HE 5/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaan yksinomaan-sana, joka lain edellisessä uudistuksessa oli jäänyt epähuomiossa pois.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21 päivänä maaliskuuta 2014.


PERUSTELUT

1 Ehdotetut muutokset

Rahankeräyslaissa (255/2006) ja rahankeräyksistä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (503/2006) säädetään rahankeräysten toimeenpanosta. Rahankeräys saadaan toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla (rahankeräyslupa). Rahankeräysluvan saajasta säädetään lain 7 §:ssä.

Rahankeräyslain 7 §:ää muutettiin 1 päivänä tammikuuta 2014 voimaan tulleella lailla 891/2013 (HE 72/2013 vp. ja HE 187/2013 vp.). Uudistuksen tarkoituksena oli muuttaa lain 7 §:ää siten, että Kansallisgallerialle myönnettäisiin oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi Kansallisgallerian toiminnan tukemiseen. Muilta osin 7 § oli tarkoitus säilyttää ennallaan. Muutoksen yhteydessä rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohdasta oli kuitenkin epähuomiossa jäänyt yksinomaan-sana pois. Tämän vuoksi ehdotetaan, että rahankeräyslain 7 §:n 1 momentin 1 kohtaa muutetaan siten, että siihen lisätään yksinomaan-sana.

2 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei ole erillisiä taloudellisia tai muita vaikutuksia.

3 Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

4 Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 21 päivänä maaliskuuta 2014.

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotukset

Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahankeräyslain (255/2006) 7 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 891/2013, seuraavasti:

7 §
Luvan saaja

Rahankeräyslupa voidaan antaa:

1) Suomessa rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on yksinomaan yleishyödyllinen tarkoitus;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .


Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2014

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
JUTTA URPILAINEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Paavo Arhinmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.