HE 333/2010

Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää vastavakuutta vaatimatta enintään 150 miljoonan euron omavelkaisen valtiontakauksen valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen edellyttämän pankkitakauksen vastavakuudeksi. Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti valtion sähkönhankinta toteutetaan yhteishankintana, jonka Hansel Oy on kilpailuttanut vuosille 2011—2014. Pankkitakaus tarvitaan sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseen pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm AB -nimisessä sähköpörssissä.


PERUSTELUT

1 Nykytila

Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n ja valtion yhteishankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (765/2006) nojalla valtiovarainministeriö on päätöksellään (766/2006) määrännyt, että valtion virastojen ja laitosten on hankittava sähkö yhteishankintana keskitetysti kilpailutettua sopimusta käyttäen. Valtion sähkönhankinnan tehostamiseksi ja säästöjen saavuttamiseksi on valmisteltu valtion sähkönhankintastrategia, jonka tavoitteena on järjestää koko valtiokonsernin sähkönhankinta taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävästi tavalla, joka on hinnaltaan vakaa ja edullinen sekä mahdollistaa eri käyttäjien erityisolosuhteiden huomioimisen. Valtion sähköhankintastrategiassa lähdetään siitä, että valtion käyttämä sähkö ostetaan suoraan sähköpörssistä. Sähkön pörssihinnan suuren vaihtelun vuoksi on tarpeen jatkaa valtion suurten sähkönostajien jo aiemmin noudattamaa käytäntöä suojata sähkön loppukäyttäjiä suurilta hintavaihteluilta. Valtio huolehtisi keskitetysti pörssin tarvitseman vakuuden asettamisesta sähkönhankinnan hintasuojauksesta aiheutuvalle positiolle. Sen sijaan kukin sähköä ostava valtion organisaatio maksaa ostamansa sähkön ja hankintaan liittyvien palvelujen, kuten hintasuojauksen kustannukset suoraan asianomaisille keskitetysti kilpailutetuille sähkön ja palvelujen toimittajille. Valtion sähkönhankintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Energiamarkkinaviraston, Hansel Oy:n sekä hankintavolyymiltaan suurten sähkön ostajien kuten Puolustusvoimien ja Senaatti-kiinteistöjen edustajista.

Hansel Oy on kilpailuttanut keväällä 2010 valtionhallinnon sähkönhankinnan siten, että sen tekemä sopimus yritysryhmittymän, johon kuuluvat Bergen Energi AS ja Vantaan Energia Oy, kanssa on voimassa vuosina 2011—2014 sähkönhankintaan liittyvien kauppojen ja suojausten osalta. Kaupat toteutetaan Bergen Energi AS:n toimesta pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm AB -nimisessä sähköpörssissä. Sähköhankinnan arvo hankintajaksolla on lähes 500 miljoonaa euroa.

Valtiontakauksen tarve

Kilpailutetun puitesopimuksen mukaan sähkön hintasuojaukseen liittyvät suojaus- ja johdannaiskaupat toteutetaan Bergen Energi AS:n toimesta pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm AB -nimisessä sähköpörssissä. Hansel Oy:n vastuulla on valvoa kilpailutettujen sopimustoimittajien toimintaa.

Nasdaq OMX Stockholm AB:n sääntöjen mukaan jokaisen toimijan tulee asettaa vakuus tulevaisuuteen tehdyille hintakiinnityksille, joilla varaudutaan markkinahinnan tuleviin suuriin vaihteluihin.. Markkinahinnan muutos voi olla negatiivinen tai positiivinen suhteessa hintakiinnitykseen. Kysymyksessä on futuuritoiminta, jonka kohteena on sähkön hinta. Vakuus koskee toimintaa sähkönhankinnan finanssisuojauksen osalta.

Vakuuden asettaminen perustuu pohjoismaisen Nasdaq OMX Stockhom AB -sähköpörssin toiminnasta laadittuihin sääntöihin. Vakuusvaatimus asetetaan kaikille toimijoille. Pohjoismaisen sähköpörssin kanssa keväällä 2010 käydyissä neuvotteluissa lähtökohtana oli, että valtiolle voitaisiin myöntää poikkeus ja että vakuutta mahdollisesti ei tarvitsisi asettaa. Nasdaq OMX Stockholm AB käsitteli asiaa vakuuskomiteassaan, joka on sittemmin ilmoittanut, että poikkeuksia pörssin säännöistä ei tulla myöntämään, vaan myös valtiolta vaaditaan vakuus. Peruslinjaus valtion toiminnassa on, että valtion ei tarvitse omaa toimintaansa varten takauksia tai vakuuksia asettaa. Tässä suhteessa pohjoismaisen sähköpörssin ja Nasdaq OMX Stockholm AB:n säännöt ovat poikkeuksellisia ja edellyttävät tässä tapauksessa valtiolta uudenlaista toimintamallia, jotta sähkön hankinta voitaisiin tehdä suunnitellusti.

Nasdaq OMX Stockholm AB:n edellytyksenä hintasuojaukselle on pankkitakaus tai käteistalletus, joten valtiontakauksen käyttö suoraan suojauksessa ei siten ole mahdollista. Tätä varten Hansel Oy järjestää suojauksessa tarvittavan pankkitakauksen, jonka pankki antaa Vantaan Energia Oy:n avaamalle valtion sähkönhankintatilille. Esityksessä tarkoitettu valtiontakaus annettaisiin tämän kyseisen pankkitakauksen vastavakuudeksi.

Valtiontakauksen määrä

Nasdaq OMX Stockholm AB –sähköpörs-sin edellyttämän vakuuden suuruuteen vaikuttaa sähkönhankinnan volyymi, ja vakuuden laskenta perustuu kaupantekohetken hintatason ja oletetun markkinahinnan heilahduksen väliseen erotukseen pörssin määrittämien laskentatapojen mukaisesti. Pörssi varmistaa vakuuden kautta toimijan kyvyn vastata suojausposition arvon muutokseen tilanteessa, jossa hinta heilahtaa kaupantekohetkestä epäedulliseen suuntaan. Vakuus asetetaan siten suojaussalkun mahdollista arvonmuutosta varten.

Ministeriöiden, virastojen ja laitosten lisäksi suuria sähkönhankintayksiköitä ovat muun muassa Senaatti-kiinteistöt ja Puolustushallinnon rakennuslaitos. Valtion sähkönhankinnan kokonaisvolyymi on viime vuosina ollut noin 1200 GWh eli noin 60 miljoonaa euroa. VR-Yhtymä Oy:n liityttyä valtion sähkön yhteishankintaan vuonna 2010 valtion hankkiman sähkön volyymi kasvoi noin 1 800 GW-vuodessa eli arvoltaan noin 80—90 miljoonaa euroa vuodessa.

Tämän perusteella pörssin edellyttämän vakuuden minimiarvo olisi nykyvolyymillä noin 67 miljoonaan euroa. Vakuus koskee toimintaa sähkönhankinnan finanssisuojauksen osalta. Sopimustoimittajat vastaavat sähkön fyysisen kaupan vaatimista vakuuksista, kaupankäynnistä sekä päivittäisestä rahaliikenteestä. Vakuustarpeeseen vaikuttaa voimakkaimmin sähkön päivittäisen markkinahinnan heilahtelut. Valtion suojauspolitiikan tavoitteena on, että sähkön hinta olisi mahdollisimman hyvin virastojen ja laitosten ennakoitavissa ja tukisi näin virastojen ja laitosten talouden suunnittelua ja budjetointia. Huomioon ottaen sähkön markkinahinnan mahdolliset nopeat heilahtelut, sopimusten tekeminen usealle vuodelle eteenpäin sekä valtionhallinnon sähköntarpeen mahdollinen kasvu, valtiontakauksen enimmäismääräksi esitetään 150 miljoonaa euroa.

Valtiontakauksen ehdot

Esityksessä ehdotetun suostumuksen nojalla valtioneuvosto tai sen päättämissä rajoissa valtiovarainministeriö päättäisi valtiontakauksen muista ehdoista. Valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain (449/1988) mukaisesti valtioneuvoston päätöksessä määrättäisiin muun muassa takausmaksusta. Myönnettävästä valtiontakauksesta olisi määrättävä takausmaksu. Takausmaksu voitaisiin jättää erityisestä syystä määräämättä, mutta tällöinkään ratkaisu ei saisi johtaa yhteismarkkinoilla kiellettyyn valtion tukeen.

Edellä lausutun perusteella ehdotetaan,

että Eduskunta päättäisi perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi antaa vastavakuutta vaatimatta sekä valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen enintään 150 miljoonan euron valtiontakauksen valtion yhteishankintana vuosina 2011—2014 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.


Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2011

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.