Hallituksen esitykset: 2010

Esitykset numeroittain

336-317 ...256-237 236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-116 115-96 95-76 75-56 ...15-1

HE 156/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä
HE 155/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
HE 154/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta
HE 153/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
HE 152/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
HE 151/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta
HE 150/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi uusjakojen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
HE 149/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta
HE 148/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta
HE 147/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
HE 146/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
HE 145/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta
HE 144/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi
HE 143/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
HE 142/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
HE 141/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
HE 140/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta
HE 139/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
HE 138/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
HE 137/2010
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
Esitykset numeroittain

336-317 ...256-237 236-217 216-197 196-177 176-157 156-137 136-116 115-96 95-76 75-56 ...15-1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.