HE 136/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettua lakia siten, että Suomessa hyväksyttäisiin myös Norjan ja Tanskan tuomioistuimen sekä muun hallintoviranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus siitä, että velkakirja, vekseli tai shekki, joka kelpaa täytäntöönpanon perusteeksi ilman oikeudenkäyntiä, on kyseisessä valtiossa täytäntöönpanokelpoinen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

perustelut

1 Nykytila ja ehdotetut muutokset

Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta (588/1977) annetun lain, jäljempänä pohjoismainen tuomiolaki, 10 §:n 5 momentin mukaan sanotun lain 7 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun velkakirjan, vekselin tai shekin täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen on liitettävä alkuperäinen velkakirja, vekseli tai shekki sekä oikeusministeriön siinä valtiossa, missä asiakirja on allekirjoitettu, antama todistus siitä, että asiakirja voi kysymyksessä olevassa valtiossa olla täytäntöönpanon perusteena.

Pohjoismaisen tuomiolain 7 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdissa säädetään, että Norjan lain mukaan ilman oikeudenkäyntiä täytäntöönpanon perusteeksi kelpaava velkakirja, jos velallinen on allekirjoittanut velkakirjan Norjassa ja hänellä tuolloin oli kotipaikka sanotussa valtiossa, sekä Tanskan lain mukaan ilman oikeudenkäyntiä täytäntöönpanon perusteeksi kelpaavaa velkakirja, vekseli ja shekki, jos velallinen on allekirjoittanut asiakirjan Tanskassa ja hänellä tuolloin oli kotipaikka sanotussa valtiossa, on pyynnöstä pantava Suomessa täytäntöön.

Sekä Norjassa että Tanskassa oikeushallinnon viranomaisten välistä vastuujakoa on muutettu niin, että muu viranomainen kuin oikeusministeriö antaa pohjoismaisen tuomiolain 10 §:n 5 momentissa tarkoitetun todistuksen. Tanskassa todistuksen antavat täytäntöönpanotuomioistuimet (fogedret) ja Norjassa vuoden 2016 alusta oikeusministeriön alaisuudessa toimiva valtion siviilioikeushallinto (Statens sivilrettsforvaltning).

Pohjoismaisen tuomiolain 10 §:n 5 momentti on vanhentunut. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan Norjassa ja Tanskassa vallitsevaa oikeustilaa. Riittävää olisi, että velkakirjan, vekselin tai shekin täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen liitettäisiin joko oikeusministeriön, tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen hallintoviranomaisen antama todistus asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuudesta.

2 Esityksen vaikutukset

Esityksellä muutettaisiin vanhentunut lainsäädäntö vastaamaan nykytilaa.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain (588/1977) 10 §:n 5 momentti seuraavasti:

10 §

Edellä 7 §:n 2 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun velkakirjan, vekselin tai shekin täytäntöönpanoa koskevaan hakemukseen on liitettävä alkuperäinen velkakirja, vekseli tai shekki sekä sen valtion, jossa asiakirja on allekirjoitettu, oikeusministeriön, tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen hallintoviranomaisen antama todistus siitä, että asiakirja voi kyseisessä valtiossa olla täytäntöönpanon perusteena. Todistuksessa on lisäksi mainittava ne erityiset täytäntöönpanon edellytykset, jotka kyseisen valtion lainsäädännön mukaan ovat voimassa.Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleviin täytäntöönpanoa koskeviin hakemuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.


Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2015

Pääministerin estyneenä ollessa, valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.