänään olevat perheenjäsenensä nauttivat kansainvälisen kriisin sattuessa samoja kotiuttamisetuja kuin diplomaattiedustajat. He saavat tullitta tuoda maahan huonekalunsa ja muun irtaimistonsa ryhtyessään ensimmäistä kertaa hoitamaan tehtäväänsä kyseisessä maassa ja kuljettaa ne verotta takaisin kotimaahansa.

Artiklan määräykset poikkeavat monilta kohdin Suomen voimassa olevasta lainsäädännöstä, mitä on selostettu edellä 10 artiklan perustelujen yhteydessä. Koska pankilla ei kuitenkaan ole toimipistettä Suomessa, määräyksillä lainkäytöstä, verovapaudesta, maahantulosta, valuutan vaihdosta, kotouttamiseduista ja irtaimiston tuonnista tullitta ei olisi käytännössä juurikaan merkitystä Suomessa. Artiklan verotusta koskeva määräys vapauttaa pankin johtajan ja virkamiehen pankilta saamat palkat ja palkkiot Suomen verotuksesta. Pankin maksamat palkat ja palkkiot eivät ole tuloverolain mukaan Suomesta saatua tuloa, joten ne eivät ole nykyisinkään Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksettuna Suomessa veronalaisia. Näiltä osin lisäpöytäkirjan hyväksyminen ei muuta nykytilaa. Suomessa yleisesti verovelvolliselle maksetut palkat ja palkkiot ovat tuloverolain mukaan veronalaisia ja nämä suoritukset vapautuvat lisäpöytäkirjan myötä Suomen verotuksesta. Yhteisön tullittomuusjärjestelyn luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 II osaston I luvussa säädetyn mukaisesti myönnetään tuontitullittomuus vakituisen asuinpaikkansa yhteisön tullialueelle kolmansista maista muuttavien luonnollisten henkilöiden tuomalle henkilökohtaiselle omaisuudelle. EU:n jäsenmaiden välillä ei tuontitulleja ole.

Edelleen 13 artiklan mukaan pankin johtaja määrää ne virkamiesten ryhmät, joihin artiklan määräyksiä sovelletaan. Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen 17 artiklassa tarkoitetut tiedoksiannot antaa neuvoston pääsihteeri sekä johtajan osalta että virkamiesten osalta. Pääsihteerillä on johtajaa kuultuaan oikeus ja velvollisuus pidättää virkamiehelle myönnetty vapaus, jos hän katsoo, että tämä vapaus estäisi oikeuden toteutumisen ja että vapaus voidaan pidättää vaikuttamatta pankin asianmukaiseen toimintaan. Pankin johtokunnalla on oikeus pidättää johtajalle myönnetty vapaus.

V osa Sopimuksen soveltaminen

14 artikla. Artiklassa määrätään, että pankin jäsenvaltioiden hallitukset sitoutuvat pyytämään sellaista valtiosääntöön perustuvaa toimivaltaa, joka voi olla tarpeen, jotta voidaan täyttää näiden valtioiden omaksumat määräysten mukaiset velvoitteet pankkia kohtaan. Ne sitoutuvat myös pyytämään tällaista toimivaltaa ajoissa pystyäkseen täyttämään sitoumukset, jotka ne ovat mahdollisesti tehneet lainanottajina tai takaajina.

15 artikla. Pankki voi tehdä jäsenvaltioiden kanssa erityisiä sopimuksia lisäpöytäkirjan määräysten yksityiskohtaisesta soveltamisesta, määräysten täydentämisestä tai 13 artiklan määräyksistä poikkeamisesta. Pankki voi tehdä myös muun valtion kuin pankin jäsenvaltion kanssa sopimuksia, joilla lisäpöytäkirjan määräysten soveltamista muutetaan kyseisen valtion osalta.

VI osa Loppumääräykset

16 – 17 artikla. Artiklat sisältävät valtiosopimuksille tyypilliset loppumääräykset. Lisäpöytäkirjan 16 artiklassa määrätään lisäpöytäkirjan ratifioimisesta, voimaantulosta ja väliaikaisesta soveltamisesta ennen lisäpöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa. Lisäpöytäkirjaan liittymisestä määrätään 17 artiklassa. Hallitus, joka on tullut pankin jäseneksi sen jälkeen, kun lisäpöytäkirja on allekirjoitettu, voi liittyä lisäpöytäkirjaan tallettamalla liittymiskirjan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. Liittyminen tulee voimaan liittymiskirjan tallettamispäivänä.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:ssä edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla. Tällaiset määräykset tulee saattaa voimaan lailla myös silloin, kun velvoitteen johdosta ei ole tarpeen tarkistaa kansallisen lainsäädännön aineellista sisältöä. Koska lisäpöytäkirjan vuoksi ei aineellista lainsäädäntöä ole tarpeen muuttaa, esitys sisältää vain ehdotuksen blankettilaiksi.

1 §.Säännöksellä saatettaisiin voimaan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä selostetaan jäljempänä eduskunnan suostumuksen tarpeellisuutta koskevassa jaksossa.

2 §.Lisäpöytäkirjan muiden kuin lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

3 Voimaantulo

Lisäpöytäkirja on tullut kansainvälisesti voimaan 15.3.1963. Suomen osalta lisäpöytäkirja tulee voimaan Suomen liittymiskirjan tallettamispäivänä (lisäpöytäkirjan 17 artikla). Voimaansaattamislaki esitetään tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana, mahdollisimman pian sen jälkeen kun Suomen liittymiskirja on talletettu.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan määräys on luettava lainsäädännön alaan kuuluvaksi, jos se koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla tai jos määräyksessä tarkoitetusta asiasta on jo voimassa lain säännöksiä taikka siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (ks. esimerkiksi PeVL 11/2000 vp ja PeVL 12/2000 vp).

Ennen perustuslain voimaantuloa Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamislain (386/58), ns. "YK-valtuuslaki", perusteella on kansainvälisille järjestöille ja niiden henkilöstölle myönnettyjä erioikeuksia ja vapauksia koskevia sopimuksia voitu saattaa voimaan asetuksella, siltä osin kuin ne on katsottu kuuluvan YK:n privilegiosopimuksen piiriin. Tästä syystä EN erioikeusyleissopimus ja sekä sen lisäpöytäkirjat on aiemmin voitu saattaa voimaan asetuksella (SopS 80/1989, SopS 98/1989; SopS 68/1991; SopS 87/1998). Perustuslain voimaantulon jälkeen perustuslakivaliokunta on kuitenkin katsonut, että kyseinen laki ei täytä perustuslain 80 §:ssä asetettuja tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimuksia, minkä vuoksi Suomessa lain tasolla säädettyjä erioikeuksia ja vapauksia koskeva sopimusmääräys kuuluu lainsäädännön alaan (PeVL 38/2000 vp ja PeVL 49/2001 vp) ja edellyttää siten perustuslain 94 §:n mukaisesti eduskunnan suostumusta.

Lisäpöytäkirjan erioikeuksia ja vapauksia koskevat määräykset koskevat lähinnä omaisuuden, varojen, tilojen ja arkistojen loukkaamattomuutta, verovapauksia, tullittomuutta, maahantulohelpotuksia ja lainkäyttövapautuksia. Tällaisia määräyksiä sisältyy sopimuksen 3, 4 ja 6 artiklaan (omaisuuden, varojen, tilojen ja arkistojen loukkaamattomuus), 5 artiklaan (rahaliikennettä koskeva vapautus), 7 ja 8 artiklaan (verotus), 9 – 12 artiklaan (toimielimille ja niissä toimiville edustajille myönnettävät erioikeudet ja vapaudet) ja 13 artiklaan (pankin johtajalle ja virkamiehille myönnettävät erioikeudet ja vapaudet).

Lisäksi lisäpöytäkirjan 1 artikla kuuluu lainsäädännön alaan, sillä siinä määrätään pankin oikeushenkilöllisyydestä ja siihen liittyvästä oikeustoimikelpoisuudesta, mistä Suomessa säädetään lailla (PeVL 38/2000 vp. Ks. myös edellä jakso "Nykytila"). Myös lisäpöytäkirjan 2 ja 3 artikla kuuluu lainsäädännön alaan, sillä tuomioistuimen toimivallasta, välimiesmenettelystä sekä välitystuomioiden täytäntöönpanosta säädetään Suomessa lailla. Eduskunnan suostumusta edellyttää myös 3 artiklan 2 kohtaan esitettävä varauma.

4.2 Käsittelyjärjestys

Lisäpöytäkirjan ei voida katsoa sisältävän määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, eikä esitykseen sisältyvä lakiehdotus koske perustuslakia sen 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Lisäpöytäkirja voidaan näin ollen hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että

eduskunta hyväksyisi Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn yleissopimukseen (SopS 80/1989) Strasbourgissa 6 päivänä maaliskuuta 1959 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan ja

että eduskunta hyväksyisi tehtäväksi seuraavan sisältöisen varauman: Lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohta ei sido Suomea. Suomen lainsäädäntö mahdollistaa ulkomaisten välitystuomioiden täytäntöönpanon. Välitystuomiot pannaan täytäntöön välimiesmenettelylain (967/1992) 54 ja 55 §:n mukaisesti, mikä perustuu ulkomaisten välitystuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta tehdyn New Yorkin yleissopimuksen määräyksiin. Lainsäädäntö soveltuu lisäpöytäkirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin välitystuomioihin. Välitystuomion täytäntöönpanoa koskeva hakemus toimitetaan käräjäoikeudelle.

Lakiehdotus

Laki Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehtyyn yleissopimukseen (SopS 80/1989) Strasbourgissa 6 päivänä maaliskuuta 1959 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Lisäpöytäkirjan muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Helsingissä 21 päivänä huhtikuuta 2016

Pääministeri
Juha Sipilä

Ulkoasiainministeri
Timo Soini

Sopimusteksti
EUROOPAN NEUVOSTON ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN KOLMAS LISÄPÖYTÄKIRJATämän lisäpöytäkirjan allekirjoittaneet hallitukset, jotka ovat Euroopan neuvoston jäseniä, ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tai ovat kyseisen yleissopimuksen osapuolia ja ovat samalla Euroopan neuvoston kansallisten pakolaisten ja ylimääräisen väestön asutusrahaston jäseniä Huom. Sen jälkeen, kun johtokunnan 28 päivänä kesäkuuta 1999 tekemä päätös laitoksen nimen muuttamisesta tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999, viittaus "Euroopan neuvoston asutusrahastoon" olisi luettava viittaukseksi "Euroopan neuvoston kehityspankkiin"., ja jotkaottavat huomioon asutusrahaston perussäännön Huom. Lisäpöytäkirjan tekstin viittaukset asutusrahaston perussääntöön viittaavat vuoden 1956 perussääntöön. 1 ja 9 artiklan g alakohdan määräykset,ottavat huomioon Euroopan neuvoston perussäännön 40 artiklan,tahtovat määritellä asutusrahaston omaisuuden, varojen ja toiminnan oikeudellisen kehyksen sekä sen toimielinten ja virkamiesten oikeudellisen aseman,katsovat, että tässä yhteydessä on tarpeen helpottaa rahastolle määrättyjen tarkoitusten toteuttamista alentamalla mahdollisimman paljon rahaston toimintaan sovellettavia välittömiä ja välillisiä veroja, jotka viime kädessä kannetaan rahaston myöntämien lainojen saajilta,tahtovat täydentää Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen määräyksiä asutusrahaston osalta,ovat sopineet seuraavasta:THIRD PROTOCOL TO THE GENERAL AGREEMENT ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE COUNCIL OF EUROPEThe governments signatory hereto, being members of the Council of Europe, signatories of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe or Parties to the said Agreement and, at the same time, members of the Council of Europe Resettlement Fund N. B. Since the entry into force on 1 November 1999 of the decision of the Governing Board of 28 June 1999 on the change of the name of the Institution, the reference to the “Council of Europe Resettlement Fund” should be read as a reference to the “Council of Europe Development Bank”. for National Refugees and Over population,Having regard to the provisions of Articles 1 and 9.g of the articles of Agreement N. B. References to Articles of the agreement of the Fund refer to the 1956 Articles of agreement. of the aforesaid Fund;Having regard to Article 40 of the Statute of the Council of Europe;Desirous of defining the legal regime of the property, assets and operations of the Resettlement Fund, and the legal status of its organs and officials;Considering that it is necessary to facilitate the realisation of the statutory purposes of the Fund by the most generous possible reduction in direct or indirect taxation affecting the operations of the Fund and borne ultimately by the beneficiaries of loans granted by the Fund;Desirous of supplementing, in respect of the Resettlement Fund, the provisions of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe,Have agreed as follows :
I osa Perussääntö, henkilöllisyys ja oikeuskelpoisuus1 artiklaEuroopan neuvoston asutusrahaston perussääntö, sellaisena kuin ministerikomitea on hyväksynyt sen päätöslauselmalla (56) 9 tai sellaisena kuin se on ministerikomitean tai perussäännön 9 artiklan h alakohdan rajoissa toimivan hallintoelimen muuttamana, on tämän lisäpöytäkirjan erottamaton osa. Euroopan neuvoston asutusrahastolla on täysi oikeushenkilöllisyys ja erityisesti kelpoisuusi tehdä sopimuksia; ii hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta; iii panna vireille oikeudenkäyntejäiv suorittaa sille määrättyihin tarkoituksiin liittyviä toimintoja. Rahaston toimintaa, toimia ja sopimuksia säännellään tällä lisäpöytäkirjalla, rahaston perussäännöllä ja perussäännön mukaisesti annetuilla määräyksillä. Lisäksi yksittäistapauksissa voidaan soveltaa kansallista lakia, jos rahasto nimenomaisesti suostuu siihen ja jollei kyseinen laki poikkea tästä lisäpöytäkirjasta eikä rahaston perussäännöstä.Part I Articles of Agreement, personality, capacityArticle 1The articles of Agreement of the Council of Europe Resettlement Fund, as approved by the Committee of Ministers in Resolution (56) 9, or as amended by the aforesaid Committee, or by the Governing Body acting within the limits laid down in Article 9.h of the said articles of Agreement, shall be an integral part of the present Protocol. The Council of Europe Resettlement Fund shall possess juridical personality and, in particular, the capacity:i to contract; ii to acquire and dispose of immovable and movable property; iii to institute legal proceedings; iv to carry out any transaction related to its statutory purposes. The operations, acts and contracts of the Resettlement Fund shall be governed by this Protocol, by the articles of Agreement of the Fund and by regulations issued in pursuance of the said articles of Agreement. In addition, a national law may be applied in a particular case, provided that the Fund expressly agrees thereto and that such law does not derogate from this Protocol nor from the said articles of Agreement.
II osa Tuomioistuimet, omaisuus, varat, toiminta 2 artiklaRahaston jäsenvaltion toimivaltainen tuomioistuin tai toimivaltainen tuomioistuin sellaisessa valtiossa, jonka alueella rahasto on sopinut lainasta tai taannut lainan, voi tutkia kanteen, jossa rahasto on vastaajana. Tästä poiketeni rahaston jäsenvaltio tai jäsenvaltion puolesta toimiva tai siltä siirtyneitä oikeuksia vaativa henkilö ei saa nostaa kannetta rahastoa vastaan eikä rahasto saa vastaavasti nostaa kannetta jäsenvaltiota tai edellä mainittua henkilöä vastaan tällaisissa tuomioistuimissa; ii riidat, jotka johtuvat rahaston ja sen jäsenvaltion tai tämän jäsenvaltion hyväksymän muun lainanottajan välisestä laina- tai takuusopimuksesta, ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen kyseisessä sopimuksessa määrättyä menettelyä. Rahaston tekemistä laina- tai takuusopimuksista johtuvat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen perussäännön 10 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti laadituissa lainaehdoissa tarkoitettuja järjestelyjä.Part II Courts, property, assets, operationsArticle 2Any competent court of a member of the Fund or of a State in whose territory the Fund has contracted or guaranteed a loan may hear suits in which the Fund is a defendant. Nevertheless:I No action shall be brought in such courts, either against the Fund by a member or persons acting for or deriving claims from a member, or by the Fund against a member or the persons aforesaid; ii Differences arising out of any loan or guarantee contract concluded by the Fund with a member or with any other borrower approved by that member shall be settled by arbitration in accordance with procedure laid down in the said contract. Differences arising out of any loan or guarantee contract signed by the Fund shall be settled by arbitration procedure under arrangements specified in the Loan Regulations drawn up in pursuance of Article 10, Section 1.d, of the articles of Agreement of the Fund.
3 artiklaRahaston omaisuus ja varat ovat sijaintipaikastaan ja haltijastaan riippumatta vapaat kaikenlaisesta takavarikoinnista ja ulosmittauksesta, kunnes rahastoa vastaan on annettu täytäntöönpanokelpoinen tuomio, johon ei voi enää hakea muutosta tavanomaisin muutoksenhakukeinoin. Sellaisen välitystuomion, joka perustuu 2 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaiseen välimiesmenettelyyn, täytäntöönpano tapahtuu rahaston jäsenvaltioiden alueella kunkin tällaisen jäsenvaltion laillisten menettelyjen mukaisesti, ja sen jälkeen, kun välitystuomio on vahvistettu täytäntöönpantavaksi noudattaen sitä menettelyä, jota sovelletaan valtiossa, jonka alueella välitystuomio pannaan täytäntöön; tätä vahvistamista varten muita tarkistuksia ei tule vaatia kuin sen todentamista, että välitystuomio on aito, että se on rahaston lainaehtojen toimivalta- ja menettelymääräysten mukainen ja ettei se ole ristiriidassa kyseisessä maassa annetun lainvoimaisen tuomion kanssa. Lisäpöytäkirjan allekirjoittajat ilmoittavat ratifioimiskirjansa tallettamisen yhteydessä Euroopan neuvoston pääsihteerin välityksellä muille lisäpöytäkirjan allekirjoittajille, mikä viranomainen on niiden kansallisen lain mukaan toimivaltainen suorittamaan tämän muodollisuuden.Article 3The property and assets of the Fund, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery against the Fund of an enforceable judgment which can no longer be disputed by common remedies at law. Enforcement of awards by execution, where such awards result from arbitration in accordance with the third paragraph of Article 2 shall, in the territory of members of the Fund, take place through the legal channels prescribed in each such member State and after endorsement with the executory formula customary in the State in whose territory the award is to be executed; for the purpose of such endorsement, no check shall be required other than verification that the award is authentic, that it conforms to the rules concerning competence and procedure set forth in the Loan Regulations of the Fund and that it does not conflict with a final judgment passed in the country concerned. Each signatory shall, on deposit of its instrument of ratification, notify the other signatories through the Secretary General of the Council of Europe what authority is competent under its laws to discharge this formality.
4 artiklaRahaston omaisuus ja varat ovat sijaintipaikastaan ja haltijastaan riippumatta vapaat etsinnästä, pakko-otosta, menettämisseuraamuksesta, pakkolunastuksesta sekä kaikista muista täytäntöönpanoon tai lakiin perustuvista pakkotoimista. Rahaston toiminnassa käytettävät rakennukset ja toimitilat sekä sen arkistot ovat loukkaamattomat.5 artiklaSiltä osin kuin on tarpeen rahastolle määrättyjen tarkoitusten saavuttamiseksi, rahasto voia pitää hallussaan mitä tahansa valuuttaa ja pitää tilejä minkä tahansa valuutan määräisinä;b siirtää varojaan vapaasti pankin välityksellä maasta toiseen tai minkä tahansa maan sisällä sekä vaihtaa mitä tahansa hallussaan olevaa valuuttaa mihin tahansa muuhun valuuttaan. Käyttäessään tämän artiklan mukaisia oikeuksiaan rahasto ottaa asianmukaisesti huomioon jäsenvaltion hallituksen sille esittämät väitteet.6 artiklaRahaston omaisuus ja varat ovat vapaat kaikenlaisista rajoituksista, sääntelystä, valvonnasta ja maksuaikarajoituksista.7 artiklaRahasto sekä sen varat, tulot ja muu omaisuus ovat vapaat kaikista välittömistä veroista. Rahasto on vapaa kaikista veroista, joita sen jäsenvaltioiden alueilla kannetaan sellaisiin lainoihin liittyvistä suoritteista ja toiminnoista, joista rahasto sopii osoittaakseen niistä saatavan tuoton rahaston tarkoituksen mukaisesti pakolaisten ja ylimääräisen väestön tarpeisiin, sekä sellaisiin lainoihin liittyvistä suoritteista tai toiminnoista, jotka rahasto myöntää tai takaa rahastoa koskevien määräysten mukaisesti. Rahasto ei ole vapaa veroista tai maksuista, jotka ovat yksinomaan vastikkeita julkisista palveluista. Rahaston jäsenvaltioiden hallitukset toteuttavat mahdollisuuksien mukaan asianmukaiset järjestelyt, joillaa myönnetään vapautus veroista, jotka kannetaan rahaston liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjoista tai sen sopimista lainoista saatavasta korkotulosta;b myönnetään vapautus sellaisista valmisteveroista ja veroista tai palautetaan sellaiset valmisteverot ja verot, jotka ovat osa kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta maksettavaa hintaa tai suoritetuista palveluista maksettavaa vastiketta, kun rahasto tekee virallisiin tarkoituksiin merkittäviä tavara- tai palveluhankintoja, joiden kokonaiskuluihin sisältyy tällaisia valmisteveroja ja veroja. Rahaston liikkeeseen laskemista tai takaamista arvopapereista tai joukkovelkakirjoista (tai niiden osingoista tai koroista) ei niiden haltijasta riippumatta kanneta minkäänlaista veroa,a joka asettaa tällaisen arvopaperin tai joukkovelkakirjan eriarvoiseen asemaan muihin nähden yksinomaan sillä perusteella, että se on rahaston liikkeeseen laskema tai takaama; taib jos tällaisen veron yksinomaisena oikeusperustana on se paikka, jossa, tai se valuutta, jonka määräisenä arvopaperi tai joukkovelkakirja lasketaan liikkeeseen, taataan, saatetaan maksettavaksi tai maksetaan, tai rahaston päätoimipaikan, toimiston tai toimipaikan sijainti.8 artiklaRahasto on vapaa kaikista tullimaksuista sekä tuonti- ja vientikielloista ja -rajoituksista viralliseen käyttöönsä tarkoitettujen tavaroiden osalta, jollei tällaista kieltoa tai rajoitusta ole määrätty oikeusjärjestyksen perusteisiin, yleiseen turvallisuuteen tai kansanterveyteen liittyvistä syistä. Tällaisia vapaasti maahan tuotuja tavaroita ei kuitenkaan luovuteta millään tavoin siinä maassa, johon ne on tuotu, paitsi kyseisen maan hallituksen hyväksymissä olosuhteissa.Article 4The property and assets of the Fund, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of distraint by executive or legislative action. The buildings and premises used for the operations of the Fund, and also its archives, shall be inviolable.Article 5To the extent necessary to the achievement of its statutory purposes the Fund may :a hold currency of any kind and operate accounts in any currency;b freely transfer its funds through banking channels from one country to another or within any country and convert any currency held by it into any other currency. In exercising its rights under this article, the Fund shall pay due regard to any representations made to it by the government of any member.Article 6The property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.Article 7The Resettlement Fund and its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes. The Resettlement Fund shall be exempt from all taxes in the territory of members of the Fund in respect of transactions and operations relating to loans contracted by the Fund with a view to applying their proceeds, in accordance with its purpose, to the needs of refugees and surplus population or relating to loans granted or guaranteed by the Fund in accordance with its statutory provisions.The Fund shall not be granted exemption from any rates, taxes or dues which are merely charges for public utility services. Member governments shall, whenever possible, make appropriate arrangements for:a exemption from taxes on income derived from interest on bonds issued or loans contracted by the Fund;b the remission or return of excise duties and taxes which form part of the price to be paid for movable or immovable property or of the payment for services rendered, when the Fund, for official purposes, is making substantial purchases or procuring services the total cost of which includes such excise duties and taxes. No tax of any kind shall be levied on any security or bond issued or guaranteed by the Fund (or any dividend or interest thereon) by whomsoever held:a which discriminates against such security or bond solely because it is issued or guaranteed by the Fund; orb if the sole legal basis for such tax is the place or currency in which the security or bond is issued, guaranteed, made payable or paid, or the location of the headquarters or of any office or place of business maintained by the Fund.Article 8The Fund shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles required for its official use, unless such prohibition or restrictions have been imposed for reasons of ordre public, safety or health. Articles imported under exemption will not be disposed of in any way in the country into which they are imported, except under conditions approved by the government of that country.
III osa Toimielimet9 artiklaRahaston perussäännön 8 artiklassa tarkoitetut toimielimet saavat kunkin jäsenvaltion alueella virallisessa viestinnässään vähintään yhtä edullisen kohtelun kuin se kohtelu, jonka kyseinen jäsenvaltio myöntää muiden hallitusten diplomaattisille edustustoille. Rahaston toimielinten virallista kirjeenvaihtoa ja muuta virallista viestintää ei saa sensuroida.10 artiklaJohtokunnan, hallintoneuvoston ja tarkastuslautakunnan jäsenet ovat vapaat lainkäytöstä virallisessa ominaisuudessaan ja toimivaltansa rajoissa tekemiensä tekojen osalta, mukaan lukien heidän antamansa suulliset tai kirjalliset lausunnot. Tämä vapaus säilyy heillä myös heidän toimikautensa päätyttyä. Lisäksi heille myönnetään samat vapaudet maahantulorajoituksista ja ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä sekä samat valuuttaa ja matkustamista koskevat helpotukset, jotka rahaston jäsenvaltiot myöntävät vastaavassa asemassa oleville rahaston muiden hallitusten edustajille. Maksut, jotka heille maksetaan tehtäviensä suorittamisesta aiheutuvista välttämättömistä kuluista, ovat vapaat veroista.11 artiklaErioikeuksia ja vapauksia ei myönnetä 10 artiklassa tarkoitetuille henkilöille heidän henkilökohtaiseksi edukseen vaan heidän tehtäviensä riippumattoman suorittamisen varmistamiseksi. Siten jäsenvaltiolla on paitsi oikeus myös velvollisuus pidättää edustajalleen myönnetty vapaus, jos jäsenvaltion käsityksen mukaan vapaus estäisi oikeuden toteutumisen ja jos vapaus voidaan pidättää vaikuttamatta tarkoitukseen, jota varten se on myönnetty.12 artiklaa Edustaja ei voi vedota tämän lisäpöytäkirjan 10 ja 11 artiklan määräyksiin sen valtion viranomaisia vastaan, jonka edustajana hän toimii tai on toiminut. b Lisäpöytäkirjan 10 ja 11 artiklaa sekä 12 artiklan a kohtaa sovelletaan myös edustajien sijaisiin, neuvonantajiin, teknisiin asiantuntijoihin ja valtuuskuntien sihteereihin.Part III OrgansArticle 9The organs referred to in Article 8 of the articles of Agreement of the Fund shall enjoy in the territory of each member State, for their official communications, treatment at least as favourable as that accorded by that member to diplomatic missions of any other government. No censorship shall be applied to the official correspondence and other official communications of the organs of the Fund.Article 10Members of the Governing Body, the Administrative Council and the Auditing Board shall be immune from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity and within the limit of their authority. They shall continue to enjoy such immunity after their terms of office have expired. In addition, they shall be accorded the same immunities from immigration restrictions and alien registration requirements and the same exchange and travel facilities as are accorded by members to representatives of other governments of the Fund having comparable rank. Sums paid to them in respect of expenses necessarily incurred in the discharge of their duties shall be exempt from taxation.Article 11The privileges and immunities are accorded to the individuals mentioned in Article 10 not for their own personal benefit, but in order to safeguard the independent exercise of their functions. Consequently, a member not only has the right, but is in duty bound, to waive the immunity of its representatives in any case where, in the opinion of the member, immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which it is accorded.Article 12a The provisions of Articles 10 and 11 may not be invoked by a representative against the authorities of the State of which he is or has been the representative. b Articles 10, 11 and 12.a shall apply equally to deputy representatives, advisers, technical experts and secretaries of delegations.
IV osa Virkamiehet13 artiklaRahaston johtaja ja virkamiehet nauttivat Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen 18 artiklassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia. Johtaja määrää ne virkamiesten ryhmät, joihin edellä mainitun artiklan määräyksiä sovelletaan kaikilta osin tai osittain. Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen 17 artiklassa tarkoitetut tiedoksiannot antaa neuvoston pääsihteeri sekä johtajan osalta että edellisessä kohdassa tarkoitettujen virkamiesten osalta. Pääsihteerillä on johtajaa kuultuaan oikeus ja velvollisuus pidättää virkamiehelle myönnetty vapaus, jos hän katsoo, että tämä vapaus estäisi oikeuden toteutumisen ja että vapaus voidaan pidättää vaikuttamatta rahaston asianmukaiseen toimintaan. Rahaston johtokunnalla on oikeus pidättää johtajalle myönnetty vapaus.Part IV OfficialsArticle 13The Governor and officials of the Fund shall be accorded the privileges and immunities specified in Article 18 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. The Governor will specify the categories of officials to which the provisions of the aforesaid article shall apply. The communications specified in Article 17 of the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe shall be made by the Secretary General of the Council in respect of the Governor and also of the officials referred to in the preceding paragraph. The Secretary General, after consulting the Governor, shall have the right and the duty to waive the immunity of any official in any case where he considers that immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the satisfactory operation of the Fund. In the case of the Governor, the Governing Body of the Fund shall have the right to waive immunity.
V osa Sopimuksen soveltaminen14 artiklaRahaston jäsenvaltioiden hallitukset sitoutuvat pyytämään sellaista valtiosääntöön perustuvaa toimivaltaa, joka voi olla tarpeen, jotta voidaan täyttää näiden valtioiden omaksumat määräysten mukaiset velvoitteet rahastoa kohtaan. Ne sitoutuvat myös pyytämään tällaista toimivaltaa ajoissa pystyäkseen täyttämään sitoumukset, jotka ne ovat mahdollisesti tehneet lainanottajina tai takaajina Rahaston perussäännön 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti.15 artiklaRahasto voi tehdä jäsenvaltioiden kanssa erityisiä sopimuksia tämän lisäpöytäkirjan määräysten yksityiskohtaisesta soveltamisesta, näiden määräysten täydentämisestä tai 13 artiklan määräyksistä poikkeamisesta. Rahasto voi tehdä myös muun valtion kuin rahaston jäsenvaltion kanssa sopimuksia, joilla tämän lisäpöytäkirjan määräysten soveltamista muutetaan kyseisen valtion osalta.Part V Application of the AgreementArticle 14The governments of member States of the Fund undertake to seek such constitutional authority as may be necessary to fulfil the statutory obligations assumed by those States vis à vis the Resettlement Fund. They undertake likewise to seek such authority in good time in order to be able to fulfil any undertakings into which they may have entered as borrower or guarantor, in accordance with Article 6, Section 3, of the articles of Agreement of the Resettlement Fund.Article 15The Fund may conclude with any member State special agreements on the detailed application of the provisions of the present Protocol, supplementing the said provisions or derogating from those of Article 13 above. It may likewise conclude agreements with any State which is not a member of the Fund, modifying the application of the provisions of the present Protocol so far as that State is concerned.
VI osa Loppumääräykset16 artiklaTämä lisäpöytäkirja ratifioidaan, ja ratifioimiskirjat talletetaan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. Lisäpöytäkirja tulee voimaan, kun kolme allekirjoittajaa, jotka edustavat vähintään kolmasosaa rahaston omistuksesta, on tallettanut ratifioimiskirjansa. Muiden rahaston jäsenten osalta lisäpöytäkirja tulee voimaan päivänä, jona niiden ratifioimiskirjat talletetaan. Välttääkseen viivästyttämästä rahaston asianmukaista toimintaa ennen lisäpöytäkirjan edellisen kohdan mukaista voimaantuloa allekirjoittajat sopivat kuitenkin, että ne soveltavat lisäpöytäkirjaa väliaikaisesti 1 päivästä syyskuuta 1958 tai viimeistään sen allekirjoittamispäivästä siltä osin kuin tämä on niiden valtiosäännön määräysten mukaista.17 artiklaHallitus, joka tulee rahaston jäseneksi sen jälkeen, kun tämä lisäpöytäkirja on allekirjoitettu, voi liittyä lisäpöytäkirjaan tallettamalla liittymiskirjan Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan. Tämä liittyminen tulee voimaan liittymiskirjan tallettamispäivänä, jos tallettaminen tapahtuu lisäpöytäkirjan voimaantulon jälkeen, ja tämän voimaantulon päivänä, jos liittyminen tapahtuu ennen kyseistä päivää. Hallitus, joka on tallettanut liittymiskirjan ennen lisäpöytäkirjan voimaantuloa, ryhtyy välittömästi soveltamaan lisäpöytäkirjaa väliaikaisesti siltä osin kuin tämä on sen valtiosäännön määräysten mukaisesta. Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän lisäpöytäkirjan. Tehty Strasbourgissa 6 päivänä maaliskuuta 1959 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset lisäpöytäkirjasta kullekin sen allekirjoittajalle ja siihen liittyneelle valtiolle.Part VI Final clausesArticle 16The present Protocol shall be ratified and the instruments of ratification deposited with the Secretary General of the Council of Europe. It shall enter into force as soon as three signatories representing at least one third of the Fund's holdings have deposited their instruments of ratification. For the other members of the Fund it shall enter into force on the date when their respective instruments of ratification are deposited. Nevertheless, pending the entry into force of this Protocol in accordance with the foregoing paragraph, the signatories agree, in order not to delay the satisfactory operation of the Fund, to apply the Protocol provisionally from 1 September 1958, or, at latest, from the date of signature, to the extent compatible with their constitutional rules.Article 17Any government which becomes a member of the Resettlement Fund after the signature of the present Protocol may accede thereto by depositing an instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. Such accession shall become effective on the date of deposit if this takes place after the Protocol has entered into force, and upon the date of such entry into force if the accession takes place prior to that date. Any government which has deposited an instrument of accession before the entry into force of the Protocol shall immediately apply the latter provisionally, to the extent compatible with its constitutional rules. In witness whereof the undersigned plenipotentiaries have signed the present Protocol. Done at Strasbourg, this 6th day of March 1959, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall remain in the archives of the Council of Europe. The Secretary General shall transmit certified copies to each of the signatories or States acceding.

Liite

Euroopan neuvoston kehityspankin perussääntö Päivitetty versio marraskuu 20141 artikla Pankin perustaminen Perustetaan Euroopan neuvoston kehityspankki (jäljempänä "pankki").Pankki perustetaan Euroopan neuvoston yhteyteen, ja siten Euroopan neuvostolla on ylin määräysvalta pankkiin nähden.2 artiklaTavoite a. Pankin ensisijaisena tavoitteena on auttaa ratkaisemaan niitä yhteiskunnallisia ongelmia, joita Euroopan maille aiheutuu tai voi aiheutua pakolaisten, asuinseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tai siirtolaisten oleskelusta, joka johtuu pakolaisten liikkumisesta tai muusta väestön pakotetusta liikkumisesta sekä luonnonkatastrofien tai ekokatastrofien uhrien oleskelusta. Sijoitushankkeet, joihin pankki osallistuu, voivat olla tarkoitettuja joko auttamaan tällaisia ihmisiä oleskelumaassaan tai mahdollistamaan heille paluun alkuperämaahansa silloin, kun paluun edellytykset täyttyvät tai, tapauksen mukaan, asettumisen toiseen vastaanottajamaahan. Pankin jonkin jäsenen on hyväksyttävä nämä hankkeet.b. Pankki voi myös osallistua sellaisten pankin jäsenen hyväksymien sijoitushankkeiden toteuttamiseen, jotka tekevät mahdolliseksi luoda työpaikkoja epäedullisessa asemassa oleville alueille, järjestää asuntoja pienituloisille ihmisille tai luoda sosiaalista infrastruktuuria.3 artiklaPankin jäsenyys a. Euroopan neuvoston jäsenvaltio voi tulla pankin jäseneksi ilmoittamalla asiasta pääsihteerille. Ilmoituksessa on mainittava, että kyseisen valtion hallitus hyväksyy tämän perussäännön ja että hallitus merkitsee sen määrän osallistumistodistuksia, joka määrätään sopimalla johtokunnan kanssa perussäännön 9 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaisesti. b. Euroopan valtio, joka ei ole Euroopan neuvoston jäsen, i. voidaan hyväksyä pankin jäseneksi sellaisilla erityisehdoilla, jotka pankki määrää tapauskohtaisesti 9 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan b alakohdan mukaisesti. Valtio, jonka hyväksymisestä jäseneksi on päätetty tällä tavoin, voi tulla pankin jäseneksi tallettamalla Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan asiakirjan, jossa se ilmoittaa hyväksyvänsä tämän perussäännön, merkitsevänsä sen määrän osallistumistodistuksia, joka määrätään sopimalla johtokunnan kanssa, ryhtyneensä tarvittaviin toimiin pystyäkseen täyttämään kaikki perussäännöstä johtuvat velvoitteet sekä täyttäneensä kaikki johtokunnan määräämät jäseneksi hyväksymisen edellytykset; taiii. voi tehdä pankin kanssa assosiaatiosopimuksen erityisehdoilla, jotka pankki voi määrätä tapauskohtaisesti.c. Johtokunnan määräämillä ehdoilla myös Eurooppaan keskittyvät kansainväliset elimet voivat tulla pankin jäseniksi tai tehdä assosiaatiosopimuksen.d. Pankin jäseneksi tuleva valtio vahvistaa ilmoituksessaan tai perussäännön hyväksymiskirjassaan, että se aikooi. liittyä mahdollisimman pian Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmanteen lisäpöytäkirjaan; ii. ennen lisäpöytäkirjaan liittymistä soveltaa lisäpöytäkirjaan perustuvia oikeudellisia järjestelyjä pankin omaisuuteen, varoihin ja toimintaan sekä myöntää pankin toimielimille ja henkilöstölle lisäpöytäkirjaan perustuvan oikeudellisen aseman.Council of Europe Development Bank Articles of Agreement Edition updated in November 2014Article I Establishment of the Bank A Council of Europe Development Bank (hereinafter called "the Bank") shall be established. The Bank shall be attached to the Council of Europe and administered under its supreme authority. Article II Purpose a. The primary purpose of the Bank is to help in solving the social problems with which European countries are or may be faced as a result of the presence of refugees, displaced persons or migrants consequent upon movements of refugees or other forced movements of populations and as a result of the presence of victims of natural or ecological disasters. The investment projects to which the Bank contributes may be intended either to help such people in the country in which they find themselves or to enable them to return to their countries of origin when the conditions for return are met or, where applicable, to settle in another host country. These projects must be approved by a Member of the Bank.b. The Bank may also contribute to the realisation of investment projects approved by a Member of the Bank which enable jobs to be created in disadvantaged regions, people in low income groups to be housed or social infrastructure to be created. Article III Membership of the Bank a. Any Member State of the Council of Europe may become a Member of the Bank by addressing a declaration to the Secretary General. This declaration shall contain acceptance of the present Articles of Agreement by the Government of the State concerned and the subscription by that Government of the number of participating certificates fixed in agreement with the Governing Board, in pursuance of Article IX, Section 3, paragraph 1, litt. a. of the Articles of Agreement.b. A European State which is not a member of the Council of Europe may;i. either be admitted as a Member of the Bank upon such special conditions as the Bank shall lay down in each case, in accordance with the provisions of Article IX, Section 3. paragraph 1, litt. b. A State in respect of which such a decision on admission has been made shall be able to become a Member of the Bank by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument stating that it accepts the present Articles of Agreement, subscribes the number of participating certificates fixed in agreement with the Governing Board, has taken the measures necessary to enable it to meet all the obligations resulting from the Articles of Agreement and has met all the admission conditions laid down by the Governing Board; ii. or conclude with the Bank an association agreement upon such special conditions as the Bank may lay down in each case.c. Upon the conditions laid down by the Governing Board, international institutions with a European focus may also become Members of the Bank or conclude an association agreement.d. Any State becoming a Member of the Bank shall confirm, in its declaration or its instrument of acceptance of the Articles of Agreement, its intention;i. to accede at the earliest opportunity to the Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe; ii. pending such accession, to apply the legal arrangements resulting from the Protocol to the property, assets and operations of the Bank and to grant to the organs and staff of the Bank the legal status resulting from the Protocol.
4 artikla Jäsenten velvoitteet 1 kohta Osallistumistodistukset Pankki laskee liikkeeseen jäsentensä merkittäväksi osallistumistodistuksia, jotka ovat euromääräisiä (EUR). Kunkin osallistumistodistuksen nimellisarvo on yhtä suuri, EUR 1000. Jäsenet maksavat merkintänsä euroina.2 kohta Osallistumistodistusten jakautuminen ja maksaminen a. Tämän perussäännön liitteenä olevassa taulukossa esitetään pankin kunkin jäsenen merkittäväksi tarjottavien osallistumistodistusten jakautuminen prosentteina.b. Pankin uusien jäsenten osallistumistodistusten määrä määrätään sopimalla pankin johtokunnan kanssa perussäännön 9 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan a ja b alakohdan mukaisesti.c. Johtokunta määrää maksettavan vähimmäisosuuden merkityistä osallistumistodistuksista sekä kyseisten maksujen määräajat.d. Korotettaessa pankin pääomaa johtokunta määrää maksettavan osuuden ja vastaavat määräajat kaikkia jäseniä yhtäläisesti koskevin ehdoin.3 kohta Vastuunrajoitus Pankin jäsen ei vastaa pankin velvoitteista kolmansille osapuolille.5 artiklaLainaustoiminta ja avustukset Pankki voi ottaa lainaa käyttötarkoituksiin, jotka ovat sen tavoitteiden mukaisia. Se voi suorittaa myös muita tavoitteidensa saavuttamista palvelevia rahoitustoimia hallintoneuvoston määräämillä ehdoilla. Pankilla on valtuudet ottaa vastaan avustuksia, jotka on tarkoitettu sille määrättyjen tavoitteiden mukaisiin yksittäisiin käyttötarkoituksiin.6 artiklaSijoitukset Pankin rahoitusomaisuutta, pääomaa ja rahastoja voidaan sijoittaa hallintoneuvoston määräämillä ehdoilla, noudattaen moitteettoman varainhoidon periaatteita.7 artiklaPankin toimintamuodot 1 kohta Lainat Pankki myöntää lainoja seuraavissa muodoissa;a. lainat pankin jäsenille;b. pankin jäsenen takaamat lainat, jotka myönnetään kyseisen jäsenen hyväksymälle oikeushenkilölle;c. lainat, jotka myönnetään pankin jäsenen hyväksymälle oikeushenkilölle, kun hallintoneuvosto katsoo, että haettavalle lainalle on annettu riittävät vakuudet.2 kohta Takaukset Hallintoneuvoston tapauskohtaisesti määräämillä ehdoilla pankki voi myöntää jäsenensä hyväksymille rahoituslaitoksille takauksen lainoille, joilla on tarkoitus edistää 2 artiklassa määrättyjen tavoitteiden toteuttamista.3 kohta Varainhoitotili Pankki voi avata ja hallinnoida varainhoitotilejä, joille otetaan vastaan vapaaehtoisia avustuksia pankin jäseniltä, pankilta ja Euroopan neuvostolta.4 kohta Korkotuki Lainoihin voidaan liittää täysimääräinen tai osittainen korkotuki. Osa pankin saamista voitoista ja jäsenten vapaaehtoisista avustuksista käytetään tiettyjen lainojen korkotukeen hallintoneuvoston määräämillä ehdoilla.5 kohta Lainojen myöntämisen ehdot – Annettavat tiedot Hallintoneuvosto määrää lainojen myöntämisen yleiset ehdot ja päättää, mitä tietoja lainanottajaa vaaditaan antamaan hakemuksensa tueksi.6 kohta Maksujen laiminlyöminen Pankin 1 kohdassa tarkoitetut toimet jäsenensä tai oikeushenkilön hyväksi keskeytetään, jos lainanottaja tai tapauksen mukaan takaaja laiminlyö erääntyneitä maksuja, jotka liittyvät pankin sille myöntämiin lainoihin tai takauksiin. 8 artikla Pankin organisaatio, hallinto ja valvonta Pankin organisaatiosta, hallinnosta ja valvonnasta vastaavat – johtokunta, – hallintoneuvosto, – johtaja ja – tilintarkastuslautakunta seuraavien artiklojen määräysten mukai-sesti.Article IV Obligations of Members Section 1 Participating certificates The Bank shall issue for subscription by its Members participating certificates, expressed in terms of euros (EUR). Each certificate shall have the same nominal value of EUR 1,000. Members shall pay their subscriptions in euros.Section 2 Apportionment and paying up of participating certificates a. The table appended to the present Articles of Agreement lays down the percentage apportionment of the participating certificates offered for subscription by each Member of the Bank.b. The number of participating certificates to be held by new Members of the Bank shall be fixed in agreement with the Governing Board of the Bank, in accordance with Article IX, Section 3. paragraph 1. litt. a. and b. of the present Articles of Agreement.c. The minimum percentage of subscribed participating certificates to be paid up, and the dates of the relevant payments, shall be fixed by the Governing Board.d. When the Bank's capital is increased, the Governing Board shall determine, upon uniform conditions for all Members, the percentage to be paid up and the corresponding payment dates.Section 3 Limitation of liability No Member shall be liable to third parties for any obligation of the Bank. Article V Borrowing operations and contributions For uses consistent with its purpose, the Bank may make borrowings. It may also carry out any other financial transactions useful for the achievement of its purpose under conditions laid down by the Administrative Council. The Bank is empowered to receive contributions offered for specific purposes which come within its stated aims. Article VI Investments The Bank's liquid assets, capital and reserves may be invested upon conditions to be fixed by the Administrative Council in accordance with the principles of sound financial management. Article VII The Bank's means of action Section 1 Loans Loans made by the Bank shall be in one of the following forms;a. loans to Members of the Bank;b. loans guaranteed by a Member of the Bank granted to any legal person approved by that Member;c. loans granted to any legal person approved by a Member of the Bank, when the Administrative Council is satisfied that the loan requested is covered by adequate guarantees.Section 2 Guarantees Upon conditions to be fixed by the Administrative Council in each case, the Bank may grant its guarantee to financial institutions approved by a Member for loans to further the realisation of the purposes set out in Article II.Section 3 Trust account The Bank may open and manage trust accounts for receiving voluntary contributions from its Members, from the Bank and from the Council of Europe.Section 4 Interest rebate Loans may be accompanied by a full or partial interest rebate. A proportion of the profits realised by the Bank and voluntary contributions by Members shall be used to subsidise the interest rate on certain loans upon conditions decided by the Administrative Council.Section 5 Conditions for granting loans – Information to be provided The Administrative Council shall lay down the general conditions for granting loans and shall determine what information a borrower shall be required to furnish in support of its application.Section 6 Default The Bank's transactions in favour of a Member or of a legal person as referred to in Section 1. above shall be suspended if the borrower, or failing the latter, the guarantor defaults on payments due in respect of loans or guarantees granted to it by the Bank. Article VIII Organisation, administration and supervision of the Bank The organisation, administration and supervision of the Bank shall be divided between the following:- the Governing Board,- the Administrative Council,- the Governor,- the Auditing Board,as provided in the following Articles.
9 artikla Johtokunta 1 kohtaJohtokunnassa on puheenjohtaja ja yksi kunkin jäsenen nimeämä edustaja. Kukin jäsen voi nimetä varaedustajan. Euroopan neuvoston pääsihteeri voi osallistua johtokunnan kokouksiin tai olla edustettuna niissä.2 kohtaJohtokunta on pankin ylin toimielin, jolla on kaikki pankkiin liittyvät valtuudet, lukuun ottamatta oikeutta muuttaa perussäännön 2 artiklassa määrättyjä pankin tavoitteita.3 kohta 1. Johtokuntaa. määrää ehdot, joilla Euroopan neuvoston jäsenvaltioista tulee pankin jäseniä;b. hyväksyy pankin jäseniksi muita Euroopan valtioita kuin Euroopan neuvoston jäsenvaltioita sekä Eurooppaan keskittyviä kansainvälisiä elimiä ja määrää tämän hyväksymisen ehdot sekä tällaisten jäsenten merkittäväksi tulevien osallistumistodistusten määrän;c. muuttaa tämän perussäännön liitteenä olevassa taulukossa esitettyä pääoman jakautumista jäsenten kesken;d. korottaa tai alentaa sallittua pääomaa sekä määrää merkityistä osuuksista maksettavan osuuden ja maksujen eräpäivät;e. varmistaa perussäännön mukaisten tavoitteiden noudattamisen;hyväksyy pankin vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilinpäätösasiakirjat;antaa yleiset ohjeet laitoksen toiminnasta;f. keskeyttää tai lakkauttaa pankin toiminnan ja, jos pankki asetetaan selvitystilaan, jakaa sen varat;g. erottaa jäsenen väliaikaisesti;h. muuttaa perussääntöä muuttamatta kuitenkaan siinä määrättyjä tavoitteita; i. tulkitsee perussääntöä ja ratkaisee muutoksenhakemukset, jotka koskevat päätöksiä tämän perussäännön tulkinnasta tai soveltamisesta;j. hyväksyy yleisten sopimusten tekemisen yhteistyöstä muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa;k. valitsee johtokunnan puheenjohtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan;l. nimittää johtajan ja tarvittaessa, johtajan esityksestä, yhden tai useamman varajohtajan, joista yksi toimii johtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä, sekä erottaa johtajan ja varajohtajat tehtävästään ja hyväksyy heidän eronsa; m. nimeää tilintarkastuslautakunnan jäsenet;n. nimeää ulkopuolisen tilintarkastajan ja määrää tämän toimeksiannon;o. laatii oman työjärjestyksensä;p. käyttää sellaisia muita valtuuksia, jotka tässä perussäännössä annetaan nimenomaisesti johtokunnalle.2. Johtokunta tekee d ja f alakohtaan liittyvät päätöksensä hallintoneuvoston esityksestä, ja c, m ja n alakohtaan liittyvät päätöksensä kuultuaan hallintoneuvostoa. Hallintoneuvosto antaa lausuntonsa kaikista muista päätöksistä, joilla on taloudellisia vaikutuksia.3. Kaikki muut kuin edellä 3 kohdan 1 kohdassa luetellut valtuudet voidaan siirtää hallintoneuvostolle. Valtuudet, jotka tämän perussäännön mukaan voidaan siirtää hallintoneuvostolle, voidaan palauttaa vain poikkeustapauksissa ja määräajaksi.4. Johtokunta kokoontuu kerran vuodessa. Se voi tarvittaessa pitää ylimääräisiä kokouksia.5. Johtokunta voi tarvittaessa kutsua kansainvälisten organisaatioiden edustajia tai muita henkilöitä, joita kulloinenkin asia koskee, osallistumaan johtokunnan työskentelyyn ilman äänioikeutta.4 kohtaa. Johtokunnan kokouksissaan tekemät päätökset ovat päteviä vain, jos kaksi kolmasosaa johtokuntaan kuuluvista jäsenten edustajista on läsnä. Päätökset tehdään äänestämällä. Vain puoltavat ja vastustavat äänet otetaan huomioon laskettaessa enemmistöjä.b. Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisesti kokousten välillä.c. Kullakin pankin jäsenellä on yksi ääni kutakin hallussaan olevaa osallistumistodistusta kohti.d. Jäsen, joka on jättänyt maksamatta erääntyneen osuuden pääomasta määräaikana, ei saa käyttää erääntynyttä ja maksamatonta määrää vastaavia äänioikeuksiaan niin kauan kuin se ei ole maksanut tätä määrää.e. Päätökset tehdään niiden jäsenten enemmistöllä, jotka äänestävät kulloisenkin asian puolesta tai sitä vastaan ja joilla on kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.f. Kolmen neljäsosan enemmistö niistä jäsenistä, jotka äänestävät kulloisenkin asian puolesta tai sitä vastaan ja joilla on kolme neljäsosaa annetuista äänistä, tarvitaan - tämän artiklan 3 kohdan 3 alakohdan mukaiseen päätökseen; - perussäännön liitteenä olevan osallistumistodistusten jakautumataulukon muuttamiseen 3 kohdan 1 alakohdan c alakohdan mukaisesti, jos muutokset eivät johdu uusien jäsenten hyväksymisestä jäseniksi.g. Tämän artiklan 3 kohdan 1 alakohdan f ja h alakohdassa tarkoitetut päätökset edellyttävät äänestävien jäsenten yksimielisyyttä.5 kohtaJohtokuntaa johtaa puheenjohtaja, jonka johtokunta valitsee kolmen vuoden toimikaudeksi.Puheenjohtaja, jonka toimikausi päättyy, voidaan valita uudelleen uudeksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Kullakin pankin jäsenellä on oikeus esittää ehdokasta puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja vastaa poliittisista suhteista jäsenvaltioiden, Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten elinten virkamiehiin läheisessä yhteistyössä johtajan kanssa. Puheenjohtaja tiedottaa ministerikomitealle ja parlamentaariselle yleiskokoukselle säännöllisesti pankin toiminnasta; puheenjohtaja muun muassa toimittaa johtajan kertomuksen ministerikomitealle ja ylläpitää kaikkia muita tarvittavia yhteyksiä Euroopan neuvostoon.10 artikla Hallintoneuvosto 1 kohtaHallintoneuvostolla on kaikki valtuudet, jotka johtokunta siirtää sille 9 artiklan mukaisesti.2 kohtaa. Hallintoneuvostossa on puheenjohtaja, jonka johtokunta nimeää kolmen vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uudistaa toiseksi kolmen vuoden toimikaudeksi, ja yksi pankin kunkin jäsenen nimeämä edustaja. Kukin jäsen voi nimetä varaedustajan. Euroopan neuvoston pääsihteeri voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin tai olla edustettuna niissä.b. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai viiden jäsenensä pyynnöstä vähintään neljä kertaa vuodessa.c. Hallintoneuvosto voi tarvittaessa kutsua kansainvälisten organisaatioiden edustajia tai muita henkilöitä, joita kulloinenkin asia koskee, osallistumaan hallintoneuvoston työskentelyyn ilman äänioikeutta.3 kohtaa. Hallintoneuvoston kokouksissaan tekemät päätökset ovat päteviä vain, jos kaksi kolmasosaa hallintoneuvostoon kuuluvista pankin jäsenten edustajista on läsnä.b. Kullakin pankin jäsenellä on yksi ääni kutakin hallussaan olevaa osallistumistodistusta kohti. Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Vain puoltavat ja vastustavat äänet otetaan huomioon laskettaessa enemmistöä tai enemmistöjä.c. Päätöksiä voidaan tehdä myös kirjallisesti kokousten välillä.d. Jäsen, joka on jättänyt maksamatta erääntyneen osuuden pääomasta määräaikana, ei saa käyttää erääntynyttä ja maksamatonta määrää vastaavia äänioikeuksiaan niin kauan kuin se ei ole maksanut tätä määrää.e. Hallintoneuvosto tekee kuitenkin seuraavat päätökset niiden jäsentensä enemmistöllä, jotka äänestävät kulloisenkin asian puolesta tai sitä vastaan, ja annettujen äänten enemmistöllä: i) esitykset ja lausunnot, jotka annetaan johtokunnalle 9 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan c, d, f, m ja n alakohdan mukaisesti; ii) hallintoneuvoston työjärjestyksen hyväksyminen tai muuttaminen.f. Lisäksi hallintoneuvosto tekee niiden jäsenten enemmistöllä, jotka äänestävät kulloisenkin asian puolesta tai sitä vastaan ja joilla on kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, päätökset sellaisista sijoitushankkeista, joista ei ole annettu perussäännön 13 artiklan c alakohdassa tarkoitettua lausuntoa hakemuksen hyväksyttävyydestä.4 kohtaHallintoneuvosto voi milloin tahansa asettaa jäsentensä keskuudesta toimikuntia ja antaa niille tapauskohtaisesti erikseen määriteltävät valtuudet.Article IX Governing Board Section 1The Governing Board shall consist of a Chairman and one representative appointed by each Member. Each Member may appoint a substitute. The Secretary General of the Council of Europe may participate in or be represented at the meetings.Section 2The Governing Board is the supreme organ of the Bank; it shall be vested with all powers in respect of the Bank, save the right to change its purposes as stipulated in Article II of the Articles of Agreement.Section 31. The Governing Board shalla. determine the conditions upon which Council of Europe Member States become Members of the Bank;b. authorise European States not members of the Council of Europe and international institutions with a European focus to become Members of the Bank and lay down the conditions for such authorisation and the number of participating certificates to be subscribed by such members;c. adjust the apportionment of the capital among Members as shown in the table appended to the present Articles of Agreement;d. increase or reduce the authorised capital and fix the proportion of the subscribed shares to be paid up and the dates by which payment must be made;e. ensure compliance with the aims stated in the Articles of Agreement;approve the Bank's annual report, accounts and other financial statements;provide general guidelines concerning the institution's activity;f. suspend or terminate the Bank's operations and, in the event of liquidation, distribute its assets;g. suspend a Member;h. amend these Articles of Agreement, without, however, making any change in their stated aims; i. interpret these Articles of Agreement and determine any appeals against decisions concerning the interpretation or application of the Articles of Agreement;j. authorise the conclusion of general agreements on co-operation with other international organisations;k. elect the Chairman of the Governing Board and the Chairman of the Administrative Council;l. appoint the Governor and, as necessary, on a proposal by the Governor, one or more Vice-Governors, one of whom shall replace the Governor in the latter's absence, and remove them from their posts and accept their resignation;m. appoint the members of the Auditing Board;n. appoint the external auditor and lay down his terms of reference;o. draw up its Rules of Procedure;p. exercise such other powers as are expressly assigned to the Governing Board in these Articles of Agreement.2. The Governing Board shall make its decisions regarding litt. d. and f. on a proposal by the Administrative Council, and on litt. c., m. and n., after hearing the latter. The Administrative Council shall give its opinion on all other decisions with financial consequences.3. All powers other than those set forth in Section 3 paragraph 1 above shall be delegated to the Administrative Council. The powers delegated to the Administrative Council in these Articles of Agreement may be reassumed only in exceptional circumstances and for a specified period.4. The Governing Board shall meet once a year. It may, if necessary, hold additional meetings.5. The Governing Board may when necessary invite representatives of international organisations or any other interested person to participate in its proceedings without the right to vote.Section 4a. Decisions taken by the Governing Board at its meetings shall be valid only if two-thirds of its Members' representatives are present. Decisions shall be taken by voting. Only votes in favour and against shall count for the purpose of calculating majorities.b. Decisions may also be taken in writing between meetings.c. Each Member of the Bank shall have one vote for each participating certificate held by it.d. Any Member which has failed to pay on time the part of the capital falling due may not, for as long as such non-payment persists, exercise the voting rights corresponding to the sum due and not paid up.e. Decisions shall be reached by a majority of the Members voting in favour or against and holding two-thirds of the votes cast.f. A majority of three-quarters of the Members voting in favour or against and holding three quarters of the votes cast, shall be required for:- the decision provided for in Section 3. paragraph 3. of this Article;- adjustments to the apportionment table appended to these Articles of Agreement not resulting from the admission of new Members which are made pursuant to Section 3. paragraph 1. litt. c.g. The decisions referred to in Section 3. paragraph 1. litt. f. and h. shall be taken by an unanimous vote of the Members casting a vote.Section 5a. The Governing Board shall be chaired by a Chairman elected by it for a three-year term. The outgoing Chairman may be re-elected for a further three-year term. Each Member of the Bank is entitled to present a candidate. The Chairman shall be responsible for political relations with officials of the States, the Council of Europe and other international institutions, in close co-operation with the Governor.The Chairman shall keep the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly regularly informed of the Bank's activities; he shall, inter alia, forward the Governor's report to the Committee of Ministers and maintain all other necessary contacts with the Council of Europe.Article X Administrative CouncilSection 1The Administrative Council is vested with all the powers delegated to it by the Governing Board in pursuance of Article IX.Section 2a. The Administrative Council shall consist of a Chairman appointed by the Governing Board for a three-year term, renewable for a second three-year term, and one representative appointed by each Member. Each Member may appoint a substitute. The Secretary General of the Council of Europe may participate in or be represented at the meetings.b. The Administrative Council shall be convened by its Chairman or at the request of five of its members at least four times a year.c. The Administrative Council may, when necessary, invite representatives of international organisations or any other interested person to participate in its proceedings without the right to vote.Section 3a. Decisions of the Administrative Council at its meetings shall be valid only if two-thirds of its Members' representatives are present.b. Each Member shall have one vote for each participating certificate held by it. Decisions shall be taken by a majority vote. Only votes in favour or against shall count for the purpose of calculating the majority or majorities.c. Decisions may also be taken in writing between meetings.d. Any Member which has failed to pay on time the part of the capital falling due may not, for as long as such non-payment persists, exercise the voting rights corresponding to the sum due and not paid up.e. However, the Administrative Council shall adopt the following decisions by a majority of its members voting in favour or against and by a majority of votes cast: i) proposals and opinions addressed to the Governing Board in accordance with Article IX, Section 3. paragraph 1 litt. c., d.,f.,m. and n.; ii) adoption or amendment of the Rules of Procedure of the Administrative Council.f. Furthermore, the Administrative Council shall take by a majority of Members voting in favour or against and holding two-thirds of the votes cast decisions relating to investment projects which have not received the opinion as to admissibility referred to in Article XIII, litt. c. of the Articles of Agreement.Section 4The Administrative Council may at any time appoint committees from among its members and delegate to such committees powers to be specified in each case.
11 artikla Johtaja 1 kohta Johtajan tehtävät a. Johtaja toimii pankin oikeudellisena edustajana. Hän on pankin operatiivisten toimintojen päällikkö ja johtaa pankin päivittäistä toimintaa hallintoneuvoston ohjauksessa. Johtaja ei sovi perussäännön 5 ja 7 artiklan mukaisista rahallisista velvoitteista ilman hallintoneuvoston valtuutusta. Hallintoneuvoston yleisessä valvonnassa hän vastaa pankin operatiivisten toimintojen järjestämisestä sekä pankin henkilöstön nimittämisestä ja erottamisesta hallintoneuvoston hyväksymien määräysten mukaisesti.b. Johtaja nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uudistaa kerran. Johtajan palkan määrän määrää hallintoneuvosto.c. Tehtäviään suorittaessaan johtajan, varajohtajien ja pankin henkilöstön on oltava täysimittaisesti pankin palveluksessa ja pidätyttävä muusta toiminnasta. Pankin jäsenet kunnioittavat johtajan, varajohtajien ja henkilöstön tehtävän kansainvälistä luonnetta ja pidättyvät kaikista pyrkimyksistä vaikuttaa näihin henkilöihin.d. Pankin henkilöstöön sovelletaan Euroopan neuvoston henkilöstösääntöjä asioissa, joista hallintoneuvosto ei ole päättänyt erikseen.2 kohta Varajohtaja(t)a. Johtajaa avustaa yksi tai useampi varajohtaja. Johtaja nimeää valtuutetun varajohtajan toimimaan johtajan sijaisena tämän ollessa poissa tai estyneenä. Johtaja määrää varajohtajien tehtävät ottaen huomioon hallintoneuvoston hyväksymät tehtävänkuvaukset.b. Varajohtajan tai varajohtajat nimittää johtokunta johtajan esityksestä sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on antanut asiasta puoltavan lausuntonsa ja kun johtokunnan jäseniä on kuultu.c. Johtajan esityksestä hallintoneuvosto hyväksyy varajohtajan tai varajohtajien tehtävänkuvauksen.d. Varajohtaja tai varajohtajat nimitetään viiden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uudistaa kerran. Heidän palkkansa määrän määrää hallintoneuvosto.3 kohta Hallintoneuvostolle annettavat kertomukset Johtaja antaa hallintoneuvostolle lausuntonsa pankille esitettyjen sijoitushankkeiden teknisistä ja taloudellisista näkökohdista. Johtaja antaa hallintoneuvostolle säännöllisesti kertomuksia pankin tilanteesta ja esitetyistä toiminnoista ja antaa hallintoneuvostolle kaikki sen mahdollisesti pyytämät tiedot. Johtaja laatii täysimittaisen vuosikertomuksen kaikista kunkin kuluneen vuoden toiminnoista. Vuosikertomukseen liitetään pankin tase ja toiminnallinen tilinpäätös sekä tilintarkastuslautakunnan lausunto näistä asiakirjoista.12 artikla Tilintarkastuslautakunta Tilintarkastuslautakunnassa on kolme jäsentä, jotka nimetään 9 artiklan 3 kohdan m alakohdan mukaisesti talous- ja rahoitusasioiden asiantuntemuksensa perusteella. Jäsenet toimivat täysin riippumattomasti. Tilintarkastuslautakunta tarkastaa pankin tilit ja todentaa, että toiminnallinen tilinpäätös ja tase on laadittu asianmukaisesti. Tilintarkastuslautakunta vahvistaa vuosikertomuksessaan, että tase ja toiminnallinen tilinpäätös vastaavat kirjanpitoa, että ne antavat täsmällisen ja totuudenmukaisen kuvan pankin toiminnan tilanteesta kunkin varainhoitokauden päättyessä ja että pankkia hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen. Tilintarkastuslautakunta saa kopiot kaikista asiakirjoista, jotka ovat hyödyksi sen työssä, kuten ulkopuolisten ja sisäisten tarkastajien kertomuksista. Pankin toimielinten pyynnöstä tilintarkastuslautakunta suorittaa muita tehtäviä, jotka liittyvät pankin rahoitustoimintaan.13 artikla Euroopan neuvosto a. Jotta varmistettaisiin suhteet Euroopan neuvostoon, neuvoston ministerikomitealle ja parlamentaariselle yleiskokoukselle tiedotetaan säännöllisesti pankin toiminnasta. Johtokunta antaa lausunnon sille toimitetuista ministerikomitean ja parlamentaarisen yleiskokouksen suosituksista ja lausunnoista.b. Euroopan neuvoston pääsihteeri osallistuu johtokunnan ja hallintoneuvoston kokouksiin tai voi olla edustettuna niissä ilman äänioikeutta. Pääsihteeri suorittaa tehtäviä, jotka hänelle annetaan tämän perussäännön tai Euroopan neuvoston erioikeuksista ja vapauksista tehdyn yleissopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan mukaisesti. Tässä yhteydessä hän antaa pankin käyttöön tarvittavan henkilöstön. Pääsihteeri voi suorittaa muita tehtäviä, jotka pankin toimielimet antavat hänelle Euroopan neuvoston kehityspankista tehdyn osittaissopimuksen mukaisesti.c. Laina- ja takaushakemukset toimitetaan hallintoneuvostolle, kun pääsihteeriltä on saatu lausunto hakemuksen hyväksyttävyydestä sen perusteella, että hanke vastaa Euroopan neuvoston poliittisia ja sosiaalisia päämääriä.14 artikla Päätoimipaikka Pankin päätoimipaikka sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa. Operatiivisten toimintojen päätoimipaikka sijaitsee Pariisissa, ja se voidaan vaihtaa vain johtokunnan päätöksellä ja samasanaisella hallintoneuvoston päätöksellä.15 artikla Jäsenten eroaminen; pankin toimintojen keskeyttäminen ja varojen selvittäminen 1 kohta Jäsenten eroaminen Jäsen voi erota pankista ilmoittamalla asiasta kuusi kuukautta ennen kuluvan kalenterivuoden päättymistä. Ero tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta ilmoituksen tekemisen jälkeen. Ilmoitus, joka on tehty vähemmän kuin kuusi kuukautta ennen kuluvan kalenterivuoden päättymistä, tulee voimaan vasta 31 päivänä joulukuuta seuraavana kalenterivuonna. Jäsen voi milloin tahansa ennen eron voimaantuloa ilmoittaa pankille kirjallisesti peruuttavansa eroaiettaan koskevan ilmoituksensa.2 kohta Tilien selvittäminen entisten jäsenten kanssa a. Sen päivän jälkeen, jona jäsenen jäsenyys lakkaa, tämä entinen jäsen vastaa edelleen velvoitteistaan pankkia kohtaan niin kauan kuin jokin osa ennen sen jäsenyyden lakkaamista myönnetyistä lainoista tai takauksista on maksamatta; entiselle jäsenelle ei kuitenkaan enää synny tällaisia vastuita lainoista ja takauksista, joista pankki sopii kyseisen päivän jälkeen, eikä entisellä jäsenellä enää ole osuutta pankin tuloista tai menoista. b. Kun jäsenen jäsenyys lakkaa, pankki järjestää tämän entisen jäsenen osallistumistodistusten lunastamisen osana tilien selvittämistä kyseisen entisen jäsenen kanssa tämän artiklan määräysten mukaisesti. Tällöin osallistumistodistusten lunastushinta vastaa pankin kirjanpidon osoittamaa maksetun pääoman ja varantojen yhteisarvoa jäsenyyden lakkaamispäivänä.c. Pankin tämän artiklan mukaisesti lunastamien osallistumistodistusten maksamiseen sovelletaan seuraavia ehtoja: i) entiselle jäsenelle sen osallistumistodistuksista tuleva maksu pidätetään, kunnes tällä entisellä jäsenellä tai jollakin sen virastolla tai toimijalla on lainaajana tai takaajana vastuita pankkia kohtaan, ja tällä maksulla voidaan pankin harkinnan mukaan kuitata mikä tahansa tällainen vastuu sen erääntyessä. Joka tapauksessa mitään jäsenelle sen osallistumistodistuksista tulevaa maksua ei makseta ennen kuin on kulunut kuusi (6) kuukautta päivästä, jona jäsenen jäsenyys on lakannut; ii) maksuja osallistumistodistuksista voidaan suorittaa vähittäin, kunnes entinen jäsen on saanut koko lunastushinnan, siltä osin kuin lunastushintana tämän kohdan b alakohdan mukaisesti maksettava maksu on suurempi kuin i alakohdassa tarkoitettuihin lainoihin ja takauksiin liittyvä vastuiden kokonaismäärä; iii) maksut maksetaan euroina johtokunnan määräämillä ehdoilla ja sen määrääminä päivinä; jaiv) jos pankille aiheutuu tappioita lainoista tai takauksista, jotka ovat olleet maksamatta sinä päivänä, jona jäsenvaltion ero tulee voimaan, ja jos näiden tappioiden määrä ylittää kyseisenä päivänä jäsenvaltion eron voimaantulopäiväksi tehtyjen tappiovarausten määrän, kyseinen entinen jäsen maksaa pyydettäessä takaisin sen määrän, jolla sen osallistumistodistusten lunastushintaa olisi alennettu, jos tappiot olisi otettu huomioon lunastushintaa määritettäessä. Lisäksi kyseinen entinen jäsen vastaa edelleen mahdollisista maksamattomia merkintöjä koskevista maksupyynnöistä siltä osin kuin sitä olisi vaadittu vastaamaan niistä, jos maksupyyntö olisi esitetty viimeistään sinä päivänä, jona sen osallistumistodistusten lunastushinta määrättiin;d. jos pankki lakkauttaa toimintansa tämän artiklan 4 kohdan mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa päivästä, jona jonkin jäsenen jäsenyys lakkaa, kaikki kyseisten entisten jäsenten oikeudet määräytyvät tämän saman kohdan määräysten mukaisesti.3 kohta Toiminnan keskeyttäminen Jos johtokunta päättää keskeyttää pankin toiminnan, pankki lopettaa kaiken lainananto- ja takaustoimintansa.4 kohta Pankin selvitystila Jos johtokunta päättää pankin toiminnan lakkauttamisesta, pankki lopettaa välittömästi kaiken toimintansa, lukuun ottamatta toimintaa, joka liittyy sen velvoitteiden selvittämiseen ja sen varojen realisointiin, säilyttämiseen ja turvaamiseen. Sen jälkeen, kun kaikki pankin vastuut on suoritettu, mukaan lukien sellaisten varojen jakamiseen liittyvien oikeuksien toteuttaminen, jotka pankki on mahdollisesti aiemmin myöntänyt ottaessaan vastaan avustuksia 5 artiklan mukaisesti, tai kun näiden vastuiden suorittamiseen on varattu varat, pankin jäsenet hyväksyvät varojen jakamista koskevan suunnitelman, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin;a. Sellainen pankin jäsen, joka on velallisen asemassa pankkiin nähden, ei voi osallistua suunnitelman mukaiseen varojen jakamiseen ennen kuin se on selvittänyt tilanteensa määräysten mukaisesti.b. Jäsenten 4 artiklan mukaisesti maksamien maksujen palauttamiseen jäsenille käytetään ensisijaisesti pankin nettovaroja suhteessa maksettujen osallistumistodistusten määrään. Jos pankin nettovarojen määrä on suurempi kuin tällaisten jaettavien osuuksien yhteismäärä, ylijäämä jaetaan kaikkien pankin jäsenten kesken suhteessa niiden kunkin hallussa olevien osallistumistodistusten määrään.c. Jos pankilla on nettovelkoja, ne jaetaan pankin jäsenten kesken suhteessa niiden kunkin hallussa olevien osallistumistodistusten määrään. Kutakin jäsentä vaaditaan maksamaan pankille osuutensa vähennettynä maksettujen osallistumistodistusten arvolla ja enintään merkittyjen osallistumistodistusten määrään saakka.16 artikla Perussäännön tulkitseminen Hallintoneuvoston päätös, johon sisältyy tämän perussäännön tulkintaa, voidaan saattaa jäsenen pyynnöstä johtokunnan käsiteltäväksi. Siihen saakka, kun johtokunta on ratkaissut asian, pankki voi toimia hallintoneuvoston päätöksen perusteella siltä osin kuin se katsoo tämän tarpeelliseksi.17 artikla Ilmoitukset Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa pankin jäsenille ja johtajallea) tätä perussääntöä koskevien ilmoitusten ja hyväksymiskirjojen tallettamisista;b) asiakirjoista, joilla tätä perussääntöä muutetaan. Euroopan neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä perussäännöstä kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille ja kaikille muille pankin jäsenille.Article XI Governor Section 1 Functions of the Governor a. The Governor shall be the legal representative of the Bank. He shall be the head of the Bank's operational services and shall conduct day-to-day business on the instructions of the Administrative Council. In accordance with Articles V and VII, he shall not contract any financial obligations without the authorisation of the Administrative Council. Under the general supervision of the Administrative Council, he shall be responsible for the organisation of the operational services and for the appointment and dismissal of the staff of the Bank, within the framework of the regulations adopted by the Administrative Council.b. The Governor shall be appointed for a term of five years renewable once. The amount of his salary shall be fixed by the Administrative Council.c. In the performance of their duties the Governor, the Vice-Governors and staff must devote themselves fully to the service of the Bank, to the exclusion of any other activity. Each Member shall respect the international character of the task of the Governor, Vice-Governors and staff of the Bank and refrain from any attempt to influence these persons.d. The Council of Europe Staff Regulations shall be applicable to the staff of the Bank in any matter not covered by a specific decision of the Administrative Council.Section 2 Vice-Governor(s)a. The Governor shall be assisted by one or more Vice-Governors. The Governor shall designate a Vice-Governor Delegate who shall replace him in case of absence or incapacity. The Governor shall determine the responsibilities of the Vice-Governors taking into account the post descriptions approved by the Administrative Council.b. The Vice-Governor(s) shall be appointed by the Governing Board on a proposal from the Governor, following an opinion on conformity from the Administrative Council and after consultations with the members of the Governing Board.c. On a proposal from the Governor, the Administrative Council shall approve the post description(s) of the Vice-Governor(s).d. The Vice-Governor(s) shall be appointed for a term of five years renewable once. The amount of their salary shall be fixed by the Administrative Council.Section 3 Reports to the Administrative Council The Governor shall give his opinion to the Administrative Council on the technical and financial aspects of investment projects submitted to the Bank. The Governor shall submit to the Administrative Council regular reports on the position of the Bank and on proposed transactions and shall supply it with any information it may request. The Governor shall draw up a full annual report on all operations effected during the year. This report shall be accompanied by the balance sheet of the Bank and the operational accounts, together with the Auditing Board's report on these documents. Article XII Auditing Board The Auditing Board shall consist of three members appointed pursuant to Article IX, Section 3. litt. m. for their competence in economic and financial matters. They shall act completely independently. The Auditing Board shall inspect the Bank's accounts and verify that the operational accounts and balance sheet are in order. In its annual report, the Auditing Board shall certify that the balance sheet and operational accounts accord with the books, that they give an accurate and true picture of the state of the Bank's affairs as at the end of each financial period and that the Bank is being managed according to the principles of sound financial management. The Board shall receive copies of any documents useful to it in its work, such as the reports of the external and internal auditors. At the request of the organs of the Bank, the Board shall perform any other task pertaining to the supervision of the Bank's financial activity. Article XIII Council of Europe a. With a view to ensuring relations with the Council of Europe, the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be regularly informed of the Bank's activities. The Governing Board shall state a position on the recommendations and opinions of the Committee of Ministers and Parliamentary Assembly transmitted to it.b. The Secretary General of the Council of Europe shall participate in, or may be represented at, meetings of the Governing Board and Administrative Council, without the right to vote. He shall carry out any duty entrusted to him in pursuance of the present Articles of Agreement or of the Third Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe. In this connection he shall place the requisite staff at the disposal of the Bank. He may perform any other duty entrusted to him by the Organs of the Bank in accordance with the provisions of the Partial Agreement on the Council of Europe Development Bank.c. Applications for loans or guarantees shall be submitted to the Administrative Council after receipt of the Secretary General's opinion as to admissibility based on the project's conformity with the political and social aims of the Council of Europe. Article XIV Headquarters The principal office of the Bank shall be at Strasbourg, France. The headquarters of the operational services shall be in Paris and may be changed only by a decision of the Governing Board and an identically worded decision of the Administrative Council. Article XV Withdrawal of Members; Suspension of operations and liquidation of the Bank Section 1 Withdrawal of Members Any Member may withdraw from the Bank on giving notice of six months prior to the end of the current calendar year. The withdrawal shall become effective on 31 December following the notice. Any notice given less than six months before the end of the current calendar year shall only become effective on 31 December of the subsequent calendar year. The Member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw at any time before the withdrawal becomes effective.Section 2 Settlement of accounts with former Members a. After the date on which a Member ceases to be a Member, such former Member shall remain liable for its obligations to the Bank so long as any part of the loans or guarantees extended before it ceased to be a Member are outstanding; but it shall cease to incur such liabilities with respect to loans and guarantees entered into thereafter by the Bank and to share either in the income or expenses of the Bank.b. At the time the Member ceases to be a Member, the Bank shall arrange for the repurchase of such former Members’ participating certificates as a part of the settlement of accounts with such former Member in accordance with the provisions of this Article. For this purpose, the purchase price of the certificates shall correspond to the paid-up capital plus reserves as shown by the books of the Bank on the date of cessation of membership.c. The payment for participating certificates repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions: i) any amount due to the former Member for its certificates shall be withheld so long as the former Member, any of its agencies or instrumentalities remains liable, as borrower or guarantor, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank be applied on any such liability as it matures. In any event, no amount due to a Member for its certificates shall be paid until six (6) months after the date upon which the Member ceases to be a Member; ii) payments for certificates may be made from time to time until the former Member has received the full repurchase price, to the extent by which the amount due as the repurchase price, in accordance with paragraph b of this Section, exceeds the aggregate amount of liabilities on loans and guarantees as set forth in sub paragraph (i) above; iii) payments shall be made in euros on such conditions and dates as the Governing Board determines; andiv) if losses are sustained by the Bank on any loans or guarantees which were outstanding on the date the Member State’s withdrawal becomes effective, and if the amount of such losses exceeds the amount, at that date, of the provisions provided against losses on the date the Member State’s withdrawal becomes effective, such former Member shall repay, upon demand, the amount by which repurchase price of its certificates would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former Member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions, to the extent that it would have been required to respond had the call been made at the latest on the date the repurchase price of its certificates was determined.d. if the Bank terminates its operations pursuant to Section 4 of this Article within six (6) months of the date upon which any Member ceases to be a Member, all rights of such former Members shall be determined in accordance with the provisions of this same Section.Section 3 Suspension of operations Should the Governing Board decide upon the suspension of activities, the Bank shall cease all loan and guarantee operations.Section 4 Liquidation of the Bank Should the Governing Board decide upon the termination of operations, the Bank shall forthwith cease all activities except those incidental to the settlement of its obligations and the realisation, conservation and preservation of its assets. After all liabilities of the Bank, including satisfaction of rights upon distribution which may previously have been granted by the Bank upon accepting contributions under Article V, have been discharged or provided for, the Members of the Bank shall adopt a plan for the distribution of assets which shall be based on the following principles;a. No Member of the Bank against which the Bank has an unsatisfied claim shall be eligible to participate in the distribution under the plan until it has regularised its position;b. Priority shall be given to using the Bank's net assets to reimburse to Members the sums paid by them in pursuance of Article IV, in proportion to the number of certificates paid up. Any excess of the Bank's net assets over the aggregate total of such distributed shares shall be allotted to all Members of the Bank in proportion to the number of participating certificates held by each;c. Should there be net liabilities, they shall be distributed among the Members of the Bank in proportion to the number of participating certificates held by each. Each Member will be required to pay its share to the Bank, less the certificates paid up and up to a maximum of the certificates subscribed. Article XVI Interpretation of the present Articles of Agreement Any decision of the Administrative Council involving the interpretation of the present Articles of Agreement may be referred to the Governing Board at the request of any Member. Until such time as the Governing Board has made a ruling, the Bank may, to the extent it deems it necessary, act on the basis of the decision of the Administrative Council. Article XVII Notifications The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Members of the Bank and the Governor of:a) the deposit of any declaration or instrument of acceptance of these Articles of Agreement;b) any document amending these Articles of Agreement. The Secretary General of the Council of Europe shall forward a certified copy of these Articles of Agreement to each Member State of the Council of Europe and to every other Member of the Bank.

PERUSSÄÄNNÖN TAULUKKO MERKITTYJEN OSALLISTUMISTODISTUSTEN PROSENTTIJAKAUMASTA PANKIN JÄSENTEN KESKEN

(muutettu seuraavien liittymisten perusteella: Bulgaria (28.5.1994), Slovenia (1.2.1994), Liettua (8.1.1996), Romania (5.3.1996), Kroatia (24.6.1997), "entisen Jugoslavian Makedonian tasavalta" (15.12.1997), Unkari (10.3.1998), Viro (1.4.1998), Moldovan tasavalta (4.5.1998), Puola (17.8.1998), Latvia (14.9.1998), Slovakian tasavalta (22.12.1998), Tšekin tasavalta (12.2.1999), Albania (24.6.1999), Bosnia ja Hertsegovina (18.12.2003), Serbia (23.4.2004), Irlanti (30.11.2004), Georgia (10.1.2007), Montenegro (19.11.2007) ja Kosovo (4.11.2013).

Kuva

TABLE APPENDED TO THE ARTICLES OF AGREEMENT SHOWING THE PERCENTAGE APPORTIONMENT AMONG MEMBERS OF THE BANK OF THE PARTICIPATING CERTIFICATES SUBSCRIBED

(with amendments reflecting the accession of Bulgaria (28.05.94), Slovenia (1.02.94), Lithuania (8.01.96), Romania (5.03.96), Croatia (24.06.97), “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (15.12.97), Hungary (10.03.98), Estonia (1.04.98), Republic of Moldova (4.05.98), Poland (17.08.98), Latvia (14.09.98), Slovak Republic (22.12.98), Czech Republic (12.02.99), Albania (24.06.99), Bosnia and Herzegovina (18.12.2003), Serbia (23.04.2004), Ireland (30.11.2004), Georgia (10.01.2007), Montenegro (19.11.2007) and Kosovo (04.11.2013)

Kuva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.