HE 250/2010

Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Intian välisen sopimuksen taloudellisesta yhteistyöstä sekä lain Suomen Tasavallan ja Intian välillä vuonna 1967 tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on säilyttää perusta Suomen ja Intian välisen taloudellisen yhteistyön kehittämiselle ja mahdollistaa kauppaan liittyvien kysymysten käsittely kahdenvälisesti. Sopimuksen puitteissa voidaan myös jatkaa hyödylliseksi osoittautunutta suomalais-intialaisen sekakomission toimintaa. Sopimus taloudellisesta yhteistyöstä ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä viimeisen sellaisen nootin vastaanottamisesta, jolla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Sopimuksen voimaantulopäivänä kumotaan vuonna 1967 tehty Suomen ja Intian välinen kauppasopimus sekä noottienvaihdolla vuonna 1974 tehty suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskeva sopimus. Lain on tarkoitus tulla voimaan samanaikaisesti taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaantulon kanssa.

Koska vuoden 1967 kauppasopimuksen eräät määräykset ovat edellyttäneet eduskunnan hyväksyntää ja ne on voimaansaatettu lailla, kauppasopimuksen kumoavan sopimuksen hyväksyminen ja voimaansaattamislain kumoaminen edellyttävät eduskunnan hyväksymistä.


YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

Suomen ja Intian välillä on voimassa vuonna 1967 tehty kauppasopimus (SopS 72 ja 73/1968), jonka tarkoituksena on ollut parantaa Suomen ja Intian välisiä taloudellisia ja kaupallisia suhteita. Suomen EU-jäsenyyden myötä sopimus päätettiin irtisanoa, sillä sen sisältämät kauppapoliittiset määräykset olivat pääosin korvautuneet muilla järjestelyillä. Tasavallan presidentti päätti irtisanomisesta heinäkuussa 1996. Irtisanomista koskevien toimenpiteiden saattaminen päätökseen viivästyi ja asian noustessa jälleen esiin suomalais-intialaisen sekakomission kokouksen yhteydessä toukokuussa 2005 katsottiin, että Suomen ja Intian välisen lisääntyneen yhteistyön valossa sopimuspohja suhteiden kehittämiselle tulisi säilyttää ja sopimus tulisi irtisanomisen sijaan pyrkiä muuttamaan Suomen EU-velvoitteiden mukaiseksi. Näin ollen tasavallan presidentti peruutti kauppasopimuksen irtisanomisen kesäkuussa 2006, jolloin myönnettiin myös noottienvaihtovaltuudet kauppasopimuksen muuttamiselle. Neuvotteluja sopimuksen muuttamiseksi käytiin tuloksetta keväästä 2005 kesään 2008 asti, jolloin Intia esitti ratkaisuehdotukseksi kokonaan uuden taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemista vuonna 1967 tehdyn kauppasopimuksen tilalle.

Suomi hyväksyi Intian heinäkuussa 2008 esittämän ehdotuksen lähtökohdaksi neuvoteltaessa uudesta taloudellista yhteistyötä koskevasta sopimuksesta. Molemmat osapuolet ovat esittäneet muutosehdotuksiaan sopimustekstiluonnokseen, joka pohjautuu Intian muiden EU-maiden kanssa tekemiin vastaaviin sopimuksiin, ja sopimusta on Suomessa verrattu myös muihin Suomen kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin. Suomen ja Intian esittämät muutosehdotukset ovat olleet toisen osapuolen hyväksyttävissä.

Sopimuksella säilytetään sopimuspohja Suomen ja Intian välisen yhteistyön kehittämiselle ja sopimuksella perustettava sekakomissio voi jatkaa aiemman, vuonna 1974 noottienvaihdolla (SopS 24/1979) perustetun suomalais-intialaisen sekakomission työtä tarjoten foorumin kahdenvälisten kysymysten säännölliselle käsittelylle korkealla virkamiestasolla.

2 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Suomen ja Intian välinen sopimus taloudellisesta yhteistyöstä ei sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, eikä muutoinkaan ole merkitykseltään sellainen, että se vaatisi eduskunnan hyväksyntää. Sopimuksen IV artiklan 2 kappale sisältää kuitenkin määräyksen, jolla kumotaan vuonna 1967 Suomen ja Intian välillä tehty kauppasopimus. Kyseisen kauppasopimuksen määräysten hyväksyminen on vaatinut eduskunnan suostumuksen, mistä syystä näiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta on myös säädettävä lailla. Tämän hallituksen esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan suostumus taloudellisesta yhteistyöstä tehdylle sopimukselle, missä määrätään vuoden 1967 kauppasopimuksen kumoamisesta. Lisäksi eduskunnan hyväksyttäväksi esitetään laki Suomen ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

3 Esityksen vaikutukset

Sopimuksella ei ole vaikutuksia valtion talousarvioon.

4 Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu ulkoasiainministeriössä. Sopimuksen valmisteluun ja sen neuvotteluun on osallistunut edustajia ulkoasiainministeriöstä.

Sopimuksesta on sen allekirjoitusvaiheessa pyydetty lausunnot oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK), Finnfundilta, Finnveralta, Finprolta, Invest in Finlandilta, Keskuskauppakamarilta, Tekesiltä ja VTT:ltä. Asiasta lausuneilla tahoilla ei ole ollut sopimukseen huomautettavaa. Hallituksen esityksestä on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä. Oikeusministeriön lausunto on otettu huomioon esitystä viimeisteltäessä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1 Sopimuksen sisältö

I artikla.Tavoitteet Artiklassa määritellään sopimuksen tavoitteiksi edistää kahdenvälisen taloudellisen yhteistyön kehittämiseen tarkoitettua toimintaa, tukea ja kehittää elinkeinoelämän yhteyksiä, helpottaa kahdenvälisen kaupan ja sijoitustoiminnan laajentamista sekä edistää taloudellisen ja sijoitustoiminnan mahdollisuuksia molemmissa maissa ja vahvistaa yhteistyötä sopimuspuolten välisten taloussuhteiden parantamiseksi.

II artikla. Taloudellinen yhteistyö Artiklassa määritellään ne toimenpiteet, joilla sopimuspuolet edistävät kaupan ja taloudellisen yhteistyön edellytyksiä kummankin maan voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Sopimuspuolet sopivat vaihtavansa tietoja taloudellisesta kehityksestä ja kahdenvälisestä kaupasta, taloudellisista suunnitelmista, ennusteista ja strategioista, kauppaa ja talousyhteistyötä koskevista laeista ja määräyksistä sekä tiedottavansa toisilleen olemassa olevista mahdollisuuksista, jotka liittyvät kaupallisiin messuihin, näyttelyihin, kauppavaltuuskuntien vierailuihin ja muuhun edistämistoimintaan. Sopimuspuolet sopivat myös helpottavansa julkisen ja yksityisen sektorin teknisten ja muiden asiantuntijoiden, sijoittajien ja elinkeinoelämän edustajien vaihtoa, selvittävänsä ja edistävänsä mahdollisuuksia suomalais- ja intialaisyritysten väliseen kumppanuuteen perustuvaan elinkeinoelämän yhteistyöhön kolmansissa maissa ja käsittelevänsä mahdollisia muita sopimuspuolten välisten kauppa- ja taloussuhteiden ylläpitämisen ja vahvistamisen kannalta merkityksellisiä kysymyksiä. Sopimuspuolet voivat lisäksi sopia keskenään muista yhteistyön muodoista.

III artikla.Toimielimet Artiklassa määritellään perustettavan toimielimen, eli sekakomission tehtävät. Sekakomissio perustetaan edistämään, valvomaan ja sovittamaan yhteen sopimuspuolten välistä yhteistyötä. Sekakomissio jatkaa Suomen ja Intian välille vuonna 1974 noottienvaihdolla perustetun sekakomission toimintaa

Sekakomission tehtävänä on keskustella kahdenvälisten taloussuhteiden kehittämisestä, selvittää uusia mahdollisuuksia taloudellisen yhteistyön kehittämiseksi edelleen, laatia ehdotuksia sopimuspuolten yritysten välisen taloudellisen yhteistyön ehtojen parantamiseksi, keskustella ongelmista, jotka voivat estää kaupan ja taloudellisen yhteistyön kehittämistä sekä muista tätä sopimusta täytäntöön pantaessa esiin tulevista asioista. Sekakomission tehtävänä on myös antaa suosituksia sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Sekakomissio koostuu sopimuspuolten asiantuntijoista sekä Suomen ja Intian asianmukaisten organisaatioiden ja toimielinten edustajista. Kumpikin sopimuspuoli nimeää hallituksensa virkamiehen sovittamaan yhteen sekakomission toimintaa. Sekakomission yhteyteen voidaan perustaa yhteisiä työryhmiä sopimuspuolten välisillä järjestelyillä. Sekakomissio kokoontuu istuntoon kahden vuoden välein tai tarvittaessa useammin vuorotellen Suomessa ja Intiassa, ja sopimuspuolten edustajat sopivat keskenään istuntojen ajasta ja paikasta. Kunkin istunnon päättyessä sopimuspuolten valtuuskuntien puheenjohtajat hyväksyvät yhteisesti ja allekirjoittavat isäntävaltuuskunnan laatiman yhteisesti hyväksyttävän pöytäkirjan. Sekakomission työskentelykieli on englanti.

IV artikla.Loppumääräykset Artiklassa on sopimuksen tulkintaa, voimaantuloa, muuttamista ja irtisanomista koskevat määräykset.

Sopimusta ei saa tulkita siten, että se vaikuttaa oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat yhdeltä puolen Euroopan unionin tai Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja toiselta puolen Intian välillä tehtyihin tai tehtäviin sopimuksiin tai järjestelyihin, tai oikeuksiin ja velvoitteisiin, jotka perustuvat Suomen tasavallan jäsenyyteen Euroopan unionissa. Määräys on otettu sopimukseen johtuen siitä, että yhteinen kauppapolitiikka kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan. Suomen ja Intian välisen sopimuksen määräykset eivät saa johtaa ristiriitoihin suhteessa EU-toimenpiteistä johtuviin Suomen velvoitteisiin. Näin ollen määräyksellä on varmistettu sopimuksen yhteensopivuus Suomen EU-velvoitteiden kanssa.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä viimeisen sellaisen diplomaattisen nootin vastaanottamisesta, jolla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Sopimuksen voimaantulopäivänä kumotaan vuonna 1967 tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välinen kauppasopimus sekä noottienvaihdolla vuonna 1974 tehty suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskeva sopimus. Ensiksi mainitun kauppasopimuksen eräille määräyksille on sitä voimaan saatettaessa haettu eduskunnan suostumus, ja se on voimaansaatettu lailla (668/1968). Näin ollen kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoaminen edellyttää eduskunnan hyväksyntää. Sopimuspuolet ovat päätyneet kauppasopimuksen kumoamiseen, sillä sen määräykset ovat Suomen EU-jäsenyyden myötä pääosin korvautuneet muilla järjestelyillä. Jäljempänä mainittu noottienvaihdolla tehty sopimus on saatettu voimaan asetuksella, eikä se sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ole merkitykseltään sellainen, että sen kumoaminen edellyttäisi eduskunnan hyväksymistä.

Taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus on tehty toistaiseksi ja sitä voidaan muuttaa sopimuspuolten yhteisestä kirjallisesta sopimuksesta. Sopimuksen irtisanominen tulee voimaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta. Jos sopimus irtisanotaan, sen määräysten soveltamista jatketaan tarvittavilta osin sopimuksen voimassa ollessa tehtyihin kauppa- ja yhteistyösopimuksiin perustuvien täyttämättömien velvoitteiden osalta sekä niiden velvoitteiden osalta, jotka perustuvat vuonna 1967 tehdyn Suomen tasavallan hallituksen ja Intian tasavallan hallituksen välisen kauppasopimuksen voimassa ollessa tehtyihin sopimuksiin.

2 Lakiehdotuksen perustelut

1 § Lakiehdotuksen 1 §:llä kumotaan Suomen ja Intian välillä vuonna 1967 tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 6 päivänä syyskuuta 1968 annettu laki (668/1968). Koska nämä kauppasopimuksen määräykset on aikanaan hyväksytty lailla, vaatii myös lain kumoaminen samantasoisen säädöksen.

2 § Lakiehdotuksen 2 §:n mukaan lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Perustuslain 95 §:n 3 momentissa säädetään, että laissa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. Kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoaminen perustuu kansainväliseen velvoitteeseen, ja koska kumoamislain voimaantulo on riippuvainen taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulon ajankohdasta, on perusteltua säätää asetuksella myös kumoamislain voimaantulosta.

3 Voimaantulo

Taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä viimeisen sellaisen diplomaattisen nootin vastaanottamisesta, jolla sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen, että tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset vaatimukset on täytetty. Sopimuksen IV artiklan 2 kappaleen mukaan sopimuksen voimaantulopäivänä kumotaan vuonna 1967 tehty kauppasopimus, sekä noottienvaihdolla vuonna 1974 tehty suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskeva sopimus. Taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella.

Vuoden 1967 kauppasopimuksen kumoamisesta on säädetty taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen IV artiklan 2 kappaleen määräyksissä. Koska kumoamista koskevan lain voimaantulo on sidottu taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantuloon, on sekä sopimus että kumoamista koskeva laki saatettava voimaan samanaikaisesti tasavallan presidentin asetuksella.

Taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksyminen tai vuoden 1967 kauppasopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoaminen eivät edellytä Ahvenanmaan maakunnan suostumusta.

4 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan määräys on luettava lainsäädännön alaan kuuluvaksi, jos se koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, jos määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita, jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla, tai jos määräyksessä tarkoitetusta asiasta on jo voimassa lain säännöksiä taikka siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivaliokunnan mukaan kansainvälisen velvoitteen määräys kuuluu näiden perusteiden mukaan lainsäädännön alaan siitä riippumatta, onko määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (kts. esimerkiksi PeVL 11/2000 vp ja PeVL 12/2000 vp).

Eduskunta päätti hyväksyä Suomen tasavallan hallituksen ja Intian hallituksen välillä 29 päivänä kesäkuuta 1967 allekirjoitetun kauppasopimuksen ne määräykset, jotka vaativat eduskunnan suostumuksen. Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettiin 6 päivänä syyskuuta 1968.

Perustuslain 94 §:n mukaan eduskunnan hyväksyminen vaaditaan velvoitteen irtisanomiseen, jos velvoite on sisällöltään eduskunnan hyväksyttäviin kuuluva. Perustuslakivaliokunta on jäävartiosopimuksen voimassaolon lakkauttamista koskevassa lausunnossaan todennut, että vaikka sopimuksen lakkauttamisessa ei ole muodollisesti kysymys sopimuksen irtisanomisesta, vaikutuksiltaan sopimuksen kansainvälisoikeudellisen voimassaolon lakkauttaminen rinnastuu velvoitteen irtisanomiseen (PeVL 18/2002 vp.). On katsottava, että myös vuoden 1967 kauppasopimuksen kansainvälisoikeudellisen voimassaolon kumoaminen rinnastuu vaikutuksiltaan velvoitteen irtisanomiseen. Eduskunnan suostumusta edellytetään taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen määräykselle, joka koskee lailla voimaansaatetun kauppasopimuksen kumoamista. Koska eduskunta uuden perustuslain aikana hyväksyy kansainvälisen velvoitteen kokonaisuudessaan (HE 1/1998 vp, s.150), on eduskunnan hyväksyttäväksi saatettava koko sopimus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämän sopimuksien mahdollinen kumoaminen edellyttäisi eduskunnan suostumusta. Sopimuksen hyväksymisen yhteydessä eduskunnan hyväksyntä on pyydettävä myös kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymistä koskevan lain kumoamiselle. Muita sellaisia syitä, jotka edellyttäisivät eduskunnan suostumuksen pyytämistä taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymiselle, ei ole. Kumoamista koskeva laki saatetaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella.

Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehtyyn sopimukseen ei voida katsoa sisältyvän sellaisia määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallituksen näkemyksen mukaan sopimus voitaisiin näin ollen hyväksyä äänten enemmistöllä ja ehdotus laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että Eduskunta hyväksyisi Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2010 Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen.

Koska sopimuksen IV artiklan 2 kappaleessa kumotaan Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1967 tehty Suomen ja Intian välinen kauppasopimus, eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan samalla seuraava lakiehdotus:

Lakiehdotus

Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki (668/1968).

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.


Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.