HE 148/2012

Hallituksen esitys eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuus-veroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta syyskuussa 2012 tehdyn pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen ja pöytäkirjojen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä.

Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.


ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ  1
SISÄLLYS 2
YLEISPERUSTELUT 3
1 NYKYTILA 3
2 ASIAN VALMISTELU 3
3 ESITYKSEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 3
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 3
1 PÖYTÄKIRJAN SISÄLTÖ 3
2 LAKIEHDOTUKSEN PERUSTELUT 4
3 VOIMAANTULO 4
4 EDUSKUNNAN SUOSTUMUKSEN TARPEELLISUUS JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS
LAKIEHDOTUS 5
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 5
LIITE 6
SOPIMUSTEKSTI 6

YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomen ja Sveitsin välillä on voimassa Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehty sopimus tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi (SopS 90/1993). Sopimusta sovellettiin Suomessa ensimmäisen kerran verovuoden 1994 osalta, osinkoon kuitenkin verovuodesta 1990 alkaen.

Sopimusta on muutettu Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 92/2006), jota on sovellettu vuoden 2007 tammikuun 1 päivästä alkaen, osinkoon kuitenkin verovuodesta 2006 alkaen, ja Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2009 tehdyllä pöytäkirjalla (SopS 122/2010), jota on sovellettu vuoden 2011 tammikuun 1 päivästä alkaen.

Lisäksi Suomen ja Sveitsin välillä sovelletaan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 26 päivänä lokakuuta 2004 tekemää säästöjen tuottamien korkotulojen verottamiseen liittyvää sopimusta (Virallinen lehti nro L 385, 29/12/2004 s. 0030–0049) säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY (säästödirektiivi) säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä. Sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaan Sveitsin on aloitettava EU:n jokaisen jäsenvaltion kanssa neuvottelut tietojenvaihdosta, joka liittyy veropetokselliseen tai sitä vastaavaan menettelyyn. Tämä määräys on ollut yhtenä perusteena verosopimuksen muutospöytäkirjojen tekemiselle Suomen ja Sveitsin välillä.

2 Asian valmistelu

Pöytäkirjaa koskevat neuvottelut käytiin sähköpostitse keväällä 2012. Pöytäkirja allekirjoitettiin Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012.

3 Esityksen taloudelliset vaikutukset

Pöytäkirjalla lievennetään tiedonvaihtoa koskevia oikeudellisia edellytyksiä, joten pöytäkirjalla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Pöytäkirjan sisältö

I artikla. Pöytäkirjan I artiklan 1 kappaleella korvataan sopimuksen pöytäkirjan 4 kappaleen b kohta uudella b kohdalla. Voi-massa olevan b kohdan mukaan sopimuksen 26 artiklassa määrätyn virka-avun ei katsota käsittävän toimenpiteitä, joilla pyritään pelkkään todisteiden keräämiseen (tietojen kalastelu). Uuden b kohdan mukaan viittauksella ennalta katsoen olennaiseen on tarkoitus määrätä mahdollisimman laajasta tiedonvaihdosta veroasioissa ja samanaikaisesti selventää, että sopimusvaltioiden ei ole lupa ryhtyä tietojen kalasteluun tai pyytää tietoja, jotka eivät todennäköisesti ole olennaisia tietyn verovelvollisen veroasioissa. Vaikka pyyntöä tehtäessä annettavat yksityiskohdat ovat tärkeitä menettelyä koskevia vaatimuksia, joilla on tarkoitus varmistaa, ettei tietojen kalastelua tapahdu, niitä on kuitenkin tulkittava, jotta tehokasta tiedonvaihtoa ei tehdä tyhjäksi.

Pöytäkirjan I artiklan 2 kappaleella korvataan sopimuksen pöytäkirjan 4 kappaleen c kohdan 1 ja 5 alakohta uudella 1 ja 5 alakohdalla. Alakohta 1 koskee sen henkilön tunnistamista, josta tietoja pyydetään. Voimassa olevan 1 alakohdan mukaan tietopyynnön esittävän valtion veroviranomaisen on tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan valtion veroviranomaiselle tarkastuksen tai tutkinnan kohteena olevan henkilön nimi ja osoite ja, jos niitä on saatavilla, muut henkilön tunnistamista helpottavat tiedot, kuten syntymäaika, siviilisääty, verotunnistenumero. Uuden 1 alakohdan mukaan riittää, että annetaan henkilön tunnistamistiedot. Tämä voi tapahtua myös muilla keinoilla kuin ilmoittamalla henkilön nimi ja osoite. Voimassa olevan pöytäkirjan 4 kappaleen c kohdan 5 alakohdan mukaan tietopyynnön esittävän valtion veroviranomaisen on tietopyynnön tehdessään annettava pyynnön vastaanottavan valtion veroviranomaiselle sellaisen henkilön nimi ja osoite, jonka uskotaan pitävän pyydettyjä tietoja hallussaan. Uuden sanamuodon mukaan nämä tiedot on annettava siltä osin kuin ne ovat tunnetut.

Pöytäkirjan I artiklan 2 kappaleen muutokset merkitsevät tietopyynnön esittämisedellytysten lieventymistä.

II artikla. Pöytäkirjan voimaantuloa koskevat määräykset sisältyvät tähän artiklaan.

2 Lakiehdotuksen perustelut

Perustuslain 95 §:n 1 momentissa edellytetään, että kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan valtionsisäisesti voimaan erityisellä voimaansaattamislailla.

Esitys sisältää ehdotuksen laiksi Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

1 §. Lakiehdotuksen 1 §:llä saatetaan voimaan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-luvat määräykset.

2 §. Voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

3 Voimaantulo

Pöytäkirja tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Pöytäkirjaa sovelletaan sopimusvaltioissa taannehtivasti 19 päivästä joulukuuta 2010 alkaen. Tämä on päivä, jona Helsingissä 22 päivänä syyskuuta 2009 tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan (SopS 1993) muuttamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehty edellinen pöytäkirja (SopS 122/2010) tuli voimaan.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja säätämisjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.

Pöytäkirjan I artikla sisältää joko suoraan tai välillisesti verotukseen liittyviä määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Pöytäkirjan määräykset edellyttävät tältä osin eduskunnan hyväksymistä.

Pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eivät ole sellaisia, jotka edellyttäisivät perustuslain 94 §:n 2 momentin toisessa lauseessa tarkoitettua säätämisjärjestystä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan siten hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään,

että Eduskunta hyväksyisi tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan, sellaisena kuin ne ovat muutettuna Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 ja 22 päivänä syyskuuta 2009 tehdyillä pöytäkirjoilla, muuttamisesta Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012 tehdyn pöytäkirjan.

Koska pöytäkirja sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Suomen tasavallan ja Sveitsin valaliiton välillä Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2012 tehdyn pöytäkirjan, jolla muutetaan tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1991 tehtyä sopimusta ja pöytäkirjaa (SopS 90/1993), sellaisina kuin ne ovat muutettuna Helsingissä 19 päivänä huhtikuuta 2006 ja 22 päivänä syyskuuta 2009 tehdyillä pöytäkirjoilla (SopS 92/2006 ja 122/2010), lainsäädännönalaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämä lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.


Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2012

Pääministeri
JYRKI KATAINEN

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.